అపొస్తుడు ఆతి పవులు కొరింతి పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ రాస్తి రుండి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
ఇక్క అపొస్తుడు ఆతి పవులు కొరింతి సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ రాస్తిమన్ని రుండి ఉత్రం. యా ఉత్రమ్‌దు పవులు వన్ని వందిఙ్‌, మరి వాండ్రు ఎలాగ సువార్త పణి కిత్తాన్‌, మరి అయావలె వన్నిఙ్‌ ఇని ఇనికెఙ్‌ జర్గితె ఇజి యా ఉత్రమ్‌దు లావ్‌ వెహ్సినాన్‌. కొరింతి పట్నమ్‌దు మన్ని దేవుణు సఙమ్‌దికార్‌ సెగొండార్‌, ఆఇవరి బోద వెంజి పవులు అపొస్తుడు ఆఏన్‌ ఇజి వెహ్తార్‌. దన్ని వందిఙ్‌ జవాబ్‌ వెహ్తిలెకెండ్‌ యా ఉత్రమ్‌దు నండొ సఙతిఙ్‌ రాస్త మనాద్‌. దేవుణు ఇస్టమాతి వజ యేసుప్రబునె వన్నిఙ్‌ అపొస్తుడు లెకెండ్‌ ఇడ్తాన్‌ ఇజి రుజుప్‌ కిజినాన్‌. వాండ్రు కిత్తి పణిదునొ, వెహ్తి మాటదునొ, వన్ని బత్కుదునొ, ఇనికబా తప్పు మహిఙ తోరిస్తు ఇజి వరిఙ్‌ వెన్‌బాజినాన్‌. నన్ని వరి వెట మొకొం సుడ్ఃజి వర్గిదెఙ్‌ తయారాజి వాజినాన్‌ ఇజి వెహ్సి ఉత్రం ముగిసినాన్‌.
యేసుక్రీస్తు సాజి మర్‌జి నిఙితి వెనుక యాబ్బయ్‌ ఆరునొ యాబ్బయ్‌ ఏడునొ పంటెఙ్‌ వెనుక యా ఉత్రం రాస్తాన్‌ ఇజి దిన్ని వందిఙ్‌ నెస్తికార్‌ నమ్మిజినార్‌. పవులు మాసిదోనియదు మహివలె బాణిఙ్‌ యా ఉత్రం రాస్త పోక్తాన్‌ ఇజిబా వారు నమ్మిజినార్‌.
1
దేవుణు ఇస్టమాతి వజ యేసు క్రీస్తుఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పవులుని మా తంబెరి ఆతి మోతితి కొరింతి పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ని అక్కాయ ప్రాంతమ్‌దు మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి వరిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ రాసిని ఉత్రం. మా బుబ్బాతి దేవుణు బాణిఙ్‌ని ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు బాణిఙ్‌ దయాదర్మమ్‌ని సమాదనం మిఙి మనీద్.
