14
దేవుణు ఆత్మ సీని వరమ్‌కు.
మీ బత్కుదు ప్రేమనె ముఙాల మనిద్. దేవుణు ఆత్మ సీజిని వరమ్‌కాఙ్‌ వందిఙ్‌ ఆస ఆజి మండ్రు. దేవుణు ప్రవక్తరు ఆదెఙ్‌ ఆస ఆదు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, ఆఇ బాసెఙ వర్గినికాన్‌ లోకుర్‌ వెట ఆఏండ దేవుణు వెటనె వర్గిజినాన్. నిజమె లోకు ఎయెన్‌బా వాండ్రు వర్గినికెఙ్‌ అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఎన్. గాని వాండ్రు వన్ని ఆత్మదాన్‌ దేవుణుదిఙ్‌ సెందితి డాఙితి మని సఙతిఙ్‌ వర్గిజినాన్. గాని, దేవుణు ప్రవక్తరు లెకెండ వర్గినికాన్‌ లోకుర్‌ వెటనె వర్గిజినాన్. లోకుర్‌ మన్సుదు సత్తు మనికార్‌ ఆదెఙ్, వరిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్తెఙ్, మరి ఓదరిస్తెఙ్‌ ఇజి. ఆఇ బాసెఙ్‌ వర్గిజినికాన్‌ వన్నిఙ్‌ వాండ్రె దయ్‌రం కిబె ఆజినాన్. గాని దేవుణు ప్రవక్తారు లెకెండ్‌ వర్గినికాన్‌ సఙమ్‌దు మని వరిఙ్‌ ఉసార్‌ కిజినాన్. మీరు విజిదెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గినికిదెర్‌ ఆదెఙ్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. గాని దేవుణు ప్రవక్తరు లెకెండ్‌ ఆదెఙ్‌ ఇజి లావ్‌ ఆస ఆజిన. ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గినికాన్, సఙమ్‌దిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్తెఙ్‌ ఇజి ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గిని మాటెఙ అర్దం కిజి వెహ్‌ఎండ మహిఙ, దేవుణు ప్రవక్తనె వన్నిఙ్‌ ఇంక పెరికాన్‌ ఆజినాన్.
తంబెరిఙాండె, నాను మీ డగ్రు వాజి, దేవుణుది డాఃఙితి మని సఙతిఙ్‌ దేవుణు తోరిస్తికెఙ్‌నొ, గెణం మాటెఙ్‌నో, దేవుణు ప్రవక్త లెకెండ్‌ దేవుణు సిత్తి మాటెఙ్‌నో మీ వెట వర్గిఎండ, ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గిజి మహిఙ నా వెట మిఙి ఇని లాబం వానాద్‌? అయా లెకెండ్‌నె, పలక్నివలె సెవుడుః వాజిని పాణం సిల్లి వస్తుఙ్‌ ఆతి, టొయ్‌ల గాని పిరుడిః గాని పలక్నివలె ఇని తేడ సిల్లెండ ఉండ్రె లెకెండ్‌ పలక్సి మహిఙ, ఊక్తి మనిక ఇనిక, పలక్తి మనిక ఇనిక ఇజి ఎలాగ నెస్తెఙ్‌ ఆనాద్‌? విదెమ్‌దిఙ్‌ సొండ్రెఙ్‌ ఇజి సయ్‌నమ్‌ది వరిఙ్‌ కూక్తెఙ్‌ జోడు బాంగ పలక్నివలె వరిఙ్‌ అర్దమానిలెకెండ్‌ నెగెండ జాటు సిఎండ మహిఙ, విదెమ్‌దిఙ్‌ సొండ్రెఙ్‌ సయ్‌నమ్‌దికార్‌ తయార్‌ ఆనారా? అయాలెకెండ్‌నె మీరుబా వెయుదాన్‌ నెగెండ వర్గిఎండ మహిఙ, మీరు ఇనిక వర్గిజినిదెర్‌ ఇజి వినికార్‌ ఎలాగ అర్దం కిదెఙ్‌ అట్నార్‌? మీరు గాలి వెటనె వర్గినికిదెర్‌ ఆజినిదెర్. 