12
దేవుణు ఆత్మ సీని వరమ్‌కు.
తంబెరిఙాండె, దేవుణు ఆత్మ సీజిని వరమ్‌కాఙ్‌ వందిఙ్‌ మీరు నెగెండ నెసి మండ్రెఙ్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిఎండ మహివలె, ఇనికాదొ ఉండ్రి సత్తుదాన్‌ ఎయెండ్రొ మిఙి నడిఃపిస్తి మహి లెకెండ్‌ మిరు సొన్సి వర్గిఇ బొమ్మెఙ మాడిఃసి మహిదెర్‌ ఇజి మీరు నెస్నిదెర్. అందెఙె, నాను మిఙి వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆత్మదాన్‌ వర్గిజినికాన్‌ ఎయెన్‌బా, “యేసు సయెప్‌ పొందితికాన్”, ఇజి వెహ్తెఙ్‌నొ, దేవుణు ఆత్మదాన్‌ ఆఏండ “యేసు, ప్రబు ఆత మనాన్”, ఇజి వెహ్తెఙ్‌నొ అట్‌ఎన్.
దేవుణు ఆత్మ సిజిని వరమ్‌కు నండొ రకమ్‌కు మన్నె. గాని అయా ఉండ్రె దేవుణు ఆత్మనె విజు వరమ్‌కు సీజినాన్. మరి దేవుణు వందిఙ్‌ కిదెఙ్‌ అట్ని పణిఙ్‌ నండొ రకమ్‌కు మన్నె, గాని ఒరెండ్రె ప్రబు వందిఙ్‌ మాటు విజెటె పణి కిజినాట్. జర్గిని సఙతిఙ్‌ నండొ రకమ్‌దికెఙ్‌ మన్నె. గాని విజు వన్కా లొఇ, మరి విజెరె లొఇ పణి కినికాన్‌ ఒరెండ్రె దేవుణునె. విజెరిఙ్‌ పణిదిఙ్‌ వాని వందిఙ్‌ ఇజి ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్ని వెట దేవుణు ఆత్మ కిజిని పణిఙ్‌ తోరె ఆజినె. ఎలాగ ఇహిఙ, ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ దేవుణు ఆత్మదాన్‌ బుద్ది మని మాటెఙ్‌ వెహ్తెఙ్‌ వరం సీజినాన్. మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ గెణం మని మాటెఙ్‌ వర్గిదెఙ్‌ అయా దేవుణు ఆత్మనె వరం సీజినాన్.
మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ అయా ఆత్మనె దేవుణు ముస్కు నమకం సీజినాన్. మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ అయా దేవుణు ఆత్మనె జబుఙాణి వరిఙ్‌ నెగెండ్‌ కిదెఙ్‌ వరం సీజినాన్.
10 మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ బమ్మాతి పణిఙ్‌ సత్తుని, మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ దేవుణు బాణిఙ్‌ వాజిని మాటెఙ్‌ వన్ని ప్రవక్త లెకెండ్‌ వెహ్తెఙ్, మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ఆత్మెఙ్‌ ఎలాగ మర్తికెఙ్‌ ఇజి నెస్తెఙ్, మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్‌ వర్గిదెఙ్, మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ బాసెఙ అర్దం కిజి నెస్తెఙ్‌ దేవుణు ఆత్మ వరమ్‌కు సీజినాన్. 11 అయ ఉండ్రె దేవుణు ఆత్మనె వన్నిఙ్‌ ఇస్టమాతి వజ ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ వరమ్‌కు సీబాజి సీజి యా పణిఙ్‌ విజు కిజినాన్.
ఉండ్రె ఒడొఃల్‌ని నండొ బాగమ్‌కు.
12 ఒడొఃల్‌ ఉండ్రెనె, గాని నండొ బాగమ్‌కు కూడ్ఃజి తయార్‌ ఆత మనాద్. నండొ బాగమ్‌కు కూడిఃతికాదె గాని అవి కూడ్ఃజి ఉండ్రె ఒడొఃల్‌ ఆతి లెకెండ్‌నె క్రీస్తుబా మనాన్. 13 ఎలాగ ఇహిఙ, యూదురు ఆతిఙ్‌బా, యూదురు ఆఇకార్‌ ఆతిఙ్‌బా, వెటి పణి కినికాన్‌ ఆతిఙ్‌బా, అక్కు మనికాన్‌ ఆతిఙ్‌బా మాటు విజెటె ఉండ్రె ఒడొఃల్‌దు ఉండ్రె ఆత్మదానె బాప్తిసం లాగె ఆతాట్. అయ ఉండ్రె దేవుణు ఆత్మదానె మా మన్సుఙ దేవుణు మఙి సిత మనాన్. 14 ఒడొఃల్‌ ఇహిఙ నండొ బాగమ్‌కాణిఙ్‌ తయార్‌ ఆతిక. ఉండ్రె బాగమ్‌దాన్‌ తయార్‌ ఆతిక ఆఏద్. 