ఓదరిసిని దేవుణు
ఎస్తివలెబా మా ముస్కు కనికారం మనికాన్‌ ఆతి బుబ్బ, ఎస్తివలెబా మఙి ఓదరిసిని దేవుణు ఆతి, మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ బుబ్బ ఆతి దేవుణు పొగిడెః ఆపిన్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, విజు కస్టమ్‌కాఙ్‌ దేవుణు మఙి ఓదరిసిని ఓదర్పుదాన్‌ ఎలాగ మర్తి కస్టమ్‌దు మని వరిఙ్‌బా ఓదరిస్తెఙ్‌ మాపు సత్తుమనికాప్‌ ఆదెఙ్‌ ఇజి వాండ్రు మా విజు కస్టమ్‌కాఙ్‌ మఙి ఓదరిసినాన్. క్రీస్తు వెట కస్టమ్‌కు మా బత్కుదు ఎలాగ లావ్‌ఆజినెనొ, అయాలెకెండ్‌నె క్రీస్తు వెట ఓదర్పుబా మా బత్కుదు నిండ్రిజి పొఙిజి వాజినాద్. మాపు కస్టమ్‌దు మనాప్‌ ఇహిఙ అక్క మిఙి దేవుణు బాణిఙ్‌ ఒదర్పు దొహ్‌క్తెఙ్‌ ఇజిని దేవుణు మిఙి రక్సిస్తెఙ్‌ ఇజినె మాపు కస్టమ్‌దు మనాప్. దేవుణు మఙి ఓదరిస్తి మనిక మిఙి ఓదర్పు దొహ్‌క్తెఙ్‌ ఇజినె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మఙి వాతిమని లెకెండ్‌ కస్టమ్‌కు మిఙి వానివలె, అయాకెఙ్‌ మీరు డిఃస్‌ఏండ ఓరిసినివలె అయ ఓదర్పు ఎలాగ మర్తిక ఇజి మీరు నెసినిదెర్. మఙి వాతిమని కస్టమ్‌కాఙ్‌ మీరు ఎలాగ మా వెట కూడ్ఃజి మంజినిదెరొ, అయలెకెండ్‌నె మా వెట ఓదర్పుదుబా కూడ్ఃజి మంజినిదెర్‌ ఇజి మాపు నెసినాప్. అందెఙె మీ వందిఙ్‌ మాపు ఆసదాన్‌ ఎద్రు సూణిక కద్లిఎండ మంజినాద్.
తంబెరిఙాండె, ఆసియ ప్రాంతమ్‌దు మాపు ఓరిస్తిమని కస్టమ్‌కు మీరు నెస్‌ఎండ మండ్రెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజి మాపు కొరిజినాప్. మాపు సానాప్‌ప్లెసు ఇజి ఒడిఃబితాప్. మఙి ఓరిస్తెఙ్‌ అట్‌ఇ నని నసొ కస్టమ్‌కు మఙి వాతె. నిజమె సావుదిఙ్‌ సిక్స మఙి దొహ్‌క్త మనాద్‌ ఇజి మాపు ఒడ్ఃబితాప్. గాని మాపు, మా ముస్కునె ఆదారం ఆఏండ, సాతి వరిఙ్‌ నిక్ని దేవుణు ముస్కునె ఆదారం ఆదెఙ్‌ ఇజినె ఇక్కెఙ్‌ విజు మఙి జర్గితె. 10-11 మీరుబా మా వెట కూడ్ఃజి పార్దనం కిజి సాయం కిత్తిఙ్, దేవుణు గొప్ప పెరి సావు నని కస్టం కాణిఙ్‌ మఙి తప్రిస్తాన్. మరి వాని కాలమ్‌దుబా తప్రిసినాన్లె. వాండ్రు మరి ఎస్తివలెబా మఙి తప్రిసి మంజినాన్లె ఇజి వన్ని వందిఙ్‌నె మాపు ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినాప్. నండొండార్‌ పార్దనం కిత్తిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్‌ అయ పార్దనమ్‌క వందిఙ్‌ మఙి కనికారం దొహ్‌క్తి వందిఙ్, నండొండార్‌ మా వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్నర్లె.
12 మా గర్బం వెహ్సిని సాస్యం ఇనిక ఇహిఙ, యా లోకమ్‌దు మని బత్కుదుబా, మరి మీవెట మన్ని విజు సఙతిఙ లొఇబా గర్బం గదిస్‌ఎండ దేవుణు సిత్తిమని నెగ్గి మన్సుదాన్, లోకమ్‌దు మన్ని వరి బుద్దిదాన్‌ ఆఏండ దేవుణు దయాదర్మమ్‌ది సత్తుదాన్‌ బత్కితాప్. దిన్ని వందిఙ్‌ మాపు పొగ్‌డిఃజినాప్. 13 సద్‌విదెఙ్‌నొ, పూర్తి అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఇ మాటెఙ్‌నొ మాపు మిఙి రాస్తెఙ్‌ సిల్లె. 14 ఏలు మీరు మఙి సెగం నెస్తి మనిదెర్. గాని ప్రబు ఆతి యేసు మర్జి వాని దినమ్‌దు మాపు మీ వందిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి వెహ్‌న్నాప్‌లె. అయాలెకెండ్‌ మా వందిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి వెహ్తెఙ్‌ అట్నిలెకెండ్‌ మీరుబా నఙి పూర్తి నెస్నిదెర్‌లె ఇజి మాపు ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినాప్.
