అపొస్తుడు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్‌ రాస్తి రుండి ఉత్రం
నెల్వ కిబిస్నిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఎపెసి సఙం నడిఃపిసిని తిమోతిఙ్‌ రాస్తి రుండి ఉత్రమ్‌నె యాక. పవులు, సాదెఙ్‌ కాలం డగ్రు ఆతాద్‌ ఇజి నెస్తాండ్రె, సఙమ్‌దిఙ్‌ నెగ్రెండ నడిఃపిసి, నిజమాతి బోద వరిఙ్‌ నెస్‌పిస్తెఙ్‌ వలె ఇజి తిమొతిఙ్‌ వెహ్సినాన్.
1
1-2 క్రీస్తుయేసు పోక్తి అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఇని నాను, నా సొంత మరిన్‌ లెకెండ్‌ నాను ప్రేమిసిని తిమోతిఙ్‌ రాసిన. దేవుణు ఎత్తు కితి వజనె నాను అపొస్తుడు ఆత. క్రీస్తుయేసు వెట మాటు కూడిఃతి మన్ని దన్నితాన్‌ లోకుర్‌ ఎలాకాలం బత్కినార్‌ ఇజి దేవుణు కితి ఒట్టు వెహ్తెఙ్‌నె నాను అపొస్తుడు ఆత. మా బుబ్బ ఆతి దేవుణుని ప్రబు ఆతి క్రీస్తుయేసు దయా దర్మమ్‌దాన్‌ మీ ముక్కు కనికారం తోరిసి, నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్.
నమకమ్‌దాన్‌ మంజిని వందిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్సినాన్‌
రెయు పొకాల్‌ నాను పార్దనం కినివలె డిఃస్‌ఎండ నిఙి ఒడిఃబిజి దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. నా అనిగొగొరు వన్నిఙ్‌ పొగిడిఃజి మాడిఃస్తి లెకెండ్, నానుబా నా గర్బం నఙి గదిస్‌ఎండ నెగ్రెండ వన్నిఙ్‌ పొగిడిఃజి మాడిఃసిన. నాను నిఙి డిఃస్తానె వాజి మహిఙ్, నీను అడఃబాతి. అయాక ఎత్తు కితానె నిఙి సుడ్ఃదెఙ్‌ ఇజి నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నఙి సర్‌ద పూర్తి వానాద్. నీను క్రీస్తుయేసుఙ్‌ నిజం నమ్మిజిని. అయాక నాను ఎత్తు కిజిన. ముఙాలె, నీ డొక్ర బీబి ఆతి లొయిని నీ యాయ యునికె, క్రీస్తుయేసుఙ్‌ నమ్మితె మహె. అయ లెకెండ్‌ ఏలు నీనుబా నమ్మిజిని ఇజి నాను తప్‌ఎండ నెసిన. అందెఙె నీను కిదెఙ్‌ ఇజి దేవుణు నిఙి సితి, వరం నీను నెగ్రెండ నండొ కిదెఙ్‌ ఇజి నాను నిఙి ఎత్తు కిబిసిన. నాను దేవుణు సేవ పణి వందిఙ్‌ నీ ముస్కు కిక్కు ఇడ్ఃజి దీవిస్తివలె, దేవుణు అయా వరం నిఙి సిత్తాన్. నీను కిదెఙ్‌ ఇజి దేవుణు నిఙి సితి వరం నీను కిఅ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు వన్ని ఆత్మ మఙి సిత మనాన్. అయాక మఙి తియెల్‌ పుటిసిని ఆత్మ ఆఎద్. గాని దేవుణు పణి కిదెఙ్‌ సత్తు సీని, మహి వరిఙ్‌ని దేవుణుదిఙ్‌ ప్రేమిసిని, మాటు అణసె ఆజి మండ్రెఙ్‌ సాయం కిని ఆత్మనె సిత మనాన్.
