6
వెటిపణి కినికార్‌ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌
దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి వెట్టిపణి కినికార్‌ విజెరె వరి ఏజుమానురిఙ్‌ సీని గవ్‌రం విజు సీదెఙ్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, ఎయెర్‌బా దేవుణు పేరుదిఙ్, యేసు వందిఙ్‌ మాపు నెస్‌పిసిని మాటదిఙ్‌ దూసిస్‌ఎండ మంజిని వందిఙ్‌ వరిఙ్‌ సీదెఙ్‌ మన్ని గవ్‌రం సీదెఙ్.
వరి ఏజుమానిరు నమ్మిత్తికార్‌ ఇహిఙ, వారు మా తంబెరిఙునెగదె ఇజి తక్కు గవ్‌రం సీదెఙ్‌ ఆఎద్. గాని వారు మరి ఒదె ఏజుమానిరు వందిఙ్‌ పణికిదెఙ్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వారు ప్రేమిసిని నమ్మిత్తి వరిఙె వారు కిజిని పణిఙాణిఙ్‌ మేలు వాజినె. నీను యా సఙతిఙ్‌ నీ సఙమ్‌దు మని వరిఙ్‌ నెస్‌పిసి, డటం వెహ్తెఙ్‌ వలె.
డబ్బు వందిఙ్‌ ఆస ఆదెఙ్‌ ఆఎద్.
3-5 ఎయెన్‌బా యేసుప్రబు వందిఙ్‌ ఆఇ బోదెఙ్‌ నెస్‌పిసి, మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు వెహ్తి నిజమాతి బోదెఙ ఒపుకొడ్‌ఎండ, దేవుణు బక్తిదాన్‌ కూడిఃతి మని బోదెఙ ఒపుకొడిఃఎండ మనికాన్‌ గర్రదాన్‌ నిండ్రిత మనాన్. వన్నిఙ్‌ ఇనికబా తెలిఎద్. వన్నిఙ్‌ అవ్‌సరం మన్ని దన్నిఙ్‌, అవ్‌సరం సిల్లి దన్నిఙ్‌ విజు వన్కా వందిఙ్‌ తర్కిస్తెఙ్‌ పెరి ఆస మనాద్. క్రీస్తు వెహ్తి మాటెఙ అర్దం వందిఙ్‌ జటిఙ్‌ ఆనాన్. యా లెకెండ్‌ కినిక, గోస, జటిఙ్, దుసలాడ్ఃనిక, సెఇ అనుమానమ్‌కు విజు పుటిస్నె. ఎస్తివలెబా గొడఃబెఙ్‌ పుటిస్నె. యా లెకెండ్‌ తర్కిస్ని వరి బుద్ది సెద్రిత మనాద్. వరి లొఇ నిజమాతి బోద సిల్లెద్‌. క్రీస్తు మతం వందిఙ్‌ వెహ్సి, ఆస్తి గణస్తెఙ్‌ ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్.
దేవుణుదిఙ్‌ ఇస్టం ఆతివజ బత్కిజి, దన్ని దటాఙ్‌ సర్‌దె ఆజి, నఙి యాకదె సాలు ఇజి ఎత్తు కిని వన్నిఙ్‌ గొప్ప లాబం మనాద్‌ ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మాటు పుట్తివలె ఇనికబా యా లోకమ్‌దు తెఎతాట్. మాటు సానివలె యా లోకమ్‌దాన్‌ ఇనికబా ఒతెఙ్‌ అట్‌ఎట్. అందెఙె, మఙి ఉణిక మహిఙ, పొర్‌పాదెఙ్‌ పాత పర మహిఙ, అయాకదె మఙి సాలు. గాని ఆస్తి మన్నికానాదెఙ్‌ కోరిజినికాన్‌ డబ్బు గణస్తెఙ్‌ ఇని ఆసెఙ సిక్కుదు అర్నాన్. బుద్ది సిలి పాడు కిని నండొ ఆసెఙ్‌ ఉరి లెకెండ్‌ ఆజి, అయాకెఙ్‌ వన్నిఙ్‌ పాడు కినె, నాసనం కినె. 10 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, ఉండ్రి మొకదిఙ్‌ వెల ఎలాగ మంజినాదొ, అయ లెకెండ్‌ విజు సెఇ పణిదిఙ్‌ డబ్బు ఆసనె వెల. సెంగొండార్‌ డబ్బుదిఙ్‌ ఆస ఆజి, వారు నమ్మిత్తి నిజమాతికెఙ్‌ డిఃసి, వరి మన్సు కూడం గుత్సి సొహిఙ ఎలాగ మంజినాద్, అయ లెకెండ్‌ వరిఙ్‌ వారె నండొ బాదెఙ్‌ కల్గిస్తె.
