9
అపొస్తుడు ఆతి వన్నిఙ్‌ మన్ని అక్కుఙ్‌
నాను అక్కు మనికాన్‌ ఆఏనా? నాను అపొస్తుడు ఆఏనా? మా ప్రబు ఆతి యేసుఙ్‌ తొఏనా? మీరు, ప్రబు వందిఙ్‌ నాను కిత్తి పణిదిఙ్‌ పంట ఆఇదెరా? నాను అపొస్తుడు ఇజి మహికార్‌ ‌ఒడ్ఃబిఎండ మహిఙ్‌బా, నిజమె మీ వందిఙ్‌ నాను అపొస్తుడునె. నాను ప్రబు వందిఙ్‌ అపొస్తుడు ఇని దనిఙ్‌ రుజుప్‌ మీరె. నా ముస్కు తీర్పు కిని వరిఙ్‌ ఎద్రు నాను నా వందిఙ్‌ వెహ్సినిక యాక. మాపు దేవుణు మాటెఙ్‌ నెస్‌పిస్తి వరిబాన్‌ లొసి ఉండెఙ్‌ తిండ్రెఙ్‌ మఙి అక్కు సిల్లెదా? మహి అపొస్తురుఙ్‌ లెకెండ్‌ని, ప్రబు తంబెరిఙు ఆతివరి లెకెండ్‌ని, పేతురు లెకెండ్‌ నమ్మిత్తికాద్‌ ఆతి ఆల్సి వెట బుల్లెయ్‌ కిదెఙ్‌ మఙి అక్కు సిల్లెదా? దేవుణు పణి కిజిని మహివరి లెకెండ్, మాపు దేవుణు పణి కినివలె నఙిని బర్నబెఙ్‌ తిండి వందిఙ్‌ పణి కిఎండ ఉణిజి తిండ్రెఙ్‌ అక్కు మనాద్. వన్ని సొంత డబ్బు కర్సు కిజి ఎయెన్‌బా సయ్‌నమ్‌దు పణి కినాండ్రా? ద్రాక్స టోట ఉణుసి దని పట్కు తిన్‌ఇకాన్‌ ఎయెన్‌బా మనాండ్రా? గొర్రెఙ పోస కిజి వన్కా పాలు ఉణిఇకాన్‌ ఎయెన్‌బా మనాండ్రా? ఎయెర్‌బా మన్‌ఎర్. యా మాటెఙ్‌ నాను లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి వరి వజనె వెహ్‌ఎ. దేవుణు సిత్తి రూలుదుబా యా లెకెండ్‌నె వెహ్సినాద్. “కలమ్‌దు మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమా తొహ్‌మాట్”, ఇజి మోసె వెట దేవుణు సిత్తి రూలుదు రాస్త మనాద్. దేవుణు డాఃకు వందిఙ్‌నె విసారిస్నాండ్రా? 10 నిజమె, యాక మా వందిఙ్‌బా వెహ్‌ఎతాండ్రా? మా వందిఙ్‌ వెహ్తికెఙె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, పంట పంటితిఙ, ఉండెఙ్‌ ఆనాద్‌ ఇజి ఉండ్రి ఆసదాన్‌ డూనికాన్‌ డూజినాన్. మటిసినికాన్‌బా అయ ఆసదాన్‌ మటిసినాన్. 11 మీ వందిఙ్‌ ఆత్మదిఙ్‌ సెందితికెఙ్‌ మాపు మీ నడిఃమి వితాప్‌ ఇహిఙ, అందెఙె మీ బాణిఙ్‌ మా ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ కావాలిస్తికెఙ్‌ మాపు లొసె ఆతిఙ ఆక పెరి సఙతినా? 12 మీ బాణిఙ్‌ సాయం లొసె ఆదెఙ్‌ మహి వరిఙ్‌ అతికారం మనాద్‌ ఇహిఙ, మఙి వరిఙ్‌ ఇంక ఒద్దె అక్కు సిల్లెదా? గాని మాపు యా అతికారమ్‌దిఙ్‌ వాడ్ఃదెఙ్‌ సిల్లెద్‌. అక్కాదె అఎండ క్రీస్తు సువార్తదిఙ్‌ ఇని అడ్డుబా రెఎండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి విజు వన్కాఙ్‌ బరిస్తాప్. 13 దేవుణు గుడిఃదు పణి కిజిని వరిఙ్‌ దేవుణు గుడిఃదాన్‌ బోజనం దొహ్‌క్నాద్. పూజ సీని మాల్లి పీటదు పణి కిజిని వరిఙ్‌ పూజ సిత్తి వన్కా లొఇహాన్‌‌ వంతు మనాద్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? 14 అయా లెకెండ్‌నె సువార్త వెహ్సిని వరిఙ్‌ బత్కుదిఙ్‌ కావిలిస్తికెఙ్‌ సువార్తదానె దొహ్‌క్తికెఙ్‌ ఇజి ప్రబు ఆడ్ర సిత్తా మనాన్.
