7
పెండ్లి వందిఙ్‌ వెహ్నిక
మీరు రాస్తిమని సఙతిఙ వందిఙ్‌ ఏలు నాను వెహ్సిన. పెండ్లి ఆఏండ మంజినిక మొగ్గ కొడొఃదిఙ్‌ నెగెద్. గాని రంకు బూలానిక లావ్‌ మనిఙ్‌ ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ సొంత బోదెలి మండ్రెఙ్. విజు బోదెకాఙ్‌ వరి సొంత మాసి మండ్రెఙ్‌ వలె. మాసి ఆల్సి వందిఙ్‌ కిదెఙ్‌ మనికెఙ్‌ విజు కిజి మండ్రెఙ్‌ వలె. ఆల్సిబా మాసి వందిఙ్‌ అయాలెకెండ్‌నె మండ్రెఙ్‌ వలె. ఆల్సి ఒడొఃల్‌ దనిఙె సొంతం ఆఏండ దని మాసిఙ్‌బా సెందితిక. అయలెకెండ్‌నె మాసి ఒడొఃల్‌ వన్నిఙె సొంతం ఆఏండ వన్ని ఆల్సిఙ్‌బా సెందితిక. పార్దనం కిని వందిఙ్‌ మిఙి సమయం దొహ్‌క్ని వందిఙ్‌నె ఆఏండ, రిఎర్‌ కూడ్ఃజి ఒప్‌ఎండ మీరు కేట కేట మండ్రెఙ్‌ ఆఎద్. గాని మీ ఆసెఙ అణస్పె ఆజి మండ్రెఙ్‌ అట్‌ఎండ మనిఙ్, సయ్తాను మిఙి తపు కిబిసి అర్‌ప్తెఙ్‌ సరి సిఎండ ఉండ్రెబానె కూడ్ఃజి మండ్రు. మిఙి యాలెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ ఆనాద్‌ ఇజి యాక నాను వెహ్సిన, గాని ఉండ్రి ఆడ్ర లెకండ్‌ ఆఎద్. విజెరె నాను మని లెకెండ్‌ పెండ్లి ఆఏండ మహిఙ బాగ మనాద్‌ ఇజి ఆస ఆజిన. గాని ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ దేవుణు బాణిఙ్‌ ఉండ్రి ఉండ్రి వరం దొహ్‌క్త మనాద్. ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ యా వరం, మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ మరి ఉండ్రి వరం.
ఏలు పెండ్లి ఆఇ వరి వెటని రాండి బోదెకాఙ్‌ నాను వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ, నాను మంజిని లెకెండ్‌ పెండ్లి ఆఏండ మంజినికాదె వరిఙ్‌ నెగెద్. గాని వరి ఆసెఙ అణస్పె ఆజి మండ్రెఙ్‌ అట్‌ఎర్‌ ఇహిఙ వారు పెండ్లి ఆదెఙ్‌ వలె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మన్సుదు ఉత్‌పుత్‌ ఆజి సిసుదాన్‌ వెయ్‌ని లెకెండ్‌ మనిదనిఙ్‌ ఇంక పెండ్లి ఆనిక నెగెద్.
10 పెండ్లి ఆతి వరిఙ్‌ నాను సీజిని ఆడ్ర, నానె ఆఏద్‌ దేవుణు సిజిని ఆడ్ర ఇనిక ఇహిఙ, ఆల్సి, దని మాసిఙ్‌ డిఃసి సొండ్రెఙ్‌ ఆఎద్. 11 అది మాసిఙ్‌ డిఃసి సొహిఙ మరి ఉండ్రి పెండ్లి ఆదెఙ్‌ ఆఎద్. మరి పెండ్లి ఆఏండ మండ్రెఙ్‌ ఇస్టం సిల్లెద్‌ ఇహిఙ, దని మాసి వెట రాజినం ఆజి సమాదనం ఆజి మండ్రెఙ్‌ వలె. మరి ఒరెన్‌ మాసి వన్ని ఆల్సిఙ్‌ డిఃసి సీదెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజిబా వన్ని ఆడ్ర మనాద్.
