10
ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ సుడ్ఃజి నెస్తెఙ్‌ మన్నికెఙ్.
తంబెరిఙాండె, మా అని గొగొర్‌ ఆతి యూదరు విజెరె మోసె వెట మహివలె ఇనిక జర్గిత మనాద్‌ మీరు నెగెండ నెసి మండ్రెఙ్‌ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. దేవుణు వరివెట మనాన్‌ ఇజి ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌ దేవుణు వరి ముస్కు ఇడ్తి మని మొసొప్‌ అడిఃగి వారు నడిఃత మహార్‌. ఎరాని సమ్‌దారం ఇని సమ్‌దారం నడిఃమిహన్‌ వారు విజెరె వహ్తి బూమిదాన్‌ అతాహ పడక నడిఃత సొహార్‌. వారు విజెరె మోసె వెట మొసొప్‌ అడిఃగి మంజి సమ్‌దారం నడిఃమిహన్‌ వహ్తి బూమిదాన్‌ నడిఃజి మహిఙ్, మోసె వెట బాప్తిసం లాగె ఆతి లెకెండ్‌ అతార్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వారు మోసెఙ్‌ వరిఙ్‌ నెయ్కి లెకెండ్‌ వారు ఒప్పుకొటార్. విజెరె దేవుణు సితి ఉండ్రె బోజనమ్‌నె ఉటార్. వారు విజెరె సట్టుదాన్‌ దేవుణు రపిస్తి ఉండ్రె ఏరునె ఉటార్. అయ సటు క్రీస్తుఙ్‌ గుర్తు లెకెండ్‌నె మనాద్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వాండ్రు ఇనికబా తకు సిల్లెండ వరిఙ్‌ కావాలిస్తికెఙ్‌ విజు సీజి నిజమె వరి వెట నడిఃజి మహాన్‌. అయా లెకెండ్‌ మహిఙ్‌బా, వరి లొఇ నండోడారిఙ్‌ దేవుణు ఇస్టం ఆఏండ ఆతాన్. అందెఙె ఎయెర్‌బా మన్‌ఇ అయా అడిఃవిదు వరిఙ్‌ సప్త విసీర్‌తాన్. ఇక్కెఙ్‌ విజు మాటు నెస్తెఙ్‌ ఇజి మఙి ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌ వరిఙ్‌ జర్గితె మన్నె. వారు సెఇ వనకాఙ్‌ వందిఙ్‌ ఆస ఆతి లెకెండ్‌ మాపు ఆస ఆఏండ జాగర్త మండ్రెఙ్‌ ఇజి. వరి లొఇ సెగొండార్‌ లెకెండ్‌ బొమ్మెఙ మాడిఃసినికార్‌ ఆమాట్. “లోకుర్‌ తిండ్రెఙ్‌ ఉండెఙ్‌ బస్తార్, కర్జిదెఙ్‌ నీఙితార్”, ఇజి వరి వందిఙ్‌ దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్. వరి లొఇ సెగొండార్‌ కిత్తి మహి లెకెండ్‌ మాటు రంకు బూలమాట్. ఉండ్రె రోజుదు ననికార్‌ ఇరువయ్‌మూండ్రి వెయుఙ్‌ లోకుర్‌ సాతార్. వరి లొఇ సెగొండార్‌ కిత్తి మహి లెకెండ్‌ మాటు ప్రబుఙ్‌ పరిస కిదెఙ్‌ ఆఎద్. ననికార్‌ సరాస్‌ వెట సాతార్. 10 వరి లొఇ సెగొండార్‌ దేవుణు ముస్కు సణిఙితార్. వారు నాసనం కినికాన్‌ ఆతి దేవుణు దూత వెట సాతార్. మాటు దేవుణు ముస్కు సణిఙిదెఙ్‌ ఆఎద్.
11 మహివరిఙ్‌ తోర్‌దెఙ్‌ ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌ యాకెఙ్‌ వరిఙ్‌ జర్గితె. యా తరమ్‌ది ఆకర్‌ దినమ్‌దు బత్కిజిని మఙి బుద్ది వాదెఙ్‌ ఇజి గెపతం కిత్తి మని లెకెండ్‌ రాసి ఇడెః ఆత మనాద్. 12 అందెఙె ఎయెన్‌బా దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌దు నాను గటిఙ నిల్సిన ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ, వాండ్రు వెటనె పాపమ్‌దు అర్‌ఎండ జాగర్త మండ్రెఙ్‌ వలె. 13 మాములుక లోకురిఙ్‌ వాజిని పరిక్సెఙ్‌నె ఆఏండ మరి పెరికెఙ్‌ ఇనికెఙ్‌బా మిఙి రవుతె. దేవుణు నమ్మకమాతికాన్. అందెఙె ఓరిస్తెఙ్‌ అట్ని దనిఙ్‌ ఇంక పెరిక ఇనికబా మిఙి వాదెఙ్‌ వాండ్రు ఒప్‌ఏన్. అక్కాదె ఆఏండ వాజిని పరిక్సదిఙ్‌ నిల్సి మండ్రెఙ్‌ పరిక్స వెట తప్రె ఆదెఙ్‌ ఉండ్రి సరిబా తోరిస్నాన్‌లె.
