2
దేవుణుదిఙ్‌ పడిఃఇకాన్‌
1-2 తంబెరిఙాండె, మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు మర్జి వాని దినమ్‌ వందిఙ్‌ని మాటు వన్ని వెట కూడ్జి మంజిని వందిఙ్‌ ఏలు వెహ్సినాప్. ప్రబు ఆతి యేసు వాత మనాన్‌ ఇజి ఉండ్రి ప్రవక్త మాటదానొ, మా బాణిఙ్‌ వాతి లెకెండ్‌ ఉండ్రి ఉత్రం వాతాద్‌ ఇజినొ, కబ్రు వాతాదిజినొ వెంజి గజిబిజి ఆజి మీ మన్సు సెద్రిస్‌ఏండ, తియెల్‌ ఆఏండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి మాపు మిఙి బతిమాల్జినాప్. ఎయెర్‌బా ఇని పణి కిజి మిఙి మోసెం కిఏండ జాగర్త మండ్రు. (అయ దినం ఏలు దాక రెఏదె). లోకుర్‌ నండొండార్‌ దేవుణుదిఙ్‌ పడిఃఇ పణిఙ్‌ కిజి టంటెఙ్‌ ఆనార్లె. మరి దేవుణు రూలుఙ విజు పడిఃఇ కిజిని నాసనమ్‌దిఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఆతి సెఇకాన్‌ తోరె ఆనిదాక అయ రోజు రెఎద్‌. దేవుణు ఇజి పేరు ఇడెః ఆతి మని విజు వన్కాఙ్, పూజెఙ్‌ కిబె ఆజిని విజు వనకాఙ్‌ పడిఃఏండ పణిఙ్‌ కిజి, అయ విజు వన్కాఙ్‌ ముస్కు వన్నిఙ్‌ వాండ్రె దేవుణు ఇజి వెహ్నడ్రె, వాండ్రు దేవుణు గుడిఃదుబా సొన్సి బస్నాన్.
నాను మీ వెట మహివలె యా సఙతిఙ్‌ మీవెట వెహ్తి మహిక మీరు ఎత్తు కిఇదెరా? వన్ని వందిఙ్‌ ఏర్పాటు కితి మని గడిఃయాదునె వాండ్రు తోరె ఆదెఙ్‌ వలె. అందెఙె, ఏలు నాసనమ్‌దిఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఆతి వన్నిఙ్‌ అడ్డు కిజి నిల్‌సినిక ఇనికాదొ ఇజి మీరు నెస్నిదెర్. దేవుణు విజు రూలుఙ పడిఃఇ పణి కిజిని డాఃఙితి మని సత్తు ఏలుబా పణి కిజినాద్. గాని దనిఙ్‌ అడ్డు కిజి నిల్‌సి మంజినికాన్‌ నడిఃమిహన్‌ లాగె ఆనిదాక యా లెకెండ్‌ అడ్డు కిజి మంజినాన్. నస్తివలె దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్‌ కినికాన్‌ తోరె ఆనాన్‌లె. వన్నిఙ్‌ మా ప్రబు ఆతి యేసు వన్ని వెయుదాన్‌ వాని ఊప్రిదాన్‌ సప్సి, వాండ్రు వానివలె మంజిని గొప్ప జాయ్‌దాన్‌ వన్నిఙ్‌ నాసనం కినాన్‌లె. 9-10 దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్‌ కినికాన్‌ తోరె ఆనివలె సయ్తాను వన్ని సత్తుదాన్‌ రకరకమ్‌ది బమ్మ పణిఙ్‌ని గొప్ప పెరి పణిఙ్‌ కిజి, నాసనం ఆజి సొని వరిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ మోసెం కిదెఙ్‌ విజు సెఇ పణిఙ్‌ కిజి తొరిస్నాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ నిజమాతి దనిఙ్‌ ప్రేమిసి దేవుణు వరిఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ వారు ఒప్‌ఎతార్. అందెఙె వారు నాసనం ఆజి సొన్సినార్. 11 అందెఙె వారు అబదమ్‌దిఙ్‌ నమ్మిని లెకెండ్‌ మోసెం కిని సత్తుదిఙ్‌ దేవుణు వరి ముస్కు పోక్నాన్. 12 అందెఙె, నిజమాతి దనిఙ్‌ నమ్మిఏండ సెఇదని వెట సర్ద ఆతి విజెరిఙ్‌ దేవుణు సిక్స సీనాన్.
గటిఙ నిల్సి మండ్రు
13 గాని మీ వందిఙ్‌ ఎస్తివలెబా దేవుణుదిఙ్‌ మాపు వందనమ్‌కు వెహ్సి మండ్రెఙ్‌ వలె. యాక కిజి మంజినిక సరి ఆతి పణినె. తంబెరిఙాండె ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ఆత్మ, వన్ని నెగ్గిక కిజిని పణిదాన్, మీరు నిజమాతి దనిఙ్‌ నమ్మిజి దేవుణు మిఙి రక్సిస్తెఙ్‌ ఇజి, దేవుణు యా లోకం పుట్‌ఎండ ముఙాలె మిఙి ఎర్లిస్త మహాన్‌. 14 మీరు యా లెకెండ్‌ యేసుప్రబు వెట వన్ని గొప్ప పెరి జాయ్‌దు మండ్రెఙ్‌ అక్కు మనికిదెర్‌ ఆదెఙ్‌ ఇజి మాపు వెహ్తి సువార్తదాన్‌ దేవుణు మిఙి కూక్త మనాన్. 15 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాపు మాటాదానొ ఉత్రమ్‌దానొ మిఙి నెస్పితికెఙ్‌ డిఃస్‌ఏండ మీ మన్సుదు ఇడ్జి కద్లిఏండ మండ్రు.
16-17 మఙి ప్రేమిసి ఎలాకాలం ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజిని ఆసని, ఉసార్‌ మా మన్సుదు వన్ని దయాదర్మమ్‌దాన్‌ మఙి సితి మా బుబ్బాతి దేవుణుని, మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు మీ మన్సుఙ దయ్‌రం వెహ్సి, మీ విజు నెగ్గి మాటాదుని, మీరు కిజిని నెగ్గి పణిదు సత్తు సిజి నడిఃపిసీర్.