అపొస్తుడు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్‌ రాస్తి ఉండ్రి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్‌ రాస్తి ఉండ్రి ఉత్రమ్‌నె యాక. ఎపెసి పట్నమ్‌దు మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరి సఙమ్‌దిఙ్‌ నడిఃపిస్ని వన్ని లెకెండ్‌ తిమోతిఙ్‌ ఏర్పాటు కిత మనాన్. అందెఙె, సఙం నడిఃపిస్నిక ఎలాగ, నడిఃపిస్ని పాస్టరుఙు, పెద్దెల్‌ఙు ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇని దనివందిఙ్‌ వెహ్సినాన్.
ఎపెసి పట్నమ్‌దు నండొ రకమ్‌కాణి గుడిఃఙ్‌ మన్నె. దేసమ్‌కాఙ్‌ నండొ లోకుర్‌ బాన్‌ వానార్. అందెఙె క్రీస్తు వందిఙ్‌ నిజమాతి బోదదిఙ్‌ కూడ్ఃఇకెఙ్‌ నెస్‌పిస్నికార్‌ నండొడార్‌ మనార్. వరి వందిఙ్‌ జాగ్రత మండ్రు. నని బొద తపిస్నివరిఙ్‌ బాణిఙ్‌ దూరం ఆదు ఇజి వెహ్సినాన్.
1
1-2 క్రీస్తు యేసుఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఇని నాను తిమోతిఙ్‌ రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్‌ లెకెండ్‌ మని. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ నానె నిఙి దేవుణు దరొట్‌ తత. మఙి రక్సిసిని దేవుణు వెహ్తి ఆడ్ర వజ, మాటు ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజిని క్రీస్తు యేసు వెహ్తి ఆడ్ర వజ, నాను క్రీస్తు యేసుఙ్‌ అపొస్తుడు ఆత. బుబ్బ ఆతి దేవుణుని ప్రబు ఆతి క్రీస్తుయేసు దయా దర్మమ్‌దాన్, మీ ముస్కు కనికారం తోరిసి, మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్.
3-4 నాను మసిదోనియదు సొన్‌సి మహివలె నిఙి వెహ్తి లెకెండె, నీను ఎపెసుదు మండ్రెఙ్‌ వలె ఇజి నాను కసితం వెహ్సిన. ఎందనిఙ్‌ఇహిఙ, అబె సెగొండార్‌ తపు బోద నెస్‌పిసినార్. వారు అయకెఙ్‌ మరి ఎసెఙ్‌బా నెస్‌పిస్‌తెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజి నీను డటం వెహ్తెఙ్‌ వలె. వారు డొక్రార్‌ వెహ్సి మంజిని కత సాస్‌తరమ్‌క లొఇ, అంతు సిల్లెండ అని గొగొర్‌ వందిఙ్‌ వెహ్సిని సాస్‌తరమ్‌క లొఇ మన్సు ఇడ్ఃదెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజి నీను డటం వెహ్తెఙ్‌ వలె. అయాకెఙ్‌ దేవుణు ఎత్తు కితి సఙతిఙ అడ్డు కిజి ఒరెన్‌ వెట ఒరెన్‌ తర్కిసిని సఙతిఙ్‌నె రేఙ్‌జినె. దేవుణు ముస్కు మని నమకం దానె, వాండ్రు ఎత్తు కితి సఙతిఙ్‌ నెస్తెఙ్‌ఆనాద్. నమ్మిత్తికార్, ఒరెన్‌ వెట ఒరెన్‌ ప్రేమిసి మండ్రెఙ్. అందెఙె నీను యా లెకెండ్‌ డటం వెహ్తెఙ్‌ వలె ఇజి నాను నిఙి వెహ్సిన. నెగ్గి మన్సుదాన్‌ వాజిని ప్రేమదాన్, నెగెండ గదిసిని గర్‌బందాన్‌ వాజిని ప్రేమదాన్, దేవుణు ముస్కు మని నిజమాతి నమకమ్‌దాన్‌ వాజిని ప్రేమదాన్, ప్రేమిసి మండ్రెఙ్. సెగొండార్, ముస్కు వెహ్తి సఙతిఙ డిఃస్త సొహరె పణిదిఙ్‌ రెఇకెఙ్‌ వర్గిజినార్. వారు దేవుణు మోసెఙ్‌ సితి రూలుఙ్‌ నెస్పిసినికార్‌ ఆదెఙె‌ కోరిజినార్. గాని ఇని దని వందిఙ్‌ వర్గిజినార్‌ ఇజినొ, నండొ దయ్‌రమ్‌దాన్‌ నిజమ్‌నె ఇజి వర్గిజిని సఙతిఙ వందిఙ్‌నొ, వారు నెస్‌ఎర్.