దెయమ్‌క పండొయ్‌ని ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనం
14 అందెఙె నఙి ఇస్టమాతి తంబెరిఙాండె, బొమ్మెఙ మాడిఃసిని బాణిఙ్‌ దూరం ఉహ్‌క్సి మండ్రు. 15 మీరు నెగ్గి బుద్ది మనికిదెర్‌ ఇజినె నాను వర్గిజిన. నాను వెహ్సిని సఙతిఙ మీరె అర్దం కిజి సుడ్ఃదు. 16 మాటు విజెటె కూడ్ఃజి వానివలె, మాటు దేవుణు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనం ఉణువలె, దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సి గినాదిక ఉణిజి, మాటు ఉండ్రె రొటె రుక్సి తినివలె క్రీస్తు నలదాన్‌ మఙి వాజిని నెగ్గి వన్కాఙ్‌ కూడ్ఃజి మంజినికాట్‌ ఆజినాట్. 17 రొటె ఉండ్రెనె, అయ ఉండ్రె రొటెదునె మాటు విజెటె కూడ్ఃజి తింజినాట్. అందెఙె నండొండార్‌ ఆతి మాటు ఉండ్రె ఒడొఃల్‌ ఆత మనాద్‌. 18 ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ సుడ్ఃదు, దేవుణుదిఙ్‌ సంద సుర్ని బాడ్డిదు సంద సీని వన్కాఙ్‌ తినికార్, దనివెట కూడ్ఃజి మంజినికార్‌ ఆఎరా? 19 అందెఙె బొమ్మెఙ పూజ సితి వనకాఙ్‌ లొఇ ఇనికబా మనాద్‌ ఇజినొ, బొమ్మెఙ లొఇ ఇనికబా మనాద్‌ ఇజినొ నాను వెహ్సినానా? 20 సిల్లెద్‌. గాని దేవుణు లోకుర్‌ ఆఇకార్‌ పూజెఙ్‌ సీనివలె దేవుణుదిఙ్‌ పూజ సీనినార్‌ ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని నిజమె వారు దెయమ్‌కాఙ్‌నె పూజ సీజినార్.అందెఙె మీరు దెయమ్‌క వెట కూడ్ఃజి మంజినిక నఙి ఇస్టం సిల్లెద్‌. 21 మీరు ప్రబు గినాదాన్‌ ఉణిజి మరి దెయమ్‌క గినదాన్‌బా ఉండెఙ్‌ అట్‌ఇదెర్. ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజమమ్‌దుని దెయమ్‌క బోజనమ్‌దుబా ఒర్సె కూడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌ అట్‌ఇదెర్. 22 దేవుణుదిఙ్‌ సెందితి గవ్‌రం తగ్ని లెకెండె వన్నిఙ్‌ సీదెఙ్‌ వలె. అయా లెకెండ్‌ కిఎండ ప్రబు కోపం రేపిస్తెఙ్‌ మాటు పణి కిజినాటా? మాటు వన్నిఙ్‌ ఇంక సత్తు మనికాటా? నమ్మిత్తి వన్నిఙ్‌ మని అక్కుఙ్‌ 23 “విజు వన్కా వందిఙ్‌ నఙి అక్కు మనాద్”, గాని విజు పణిదిఙ్‌ వానికెఙ్‌ ఆఉ. “విజు వనక వందిఙ్‌ నఙి అక్కు మనాద్‌”, గాని విజు నెగెండ్‌ పిరిప్నికెఙ్‌ ఆఉ. 24 ఎయెన్‌బా నఙి నానె నెగెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి తొఎండ మహికార్‌బా నెగెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్‌వలె.
25 మీ గర్బం మిఙి గదిస్‌ఎండ మహిఙ సతాదు పొర్ని ఇని కండబా తిండ్రు. 26 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, “యా బూమి ప్రబుదినె, దని ముస్కు మనికెఙ్‌ విజు వన్నివినె”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్. 27 ఒరెన్‌ నమ్మిఇకాన్‌ మిఙి విందుదిఙ్‌ కూక్ని తనివలె, మిఙి ఆస మహిఙ సొండ్రు. గాని గర్బం గదిస్‌ఎండ, మి ఎద్రు ఇడ్నికెఙ్‌ ఇనికబా వెన్‌బాఎండ తిండ్రు. 28 గాని ఎయెన్‌బా, “యాక బొమ్మెఙ పూజ సితి దనిబాణిక”, ఇజి వెహ్తిఙ, వెహ్తి వన్ని వందిఙ్‌ని మీ గర్బం గదిసిని వందిఙ్‌ అక తిన్మాట్. 29 గర్బం గదిసిని వందిఙ్‌ ఇజి వెహ్ని వలె అక్క నీది ఆఎద్, వెహ్తివన్ని వందిఙ్‌నె వెహ్సిన. విజు వన్కా వందిఙ్‌ మఙి మని అక్కుదిఙ్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని గర్బమ్‌దు మని ఆలోసనమ్‌దాన్‌ ఎందనిఙ్‌ మాపు తీర్పు కిబె ఆదెఙ్‌? 30 నాను అయా బోజనం వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సి ఉటిఙ, దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సి ఉటి బోజనం వందిఙ్‌ ఎందనిఙ్‌ నాను దూసె ఆదెఙ్‌ వలె.
31 అందెఙె మీరు ఉటిఙ్‌బా, తిహిఙ్‌బా, ఇనిక కిత్తిఙ్‌బా విజు దేవుణుదిఙ్‌ గొప్ప పేరు వాని లెకెండ్‌నె కిదు. 32 యూదురిఙ్‌ గాని, యూదురు ఆఇవ వరిఙ్‌ గాని, దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ గాని తొరొడ్ని లెకెండ్‌ ఇనికబా కిఎండ మండ్రు. 33 నండొండారిఙ్‌ దేవుణు రక్సిస్తెఙ్‌ ఇజి, నాను నఙి నానె నెగెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి తొఎ. గాని మహికార్‌బా నెగెణ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి విజు వన్కా లొఇ విజెరిఙ్‌ సర్ద కిబిస్ని లెకండ్‌ నాను మంజిన. మీరుబా నాను కిజిని లెకండ్‌ కిజి మండ్రు.