13
విజు దనిఙ్‌ పెరిక ప్రేమ
నాను లోకుర్‌ వర్గిజిని విజు బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గితిఙ్‌బా, దేవుణు దూతార్‌ వర్గిని బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గితిఙ్‌బా, నాను ప్రేమ సిల్లికాన్‌ ఇహిఙ పణిదిఙ్‌ రెఇ కంసు, సిల్లిఙ టిఙ్‌టిఙ్‌ పలక్ని తాలిబిలెఙ్‌ లెకెండ్‌నె. నాను దేవుణు ప్రవక్త లెకెండ్‌ వరం మనికాన్‌ ఆతిఙ్‌బా, డాఙితి మని విజు సఙతిఙ్‌ నెస్తెఙ్‌ అట్నికాన్‌ ఆతిఙ్‌బా, విజు గెణం మనికాన్‌ ఆతిఙ్‌బా, గొరొకాఙ్‌ బస్లిసిని నమకం మనికాన్‌ ఆతిఙ్‌బా ప్రేమ సిలికాన్‌ ఇహిఙ నాను పణిదిఙ్‌ రెఇక. నఙి కల్గితి మనికెఙ్‌ విజు బీద వరిఙ్‌ సిత్తిఙ్‌బా, సిసుదు సుర్‌దెఙ్‌ నా ఒడొఃల్‌ ఒపజెప్తిఙ్‌బా, ప్రేమ సిల్లికాన్‌ ఇహిఙ నాను కినిక పణిదిఙ్‌ రెఇక.
ప్రేమ మనికాన్‌ నండొ ఓరిసినాన్. వాండ్రు మహి వరి ముస్కు దయ మనికాన్‌ ఆనాన్. వాండ్రు గోస ఆఎన్. వాండ్రు పొఙిజినికాన్‌ ఆఎన్. వాండ్రు గర్ర ఆఎన్. ప్రేమ మనికాన్‌ మర్యాద సిల్లెండ మనికాన్‌ ఆఎన్. వాండ్రు నఙి నానె నెగెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్‌ ఆఎన్. వాండ్రు బేగి కోపం ఆఎన్. వాండ్రు వన్ని వెట కిత్తిమని సెఇ వన్కా వందిఙ్‌ మన్సుదు ఇడ్ఃజి మన్‌ఎన్. ప్రేమ మనికాన్‌ సెఇ వన్కా వందిఙ్‌ సర్‌ద ఆఏండ, నిజమాతి వన్కా వందిఙ్‌ సర్ద ఆజినాన్. ప్రేమ మనికాన్‌ ఎస్తివలెబా సణిఙిఎండ విజు సెమిస్నాన్. వాండ్రు ఎస్తివలెబా మహివరి వందిఙ్‌ నెగ్గికెఙ్‌ నమ్మిజి మంజినాన్. వాండ్రు ఎస్తివలెబా ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినాన్. వాండ్రు ఎస్తివలెబా డిఃస్‌ఎండ ఓరిసి మంజినాన్.
ప్రేమ ఎలాకాలం మంజినాద్. దేవుణు ప్రవక్త లెకెండ్‌ వెహ్తెఙ్‌ మని వరం ఎలాకాలం మన్‍ఏద్‍. ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్‌బా వర్గినికబా ఎలాకాలం మన్‌ఉలె. గెణమ్‌బా సిల్లెండ ఆనాద్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ ఏలు మాటు సెగమ్‌నె నెస్త మనాట్. సెగమ్‌నె దేవుణు ప్రవక్త లెకెండ్‌ వెహ్సినాట్. 10 గాని పూర్తి ఆతిక వానివలె పూర్తి ఆఇక నిల్లెండ ఆనాద్. 11 నాను ఇజిరికాన్‌ మహివలె ఇజిరి వన్ని లెకెండ్‌ వర్గిత. ఇజిరి వన్ని లెకెండ్‌ ఒడ్ఃబిత. ఇజిరి వన్ని లెకెండ్‌ ఆలొసనం కిత. పెరికాన్‌ ఆతివలె ఇజిరికాన్‌ మహివలె మని పణిఙ్‌ డిఃస్త సిత్త. 12 ఏలు అద్దమ్‌దు సుడిఃతి లెకెండ్‌ ఉండ్రి బొమ్మనె సుడ్ఃజినాట్. నస్తివలె మొకొం నిండ్రు సూణాట్. ఏలు సెగమ్‌నె నెస్నాట్, నస్తివలె దేవుణు నఙి ఏలు నెస్తిమని లెకెండ్‌ పూర్తి నెస్నాట్‌లె.
13 అహిఙ దేవుణు ముస్కు మని నమకం, ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినిక, ప్రేమ యా మూండ్రిబా నిల్సి మంజినె. గాని వినుక లొఇ గొప్ప నెగ్గిక ప్రేమనె.