11 గాని దేవుణు లోకు ఆతి నీను యా సెఇ ఆసెఙాణిఙ్‌ దూరం మన్‌అ. నీతి నిజయ్తాకెఙ్‌ని నెగ్గికెఙ్‌ కిజి దేవుణు బక్తిదు మన్‌అ. దేవుణుదిఙె నమ్మిజి మహి వరిఙ్‌ ప్రేమిసి, కస్టమ్‌కు ఓరిసి, సార్లిదాన్‌ మన్‌అ. 12 నీను యేసుక్రీస్తుఙ్‌ నమ్మితిఙ్‌ కస్టమ్‌కు వానె. వన్కాఙ్‌ నీను గెలస్తెఙ్‌ నీను నెగ్రెండ సుడ్ఃఅ. నీను అయాలెకెండ్‌ గెలస్తిఙ, ఎలాకాలం బత్కిని బత్కు దొహ్‌క్నాద్. దిని వందిఙె దేవుణు నిఙి కూక్త మనాన్. ‘నాను క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిజిన’, ఇజి నండొ లోకుర్‌ ఎద్రు నీను ఒపుకొటివలె, నని బత్కు వందిఙె దేవుణు నిఙి కూక్తాన్. 13-14 విజు వన్కాఙ్‌ పాణం సీజిని దేవుణు ఎద్రుని పొంతి పిలాతు ముఙాలె వెన్‌బాతివలె, దయ్‌రమ్‌దాన్‌ నెగ్రెండ ఒపుకొటి క్రీస్తుయేసు ఎద్రు నాను నిఙి ఆడ్ర సీజిన. మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు వాని దినమ్‌దాక నీను పాపం సిల్లెండ, నిందెఙ్‌ సిల్లెండ నాను నిఙి వెహ్తి సఙతిఙ్‌ కిజి మన్‌అ ఇజి ఆడ్ర సీజిన. 15 దేవుణు ఏర్‌పాటు కితి సమయమ్‌దు యేసుప్రబుఙ్‌ వాండ్రు రపిస్నాన్. గొప్ప పెరికాన్‌ ఆతి విజు వన్కా ముస్కు ఒరెండ్రె అతికారం మనికాండ్రె దేవుణు. వాండ్రు రాజురిఙ్‌ ఇంక పెరి రాజు. ప్రబురిఙ్‌ ఇంక పెరి ప్రబు. 16 వాండ్రు ఒరెండ్రె ఎసెఙ్‌బా సాఇకాన్. డగ్రు సొండ్రెఙ్‌ అట్‌ఇ నసొ జాయ్‌దు బత్కిజినాన్. వన్నిఙ్‌ ఎయెర్‌బా ఎసెఙ్‌బా తొఎర్. ఎయెర్‌బా ఎసెఙ్‌బా సుడ్ఃదెఙ్‌ అట్‌ఎర్. వన్నిఙె విజు గవ్‌రమ్‌ని ఎలాకాలం అతికారం మనిద్, ఆమెన్.
17 యా లోకమ్‌దు ఆస్తి మనికార్, గర్ర ఆఏండ, ఆస్తి ముస్కు ఆస ఆఏండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి నీను డటం వెహ్‌అ. యా ఆస్తిదిఙ్‌ నమ్మిదెఙ్‌ అట్‌ఇక. గాని వరి ఆస దేవుణు ముస్కు ఇడ్ఃదెఙ్‌ ఇజి నీను వెహ్‌అ. సుకమ్‌దాన్‌ సర్‌ద ఆజి మండ్రెఙ్‌ దేవుణునె తకు సిల్లెండ విజు సీనికాన్. 18 వారు మహి వరిఙ్‌ నండొ మేలు కిదెఙ్, నండొ నెగ్గి పణిఙ్‌ కిదెఙ్, నీసు వారు ఆఏండ, నండొ సీబాజి సీనికార్‌ ఆదెఙ్‌ ఇజి నీను వరిఙ్‌ వెహ్‌అ. 19 అయాలెకెండె, వాని కాలమ్‌ది వరి బత్కు వందిఙ్‌ వారు ఉండ్రి నెగ్గి పునాది తయార్‌ కిజినార్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, అయావలె వరిఙ్‌ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బత్కిని బత్కు దొహ్‌క్నాద్‌.
20 ఓ తిమోతి, దేవుణు నిఙి ఒపజెప్తి సేవ పణి నీను నెగ్రెండ సుడ్ఃఅ. పణిదిఙ్‌ రెఇ సెఇ మాటెఙ వర్గిఎండ దూరం మన్‌అ. అర్‌దం సిల్లెండ తర్కిస్ని వన్కాఙ్‌ దూరం మన్‌అ. దనిఙె సెంగొండార్‌ అబద్దమ్‌క గెణం ఇజి కూక్సినార్. 21 సెగొండార్, ‘అయాక నఙి మనాద్‌’, ఇజి ఒపుకొటారె, యేసు వందిఙ్‌ నిజమాతి సఙతిఙ్‌ డిఃస్త సొహార్‌. దేవుణు దయా దర్మం మీ వెట మనీద్.