15 అందెఙె, “నాను కియు ఆఎ, అందెఙె నాను ఒడొఃల్‌దు మనిక ఆఎ”, ఇజి పాదం వెహ్తిఙ, అక్క ఒడొఃల్‌దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 16 మరి, “నాను కణక ఆఎ, అందెఙె నాను ఒడొఃల్‌దు మనిక ఆఎ”, ఇజి గిబ్బి వెహ్తిఙ, అక్క ఒడొఃల్‌దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 17 ఒడొఃల్‌ విజు ఉండ్రె కణకానె ఆతిఙ, ఎలాగ విండ్రెఙ్‌ అనాద్‌? ఒడొఃల్‌ విజు గిబ్బి ఉండ్రె ఆతిఙ, వాసనం సూణిక ఎంబె మంజినాద్‌? 18 గాని ఉండ్రి ఉండ్రి బాగం ఎలాగ మండ్రెఙ్‌నొ, అయా లెకెండ్‌ దేవుణు వన్నిఙ్‌ ఇస్టమాతి లెకెండ్‌ ఒడొఃల్‌దు ఇట్తా మనాన్. 19 ఆకెఙ్‌ విజు ఉండ్రె బాగం ఆతిఙ ఒడొఃల్‌ ఎంబె? 20 ఆకెఙ్‌ మని లెకెండ్‌ నండొ బాగమ్‌కు మన్నె గాని ఒడొఃల్‌ ఉండ్రె. 21 అందెఙె, కణక కియుదిఙ్, “నీను నఙి అక్కర్‌ సిల్లెద్‌”, ఇజి వెహ్తెఙ్‌ అట్‌ఎద్. బుర్ర పాదమ్‌కాఙ్, “మీరు నఙి అక్కర్‌ సిల్లెద్‌”, ఇజి వెహ్తెఙ్‌ అట్‌ఎద్. 22 అక్కాదె ఆఏండ, ఒడొఃల్‌దు కూడిఃతి మని సత్తు తకు ఆతి బాగమ్‌కాఙ్, అక్కెఙ్‌ మండ్రెఙ్‌ అక్కర్‌ సిల్లెద్‌ ఇజి డిఃస్పిస్తెఙ్‌ అట్‌ఎద్. 23 ఒడొఃల్‌దు ఎమేణి బాగమ్‌కాఙ్‌ గవ్‌రం సిల్లికెఙ్‌ ఇజి మాటు ఒడ్ఃబిజి నాటొ వన్కాఙ్‌ మరి నండొ గవ్‌రం మని లెకెండ్‌ తయార్‌ కిజినాట్. సుడ్ఃదెఙ్‌ సోకు తోరిఇ బాగమ్‌కాఙ్‌ ఒద్దె అందం వాని లెకండ్‌ కిజినాట్. 24 ఒడొఃల్‌దు మని అందం మని బాగమ్‌కాఙ్‌ మరి నెగెండ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌ అక్కర్‌ సిల్లెద్‌. గాని దేవుణు విజు బాగమ్‌కాఙ్‌ కుడుఃప్సి ఒడొఃల్‌దు ఇట్తివలె, మర్యాద తకు మని వనకాఙ్‌ లావ్‌ మర్యాద సితాన్. 25 అందెఙె ఒడొఃల్‌దు గొడఃబెఙ్‌ మన్‌ఎండ విజు బాగమ్‌కు ఉండ్రి మరి ఉండ్రి బాగం వందిఙ్‌ నెగెండ సుడ్ఃజి మంజినె. 26 ఉండ్రి బాగమ్‌దు కస్టం వాతిఙ, బాగమ్‌కు విజు కూడ్ఃజి దని వెట కస్టమ్‌దు మంజినె. ఉండ్రి బాగమ్‌దిఙ్‌ గవ్‌రం దొహ్‌క్ని వలె, బాగమ్‌కు విజు దనివెట కూడ్ఃజి సర్ద ఆనె.
27 ఏలు, మీరు క్రీస్తు ఒడొఃల్‌ ఆతి మనిదెర్. ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ ఉండ్రి బాగం ఆత మనాద్. 28 మరి దేవుణు సఙమ్‌దు ముఙాల సెగొండారిఙ్‌ అపొస్తురు ఇజి, వెనుక మరి సెగొండారిఙ్‌ దేవుణు ప్రవక్తరు ఇజి, దని వెనుక సెగొండారిఙ్‌ దేవుణు మాటెఙ్‌ నెస్పిసినికార్‌ ఇజి, దని వెనుక సెగొండారిఙ్‌ బమ్మాతి పణిఙ్‌ కినికార్‌ ఇజి, దని వెనుక మనికార్‌ ఇజి, సెగొండారిఙ్‌ మహి వరిఙ్‌ సాయం కినికార్‌ ఇజి, మరి సెగొండారిఙ్‌ నడిఃపిస్నికార్ ‌ఇజి, మరి సెగొండారిఙ్‌ ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్‌ వర్గినికార్‌ ఇజి ఏర్పాటు కిత మనాన్. 29 విజెరె అపొస్తురునా? విజెరె దేవుణు ప్రవక్తరునా? విజెరె దేవుణు మాటెఙ్‌ నెస్పిసినికార్‌నా? విజెరె బమ్మాతి పణిఙ్‌ కినికారా? 30 విజెరె జబుఙాణి వరిఙ్‌ నెగెండ్‌ కిదెఙ్‌ వరం మనికారా? విజెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్‌ వర్గిజినారా? విజెరె అయ బాసెఙ అర్దం కిజి వెహ్సినారా? 31 గాని వరమ్‌క లొఇ గొప్ప పెరి వన్కా వందిఙ్‌ ఆస ఆజి మండ్రు. ఏలు నాను మిఙి గొప్ప నెగ్గి సరి తోరిసినాలె.