దేవుణు మోసెఙ్‌ సితి రూలుఙ్‌ వాడుకండెఙ్‌ మని వజ వాడుకొటిఙ, అయా రూలుఙ్‌ నెగ్గికెఙ్‌నె ఇజి మాటు నెస్నాట్. 9-11 మరి మాటు నెసినాట్, దేవుణు మోసెఙ్‌ సితి యా రూలుఙ్, నాయమ్‌దాన్‌ మని వరిఙ్‌ వరి తపుఙ్‌ దిదిదెఙ్‌ సిఎన్ ఇజి. గాని రూలుఙ్‌ తప్ని వరిఙ్, లొఙ్‌ఇ వరిఙ్, నమ్మిఇ వరిఙ్, పాపిస్‌టిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్‌ వాజిని సఙతిఙ్‌ ఇజ్రి కణకదాన్‌ సూణి వరిఙ్‌ మతమ్‌దిఙ్‌ దూసిస్ని వరిఙ్, అయిసి అప్పొసిరిఙ్‌ సప్ని వరిఙ్, లోకాఙ్‌ సప్ని వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్, మొకకొడొః మొకకొడొఃర్‌నె కూడ్ని వరిఙ్, వెట్టిపణి కిదెఙ్‌ లోకురిఙ్‌ అసి పొర్ని వరిఙ్, అబద్దం వర్గిని వరిఙ్, అబద్దమ్‌దిఙ్‌ ఒట్టు కిని వరిఙ్, నిజమాతి బోదదిఙ్‌ విరోదం ఆతికెఙ్‌ కిని వరిఙ్, నని వరి వందిఙె రూలుఙ్‌ సిత మనాన్. నీను మహి లోకురిఙ్‌ వెహ్‌అ ఇజి, దేవుణు నఙి ఒపజెప్తి సువార్తదు అయా నిజమాతి బోద మనాద్. లోకుర్‌ పొగిడిఃజిని కిజిని గొప్ప పెరి దేవుణు బాణిఙె అయా సువార్త వాజినాద్.
పవులు ముస్కు దేవుణు తోరిస్తి కనికారం
12-13 ముఙాల నాను యేసుప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ దూసిస్తికాన్. నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ ఇమ్సెఙ్‌ కిజి ఆహె వన్నిఙ్‌ ఇమ్సెఙ్‌ కితికాన్. వన్నిఙ్‌ స్రమెఙ్‌ కితికాన్. అహిఙ్‌బా నాను నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఇజి వాండ్రు ఒడిఃబిజి, మహివరిఙ్‌ సువార్త వెహ్సిని వన్ని పణిదిఙ్‌ నఙి ఏర్పాటు కిత్తాన్‌. అందెఙె నాను మా ప్రబు ఆతి క్రీస్తు యేసు నఙి కితి దని వందిఙ్‌ ఎసెఙ్‌బా పోస్‌ఎండ మన. వాండ్రునె వన్ని పణి కిదెఙ్‌ నఙి సత్తు సితాన్. నాను యేసుఙ్‌ నమ్మిఎండ మహివలె, తెలిఎండ అక్కెఙ్‌ కిత. అందెఙె దేవుణు నా ముస్కు కనికారం తోరిస్తాన్. 14 మా ప్రబు దయా దర్మమ్‌దాన్, వన్నిఙ్‌ నమ్మిదెఙ్, మహివరిఙ్‌ ప్రేమిస్తెఙ్‌ నఙి సాయం కిత్తాన్‌. క్రీస్తుయేసు వెట మాటు కూడిఃతి మని దని దటాన్, నమకమ్‌ని ప్రేమ నఙి దొహ్‌క్తె.
15 పాపం కిని వరిఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ క్రీస్తు యేసు లోకమ్‌దు వాతాన్‌ ఇని మాట నిజం ఆతిక. అయాక పూర్తి నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నిక. నాను కిత్తి పాపం నసొ పాపం కినికార్‌ కిఎర్. 16 గాని, నసొ పాపం కితి నా ముస్కు దేవుణు కనికారం తోరిస్తాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాని కాలమ్‌దు యేసు ముస్కు నమకం ఇడ్ఃజి, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బత్కిని బత్కు దొహ్‌క్ని వరిఙ్‌ నాను ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌ ఆని వందిఙ్, నసొ పాపం కితి నఙి, క్రీస్తుయేసు అంతు సిల్లెండ నండొ ఓరిస్తాన్. 17 ఎలాకాలం రాజు ఆతి, ఎసెఙ్‌బా సాఇ, సుడఃదెఙ్‌ అట్‌ఇ ఒరెండ్రె దేవుణుఙ్‌ ఎలాకాలం గవ్‌రం సీజి పొగిడిఃజి మనీర్. ఆమెన్.
18 నా మరిన్‌ లెకెండ్‌ మని తిమోతి యాకదె నాను వెహ్సిని బుద్ది 'నీను కిదెఙ్‌ మని వన్కా వందిఙ్‌ ప్రవక్తరు ముఙాలె వెహ్త మనార్‌గదె. వారు వెహ్తి వజనె నాను వెహ్సిన. వారు వెహ్తి మని వజ లొఙిజి, తపు బోద నెస్‌పిస్ని వరిఙ్‌ గటిఙ ఎద్రిస్‌అ. 19 నా ముస్కు మని నీ నమకం డిఃస్మ. గర్బం గదిస్‌ఎండ నెగ్రెండ మన్‌అ. సెగొండార్, గర్బం గదిసి వెహ్సిని దనిఙ్‌ నెక్త పొక్తారె వరి నమకం పాడు కిత్తార్‌. 20 నని వరి లొఇ, హుమెనియ, అలక్సాండర్‌ ఇనికార్‌ మనార్. దేవుణుదిఙ్‌ దూసిస్తెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజి వారు నెస్ని వందిఙ్, సయ్‌తాను కీదు నాను వరిఙ్‌ ఒపజెప్త మన.