16
నమ్మిత్తి వరి వందిఙ్‌ డబ్బు కుడుఃప్సిని వందిఙ్‌ వెహ్సినిక.
దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరి వందిఙ్‌ డబ్బు కుడుఃప్సిని వందిఙ్‌ ఇహిఙ నాను గలాతియదు మని దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ వెహ్తి మని లెకెండ్‌ మీరుబా కిదు. నాను వానివలె, అయావలెనె కుడుఃప్తెఙ్‌ తొఎండ, విజు ఆదివారమ్‌కాఙ్‌ మీ లొఇ ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ దొహ్‌క్సిని దని బాణిఙ్‌ ఉండ్రి వంతు కేట ఇడ్ఃజి వన్నిబాన్‌ కుడుఃప్సి మండ్రెఙ్‌ వలె. అహిఙ నాను వానివలె, మీరు తగ్నికార్‌ ఇజి ఎయెరిఙ్‌ ఎర్లిసినిదెరొ, వరిఙ్‌ ఉత్రమ్‌కు రాసి సీజి మీరు కుడుఃప్సిని డబ్బు వరి కీదు యెరూసలెమ్‌దు పోక్నాట్. నానుబా సొహిఙ బాగ మంజినాద్‌ ఇజి తోరె ఆతిఙ వారు నా వెట వానార్లె. అహిఙ ఏలు నాను మాసిదోనియాదు సొన్సి అబ్బె మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ నెస్పిసి మండ్రెఙ్‌ ఇజి ఒడిఃబిజిన. మాసిదోనియాదు సొహి వెనుక నాను మీ డగ్రు వాన. నస్తివలె మీ డగ్రు సెగం రోస్కు మండ్రెఙ్‌ ఆనాద్‌ ఇజి, సిల్లిఙ పణి కాలం విజు మీ బానె గడఃప్నా. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, అయావలె నాను ఎమేణి దరిఙ్‌ సొండ్రెఙ్‌నొ, అయా పయ్‌నమ్‌దు నఙి సాయం కిదెఙ్‌ మీరు అట్నిదెర్. ఏలు పయ్‌నమ్‌దు మీ డగ్రు వాజి మిఙి దసూల్‌ ఆజి సొండ్రెఙ్‌ నఙి ఇస్టం సిల్లెద్‌. ప్రబుఙ్‌ ఇస్టం ఇహిఙ మీ డగ్రు సెగం కాలం మండ్రెఙ్‌ ఇజి ఆస ఆజిన. గాని పెంతుకొస్తు* 16:8 పడాయి ప్రమాణమ్‌దు ఇక్క వారమ్‌క పండొయ్‌, మరి పంట కొయ్ని పండొయ్‌ ఇజి వెహె ఆజినాద్‌. (నిర్గమ 34:22, 23:16) వెజేరె వెట కూడ్ఃజి యా పండొయ్‌ కిదెఙ్‌ ఇజి ఇస్రాయేలు లోకుర్‌ యెరుసలేమ్‌దు మంద వాజి మహార్‌. పెంతెకొస్తు ఇహిఙ యాబయ్‌ ఇజి అర్దం. యాక పస్క పండొయ్‌ ఆతి వెనుక యాబయ్‌ రోస్కు ఆనివలె ఆజినాద్‌. పండొయ్‌దాక ఇబ్బె ఎపెసి పట్నమ్‌దునె నాను మంజినలె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, ఇబ్బె నెగెండ సువార్త పణి జర్గిని లెకెండ్, తగ్ని నెగ్గి అవ్‌కాసం నఙి దొహ్‌క్త మనాద్. నఙి ఎద్రిసినికార్‌బా మనార్.
10 తిమోతి మీ డగ్రు వాతిఙ, ఇని దనిఙ్‌బా తియెల్‌ఆఏండ మీ వెట మంజిని లెకెండ్‌ వన్నిఙ్‌ సుడ్ఃజి మండ్రు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నాను కిజిని లెకెండ్‌నె వాండ్రుబా ప్రబు పణి కిజినాన్. 11 ఎయెన్‌బా వన్నిఙ్‌ ఇజిరి కణక సుడ్ఃదెఙ్‌ ఆఎద్. వాండ్రు మర్జి నా డగ్రు వాదెఙ్‌ వన్ని మన్సుదు సార్లిదాన్‌ వన్నిఙ్‌ పొక్తు. మహి తంబెరిఙ వెట వాండ్రు వానాన్లె ఇజి నాను ఎద్రు సుడ్ఃజిన.
