6
నమ్మిత్తి వరి నడిఃమి గొడఃబెఙ్‌ మహిఙ
మీ లొఇ ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని వెట గొడఃబ మహిఙ, దేవుణుదిఙ్‌ సెందితివరి ఎద్రు రెఎండ, వాండ్రు ఎందనిఙ్‌ నమ్మిఇ వరి ఎద్రు తీర్పు వందిఙ్‌ సొన్సినాన్‌? దేవుణుదిఙ్‌ సెందితికార్‌ యా లోకమ్‌దిఙ్‌ తీర్పు తిరిసినార్లె ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? మీరు యా లోకమ్‌దిఙ్‌ తీర్పు తీరిసినికిదెర్‌ ఆతిదెర్. అయ లెకెండ్‌ మహివలె మీ లొఇ మని గొడఃబెఙ వందిఙ్‌ తీర్పు తీరిస్తెఙ్‌ మీరు అట్‌ఇతిదెరా? మాటు దేవుణు దూతరిఙ్‌ తీర్పు తీరిసినికాట్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? ఆహిఙ యా లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్, మరి తీరిస్తెఙ్‌ అట్నికాట్. అందెఙె నని గొడఃబెఙ్‌ మీ నడిఃమి మహిఙ, వనకాఙ్‌ తీర్పు తీరిస్తెఙ్‌ ఎందనిఙ్‌ మీరు సఙమ్‌దు ఇనికబా ఆఇవరి ఎద్రు తీర్పు వందిఙ్‌ బస్నిదెర్‌? మీరు సిగు ఆదెఙ్‌ ఇజినె ఇక్క నాను వెహ్సిన. దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరి లొఇ మని గొడఃబెఙ్‌ తీరిస్తెఙ్‌ అట్నికాన్‌ ఎయెన్‌బా మీ నడిఃమి సిల్లెండ్రా? గాని ఒరెన్‌ నమ్మిత్తికాన్‌ మరి ఒరెన్‌ నమ్మిత్తి వన్ని వెట గొడఃబెఙ్‌ ఆజి కోర్టుదు సొన్సినిదెర్. అక్కాదె ఆఏండ తీర్పు వందిఙ్‌ నమ్మిఇ వరి ఎద్రు తగుదిఙ్‌ బసయి కిజినిదెర్.
మీ నడిఃమి ఎయెరిఙ్‌బా ఒరెన్‌ వెట కోర్టు కిత్తి మని గొడఃబెఙ్‌ మన్నె ఇహిఙ మీరు పూర్తి అడిగి అర్తి మనిదెర్. కోర్టు కిని దనిఙ్‌ ఇంక మీ వెట కిత్తి తపు బరిసినికాదె నెగెద్. కోర్టు కిని దనిఙ్‌ ఇంక డొఙ కిజి ఒతిక డిఃసినికకాదె నెగెద్. గాని మీరె మొసెం కిజినిదెర్, తపు కిజినిదెర్. యాక నమ్మిత్తి కూలెఙ వెటనె మీరు కిజినిదెర్.
సెఇ పణిఙ్‌ కినికార్‌ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మండ్రెఙ్‌ అట్‌ఎర్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? మీరు ఒడ్ఃబినిబాన్‌ తపు కిమాట్. రంకు బూలానికార్, బొమ్మెఙ మాడిఃసినికార్, సాని బూలానికార్, మొగవరి వెట కూడ్ని మొగ్గకొడొఃర్, 10 డొఙ కినికార్, లోబం కినికార్, ఎస్తివలెబా కడు ఉణిజి సోసి మంజినికార్, దూసలాడిఃజినికార్, ఇల్లు డెఃయ్‌జి డొఙ కినికార్, నినికార్‌ ఎయెర్‌బా దేవుణు ఏలుబడిఃదు మండ్రెఙ్‌ అక్కు మనికార్‌ ఆఎర్. 11 మీ లొఇ సెగొండార్‌ యా లెకెండ్‌నె మహిదెర్. గాని మీ పాపమ్‌కాణిఙ్‌ నొరె ఆజి సుబరం ఆతికిదెర్. మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు పేరుదాన్‌ని, మా దేవుణు ఆత్మదాన్‌ నీతినిజాయ్తిమనికార్‌ ఆతికిదెర్. మరి ఏలు దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతికిదెర్.
