15
క్రీస్తు సాతి వరిబాణిఙ్‌ మర్జి నిఙితి వందిఙ్.
తంబెరిఙాండె, నాను మీ నడిఃమి సాటిస్తి సువార్త వందిఙ్‌ మరి మిఙి ఎత్తు కిబిస్తెఙ్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. మీరు డగ్రు కిజి నమ్మిత్తి అయ సువార్త, దన్నిఙ్‌ తగితి లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి నిర్‌ణెం కిత్తిదెర్. నాను మిఙి వెహ్తి మని అయా సువార్తదానె దేవుణు మిఙి రక్సిస్త మనాన్. అందెఙె నాను వెహ్తి మని మాటెఙ్, మీరు నెగెండ అసి అయాలెకెండ్‌నె మండ్రెఙ్. సిల్లెండ మహిఙ మీరు దేవుణు ముస్కు ఇట్తి నమకం నిజం ఆఏండ మంజినాద్. దేవణు బాణిఙ్‌ నఙి దొహ్‌క్తి మన్నిక, నాను మిఙి ఒప్పజెప్తి మని వన్కా లొఇ గొప్ప ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ముఙాల దేవుణు మాటదు రాస్తి మహిక పూర్తి కిత్తి లెకెండ్, క్రీస్తు మా పాపమ్‌క వందిఙ్‌ సాతాన్. ముఙాల దేవుణు మాటదు రాస్తి మహిక పూర్తి కిత్తి లెకెండ్‌నె మూసె ఆతండ్రె మూండ్రి రోస్కాణిఙ్ ‌మర్జి నీకె ఆతాన్. ముఙాల పేత్రుఙ్‌ని* 15:5 పేతురుఙ్‌ కేప ఇజిబా పేరు మనాద్‌. వెనుక వన్ని సిసుర్‌ ఆతి పనెండు మన్‌సిరిఙ్‌ తోరె ఆతాన్. దన్ని వెనుక అయ్‌దు వందెఙ మిస్తి నమ్మిత్తి తంబెరిఙ ఒర్సె తోరె ఆతాన్. వరి లొఇ సెగొండార్‌ సాత సొహార్‌ ఇహిఙ్‌బా నండొండార్‌ ఏలుబా బత్కిజినార్. వెనుక వాండ్రు యాకోబుఙ్‌ని అపొస్తురుఙ్‌ విజెరిఙ్‌ తోరె ఆతాన్. విజెరిఙ్‌ తోరె ఆతి వెనుక, కడెఃవేరిదు, నెగెండ పుట్‌ఇకానాతి నఙిబా తోరె ఆతాన్.
అపొస్తురు లొఇ విజెరిఙ్‌ ఇంక వీస్‌కొడొః నానె. అపొస్తుడు ఇజి కూకె ఆదెఙ్‌బా నాను తగితిక ఆఏ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ నాను దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ హిమ్‌సెఙ్‌ కిత మన్న. 10 ఏలు నాను ఇనిక ఆత మనానో, అక్క దేవుణు నఙి తోరిస్తి దయాదర్మమ్‌దానె ఆత మన్న. అహిఙ వాండ్రు నా ముస్కు దయా దర్మం తోరిస్తిక దర్మమ్‌దిఙ్‌ సిత్తి లెకెండ్‌ ఆఎతాద్. విజెరిఙ్‌ ఇంక నండొ కస్టబాడ్ఃజి నాను పణి కిత మన. గాని కస్టబాడ్ఃతిక నాను ఆఏ, నఙి తోడుః మహి దేవుణు దయాదర్మమ్‌నె. 11 అందెఙె నాను ఆతిఙ్‌బా, వారు ఆతిఙ్‌బా ఇక్కాదె మాపు సాటిస్త మనాప్.
సాతికార్‌ మర్‌జి నీఙ్‌ని వందిఙ్.
