2
అందెఙె నా మరిన్‌ లెకెండ్‌ మని నీను, క్రీస్తుయేసు దయా దర్మమ్‌దాన్‌ సత్తు పొందిజి మన్‌అ. నండొ లోకుర్‌ ఎద్రు నాను వెహ్తి నిజమాతి మాటెఙ్‌ నీను వెహిమని. అయా మాటెఙ్‌ నమ్మిదెఙ్‌ తగ్ని వరిఙ్‌ ఒపజెప్‌అ. వారు యా నిజమాతి మాటెఙ్‌ మహివరిఙ్‌ బాగ నెస్‌పిస్తెఙ్‌బా అట్నికార్‌ ఆదెఙ్. ఒరెన్‌ నెగ్గి విద్దె కినికాన్‌ వన్ని కస్టమ్‌కు ఓరిసిని లెకెండ్‌ నీను క్రీస్తుయేసు వందిఙ్‌ మా వెట కస్టమ్‌కు ఓరిసి మన్‌అ. ఒరెన్‌ ఉద్దం కినికాన్, వన్ని బత్కు వందిఙ్‌ మరి ఆఇ పణిఙ సొన్‌ఎన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, సొహిఙ వన్నిఙ్‌ సయ్‌నమ్‌దు ఏర్‌పాటు కితి అతికారిఙ్‌ సర్‌ద కిబిస్‌ఎన్. అయా లెకెండ్‌ నీనుబా క్రీస్తు సేవ పణిదు మన్‌అ. మరి అయాలెకెండె, ఉహ్‌క్ని పందెమ్‌దు ఒరెన్‌ ఉహ్‌క్నికాన్‌ పందెమ్‌దు వెహ్తి రూలు వజ ఉహ్క్ఎండ మహిఙ, వాండ్రు గెలెస్‌ఎన్. వన్నిఙ్‌ ఇనాయం దొహ్క్‌ఎద్. అయా లెకెండ్‌ నీనుబా క్రీస్తు సేవ పణిదు మన్‌అ.
కస్టపడిఃజి పణి కిని ఒరెన్‌ రయ్తు వన్నిఙ్, పండితి పంటది తొలి వంతు దొహ్‌క్తెఙ్‌వలె. అయా లెకెండ్‌ నీనుబా క్రీస్తు సేవ పణిదు మన్‌అ. నాను ముస్కు వెహ్తి దన్ని వందిఙ్‌ నీను మరి మరి ఆలొసనం కిఅ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నీను ఆలోసనం కితిఙ, నీను నెస్తెఙ్‌ మన్ని విజు వన్కాఙ్‌ వాండ్రు అర్‌దం కిబిస్నాన్.
ఎస్తివలెబా క్రీస్తు యేసుఙ్‌ ఒడ్ఃబిఅ. సావుదాన్‌ దేవుణు వన్నిఙ్‌ బత్కిస్త మనాన్. దావీదు రాజు తెగ్గదు పుట్తి మనికాన్. యాకదె నాను లోకురిఙ్‌ వెహ్సిని సువార్త. నాను యా సువార్త వెహ్సినిఙ్, నఙి బాదెఙ్‌ వాజినె. తపుఙ్‌ కితి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ తొహ్నిలెకెండ్, నాను తొహె ఆజిన. గాని దేవుణు మాట తొహె ఆఎతాద్. 10 అందెఙె, దేవుణు ఏర్‌పాటు కితి వరి వందిఙ్‌ నాను విజు కస్టమ్‌కు ఓరిసిన. క్రీస్తుయేసు వరిఙ్‌బా రక్సిసి, దేవుణు గొప్ప జాయ్‌దు మంజిని బాడిఃదు వన్ని వెట ఎల్లకాలం వారుబా మంజిని వందిఙ్, వరి వందిఙ్‌ నాను కస్టమ్‌కు ఓరిసిన.
11 యా మాటెఙ్‌ నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నిక మాటు వన్ని వెట సాతిఙ వన్నివెట బత్కినాట్‌మరి. 12 మాటు మా కస్టమ్‌కు ఓరిస్తిఙ వన్నివెట ఏలుబడిః కినాట్‌మరి. వన్నిఙ్‌ నెస్‌ఎ ఇహిఙ వాండ్రుబా మఙి నెస్‌ఎ ఇనాన్. 13 మాటు నమ్మిదెఙ్‌ తగ్‌ఇకాట్‌ ఇహిఙ వాండ్రు ఎస్తివలెబా నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఆజి మంజినాన్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వన్నిఙ్‌ వాండ్రె తప్తెఙ్‌ అట్‌ఎన్.