రంకు బూలానిక
12 “ఇనిక కిదెఙ్‌బా మఙి అక్కు మనాద్, ఇని అడ్డు సిల్లెద్‌”, ఇజి మీరు వెహ్సినిదెర్. గాని విజు పణిదిఙ్‌ వానికెఙ్‌ ఆఉ ఇజి నాను వెహ్సిన, “ఇనిక కిదెఙ్‌బా నఙి అక్కు మనాద్, ఇని అడ్డు సిల్లెద్”. అహిఙ్‌బా నాను కిని దని లొఇ ఇనికబా నఙి ఉండ్రి అలవాటు లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ నాను సరి సిఎ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ అయక సిల్లెండ బత్కిదెఙ్‌ ఇజి ఉండ్రి అలవాటుదిఙ్‌ అణఙిజి మన్‌ఎ. 13 “తిండి పొటదిఙ్‌ సర్ద వందిఙ్‌ని పొట తిండి ఊణి వందిఙ్‌నె తయార్‌ కిత మనాద్”, ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్‌ వెహ్సినిదెర్. గాని వాని కాలమ్‌దు పొట గాని తిండి గాని అక్కర్‌ సిల్లెద్‌. అందెఙె దేవుణు రుండి వనకాఙ్‌ సిల్లెండ కినాన్‌లె”, ఇజి నాను వెహ్సిన. ఒడొఃల్‌ రంకు బూలాని వందిఙ్‌ ఆఎద్‌ ఇజి నాను గటిఙ వెహ్సిన. గాని మా ఒడొఃల్‌ ప్రబు వందిఙ్‌ పణి కిదెఙ్‌నె. ఒడొఃల్‌ వందిఙ్‌ సూణికాన్‌ ప్రబునె. 14 దేవుణు వాని కాలమ్‌దు మా ఒడొఃలుఙు సాతి వరిబాణిఙ్‌ వన్ని సత్తుదాన్‌ నిక్నాన్‌లె.అయావలె సాతి వరిబాణిఙ్‌ ప్రబుఙ్‌ నిక్తి లెకెండ్‌ మఙిబా నిక్నాన్. 15 మీ ఒడొఃల్‌ క్రీస్తు ఒడొఃల్‌ ఆతి దేవుణు సఙమ్‌దు మని నమ్మిత్తి వరి వెట కూడిఃతి మనికెఙ్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? అయాలెకెండ్‌ మహిఙ ఎయెన్‌బా క్రీస్తు వెట కూడిఃతి మని వన్ని ఒడొఃల్‌ ఉండ్రి సాని దనివెట కుడుఃప్తిఙ అయాక తగ్నాదా? ఆఏద్‌, వాండ్రు ఎసెఙ్‌బా అయక కిదెఙ్‌ ఆఎద్. 16 సాని దనివెట కూడ్ఃనికాన్‌ దని వెట కూడ్ఃజి ఉండ్రె ఒడొఃల్‌ ఆతి లెకెండ్‌ మనాద్, ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా?. “వారు రిఎర్‌ ఉండ్రె ఒడొఃల్‌ ఆన మంజినార్”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్. 17 గాని వన్నిఙ్‌ వాండ్రె ప్రబు వెట కుడుఃపె ఆతి మనికాన్, వాండ్రు ఒడిఃబిని దని లొఇ ప్రబు ఆత్మ వెట ఉండ్రె ఆజి మంజినాన్.
18 రంకు బూలాఎండ దని బాణిఙ్‌ దూరం ఉహ్‌క్సి మండ్రు. లోకుర్‌ కిజిని విజు పాపమ్‌కు ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ వెల్లి మనికెఙ్‌నె. గాని రంకు బూలానికాన్‌ వన్ని సొంత ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ వెత్రెకం కిజినాన్. 19 దేవుణు బాణిఙ్‌ మిఙి దొహ్‌క్తి మని మీ లొఇ మని దేవుణు ఆత్మ మంజిని గుడిఃనె మీ ఒడొఃల్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? అందెఙె మీరు మీ సొంత ఆఇదెర్. 20 మీరు గొప్ప కరిదాన్‌ కొలె ఆతి మహికిదెర్. అందెఙె మీ ఒడొఃల్‌దాన్‌ దేవుణుదిఙ్‌ గవ్‌రం సీదు.