15 గాని నాను ఇహిఙ యా అతికారం లొఇ ఇనికబా వాడ్ఃఎత. మీరు యా లెకెండ్‌ నఙి కినిదెర్‌లె ఇని ఆసదాన్‌ ఇక రాస్‌ఎత. నాను పొగ్‌డెః ఆజి వెహ్తి యా మాటెఙ్‌ ఎయెన్‌బా ఇని అర్దం సిల్లెండ కిని దనిఙ్‌ ఇంక నాను సాతిఙానె నెగెద్. 16 అహిఙ, నాను సువార్త సాటిసిన ఇజి పొగ్‌డెః ఆదెఙ్‌ నఙి అక్కు సిల్లెద్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ సువార్త సాటిస్తెఙ్‌ ఇజి ఉండ్రి బలవంతం నా లొఇ మనాద్. సువార్త సాటిస్‌ఎండ మహిఙ నఙి బాద. 17 నా సొంత ఇస్టమ్‌దాన్‌ నాను సువార్త సాటిస్తిఙ నఙి జీతం దొహ్‌క్నాద్. నా సొంత ఇస్టమ్‌దాన్‌ ఆఏండ కిత్తిఙ, నాను కిదెఙ్‌ ఇజి నఙి ఒప్పజెపె ఆతి పణి కిజిన ఇజి ఆజినాద్. 18 అహిఙ నఙి దొహ్‌క్ని జీతం ఇనిక? సువార్త సాటిసినివలె, నాను సువార్త సాటిసిని వరిఙ్‌ మని అతికారమ్‌దాన్‌ ఇనికబా నా వందిఙ్‌ గణస్తెఙ్‌ సుడ్ఃఎండ, సెడ్డినె కిదెఙ్‌ వలె. అక్కాదె నఙి దొహ్‌క్ని ఇనాయం.
19 నాను ఎయెరిఙ్‌బా అడిఃగి మనికాన్‌ ఆఏండ విజు దనిఙ్‌ అక్కు మనికాన్. గాని, నఙి అట్ని నసొండారిఙ్‌ దేవుణు దరిఙ్‌ కలప్తెఙ్‌ ఇజి నానె నఙి విజెరె వందిఙ్‌ వెట్టిపణి కిని వన్ని లెకెండ్‌ కిబె ఆత. 20 యూదురిఙ్‌ దేవుణు దరిఙ్‌ కలప్తెఙ్‌ ఇజి నాను వరి వందిఙ్‌ యూదురు లోకు లెకెండ్‌ ఆత. నాను మోసె రాస్తి రూలుఙ అడిఃగి మన్‌ఇకాన్‌ ఆతిఙ్‌బా మోసె రాస్తి రూలుఙ్‌ లొఙిని వరిఙ్‌ దేవుణు దరిఙ్‌ కలప్తెఙ్‌ ఇజి వరివందిఙ్‌ మోసె రాస్తి రూలుఙ్‌ లొఙితి వన్ని లెకెండ్‌ ఆత మన. 21 దేవుణు మోసె సితి రూలుఙ్‌ లొఙిఇ వరిఙ్‌ దేవుణు దరోట్‌ కుడుఃప్తెఙ్‌ ఇజి నాను వరి లెకెండ్‌ ఆత. దేవుణు మోసె వెట సితి రూలుఙ్‌ నాను లొఙిఎ ఇజి నాను వెహ్‌ఎ, గాని క్రీస్తు సిత్తి రూలుఙ్‌ లొఙిజి మంజిన. 22 సత్తు సిలి వరిఙ్‌ దేవుణు దరిఙ్‌ కుడుఃప్తెఙ్‌ ఇజ నాను సత్తు సిలి వన్ని లెకెండ్‌ ఆత. ఎలాగ ఆతిఙ్‌బా సెగొండారిఙ్‌ దేవుణు రక్సిస్తి లెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ ఇజి నాను విజెరె వందిఙ్‌ ననివరి లెకెండ్‌ ఆత మన. 23 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు బాణిఙ్‌ వాజిని దినమ్‌క వందిఙ్‌ సువార్త సాటిసిని నఙిబా వంతు మండ్రెఙ్‌ ఇజి యాకెఙ్‌ విజు నాను సువార్త వందిఙ్‌ కిజిన. 24 పందెం పోటిదు ఉహ్‌క్ని పందెమ్‌దు ఉహ్‌క్సినార్‌ విజేరె ఉహ్‌క్సినార్‌ గాని ఒరెన్‌ వన్నిఙె ఇనాయం దొహ్‌క్నాద్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? అందెఙె ఇనాయం దొహ్‌క్తెఙ్‌ ఇజినె మీరు పందెమ్‌దు ఉహ్‌క్తు. 25 పందెమ్‌దు పోటి ఆనికార్‌ విజెరె దనివందిఙ్‌ ఒజ ఆజి తయార్‌ ఆజినార్. సాణెం మంజి పాడ్ః ఆజి సొన్‌సిని టోపి దొహ్‌క్ని వందిఙ్‌ యాకెఙ్‌ విజు కిజినార్. గాని మఙి ఎలాకాలం మంజిని టొపినె దొహ్‌క్నాద్. 26 అందెఙె నాను గురి సుడ్ఃఎండ ఉహ్‌క్నికాన్‌ ఆఎ. నాను ముటి అసి గాలిదిఙ్‌ డెఃయ్‌ని నని వన్ని లెకెండ్‌ ఆఎ. 27 గాని మహి వరిఙ్‌ సువార్త సాటిసి వెనుక, ఇనాయం దొహ్‌కిఇ వన్ని లెకెండ్‌ నఙి నానె కిఎండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి నా ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ నెగెండ అడ్డిఃజి, నఙి వెట్టిపణి కిని వన్ని లెకెండ్‌ కిజిన.