11
దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃజి మాడిఃస్నిక
నాను క్రీస్తుఙ్‌ పోలిసి నడిఃసిని లెకెండ్‌ మీరు నఙి పోలిసి నడిఃదు. నాను మిఙి నెస్‌పిస్తి బోదదిఙ్‌ డిఃస్‌ఎండ లొఙిజి నడిఃజినిదెర్‌ ఇజి, మరి విజు సఙతిఙ వందిఙ్‌ నఙి ఎత్తు కిజిని వందిఙ్‌ నాను మిఙి పొగ్‌డిఃజిన. ఏలు మీరు ఇక్కెఙ్‌ నిజం నెస్తెఙ్‌ ఇజి కోరిజిన. ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ బుర్ర క్రీస్తు, ఉండ్రి బోదెలిదిఙ్‌ బుర్ర మొగకొడొః. క్రీస్తుఙ్‌ బుర్ర దేవుణు ఇజి మీరు నెసి మండ్రెఙ్. ఎమేణి మొగకొడొఃబా పార్దనం కినివలెనొ, దేవుణు ప్రవక్త లెకెండ్‌ వర్గిని వలెనొ వన్ని బురాదు టుకుర్‌ ఇడ్జి మహిఙ వాండ్రు వన్ని నెయ్కి క్రీస్తుఙ్‌ గవ్‌రం సొన్పిస్నాన్. మరి ఎమేణి బోదెల్‌బా పార్దనం కనివలెనొ, దేవుణు ప్రవక్త లెకెండ్‌ వెహ్నివలెనొ బురాదు టుకుర్‌ ఇడ్ఃఎండ మహివలె అది దని బుర్ర బోడిః కిబె ఆతి లెకెండ్‌ సిగు లాగె ఆజినాద్. ఉండ్రి బోదెలి బురాదు టుకుర్‌ ఇడ్ఃఎండ మహిఙ అది దని బుర్రది కొపు కత్రిస్తెఙ్‌ వలె. కొపు కత్రిస్తెఙ్‌నొ బోడి బుర్ర ఆదెఙ్‌నొ సిగు ఆతిఙ అది బురాదు టుకుర్‌ ఇడ్ఃదెఙ్‌వలె. మొగకొడొః బురాదు టుకుర్‌ ఇడ్ఃదెఙ్‌ అక్కర్‌ సిల్లెద్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు, వన్ని గవ్‌రం తొరిస్తెఙ్‌ ఇజి మొగవన్నిఙ్‌ వన్ని మూర్తి లెకెండ్‌ తయార్‌ కిత మనాన్. గాని బోదెలి బురాదు టుకుర ఇడ్ఃదెఙ్‌ వలె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ బోదెలి దని మాసిఙ్‌ గవ్‌రం తోరిసినాద్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ బోదెలి మొగకొడొః బాణిఙ్‌ తయార్‌ కిబె ఆత మనాద్, గాని మొగకొడొః బోదెలి బాణిఙ్‌ తయార్‌ కిబె ఆఏతాన్. అక్కాదె ఆఏండ, దేవుణు బోదెలి వందిఙ్‌ మొగకొడొఃదిఙ్‌ తయార్‌ కిఎతాన్, గాని మొగకొడొః వందిఙ్‌నె బోదెలిదిఙ్‌ తయార్‌ కిత్తాన్‌. 10 అందెఙె యా సఙతి వందిఙ్‌ని దేవుణు దూతార్‌ వందిఙ్‌ అతికారమ్‌దిఙ్‌ అడిఃగి మని దనిఙ్‌ గుర్తు లెకెండ్‌ బోదెలి బురాదు టుకుర్‌ ఇడ్ఃదెఙ్‌ వలె.
11 గాని ప్రబు వెట కూడిఃతి మని బత్కుదు బోదెలి మొగకొడొః వెట సమందం సిల్లెండ మన్‍ఎద్‍. మొగకొడొః బోదెలి వెట సమందం సిల్లెండ మన్‌ఎన్. 12 మొగకొడొః బాణిఙ్‌ బోదెలి వాతి లెకెండ్‌నె బోదెలి బాణిఙ్‌ మొగకొడొః పుట్సినాన్. గాని విజు దేవుణు బాణిఙ్‌నె వాజినె. 13 ఉండ్రి బోదెలి బురాదు టుకుర్‌ ఇడ్ఃఎండ దేవుణుదిఙ్‌ పార్దనం కిదెఙ్‌ తగ్నాదా? మీరె ఒడిఃబిదు. 14 మొగ్గ కొడొః వన్ని బుర్రది కొపు పిరిప్తి మహిఙ అక్క వన్నిఙ్‌ సిగు ఇజి ఎయెర్‌బా వెహ్‌ఎండ మిఙి మీరె నెస్నిదెర్‌ గదె. 15 గాని ఉండ్రి బోదెలిదిఙ్‌ బుర్రాది కొపు పిరితి మహిఙ అక్క దనిఙ్‌ ఉండ్రి పేరు మని లెకెండ్‌నె, ఉండ్రి పాత సెంగు లెకెండ్‌నె. 16 దిన్ని వందిఙ్‌ ఎయెన్‌బా గొడఃబ రేప్తిఙ ఇక్కాదె ఆఏండ మా లొఇ వేరె అలవాటు ఇనికబా సిల్లెద్‌. దేవుణు సఙమ్‌దుబా సిల్లెద్‌.
ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనం వందిఙ్.