12 గాని, క్రీస్తు సాతి వరి బాణిఙ్‌ నీకె ఆత మనాన్‌ ఇజి సాటె ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి బాణిఙ్‌ మర్‌జి నిఙ్‌నిక సిల్లెద్‌ ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్‌ ఎలాగ వెహ్సినార్‌? 13 సాతి వరిబాణిఙ్‌ మర్‌జి నిఙ్‌నిక సిల్లెద్‌ ఇహిఙ క్రీస్తుబా మర్‌జి నిఙ్‌ఎతాన్. 14 క్రీస్తు సాతి వరిబాణిఙ్‌ మర్‌జి నిఙ్‌ఎతాన్‌ ఇహిఙ మాపు సాటిసిని సువార్త పణిదిఙ్‌ రెఇక. మీరు దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తికబా పణిదిఙ్‌ రెఇక. 15 అక్కాదె ఆఏండ, మాపు దేవుణు వందిఙ్‌ అబద్దం వెహ్ని సాసిర్‌ ఇజి తోరె ఆజినాద్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు సాతి వరిబాణిఙ్‌ క్రీస్తుఙ్‌ నిక్త మనాన్‌ ఇజి మాపు దేవుణు వందిఙ్‌ సాసి వెహ్త మనాప్. సాతికార్‌ మర్జి నిఙె ఆఎర్‌ ఇహిఙ, దేవుణు క్రీస్తుఙ్‌బా నిక్‌ఎతాన్. 16 దేవుణు సాతి వరిఙ్‌ మర్జి బత్కిస్‌ఎన్‌ ఇహిఙ అయాలెకెండ్‌నె దేవుణు క్రీస్తుఙ్‌బా మర్‌జి బత్కిస్‌ఎతాన్. 17 క్రీస్తు మర్జి నిఙె ఆఎతాన్‌ ఇహిఙ మీరు నమకం ఇడ్ఃతిక పణిదిఙ్‌ రెఇక. మీరు ఏలుబా మీ పాపమ్‌క వందిఙ్‌ దేవుణు సీని సిక్సదిఙ్‌ తగ్నికిదెరె. 18 అక్కాదె ఆఏండ క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిజి సాతికార్‌బా నాసనం ఆత సొహార్‌. 19 యా బత్కుదునె వాండ్రు మఙి సాయం కినాన్, సాతిసొహి వెనుక సిల్లెద్‌ ఇజినె మాటు క్రీస్తు ముస్కు ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినికాట్‌ ఇహిఙ, మా బత్కు విజెరిఙ్‌ ఇంక హినమాతి బత్కు బత్కిజినాట్.
20 గాని, సాతి వరిబాణిఙ్‌ తొలిత పండితి పంట లెకెండ్, క్రీస్తు నిజమె సాతి వరిబాణిఙ్‌ మర్జి నిఙిత మనాన్. 21 ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్‌ లోకు వెటనె సావు వాతాద్. అయాలెకెండ్‌నె సాతి వరిబాణిఙ్‌ మర్జి నిఙె ఆనికబా ఒరెన్‌ వన్ని వెటనె వాతాద్. 22 ఆదము వెట విజెరె ఎలాగ సాజినారొ, అయాలెకెండ్‌నె క్రీస్తు వెట విజెరె పాణం మనికార్‌ ఆనార్‌లె. 23 గాని ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్ని వర్సాదునె పాణం మనికాన్‌ ఆనాన్. తొలిత పండితి పంట క్రీస్తు. వెనుక క్రీస్తు వానివలె వన్నిఙ్‌ సెందితికార్‌ పాణం మనికార్‌ ఆనార్. 24 దని వెనుక వాండ్రు యా లోకమ్‌దు మని విజు సెఇ సత్తుఙ్‌ని, విజు అతికారమ్‌కాఙ్, విజు సత్తుఙ మాయిప్సి పోక్సి, వన్ని బుబ్బాతి దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్‌ విజు ఒపజెప్నాన్‌లె. నస్తివలె విజు దన్నిఙ్‌ ఆక్కర్‌ ఆనాద్‌లె.
25 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వన్నిఙ్‌ పగాతి విజెరిఙ్, వన్ని పాదమ్‌కు అడిఃగి దేవుణు ఇడ్ఃనిదాక క్రీస్తు ఏలుబడిః కిజి మండ్రెఙ్‌ వలె. 26 లోకురిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ పగాతి సావుదిఙ్, కడెఃవేరిదు వాండ్రు నాసనం కినాన్‌లె.