10 యా లోకమ్‌దు నండొ బాసెఙ్‌ మన్నె ఇని దనిఙ్‌ ఇని అనుమానం సిల్లెద్‌. గాని వన్కా లొఇ ఉండ్రిబా అర్దం సిల్లిక ఆఏద్‌. 11 ఒరెన్‌ వర్గిని మాటెఙ నాను అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఎండ మహిఙ, నాను వర్గిని వన్నిఙ్‌ ఆఇ దేసెమ్‌ది వన్ని లెకెండ్‌ ఆనాలె. వర్గినికాన్‌ నఙిబా ఆఇ దేసెమ్‌ది వన్ని లెకెండ్‌ మంజినాన్. 12 మిఙిబా అయాలెకెండ్‌నె మంజినాద్. మీరు దేవుణు ఆత్మ సీజిని వరమ్‌కాఙ్‌ వందిఙ్‌ నండొ ఆస ఆజి మంజినికిదెర్. అందెఙె సఙమ్‌దిఙ్‌ పిరిప్ని వందిఙ్‌ అయా వరమ్‌కాఙ్‌ నండొ పణి కిదు.
13 అందెఙె దిన్ని వందిఙ్, ఆఇ బాసదాన్‌ వర్గినికాన్, బాసెఙ అర్దం కిజి వెహ్తెఙ్‌ అట్ని లెకెండ్‌ పార్దనం కిదెఙ్‌ వలె. 14 అహిఙ, నాను ఆఇ బాసదాన్‌ పార్దనం కిజి మహిఙ, నా ఆత్మ పార్దనం కిజినాద్. గాని నా గర్బం కాలి మంజినాద్. 15 అందెఙె నాను ఇనిక కిదెఙ్‌ వలె? నాను నా ఆత్మదాన్‌ పార్దనం కిన. గాని నా మన్సుదాన్‌బా నాను పార్దనం కినాలె. నాను నా ఆత్మదాన్‌ పాటెఙ్‌ పార్న. గాని నా మన్సుదాన్‌బా పాటెఙ్‌ పార్నాలె. 16 మీరు మీ ఆత్మదాన్‌ దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి మహిఙ, మీరు దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినిదెర్. మీరు వర్గిని మాటెఙ అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఇకాన్‌ ఒరెన్, మీరు వెహ్సిని వందనమ్‌దిఙ్, ఎలాగ మీ వెట కూడ్ఃజి, “ఆమెన్‌” వెహ్తెఙ్‌ అట్నాన్. 17 మీరు ఇహిఙ ఒద్దె నెగెండ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినిదెర్. గాని ఆఇకాన్‌ దయ్‌రం కిబె ఆదెఙ్‌ అట్‌ఎన్.
18 నాను మిఙి విజెరిఙ్‌ ఇంక నెగెండ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గిజిని వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. 19 గాని సఙమ్‌దు ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ పది వెయుఙ్‌ మాటెఙ్‌ వర్గిని దనిఙ్‌ ఇంక మహివరిఙ్‌ నెస్పిస్ని లెకెండ్‌ బుద్దిదాన్‌ కూడిఃతి అయ్‌దు మాటెఙ్‌నె నాను వెహ్న.
20 తంబెరిఙాండె, మీరు ఇజిరి కొడొఃర్‌ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్‌ ఒడ్ఃబిజి మంజినిక డిఃసి సీదు. సెఇ వన్కా వందిఙ్‌ లేత కొడొఃర్‌ లెకెండ్‌ మండ్రు. గాని ఒడ్ఃబినిబాన్‌ పెరికిదెర్‌ ఆదు. 21 “ఆఇ బాసెఙ్‌ వర్గిజిని ఆఇ దేసెమ్‌ది లోకుర్‌ నా వందిఙ్‌ విరి వెట వర్గితిఙ్‌బా వారు గిబిఙ్‌ ఒడ్ఃజి నా మటెఙ్‌ విన్‌ఏర్‌”, ఇజి ప్రబు వెహ్సినాన్‌ ఇజి దేవుణు మాటదు రస్త మనాద్.