12 మహి వరిఙ్‌ నాను వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ, ప్రబు ఆఎన్‌ నానె, నమ్మితికాన్‌ ఆతి ఒరెన్‌ వన్ని ఆల్సి నమ్మిఇకాద్‌ ఇహిఙ్‌బా, అది వన్ని వెటనె బత్కినాద్‌ ఇహిఙ వాండ్రు దనిఙ్‌డిఃసి సీదెఙ్‌ ఆఎద్. 13 మరి, ఉండ్రి నమ్మిత్తికాద్‌ ఆతి బోదెల్‌దిఙ్, మాసి నమ్మిఇకాన్‌ ఇహిఙ్‌బా దని వెటనె వాండ్రు బత్‌కినాన్‌ ఇహిఙ అది వన్నిఙ్‌ డిఃసి సీదెఙ్‌ ఆఎద్. 14 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ నమ్మిఇకాన్‌ ఆతి మాసి నమ్మిత్తికాద్‌ ఆతి వన్ని ఆల్సి వెట దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతికాన్‌ కిబె ఆత మనాన్. అయా లెకెండ్‌నె నమ్మిఇతికాద్‌ ఆతి ఆల్సి నమ్మితికాన్‌ ఆతి దని మాసి వెట దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతికాద్‌ కిబె ఆత మనాద్. యా లెకెండ్‌ సిల్లెండ మహిఙ మీ పొటాద్‌ పుట్తి కొడొఃర్, దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిఇ వరి కొడొఃర్‌ లెకెండ్‌ మంజినార్, గాని ఏలు దేవుణు వందిఙ్‌ ఆతికారె.
15 గాని ఆల్సి మాసిర్‌ లొఇ నమ్మిఇకాన్‌ ఆతి మాసి గాని నమ్మిఇకాద్‌ ఆతి ఆల్సి గాని డిఃసి సీదెఙ్‌ ఇజి ఆస ఆతిఙ ఆహె కిపిర్. అయాలెకెండ్‌ జర్గినివలె, నమ్మితికాన్‌ నమ్మిఇ దనిఙ్‌ గాని నమ్మిత్తికాద్‌ నమ్మిఇ వన్నిఙ్‌ గాని కూడ్ఃజి మన్‌అ ఇజి బలవంతం కిదెఙ్‌ ఆఎద్. సమాదనమ్‌దాన్‌ బత్కిదెఙ్‌ ఇజినె దేవుణు మిఙి కూక్త మనాన్. 16 ఓ, బోదెలి నీ మాసిఙ్‌ దేవుణు రక్సిస్ని లెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ అట్నిదొ సిల్లెదొ ఇజి నీను ఎలాగ నెస్ని? ఓ, మొగకొడొః నీ ఆల్సిఙ్‌ దేవుణు రక్సిస్తి లెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ అట్నిదొ సిల్లెదొ ఇజి నీను ఎలాగ నెస్ని?
17 ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ ఎలాగ బత్కిదెఙ్‌ ఇజి దేవుణు ఒపసెప్త మనాండ్రొ అయాలెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ వలె. ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజి దేవుణు కూక్త మనాండ్రొ దనిఙ్‌ తగితి లెకెండ వారు మండ్రెఙ్‌ వలె. ఇక్కదె విజు సఙమ్‌కాఙ్‌ నాను సితి మని రూలు. 