12 ఏలు తంబెరి ఆతి అపొలొ వందిఙ్‌ వెహ్నిక ఇమిక ఇహిఙ, మహి తంబెరిఙ వెట మీ డగ్రు సొండ్రెఙ్‌ ఇజి నాను వన్నిఙ్‌ బతిమాలిత గాని ఏలు వాదెఙ్‌ వన్నిఙ్‌ ఇస్టం సిల్లెతాద్. గాని మరి ఎసెఙ్‌బా వాండ్రు అవ్‌కాసం దొహ్‌క్నివలె మీ డగ్రు వానాన్లె.
13 మీరు జాగర్త మండ్రు. దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌దు గటిఙ మండ్రు. దయ్‌రమ్‌దాన్‌ మండ్రు. సత్తుదాన్‌ మండ్రు. 14 మీరు కిజిని పణిఙ్‌ విజు ప్రేమదాన్‌ కిదు. 15-16 అక్కాయ ప్రాంతమ్‌దు తొలిత దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తికార్‌ స్తెపాను ఇండ్రొణికార్‌ ఇజి మీరు నెస్నిదెర్‌గదె? దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరి వందిఙ్‌ పణి సాయం కిదెఙ్‌ వరిఙ్‌ వారె ఒపజెపె ఆత మనార్‌ ఇజిబా మీరు నెసినిదెర్. అందెఙె తంబెరిఙాండె, మీరు నిని వరిఙ్‌ అణిఙిజి మండ్రు. అక్కాదె ఆఏండ పణిదిఙ్‌ కూడ్ఃజి వాని వరిఙ్‌ని కస్టబాడ్ఃజి పణి కిజిని వరిఙ్‌బా అణిఙిజి మండ్రెఙ్‌ ఇజి నాను మిఙి బతిమాల్జిన. 17 మీరు వాదెఙ్‌ అట్‌ఎండ మహిఙ్‌బా, స్తెపానుని పొర్మూనాతు, అక్కాయికు ఇనికార్‌ వాతివలె నాను సర్ద ఆత. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మీ బాన్‌ నఙి సీదెఙ్‌ సిల్లితికెఙ్‌ వీరు నఙి సితార్. 18 నా మన్సుదిఙ్, మీ మన్సుదిఙ్‌ వారు సర్ద కిత్తార్‌. ననికార్‌ గవ్‌రమ్‌దిఙ్‌ తగ్నికార్.
19 ఆసియాదు మన్ని సఙమ్‌కాణికార్‌ మీరు నెగెండ్‌ మనిదెరా ఇజి వెన్‌బాజినర్. అక్కుల, ప్రిస్కిల ఇనకార్‌ని వరి ఇండ్రొ కూడ్ఃజి వాజిని నమ్మిత్తి వరి సఙమ్‌బా ప్రబు పేరుదాన్‌ మీరు నెగెండ్‌ మనిదెరా ఇజి వెన్‌బాజినార్. 20 నమ్మిత్తి తంబెరిఙ్‌ విజెరె మీరు నెగెండ్‌ మనిదెరా ఇజినార్‍. దేవుణు వెట కూడిఃతి మన్ని వరిఙ్‌ మీ ప్రేమ తోరిస్తు. నెగ్గి మన్సుదాన్‌ ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ పొంబిజి వందనమ్‌కు వెహ్తు.
21 పవులు ఇని నాను నా కియుదానె యా వందనమ్‌కు రాసిన.
22 ఎయెన్‌బా ప్రబుఙ్‌ ప్రేమిస్‌ఎండ మహిఙ సయిప్‌ వన్ని ముస్కు రపిద్. యేసు ప్రబు వాజినాన్. రఅ ప్రబువా. 23 ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు దయదర్మం మిఙి తోడుః ఆజి మనీద్‌.
24 క్రీస్తుయేసు వెట కూడిఃతి మన్ని మీరు విజిదెరె వెట నా ప్రేమ మనీద్. ఆమెన్‌.

*16:8 16:8 పడాయి ప్రమాణమ్‌దు ఇక్క వారమ్‌క పండొయ్‌, మరి పంట కొయ్ని పండొయ్‌ ఇజి వెహె ఆజినాద్‌. (నిర్గమ 34:22, 23:16) వెజేరె వెట కూడ్ఃజి యా పండొయ్‌ కిదెఙ్‌ ఇజి ఇస్రాయేలు లోకుర్‌ యెరుసలేమ్‌దు మంద వాజి మహార్‌. పెంతెకొస్తు ఇహిఙ యాబయ్‌ ఇజి అర్దం. యాక పస్క పండొయ్‌ ఆతి వెనుక యాబయ్‌ రోస్కు ఆనివలె ఆజినాద్‌.