3
పార్దనం కిజి మండ్రు
కడెఃవేరిది మాట ఇనిక ఇహిఙ, తంబెరిఙాండె, ప్రబు మాటెఙ్‌ మీ నడిఃమి సారితి లెకెండ్‌ మహిబాన్‌బా మరి బేగి సార్దెఙ్, గవ్‌రం లొసె ఆదెఙ్‌ ఇజి మీరు మా వందిఙ్‌ పార్దనం కిజి మండ్రు. విజెరిఙ్‌ నమకం సిల్లెద్‌గదె, అందెఙె మాపు మూర్‌కతమ్‌దు మని వరి బాణిఙ్‌ సెఇ వరి బాణిఙ్‌ తప్రె ఆనిలెకెండ్‌బా మా వందిఙ్‌ పార్దనం కిదు. అహిఙ ప్రబు నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌ అందెఙె వాండ్రు మిఙి సత్తు సీజి సెఇ వన్ని బాణిఙ్‌ వాండ్రు కాపాడ్నాన్. ఇక్కెఙ్‌ మీరు కిజి మండ్రెఙ్‌ ఇజి మాపు మిఙి ఆడ్ర సితిమనికెఙ్‌ అయాలెకెండ్‌ మీరు కిజినిదెర్. మరి కిజి మంజినిదెర్‌లె ఇజి ప్రబు పేరుదాన్‌ మాపు మన్సుదు ఒడ్ఃబిజినాప్. దేవుణు ముస్కు మని ప్రేమని, మరి మీరు ఎలాగ కస్టమ్‌కు ఓరిస్తెఙ్‌ ఇజి యేసుక్రీస్తు తోరిస్తి లెకెండ్‌ ఒరిస్తెఙ్‌ మీ మన్సుదు రేపె ఆజి మండ్రెఙ్‌ దేవుణు మిఙి సాయం కిపిన్.
బండెఙ్‌ ఆదెఙ్‌ ఆఏద్‌‌
తంబెరిఙాండె, మా బాణిఙ్‌ మీరు నెస్తిమని లెకెండ్‌ ఆఏండ బదకమ్‌దాన్‌ మంజిని వరిఙ్‌ గుర్తు కిజి, వరి బాణిఙ్‌ మీరు ఏడాః డిఃసి మండ్రు ఇజి మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు పేరుదాన్‌ మిఙి ఆడ్ర సితి లెకెండ్‌ వెహ్సినాప్. మఙి సుడ్ఃజి మా లెకెండ్‌ ఎలాగ నడిఃదెఙ్‌ ఇజి మిరు నెస్నిదెర్‌ గదె. మాపు మీ వెట మహివలె బదకమ్‌దాన్‌ మన్‌ఏతాప్. మాప్‌ఎయెర్‌ బాణిఙ్‌బా సెడ్డిఃనె తిండి ఉణ్‌ఏతాప్. ఎయెన్‌ ముస్కుబా ఆదారం ఆఏండ మాపు రెయు పొగల్‌ కస్టబాడ్ఃజి పణి కిజి మహిక మీరు నెస్నిదెర్. మీ బాన్‌ లొసి ఉండెఙ్‌ అతికారం సిల్లెద్‌ ఇజి ఆఎద్‌. గాని మీరు మఙి సుడ్ఃజి నెసి అయా లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజినె మాపు అయా లెకెండ్‌ ఇనికబా లొస్‌ఎండ పణి కిజి మహప్. 10 మరి మాపు మీ నడిమి మహివలె “ఒరెన్‌ పణి కఏండ మహిఙ వాండ్రు బోజనం కిదెఙ్‌ ఆఏద్‌”, ఇజి మిఙి రూలు సిత్తాప్.
11 మీ లొఇ సెగొండార్‌ వరి సొంత పణి ఇనికబా కిఏండ, అనవుసరమ్‌దిఙ్‌ ఆఇవరి సఙతిఙ లొఇ బుర్ర డుక్సి మంజినార్‌ ఇజి మాపు వెహాప్. 12 ననికార్‌ వారు కిజిని అవ్‌సరం సిల్లి పణిఙ్‌ డిఃసి సిజి నిపాతి పణి కిజి, వరి తిండి వందిఙ్‌ గణస్తెఙ్‌ ఇజి మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు పేరుదాన్‌ బతిమాల్‌జి ఆడ్ర సితి లెకెండ్‌ వెహ్సినాప్. 13 మరి తంబెరిఙాండె మీరు నెగ్గికెఙ్‌ ఆతికెఙ్‌ కిదెఙ్‌ ఎసెఙ్‌బా వందిదెఙ్‌ అఏద్.
14 మాపు యా ఉత్రమ్‌దు రాస్తి పోక్తి మాటెఙ్‌ లొఙిఇ వన్నిఙ్‌ గుర్తు కిదు. వాండ్రు సిగు ఆని వందిఙ్‌ వన్ని వెట కూడ్ఃఏండ మండ్రు. 15 అహిఙ వన్నిఙ్‌ పగాతి వన్ని లెకెండ్‌ ఒడ్ఃబిఏండ తంబెరి లెకెండ్‌ ఒడ్ఃబిజి వన్నిఙ్‌ బుది వెహ్తు.
16 సమాదానమ్‌దిఙ్‌ప్ ప్రబు ఆతికాన్‌ ఎస్తివలెబె ఎలాగ మర్తి కాలమ్‌దుబా మిఙి నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సిపిన్. ప్రబు మీ విజెరె వెట ఎస్తివలెబా మనిన్. 17 పవులు ఇని నాను, నా కియుదాన్‌ యా కడెఃవెరి మాటెఙ్‌ రాసిన. నా విజు ఉత్రమ్‌దు యాకాదె గుర్తు. అందెఙె నాను ఎలాగ రాసిన ఇజి మీరు పోలిస్తెఙ్‌ అట్నిదెర్. 18 మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు దయా దర్మం మీ విజిదెరె వెట మనిద్.