నమకమాతి నెగి పణిమణిసి
14 నాను ముస్కు వెహ్తి సఙతిఙ్‌ లోకురిఙ్‌ ఎత్తు కిబిసి మన్‌అ. ఇని ఇని మాటెఙ వందిఙ్‌ జటిఙ్‌ ఆమాట్‌ ఇజి దేవుణు ఎద్రు వరిఙ్‌ సరి దిదిఅ. అయాక పణిదిఙ్‌ రెఇక. వెనివరి నమకం పాడుః కిజినాద్. 15 నెగ్గి పణి మనిసి ఇజి దేవుణు బాణిఙ్‌ అనుపె ఆదెఙ్, నీను అయ లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ బాగ సుడ్ఃఅ. కిని పణిఙ వందిఙ్‌ దేవుణు వెనబానివలె, సిగు ఆఏండ మంజిని పణి మనిసి లెకెండ్‌ నీను మన్‌అ. నిజమాతి మాట నెగ్రెండ నెస్‌పిస్ని వన్ని లెకెండ్‌ మన్‌అ. 16 పణిదిఙ్‌ రెఇ, సెఇ మాటెఙణిఙ్‌ నీను దూరం మన్‌అ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నని మాటెఙ్‌ వర్గిజి మంజినికార్‌ మరి ఒదె సెఇకార్‌ ఆజి దేవుణు బాణిఙ్‌ దూరం ఆనార్. 17 మలెరియ నోబు నండొడారిఙ్‌ పాడు కిని లెకెండ్, వారు నెస్పిసిని మాటెఙ్‌ మహివరిఙ్‌ పాడుః కినె. నని వరి లొఇ మనికారె హుమెనయ, పిలెతు ఇనికార్. 18 వీరు నిజమాతి మాటెఙ డిఃస్త సొహార్‌. వారు తపు వెహ్సినార్, దేవుణు సాతి సొహి వరిఙ్‌ మర్‌జి బత్కిస్త మనాన్‌ ఇజి ఆహె వెహ్సి, ఇనిక నమ్మిదెఙ్‌ ఇజి నెస్‌ఎండ, ఇతల్‌ అతాల్‌ కిజి సెగొండారిఙ్‌ బమ్మ కిజినార్. 19 అహిఙ్‌బా, దేవుణు బాణిఙ్‌ వాతి నిజమాతి మాట తప్‌ఎదు. అయాక నెగెండ నిల్సిని ఉండ్రి పునాది లెకెండ్‌ మనాద్. ‘ప్రబు వన్ని సొంత వరిఙ్‌ నెస్నాన్‌’ ఇజి, ‘యేసుఙ్‌ నా ప్రబు ఇజి ఒపుకొణికార్‌ విజెరెబా సెఇ పణిఙాణిఙ్‌ దూరం ఆదెఙ్‌ వలె’ ఇజి అయా పునాదిదు ముద్ర పొక్త మనాద్‌.
20 ఉండ్రి పెరి ఇండ్రొ నండొ రకమ్‌కాణి కుండెఙ్‌ మండిఙ్‌ మంజినె. సెగం వెండిదాన్, బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కితికెఙ్‌, మరి సెగం సెకదాన్, దుల్లిదాన్‌ తయార్‌ కితికెఙ్. విన్కా లొఇ వెండిదాన్‌ బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కితికెఙ్‌ నెగ్గి పణిదిఙ్‌ వాడుకొణార్. సెకదాన్, దుల్లిదాన్‌ తయార్‌ కితికెఙ్‌ ఆఇ పణిదిఙ్‌ వాడుకొణార్. అయాలెకెండె, దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరి సఙమ్‌దు, దేవుణు వందిఙ్‌ నెగ్గి పణి కిదెఙ్‌ తగ్నికార్‌ మంజినార్. ఆఇకార్‌బా మంజినార్.
21 అందెఙె ఎయెన్‌బా సెఇకెఙ్‌ విజు డిఃస్తిఙ, వాండ్రు నెగ్గిపణి కిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఆనాన్. పెరి ఇండ్రొణి ఎజుమాని, నెగ్గి పణిదిఙ్‌ వాడుకొండెఙ్‌ కేట ఇడ్తి వెండి బఙారమ్‌ది కుండెఙ్‌ మండిఙ్‌ లెకెండ్, వీండ్రుబా దేవుణు వందిఙ్‌ ఇని నెగ్గి పణిదిఙ్‌బా తగ్నికాన్‌ ఆనాన్.
22 దఙడాఃరిఙ్‌ మని ఉత్‌పుత్‌దాన్‌ దూరం మన్‌అ. గాని నీతి నిజయ్తిదికెఙె కిదెఙె సుడ్ఃఅ. దేవుణు వందిఙ్‌ నిజమాతి మాటెఙ్‌ నమ్మిఅ. ఎస్తివలెబా ప్రేమ తోరిస్‌అ. విజెరె వెట సాంతి సమాదనమ్‌దాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సుడ్ఃఅ. నెగ్గి మన్సుదాన్‌ ప్రబుఙ్‌ పార్దనం కినివరి వెట కూడ్ఃజి మన్‌అ. 23 బుద్ది సిల్లెండ అర్దం సిల్లెండ తర్కిసిని వరి బాణిఙ్‌ దూరం మన్‌అ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వారు జటిఙ్‌ పుటిసినార్‌ ఇజి నీను నెసిని. 24 దేవుణు పణి మనిసి జటిఙ్‌ ఆదెఙ్‌ ఆఎద్. గాని వాండ్రు విజెరివెట కనికారం ఆజి మండ్రెఙ్‌ వలె. నెగ్రెండ నేస్‌పిసినికాన్‌ ఆదెఙ్‌ వలె. ఓరిసినికాన్‌ ఆదెఙ్‌వలె. 25 నిజమాతి మాటెఙ, ఎద్రిస్ని వరిఙ్‌ వాండ్రు సార్‌లిదాన్‌ వెహ్సి దిదిదెఙ్. వారు పాపమ్‌కు ఒపుకొడిఃజి, నిజమాతికెఙ్‌ నెస్ని వందిఙ్, దేవుణు ఉండ్రి వేలా వరి మన్సు మారిస్నాన్‌సు. 26 ఆహె వారు బుద్దిదు వాజి, సయ్తాన్‌ ఉరిదాన్‌ తప్రె ఆనార్. సయ్తాను, వన్ని ఇస్టమ్‌కు కిబిస్తెఙె వరిఙ్‌ అస్తమనాన్. అందెఙె దేవుణు పణి మనిసి వరిఙ్‌ సార్‌లిదాన్‌ వెహ్తెఙ్.