22 అందెఙె ఆఇ బాసెఙ్‌ వర్గినిక, నమ్మిఇ వరిఙ్‌ దేవుణు సత్తుదిఙ్‌ ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌నె మనాద్‌ ఇజి మాటు దేవుణు మాటదాన్‌ నెస్నాట్‌. నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ ఆఎద్. గాని దేవుణు ప్రవక్తరు వెహ్సిని మాటెఙ్, నమ్మిత్తి వరి వందిఙ్‌ రుజుప్‌ ఆజినె గాని నమ్మిఇ వరివందిఙ్‌ ఆఎద్. 23 అందెఙె సఙమ్‌దు మనికార్‌ విజెరె కూడ్ఃజి వానివలె విజెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గిజి మహిఙ, యాక అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఇకానొ, నమ్మిఇకానొ లొఇ వాతిఙా, మీరు బుద్ది నెగెండ సిల్లెండ ఆజి వర్గిజినిదెర్‌ ఇజి వారు వెహ్‌ఏరా? 24 గాని ఒరెన్‌ నమ్మిఇకాన్‌ గాని దిన్ని వందిఙ్‌ నెస్‌ఇకాన్‌ గాని లొఇ వాతిఙ, విజిదెరె దేవుణు ప్రవక్తరు లెకెండ్‌ వెహ్సి మహిఙ, వెని మాటెఙాణిఙ్‌ వాండ్రు కిత్తి మని తప్పుఙ వందిఙ్‌ ఎత్తు కిజి వన్ని మన్సుదు ఒడిఃబిజి ఒపుకొణాన్. మీరు వెహ్సిని మాటెఙాణిఙ్‌ వన్నిఙ్‌ వాండ్రె తీర్పు కిబె ఆనాన్‌లె. 25 మరి వన్ని మన్సుదు డాఃఙితి మనికెఙ్‌ విజు వెల్లి తోర్నె. అయావలె, “నిజమె దేవుణు మీ వెట మనాన్‌”, ఇజి బమ్మ ఆజి వాండ్రు ముణుకుఙ్‌ ఊర్‌జి దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి మాడిఃస్నాన్‌లె.
దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి మాడిఃస్నిక ఎలాగ మండ్రెఙ్.
26 అహిఙ తంబెరిఙాండె, మాటు ఇనిక వెహ్తెఙ్‌? మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, ఒరెన్, ఉండ్రి పాటెఙ్‌ పార్దెఙ్‌ వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్‌ బుద్ది మాటెఙ్‌ నెస్పిస్తెఙ్‌ వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్‌ డాఃఙితి మనిక దేవుణు తోరిస్తికెఙ్‌ వెహ్తెఙ్‌ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్‌ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గిదెఙ్‌ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్‌ బాసదిఙ్‌ అర్దం వెహ్తెఙ్‌ వలె ఇజినాన్, యాకెఙ్‌ విజు సఙమ్‌దు మని వరిఙ్‌ దయ్‌రం వాని వందిఙ్‌ కిదెఙ్‌వలె.
27 ఆఇ బాసెఙ వర్గినికార్‌ ఒరెనొ రిఎర్‌నొ వర్గిదెఙ్‌ వలె. రిఎరిఙ్‌ మిస్తిఙ ముఎర్‌ వర్గిదెఙ్‌ వలె. గాని విజెరె ఒర్సె వర్గిఎండ, ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వర్గిదెఙ్‌ వలె. ఎయెర్‌బా దనిఙ్‌ అర్దం వెహ్తెఙ్‌ వలె. 28 ఆఇ బాసెఙ వర్గిని దనిఙ్‌ అర్దం కిజి వెహ్నికాన్‌ సిల్లెండ మహిఙ, ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గినికాన్‌ సఙమ్‌దు పల్లక్‌ మండ్రెఙ్. వాండ్రు వన్ని మన్సుదు వర్గిజి దేవుణు వెట వర్గిదెఙ్‌ వలె.