అందెఙె, మా ప్రబు వందిఙ్‌ వెహ్తెఙ్‌ నీను సిగు ఆమ. వన్ని వందిఙ్‌ వెహ్తిఙ్‌ జెలిదు ఆతి, నా వందిఙ్‌బా సిగు ఆమ. గాని సువార్త వందిఙ్‌ నా వెట కస్టమ్‌కు ఓరిస్‌అ. దేవుణు సత్తుదాన్‌ అయాక ఓరిస్‌అ. దేవుణు మఙి రక్సిస్తాండ్రె, వన్ని వందిఙ్‌ కేట ఆతి బత్కు బత్కిదెఙ్‌ ఇజి మఙి కూక్తాన్. మాటు కితి పణిఙాణిఙ్‌ ఆఏద్‌ గాని వన్ని సొంత ఎత్తుదాన్‌ వన్ని దయా దర్మమ్‌దాన్‌ వాండ్రు మఙి రక్సిస్తాండ్రె కూక్తాన్. లోకం పుట్‌ఎండ ముఙాలె, క్రీస్తు యేసు కితి దనితాన్‌ యా దయా దర్మం దేవుణు మఙి సిత మనాన్. 10 గాని మఙి రక్సిస్ని క్రీస్తుయేసు లోకమ్‌దు వాతివలెనె అయాక ఏలు తొరె ఆతాద్. వాండ్రు సావుదిఙ్‌ సిల్లెండ కితాండ్రె, సువార్త వెంజి నమ్మిని దనితాన్, సాఎండ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బత్కిని బత్కు తోరిస్తాన్. 11 యా సువార్త వెహ్ని వందిఙె, ఒరెన్‌ సాటిస్ని వన్ని లెకెండ్, అపొస్తుడు లెకెండ్, నెస్‌పిస్ని వన్ని లెకెండ్‌ దేవుణు నఙి ఏర్‌పాటు కిత్తాన్‌. 12 అందెఙె నాను యా కస్టమ్‌కు ఓరిసిన. గాని నాను సిగు ఆఎ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నాను నమ్మిత్తి వన్నిఙ్‌ నాను నెస్న. వాండ్రు, తీర్పు కిదెఙ్‌ వాని దినమ్‌దాక, నఙి ఒపజెప్తి సువార్త కాపాడఃదెఙ్‌ వాండ్రు అట్నికాన్‌ ఇజి నాను నిజం నెస్న.
13 నిజమాతి మాట నీను నా బాణిఙ్‌ విహి లెకెండె నీను మహి వరిఙ్‌ వెహ్‌అ. క్రీస్తుయేసు వెట మని సమందమ్‌దాన్‌ మని నమకమ్‌దు ప్రేమాదు నీను మన్‌అ. 14 దేవుణు నిఙి ఒపజెప్తి సువార్త ఎయెర్‌బా మారిస్‌ఎండ నీను సుడ్ఃఅ. మా లొఇ మంజిని దేవుణు ఆత్మ సాయమ్‌దాన్‌ అయాక కాపాడ్ఃఅ. 15 ఆసియ ప్రాంతమ్‌దు మన్ని నమ్మిత్తికార్‌ విజెరె నా బాణిఙ్‌ దూరం ఆతార్‌ ఇజి నీను నెస్ని. పుగెలు హెర్‌మొను ఇనికార్‌ వరి లొఇ మనార్. 16 ఒనెసిపొరు ఇండ్రొణి వరిఙ్‌ ప్రబు కనికారం తోరిస్‌పిన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు నఙి నండొ సుట్కు ఆదరిస్తాన్. నాను జేల్లిదు మహిఙ్‌బా వాండ్రు నా వందిఙ్‌ సిగు ఆతాన్. 17 గాని వాండ్రు రోమ పట్నమ్‌దు వాతివలె, నాను తోర్నిదాక నండొ రెబాతాన్. 18 నాను ఎపెసుదు మహివలె, వాండ్రు నఙి నెగ్రెండ సుడ్ఃజి, ఎసొ సాయం కిత్తాన్‌‌ ఇజి నీను బాగ నెసిని. ప్రబు తీర్పు కిని దినమ్‌దు ప్రబు వన్నిఙ్‌ కనికారం తోరిస్‌పిన్.