27 దేవుణు, “విజు వనకాఙ్‌ వన్ని పాదమ్‌కు అడ్గి ఇట్తాన్‌”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్. “విజు వన్కాఙ్‌”, క్రీస్తు పాదమ్‌క అడిఃగి ఇట్తా మనాన్‌ ఇజి వెహ్ని వలె, విజు వనకాఙ్‌ విని పాదమ్‌కు అడిఃగి ఇడ్తి మనికాన్‌ ఆతి దేవుణు అయ విజు వనకాఙ్‌ వెట వన్నిఙ్‌ వాండ్రె క్రీస్తు పాదమ్‌క అడిఃగి ఇడెః ఆఎన్‌ ఇజి టేట తోర్‌జినాద్. 28 వాండ్రు యా లెకెండ్‌ కిత్తి వెనుక, మరిన్‌ విజు వనకాఙ్‌ వన్ని పాదమ్‌కు అడిఃగి ఇట్తి మనికాన్‌ ఆతి దేవుణుదిఙ్, వన్నిఙ్‌ వాండ్రె అణఙిజి మంజినాన్‌లె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ఒరెండ్రె అయ విజు వన్కాఙ్‌ ముస్కు అతికారం మనికాన్‌ ఆదెఙ్‌వలె.
29 సాతికార్‌ మర్జి నిఙ్‌నిక సిల్లెద్‌ ఇహిఙ, సెగొండార్‌ కిని లెకెండ్‌ సాతి వరి వందిఙ్‌ బాప్తిసం లాగె ఆని దనిఙ్‌ ఇని అర్దం మనాద్‌? సాతికార్‌ నిఙె ఆఎర్‌ ఇహిఙ ఎందనిఙ్‌ లోకుర్‌ వరి వందిఙ్‌ బాప్తిసం లాగె ఆదెఙ్‌? 30 మరి సాతికార్‌ మర్జి నీఙ్‌నార్‌ ఇజి మాపు నమ్మిఏప్‌ ఇహిఙ ఎందనిఙ్‌ సావు తపిస్ని ప్రమాదమ్‌కాఙ్‌ మాపు గురి ఆదెఙ్. 31 తంబెరిఙాండె, ప్రబు ఆతి క్రీస్తు యేసుక్రీస్తు వెట మీరు కూడిఃతి వందిఙ్‌ నాను నిజం ఎసొ సర్ద ఆజినానొ అయాలెకెండ్‌నె ఎస్తివలెబా నాను సపె ఆదెఙ్‌బా అక్కు మనద్‌ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహ్సిన. 32 యా లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి సఙతిఙ్‌ వందిఙ్‌నె నాను ఎపెసి పట్నమ్‌దు అడిఃవి జంతుఙ వెట విద్దె కితానా? సాతికార్‌ మర్జి నిఙె ఆఎర్‌ ఇహిఙ నఙి ఇని లాబం మనాద్‌? సాతికార్‌ మర్జి నీఙ్‌ఎర్‌ ఇహిఙ, “విగెహిఙ్‌ సానాట్, అందెఙె ఉణాట్‌ తినాట్”, ఇజి ఆఇకార్‌ వెహ్తిలెకెండ్‌నె మాటుబా కిదెఙ్‌ వలె.
33 మీరు మొసెం కిబె ఆజి తపు సరిదు సొన్మాట్. “సెఇ వరివెట కూడ్ఃజి మనిఙ్, నెగ్గి అలవాటుఙ్‌ మనికార్‌బా పాడ్ః ఆజినార్”. 34 నెగ్గి బుద్ది మనికిదెర్‌ లెకెండ్‌ మీరు మహ్సి సొన్సి పాపం కిఎండ నీతినిజాయ్తిదాన్‌ మండ్రు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మీ లొఇ సెగొండార్‌ దేవుణు వందిఙ్‌ నెస్‌ఎర్. మిఙి సిగు కిదెఙ్‌ ఇజినె ఇక్క నాను వెహ్సిన.
సాతికార్‌ మర్జి నీఙ్‌నివలె మంజిని ఒడొఃల్‌
35 సెగొండార్‌ యా లెకెండ్‌ వెన్‌బానార్‌లెసు, “సాతికార్‌ ఎలాగ మర్జి నికె ఆనార్‌? ఎలాగ మర్తి ఒడొఃల్‌దాన్‌ వారు వానార్‌?”. 36 బుద్ది సిలికిదెరా మీరు విత్తు విత్నివలె, అయ విత్ని విత్తు సబితిఙానె దని బాణిఙ్‌ మొక నేర్జినాద్. 37 నీను వితిక కూలిఙ్‌గాని, మరి ఎమేణి విత్తుబగాని వహి విత్కునె విత్సిని. విత్నిక వితునె గాని నేర్జిని మొక్క ఒడొఃల్‌ ఆఏద్‌గదె. 38 గాని దేవుణు వాండ్రు నిర్‌ణెం కిత్తి లెకెండ్‌ దనిఙ్‌ ఉండ్రి ఒడొఃల్‌సిజినాన్. విత్తిమన్ని విజు రకమ్‌ది విత్తుఙ వనక వనక ఒడొఃల్‌ సీజినాన్. 39 కంట విజు ఉండ్రె ననిక ఆఏద్‌. లోకు కంట ఉండ్రి రకం మనాద్. జంతు కంట మరి ఉండ్రి రకం, పొటి కంట మరి ఉండ్రి రకం, మొయ కంట ఉండ్రి రకం. 40 అయాలెకెండ్‌నె ఆగాసమ్‌ది వనకాఙ్‌ని, బూమిదు మని వన్కాఙ్‌ తేడ మంజినాద్, ఉండ్రె ననికెఙ్‌ ఆఉ. విజు అంతం మనికెఙ్‌ గాని వనక అంతం ఉండ్రె లెకెండ్‌ మన్‌ఏద్‌. 41 ఎలాగ ఇహిఙ, పొద్దుది అందం ఉండ్రి రకం, నెలాది అందం మరి ఉండ్రి రకం, సుక్కెఙ అందం మరి ఉండ్రి రకం. ఉండ్రి సుక్కాది అందం మరి ఉండ్రి సుక్కాది అందమ్‌దిఙ్‌ తేడ మనాద్.
42 అందెఙె సాతికార్‌ మర్జి నిఙె ఆనివలె అయాలెకెండ్‌నె మంజినాద్. బూమిదు మూసె ఆతి మని పీనుగు సబ్‌జి సొనిక. గాని సబ్‌జి సొన్‌ఇ ఉండ్రి ఒడొఃల్‌దాన్‌ వారు నికె ఆనార్‌లె. 43 మూసె ఆతి పీనుగు సుడెఃదెఙ్‌ బాగ సిల్లిక. సత్తు సిల్లిక. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్‌ అంతమ్‌ని సత్తు మంజినిక ఆనాద్. 44 మూసె ఆజిని పీనుగు యా లోకమ్‌దు బత్కిదెఙ్‌నె తగ్నాద్. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్‌ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బత్కిదెఙ్‌ తగ్నిక. యా లోకమ్‌దు బత్కిదెఙ్‌ తగ్ని ఉండ్రి ఒడొఃల్‌ మనాద్‌ ఇహిఙ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బత్కిదెఙ్‌ తగ్ని ఉండ్రి ఒడొఃల్‌బా మంజినాద్. 45 అందెఙె, “తొలిత లోకు ఆతి ఆదము బత్కిజిని జీవు ఆతాద్‌”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్. కడెఃవేరి ఆదము ఆతి క్రీస్తు పాణం సీజిని ఆత్మ ఆతాన్. 46 పరలోకమ్‌దు బత్కిదెఙ్‌ తగితి ఒడొఃల్‌ ముఙాల రెఎతాద్. యా లోకమ్‌దు బత్కిదెఙ్‌ తగితి ఒడొఃల్‌నె ముఙాల వాతాద్. వెనుక పరలోకమ్‌దు బత్కిదెఙ్‌ తగితి ఒడొఃల్‌ వానాద్. 47 తొలిత ఆదాము యా బూమి దూలిదాన్‌ తయార్‌ ఆత మనాన్. వెనుకాహి ఆదాము ఆతి క్రీస్తు దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్‌ వాతాన్.
48 బూమిది దూలిదాన్‌ తయార్‌ ఆతి వన్ని బాణిఙ్‌ పుట్తి మాటు వన్ని లెకెండ్‌నె మంజినాట్. దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్‌ వాతి వన్ని వెట కూడిఃతికార్‌ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బత్కిదెఙ్‌ తగ్నికార్‌ ఆనార్‌లె. 49 ఏలు మాటు ఎలాగ బూమిదాన్‌ తయార్‌ ఆతి వన్ని మూర్తి లెకెండ్‌ మనాటొ, అయా లెకెండ్‌నె దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్‌ వాతి వన్ని క్రీస్తు మూర్తి లెకెండ్‌ తయార్‌ ఆనాట్‌లె.
50 తంబెరిఙాండె, కండాని నలదాన్‌ తయార్‌ ఆతిమని యా ఒడొఃల్‌దాన్‌ మాటు దేవుణు కిజిని ఏలుబడిఃదు సొన్సి మండ్రెఙ్‌ అట్‌ఎట్‌ ఇజి నాను మిఙి కసితం వెహ్సిన. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ సావు మని యా ఒడొఃల్‌కు సావు మన్‌ఇ బాడిఃదు మండ్రెఙ్‌ అట్‌ఎద్. అక్కెఙ్‌ కొత్తాకెఙ్‌ కిబె ఆదెఙ్‌ వలె. 51 గిబ్బిఙ్‌ ఒడ్ఃజి విండ్రు, నాను దేవుణుది డాఃఙితి మని ఉండ్రి సఙతి మిఙి తెలియ కిజిన. మాటు విజెటె సాఎట్. మాటు విజెటె మార్నాట్. 52 సణెమ్‌దు, అహిఙ ఉండ్రి కణక రెప డెఃయ్‌జి పెర్ని ముఙాలె, కడెఃవెరిది పెరి జోడుఃబంగ పలక్తిఙ సరి అక్క జర్గినాద్. జోడు బాంగ పలక్నివలె సాతికార్‌ సావు మన్‌ఇ ఒడొఃల్‌దాన్‌ నికె ఆనార్. ఏలుదాక బత్కిజిని మాపు కొత్తాఙ్‌ కిబె ఆతి ఒడొఃల్‌దాన్‌ మార్నాట్‌లె. 53 సబ్‌జి సొన్సిని మా యా ఒడొఃలుఙు ఎసెఙ్‌బా సబ్‌జి సొన్‌ఇ ఒడొఃలుఙ్‌ లెకెండ్‌ మార్నెలె. నిజమె, సావు వాజిని యా మా ఒడొఃలుఙ్, సావు సిలి ఒడొఃలుఙ్‌ లెకెండ్‌ కొత్తాఙ్‌ మార్నెలె.
54 సబ్‌జి సొని మా ఒడొఃలుఙ్, ఎసెఙ్‌బా సబ్‌జి సొన్‌ఇ ఒడొఃలుఙ్‌ లెకెండ్‌ మార్దెఙ్‌ వలె. సావు వాజిని మా యా ఒడొఃలుఙ్, సావు సిల్లి ఒడొఃల్‌ లెకెండ్‌ మార్దెఙ్‌వలె. నస్తివలె దేవుణు మాటదు రాస్తి యా మాటెఙ్‌ నిజం అనాద్, “సావు ముస్కు పూర్తి గెలిస్తి వందిఙ్, సావు మరి మన్‍ఎద్‍. సావు డిఃఙె ఆతి లెకెండ్‌ వీఙితాద్”. 55 “సావు మా ముస్కు మరి గెలిస్తెఙ్‌ అట్నాదా? మఙి గుత్తెఙ్‌ ఇజి సావుదిఙ్‌ మరి సాప్కు మనాదా?”, ఇజి దిన్ని వందిఙ్‌ దేవుణు మాటదు రాస్తి మనిక, నస్తివలె పూర్తి ఆనాద్. 56 సావు తపిసిని సాంపు పాపం. మాటు దేవుణు రూలుఙ లొఙిఎండ మంజినిక, మఙి ఓడిఃస్తెఙ్‌ పాపమ్‌దిఙ్‌ సత్తు ఆజినాద్. 57 మా ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తుదాన్‌ మఙి పాపమ్‌దిఙ్‌ని సావు ముస్కు గెల్పిస్తి మన్ని దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు.
58 అందెఙె, నాను ప్రేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఇనికబా మిఙి కద్లిస్‌ఎండ గటిఙ నిల్సి మండ్రు. ఎస్తివలెబా దేవుణు వందిఙ్‌ కస్టబాడ్ఃజి పణి కిదు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ ప్రబు వేట కూడ్ఃజి మీరు కస్టబాడ్ఃజి కిజిని పణిఙ్, ఎసెఙ్‌బా పణిదిఙ్‌ రెఎండాఃజి మన్‌ఉ ఇజి నెసి ఎస్తివలెబా పణి కిజి మండ్రు.

*15:5 15:5 పేతురుఙ్‌ కేప ఇజిబా పేరు మనాద్‌.