17 మరి ఏలు నాను వెహ్సిని మాటదు మీరు నెగ్గికార్‌ ఇజి నాను మిఙి పొగ్‌డిఃఏ. ఇనిక ఇహిఙ మీరు నెగ్గిదని వందిఙ్‌నె కూడ్ఃజి వాజినిదెర్‌ గాని నెగ్గి దన్నిఙ్‌ ఇంక అక్క సెఇక కిజినాద్. 18 మొదొహి సఙతి ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు సఙం లెకెండ్‌ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె మీ లొఇ గుంపుఙ్‌ మన్నె ఇజి నాను వెహమన. యాక కండెక్‌ నిజమ్‌నె ఇజి నాను నమ్మిజిన.
19 దేవుణు ఎద్రు నెగ్గికార్‌ ఎయెర్‌ ఇజి తోరె ఆదెఙ్‌ మీ లొఇ బేదమ్‌కు తప్‌ఎండ మంజినె. 20 మీరు విజిదెరె కూడ్ఃజి వానివలె మీరు ఉణిక ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనం ఆఎద్. 21 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, బోజనం కినివలె ఎయెర్‌ వందిఙ్‌బా కాప్‌కిఎండ ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ ముఙాల బోజనం కిజినాన్. ఒరెన్‌ బఙ సానాన్‌ మరి ఒరెన్‌ సొసి మంజినాన్. 22 ఆహె ఉండెఙ్‌ తిండ్రెఙ్‌ మిఙి ఇల్కు సిలునా? మరి దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ ఇజిరి కణక సుడ్ఃజి ఇనిక సిల్లి వరిఙ్‌ మీరు సిగు కిజినిదెరా? నాను మీ వెట ఇనిక వెహ్తెఙ్‌? దిన్ని వందిఙ్‌ నాను మిఙి పొగ్‌డిఃదెఙ్‌నా? కసితం నాను పొగ్‌డిఃఏ.
23-24 ప్రబు బాణిఙ్‌ నఙి దొహ్‌క్తిక నాను మిఙి ఒపజెప్తిక ఇనిక ఇహిఙ, ప్రబువాతి యేసు వాండ్రు ఒపజెపె ఆతి పొదొయ్, ఉండ్రి రొటె పెర్జి దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సి దనిఙ్‌ ముక్కెఙ్‌ కిజి, “ఇక్క మీ వందిఙ్‌ సీజిని నా ఒడొఃల్. నఙి ఎత్తు కిజి యా లెకెండ్‌ కిజి మండ్రు”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 25 అయా లెకెండ్‌నె బోజనం కిత్తి వెనుక వాండ్రు ద్రాసకాలు మని గిన్న పెర్జి, “యా గిన్న నా నలదాన్‌ కిజిని కొత్త ఒపుమానం, మీరు యా గిన్నదిక ఉణి ఎస్తివలెబా నఙి ఎత్తు కిజి యా లెకండ్‌ కిజి మండ్రు”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 26 అందెఙె మీరు యా రొట్టె తింజి యా గినాది ద్రాసకాలు ఉణి ఎస్తివలెబా ప్రబు మర్‌జి వానిదాక వన్ని సావుదిఙ్‌ సాటిసినిదెర్.
27 అందెఙె ఎయెన్‌బా తగ్నికాన్‌ ఆఏండ ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనమ్‌దు రొట్టె తింజి గినాదిక ఉటిఙ, వాండ్రు ప్రబు ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ వన్ని నలదిఙ్‌ పడిఃఎండ పాపం కినికాన్‌ ఆజినాన్. 28 అందెఙె రొట్టెని గినాదిక ఉణి ముఙాల్‌ ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ వాండ్రె నాను తగ్నికాండ్రా ఇజి సుడెః ఆదెఙ్‌ వలె. 29 గాని ఎయెన్‌బా యాక ప్రబు ఒడొఃల్‌ ఇజి నిజం నెస్‌ఎండ ఉణి తినికాన్‌ వన్ని ముస్కు వాండ్రె సిక్స తపె ఆని వందిఙ్‌ ఉణిజి తింజినాన్. 30 అందెఙె మీ లొఇ నండొండార్‌ సత్తు సిల్లికార్‌ని జబుఙ్‌ మనికార్‌ ఆతార్. నండొండార్‌ సాత సొహార్‌. 31 గాని మఙి మాటె నెగెణ్‌సుడెః ఆతాట్‌ ఇహిఙ దేవుణు తీర్పుదు రెఎండ తప్రె ఆతాట్‌మరి. 32 మాటు ప్రబు బాణిఙ్‌ తీర్పు తీర్సె ఆతాట్‌ ఇహిఙ, యా లోకమ్‌ది వరిఙ్‌ సీని సిక్సాదు రెఎండ ప్రబు మఙి బుద్ది వెహ్సి సిక్సదాన్‌ దిదిజినాన్.
33 అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, మీరు కూడ్ఃజి వాజి బోజనం కినివలె మహివరి వందిఙ్‌ కాప్‌ కిదు. 34 మీరు కూడ్ఃజి వాజినిక సిక్సదిఙ్‌ గురి ఆఏండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి ఎయెరిఙ్‌బా బఙ కట్తిఙ వాండ్రు వన్ని ఇండ్రొనె బోజనం కిదెఙ్‌వలె. నాను వానివలె మరి మని సఙతిఙ వందిఙ్‌ వెహ్నలె.