29 దేవుణు ప్రవక్తరు లెకెండ్‌ వర్గినికార్‌బా రిఎర్‌నొ, ముఎర్‌నొ వర్గిదెఙ్‌ ఆనాద్. మహికార్‌ వెహ్ని దనిఙ్‌ నెగెండ వెంజి, ఇనిక వెహ్సినార్‌ ఇజి జాగర్త సుడ్ఃదెఙ్‌వలె. 30 డగ్రు బస్తిమని మరి ఒరెన్‌ దేవుణు ప్రవక్తెఙ్‌ ఇనికాబా దేవుణు బాణిఙ్‌ తోరె ఆతిఙ, ముఙాల వర్గిజి మంజినికాన్‌ పలక్‌ మండ్రెఙ్‌ వలె. 31 విజెరిఙ్‌ నెస్పిసిని వందిఙ్, విజెరిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్ని వందిఙ్, మీరు విజిదెరె ఒరెన్‌ వన్ని వెనుక మరి ఒరెన్‌ దేవుణు బాణిఙ్‌ వాజిని మాటెఙ్‌ దేవుణు ఆత్మ నడిఃపిస్ని లెకెండ్‌ వర్గిదెఙ్‌ ఆనాద్. 32 ప్రవక్తరు లొఇ మని వరి ఆత్మ ప్రవక్తరిఙ్‌ లొఙిజి మంజినాద్. 33 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు సమాదానమ్‌దిఙ్‌ దేవుణునె గాని గగోలిదిఙ్‌ దేవుణు ఆఎన్.
34 విజు దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ మని లెకెండ్, సఙమ్‌దు పొగ్‌డిఃజి మాడిఃస్నివలె, బోదెక్‌ గగోల్‌ ఆజి వర్గిజి మండ్రెఙ్‌ ఆఏద్, పలక్‌ మండ్రెఙ్‌ వలె. సఙమ్‌దు అవిక్‌ వర్గిదెఙ్‌ ఆఏద్. గాని మోసె రాస్తి రూలుదు వెహ్తి మని లెకెండ్‌ అవిక్‌ అణిఙిజి మండ్రెఙ్. 35 వరిఙ్‌ ఇనికబా నెస్తెఙ్‌ ఇహిఙ, ఇండ్రొ వన్కా వన్కా మాసిరిఙ్‌ వెన్‌బాదెఙ్‌ వలె.సఙమ్‌దు బోదెలి వర్గిజి మంజినిక దనిఙ్‌ సిగు.
36 మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజనిదెర్‌? దేవుణు మాటెఙ్‌ మీరె రాస్తి తయార్‌ కిత్తిదెరా? అక్క మిఙినె అక్క దొహ్‌క్త మనాదా? 37 ఎయెన్‌బా వాండ్రు దేవుణు ప్రవక్త ఇజి ఒడ్ఃబిజినాన్‌ ఇహిఙ, దేవుణు ఆత్మ సిత్తి వరమ్‌కు మనికాన్‌ ఇజి ఒడిఃబిజి మహిఙ్‌బా, వాండ్రు నాను మిఙి రాస్తి మనికెఙ్‌ ప్రబుబాణిఙ్‌ వాతి ఆడ్రెఙ్‌ ఇజి తప్‌ఎండ ఒప్పుకొండెఙ్‌ వలె. 38 ఎయెన్‌బా యాక నెక్సి పోక్తిఙ, వన్నిఙ్‌ వాండ్రె నెక్సి పోకె ఆనాన్‌లె.
39 అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, దేవుణు ప్రవక్తరు ఆదెఙ్‌ ఆస ఆజి మండ్రు. గాని ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గిని వరిఙ్‌ అడ్డు కిమాట్. 40 గాని విజుబా నెగెండ మర్యాదదాన్‌ తగ్ని లెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ వలె.