15 యాలెకెండ్‌ మా మన్సుదు నమకం తప్‌ఎండ మన్నిఙ్, మిఙి రుండి వంతుఙ్‌ లాబం మండ్రెఙ్‌ ఇజి ముఙాల మీ డగ్రు వాదెఙ్‌ ఇజి నఙి ఉండ్రి ఉదెసం మహాద్‌. 16 ముఙాల మీ డగ్రు వాజి మాసిదోనియ సొండ్రెఙ్‌ ఇజి, మరి మాసిదొనియదాన్‌ మర్జి మీ డగ్రు వాజి, మీరె యూదయ దేసెం సొండ్రెఙ్‌ మఙి పోక్నిదెర్‌ ఇజి నాను ఒడిఃబిత. 17 యాలెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ ఇజి నాను ఒడ్ఃబితివలె, యాక ఇజిరి సఙతి ఇజి నాను ఒడ్ఃబితానా?. “ఒఒ” ఇజి వెహ్సి వెటనె “ఆఎద్, ఆఏద్‌” ఇజి వెహ్తెఙ్‌ యాకెఙ్‌ నాను లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి లెకెండ్‌ కిజినానా?
18 దేవుణు నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఇజి మన్ని లెకెండ్‌నె, మాపు మిఙి వెహ్తి మని మాటెఙ్‌ ఎస్తివలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినె, “ఆఏద్‌’ ఇజి వెహ్నికెఙ్‌ ఆఉ. 19 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నావెట, సిలువాను వెట, తిమోతి వెట మీ నడిఃమి సాటె ఆతి మని దేవుణు మరిసి ఆతి యేసుక్రీస్తు ‘ఒఒ’ ఇజినొ ‘ఆఏద్‌’ ఇజినొ ఆఎతాన్‌. గాని వన్ని వెట అక్క ఎస్తివలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినాద్. 20 దేవుణు సితి ప్రమాణమ్‌కు ఎస్సొడు ఆతిఙ్‌బా, అక్కెఙ్‌ విజు క్రీస్తు వెట ‘ఒఒ’ ఇజినె మన్నె. అందెఙె దేవుణు గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి తోరె ఆదెఙ్‌ ఇజి క్రీస్తు వెట ‘ఆమెన్‌’ ఇజి మాటు వెహ్సినాట్.
21-22 మీ వెట మఙిబా క్రీస్తు వెట కూడ్ఃజి గటిఙ నిల్‌ప్సి మంజినికాన్‌ దేవుణునె. బుర్రదాన్ నూనె వాక్సి కేట కిత్తి లెకెండ్‌ ఏర్పాటు కిత్తికాన్‌ దేవుణునె. వన్ని సొంతం ఇజి మా ముస్కు ముద్ర పోక్సి, వెనుక మఙి దొహ్‌క్తెఙ్‌ మని మేలుఙ వందిఙ్‌ రుజుప్‌ లెకెండ్‌ వన్ని ఆత్మ ఇని బయాన్‌ మా మన్సుఙ మఙి సిత మనాన్.
23 మీ ముస్కు కనికారం మనిఙ్‌నె నాను మరి కొరింతి పట్నమ్‌దు రెఎత, ఇని దనిఙ్‌ దేవుణునె సాక్సి. 24 అందెఙె మీరు దేవుణు ముస్కు నమకం ఇడ్తి దనిఙ్‌ మీ ముస్కు అతికారం మనికాప్‌ ఇజి ఆఏప్‌ గాని సర్ద వందిఙ్‌ మీ వెట కూడ్ఃజి పణికినికాప్‌ లెకెండ్‌నె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌దాన్‌ మీరు గటిఙ నిల్సి మంజినిదెర్.