18 ఎయెన్‌బా దేవుణు వన్నిఙ్‌ కూక్తివలె సునతి కిబె ఆతికాన్‌ ఇహిఙ వాండ్రు సునతి కిబె ఆతి లెకెండ్‌నె మండ్రెఙ్‌ వలె. అయాక మారిస్తెఙ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌ ఆఎద్. మరి ఒరెన్‌ దేవుణు వన్నిఙ్‌ కూక్తి వలె సునతి కిబె ఆఇకాన్‌ ఇహిఙ వాండ్రు సునతి కిబె ఆదెఙ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌ ఆఎద్. 19 సునతి కిబె ఆతిఙ్‌బా ఇనిక సిల్లెద్‌. సునతి కిబె ఆఇఙ్‌బా ఇనిక సిల్లెద్‌. దేవుణు ఆగ్నెఙ్‌ లొఙిజి నడిఃనికాదె ముకెలమతిక. 20 ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ఎలాగ మహివలె దేవుణు వన్నిఙ్‌ కూక్త మనాండ్రొ అయలెకెండ్‌నె వాండ్రు మండ్రెఙ్‌ వలె. 21 నీను వెట్టిపణి కిజి మహిఙ్‌ కూకె ఆతిఙ దని వందిఙ్‌ బాద ఆమ. అబెణిఙ్‌ విడుఃదల ఆదెఙ్‌ నిఙి అక్కు మనాద్‌ ఇహిఙ ఆహె కిఅ. 22 ఒరెన్‌ వెట్టిపణి కినికాన్‌ ఆతి మహిఙ్‌ దేవుణు ముస్కు నమకం ఇట్తాన్‌ ఇహిఙ వాండ్రు దేవుణుదిఙ్‌ సెందితికాన్‌ నీ పాపమ్‌కాఙ్‌ విడుఃదల ఆతి లెకెండ్‌ ఆజినాన్. అయలెకెండ్‌నె అక్కు మనికాన్‌ దేవుణు ముస్కు నమకం ఇట్తాన్‌ ఇహిఙ వాండ్రు క్రీస్తు వందిఙ్‌ వెట్టిపణి కినికాన్‌ లెకెండ్‌ ఆజినాన్. 23 నండొ విలువదాన్‌ కొలె ఆతికార్‌ మీరు, అందెఙె లోకురి బుద్దిదిఙ్‌ వెట్టిపణి కినివరి లెకెండ్‌ ఆమాట్. 24 నమ్మిత్తికిదెర్‌ ఆతి మా తంబెరిఙాండె, ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజి దేవుణు ఇట్త మనాండ్రొ అయాలెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ వలె. ఎలాగ మహివలె దేవుణు కూక్త మనాండ్రొ అయలెకెండ్‌నె దేవుణు వందిఙ్‌ బత్కిదెఙ్‌ వలె. 25 ఏలు విడ్డి అయ్‌లిక వందిఙ్‌ నఙి ప్రబు బాణిఙ్‌ ఇని ఆడ్ర సిల్లెద్‌. గాని దేవుణు కనికారమ్‌దాన్‌ నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఇజి నఙి ఒడ్ఃబిజిని వందిఙ్‌ నాను ఒడ్ఃబినికెఙ్‌ వెహ్సిన. 26 యా లోకమ్‌దు ఏలుమని కస్టమ్‌కు సుడ్ఃతిఙ ఎయెన్‌బా వాండ్రు మని లెకెండ్‌నె మహిఙ నెగెద్‌ ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. 27 నీను పెండ్లి ఆతి మనిదా? అహిఙ డిఃసి సీదెఙ్‌ సుడ్ఃమా. పెండ్లి ఆఏండ మహిఙ పెండ్లి ఆదెఙ్‌ సుడ్ఃమా. 28 నీను పెండ్లి ఆతిఙ పాపం ఆఎద్. విడిఃఅయ్‌లి పెండ్లి ఆతిఙ పాపం ఆఎద్. గాని పెండ్లి ఆతి వరిఙ్‌ యా బత్కుదు నండొ కస్టమ్‌కు మంజినె. అయాకెఙ్‌ మిఙి రెఎండ మండ్రెఙ్‌ ఇజినె నాను కోరిజిన.
