8
బొమ్మెఙ పూజ సితిమని బోజనం వందిఙ్‌
ఏలు బొమ్మెఙ పూజ సితి బోజనం వందిఙ్‌ వెహ్సిన. మాటు విజెటె గెణం మనికాట్‌ ఇజి నెసినాట్. గాని అయా లెకెండ్‌ మని గెణం పొఙిస్పిసినాద్. గాని మా లిఇ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ మరి ఒరెన్‌ వెట ప్రేమ మహిఙ దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌దు పిరిప్తెఙ్‌ అట్నాట్. ఎయెన్‌బా, నాను ఇనికాదొ నెస్నికాన్‌ ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ, వాండ్రు నెస్తెఙ్‌ మని లెకెండ్‌ ఇనికబా నెస్తికాన్‌ ఆఎన్. గాని దేవుణుదిఙ్‌ ప్రేమిసిని వన్నిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ సెందితి వన్ని లెకెండ్‌ వాండ్రు సుణాన్. అందెఙె బొమ్మెఙ పూజ సితికెఙ్‌ తిని వందిఙ్‌ వెహ్సిన. ఉండ్రి బొమ్మ ఇహిఙ యా లోకమ్‌దు ఇనికబా ఆఇక ఇజి మాటు నెసినాట్. మరి దేవుణు ఒరెండ్రె మనాన్‌ మరి ఒరెన్‌ దేవుణు సిల్లెన్‌ ఇజి మాటు నెస్త మనాట్. దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్‌ ఇజి నండొ మహిఙ్‌బా, నిజమె ప్రబుని దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్‌ నండొ మన్నె. ఆగాసమ్‌దు గాని బూమి ముస్కు గాని దేవుణు ఇజి పేరు కూకె ఆనికెఙ్‌ నండొ మన్నె. గాని మఙి ఒరెండ్రె దేవుణు మనాన్, వాండ్రు మా బుబ్బ. వన్ని బాణిఙె మనికెఙ్‌ విజు కల్గితె. వన్ని వందిఙ్‌ మాటు బత్కిజినాట్. మఙి యేసు క్రీస్తు ఒరెండ్రె మా ప్రబు ఆతికాన్. మనికెఙ్‌ విజు వన్ని వెటనె తయార్‌ ఆతె. వన్ని వెటనె మాటు బత్కినాట్.
గాని యాక విజెరె నెస్‌ఎర్. దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తికార్‌ సెగొండార్‌ ఏలుబా బొమ్మెఙ్‌ నిజమె దేవుణు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. అందెఙె వారు నని బోజనం కినివలె, నిజమె ఆక బొమ్మెఙ పూజ సితికెఙ్‌ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. యాలెకెండ్‌ ఒడ్ఃబిజినె వారు ఉణార్. అందెఙె వారు నని బోజనం కిత్తార్‌‌ ఇహిఙ, వారు పాపం కిత్తార్‌ ఇజి వరి గర్బం గదిసి మంజినాద్. గాని ఉణి బోజనమ్‌దాన్‌ మాటు దేవుణుదిఙ్‌ డగ్రు ఆదెఙ్‌ అట్‌ఎట్. మాటు ఉణెఎండ మహిఙ ఇనికాదొ గొప్ప విలువాతిక మఙి నస్టం ఆఎద్. మాటు ఉటిఙ ఇనికాదొ గొప్ప విలువాతిక మఙి లాబమ్‌బా మన్‍ఎద్‍.
అహిఙ ఇనికబా కిదెఙ్‌ నిఙి మని అక్కుదాన్, మన్సుదు దయ్‌రం సిల్లి వరిఙ్‌ తొరొ ఇడ్ని లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఆఎద్. 10 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, యా గెణం మని నీను, బొమ్మెఙ మని గుడిఃదు బోజనం కిజి మంజినిక, మన్సుదు దయ్‌రం సిలికాన్‌ ఒరెన్‌ సుడ్ఃతిఙ, బొమ్మెఙ పూజ సితికెఙ్‌ తిండ్రెఙ్‌ వాండ్రు దయ్‌రం తపె ఆనాన్. అయాలెకెండ్‌ కిజి వన్ని గర్బం వన్నిఙ్‌ గదిసి మంజినాద్. 11 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, యా మన్సుదు దయ్‌రం సిలి వన్ని వందిఙ్‌బా క్రీస్తు సాత మనాన్. గాని, “నఙి గెణం మనాద్‌”, ఇజి తోరె ఆజిని నీను కిజిని పణిఙాణిఙ్‌ నీను వన్నిఙ్‌ పాపం కిబిస్ని, మరి వన్నిఙ్‌ పాడ్ః కిజిని. 12 యా లెకెండ్‌ మీరు, గర్బం గదిసిని, దయ్‌రం సిల్లి తంబెరిఙ పడిఃఎండ పాపం కిజినిదెర్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నీను కిజిని పణిఙ్‌ సుడ్ఃజి తపు ఇజి ఒడ్ఃబినికెఙ్, వన్ని గర్బం గదిసినికెఙ్‌ వాండ్రుబా కిజి మంజినాన్. యా లెకెండ్‌ మీరు క్రీస్తుఙ్‌ పడిఃఇ పాపం కిజినిదెర్. 13 అందెఙె నాను ఉణిజిని దనిదటాఙ్‌ నా తంబెరి ఒరెన్‌ తప్సి సొన్సినాన్‌ ఇహిఙ, నా తంబెరి తప్సి సొన్‌ఎండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి నాను ఎసెఙ్‌బా నన్ని కండ తిన్‌ఏ.