29 తంబెరిఙాండె, నాను వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ ఏర్పాటు కిత్తిమని సమయం ఆదెఙ్‌ కాలం కండెక్‌నె మనాద్. ఆల్సిక్‌ మనికార్‌ ఏలుదాన్‌ ఆల్సిక్‌ సిలివరి లెకెండ్‌ బత్‌కిదెఙ్. 30 అడఃబనికార్‌ అడఃబఇ వరి లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ వలె, సర్ద ఆనికార్‌ సర్ద ఆఇకార్‌ లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ వలె, కొణికార్‌ మాపు కొటిక మా వందిఙ్‌ ఇడెః ఆనికాప్‌ ఆఏప్‌ ఇజి మండ్రెఙ్‌ వలె. 31 యా లోకమ్‌దు మనికెఙ్‌ వాడ్ఃజినికార్‌ వనక వందిఙ్‌ మని ఆసదాన్‌ మన్సు నిండ్రిజి మండ్రెఙ్‌ ఆఎద్. యా లోకం ఏలు మని లెకెండ్‌ ఎస్తివలెబా మన్‌ఎండ, సిల్లెండ ఆనాద్‌లె. 32 మీరు విసారిసి మంజిని వరి లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. పెండ్లి ఆఇకాన్‌ ఎలాగ ప్రబుఙ్‌ సర్ద కిదెఙ్‌ అట్న ఇజి ప్రబుఙ్‌ సెందితి సఙతిఙ్‌ వందిఙ్‌ ఒడిఃబిజి మంజినాన్. 33 పెండ్లి ఆతికాన్‌ ఎలాగ ఆల్సిఙ్‌ సర్ద కిదెఙ్‌ అట్న ఇజి యా లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్‌ ఒడిఃబిజి మంజినాన్. 34 వాండ్రు రుండి దరొటు లాగె ఆజినాన్. అయాలెకెండ్‌నె పెండ్లి ఆఇ బోదెలి గాని ఉండ్రి విడ్డిః అయ్‌లి గాని దేవుణుదిఙ్‌ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్‌ ఎత్తు కిజి మంజినాద్. పూర్తి ఆత్మదాన్‌ పూర్తి ఒడొఃల్‌దాన్‌ దేవుణు వందిఙ్‌ కేట మండ్రెఙ్‌ ఇజి అది ఒడ్ఃబిజినాద్. గాని పెండ్లి ఆతికాద్‌ మాసిఙ్‌ ఎలాగ సర్ద కిదెఙ్‌ అట్న ఇజి యా లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి వన్కా వందిఙ్‌ ఒడిఃబిజి మంజినాద్. 35 మీరు నెగెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజినె నాను వెహ్సిన, మిఙి అడ్డు కిదెఙ్‌ ఇజి సిల్లెద్‌. మీరు ఇతల్‌ అతాల్‌ ఆఏండ దేవుణు దరొట్‌ నెగెండ మంజి బత్‌కిదెఙ్‌ ఇజి వెహ్సిన. 36 ఎయెన్‌బా, వన్ని వందిఙ్‌ పేరు కిత్తి అయ్‌లిదిఙ్ పెండ్లి కిఎండ మంజి, దనిఙ్‌ సిగు కిబిస్నాన్‌ ఇజి వన్నిఙ్‌ తోరితిఙ, దనిఙ్‌ వయ్‌సు డాట్సినాద్‌ ఇజి ఒడిఃబిజి దనివెట పెండ్లి ఆదెఙ్‌ వలె ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ వాండ్రు కోరిజిన లెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ వలె. వాండ్రు కినిక పాపం ఆఎద్. వారు పెండ్లి ఆదెఙ్‌ వలె. 37 ఎయెన్‌బా పెండ్లి ఆదెఙ్‌ ఇని బలవంతం సిల్లెండ, వన్నిఙ్‌ వాండ్రె వన్ని గర్బం గదిస్‌ఎండ పూర్తి అణసె ఆదెఙ్‌ అట్నాన్‌ ఇజి అయ అయ్‌లి వెట నాను పెండ్లి ఆఎ ఇజి, అయా సఙతి వందిఙ్‌ వన్ని మన్సుదు గటిఙ తీర్మనం కిత్తాన్‌‌ ఇహిఙ, వాండ్రు కిని తీర్మనమ్‌బా నెగ్గికాదె.
38 అందెఙె వన్నిఙ్‌ పేరు కిత్తి అయ్‌లిదిఙ్ పెండ్లి కినికాన్‌ నెగ్గిక కిజినాన్. అయాలెకెండ్‌ పెండ్లి ఆఇకాన్‌ మరి ఒదె నెగ్గిక కిజినాన్.
39 మాసి బత్కితి మనిదాక ఆల్సి వన్ని వెట మండ్రెఙ్‌ వలె. వాండ్రు సాతిఙ దనిఙ్‌ ఇస్టమాతి వన్ని వెట పెండ్లి ఆదెఙ్‌ ఆనాద్‌ గాని వాండ్రు ప్రబుఙ్‌ సెందితికాన్‌ ఆజి మండ్రెఙ్‌ వలె. 40 అది రాండిణి లెకెండ్‌నె మహిఙ ఒదె సర్దదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ ఆనాద్‌ ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన, నఙిబా దేవుణు ఆత్మ మంజి నాను ఒడిఃబిని దని లొఇ నఙి నడిఃపిస్నాన్‌ ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన.