5
రంకు బూలాని వన్నిఙ్‌ మీ బాణిఙ్‌ వెల్లి పోక్తు
రంకు బూలానిక మీ లొఇ మనాద్‌ ఇజి నఙి నిజమె కబ్రు వాతాద్. మీ లొఇ ఒరెన్, వన్ని కొగ్రి అయ్‌సిఙ్‌ ఇడెః ఆతాన్‌గె. ననిక నమ్మిఇ వరి లొఇబా జర్గిఇక. మరి, యాక మీ నడిఃమి మంజి మీరు పొఙిజినిదెర్‌! గాని అయాలెకెండ్‌ ఆఏండ, మీరు ఎసొనొ దుకం ఆజి నన్ని పణి కిత్తి వన్నిఙ్‌ మీ నడిఃమిహన్‌ వెల్లి పోక్సి మండ్రెఙ్, అయాలెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ గదె? నాను ఒడొఃల్‌ వందిఙ్‌ మీ బాణిఙ్‌ దూరం మన్న, గాని ఆత్మదాన్‌ నాను మీ వెటనె మన్న. నాను మీ వెట మన్ని లెకెండ్‌నె నిన్ని పణి కిత్తి వన్ని ముస్కు తీర్పు తీరస్త మన్న. మా ప్రబు ఆతి యేసు పేరుదాన్‌ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు సత్తు మీ నడిఃమి మంజినాద్. నానుబా మీ వెట మన్న ఇజి మీరు ఒడిఃబిదు. అయావలె మీరు యా లెకెండ్‌ కిదు. సయ్తానుఙ్‌ లొఙిజి మన్ని వరి వెట మండ్రెఙ్‌ ఇజి వన్నిఙ్‌ మీ నడిఃమిహాన్‌ వెల్లి పోక్తు. అబ్బె వన్ని ఒడొఃల్‌ కస్టమ్‌దిఙ్‌ ఒపజెపె ఆనాద్‌లె. అయావలె వాండ్రు పాపం ఒప్పుకొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, యేసుప్రబు యా లోకమ్‌దిఙ్‌ తీర్పు తీరిసిని దినమ్‌దు వన్ని ఆత్మ తప్రె ఆనాద్‌లె.
మీరు పొఙిజినిక బాగ సిల్లెద్‌. పులాని దూరు కండెక్‌ ఆతిఙ్‌బా పులాఙ్‌ సిల్లి దూరుదు కలప్తిఙ, దూరు విజు పులాఙ్‌ ఆనాద్‌ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. సెఇకెఙ్‌ మీ నడిఃమి మహిఙ అయలెకెండ్‌నె మన్‌ఏదా? అందెఙె నిజమె పులాని దూరు లెకెండ్‌ మన్ని వన్నిఙ్‌ మీ నడిఃమిహాన్‌ దూరం కిదు ఇజి నాను మిఙి గటిఙ వెహ్సిన. అయావలె మీరు పులాఙ్‌ సిల్లి నెగ్గి దూరు లెకెండ్‌ మనిదెర్. నిజమె మీరు పులాఙ్‌ సిల్లి కొత్త దూరు నన్నికిదెర్, ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ పస్క పండొయ్‌దిఙ్‌ సప్ని గొర్రెపిల్ల లెకెండ్‌ యేసుప్రబు మా వందిఙ్‌ పూజ ఆత మనాన్. అందెఙె పులాఙ్‌ మన్ని పడాఃయి దూరుదాన్‌ పిటం సుర్జి మాటు పండొయ్‌ కిమాట్. ఇహిఙ, ముఙాల మహి సెఇ అలవాటుఙ్, ముఙాల కిజి మహి సెఇ పణిఙాణిఙ్‌ మాటు పండొయ్‌ కిమాట్. నాను వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ, మాటు నిజం మన్నికాట్‌ని నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాట్‌ ఆజి మంజినాట్. అయాలెకెండ్‌ మాటు పండొయ్‌ కినాట్. రంకు బూలాని వరి వెట కూడ్ఃజి మన్‌మాట్‌ ఇజి మిఙి రాస్తి ఉత్రమ్‌దు రాస్త మన్న. 10 యా లోకమ్‌దు మన్ని రంకు బూలాని వరివెటనొ, లోబం కిని వరివెటనొ, డొఙ కిని వరివెటనొ, బొమ్మెఙ మాడిఃసిని వరివెటనొ మీరు ఎసెఙ్‌బా కూడ్ఃదెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజి దన్నిఙ్‌ అర్దం సిల్లెద్‌. అయాలెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇహిఙ మీరు యా లోకం డిఃసి సొండ్రెఙ్‌ గదె? 11 నాను మిఙి రాస్తి మన్ని దన్నిఙ్‌ అర్దం ఇనిక ఇహిఙ, నమ్మితికాన్‌ ఇజి కూకె ఆతికాన్‌ ఎయెన్‌బా రంకు బూలానికాన్‌ ఆతిఙనో, లోబం కినికాన్‌ ఆతిఙనో, బొమ్మెఙ్ మాడిఃసినికాన్‌ ఆతిఙనో, సెఇ మాటెఙ్‌ వర్గినికాన్‌ ఆతిఙనో, కడు ఉణికాన్‌ ఆతిఙనో, ఇల్లు డెఃయ్‌జి డొఙ కినికాన్‌ ఆతిఙనో, నన్ని వన్ని వెట కూడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌ ఆఏద్‌. వన్ని వెట బోజనమ్‌బా కిదెఙ్‌ ఆఎద్‌.
12 దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ వెల్లి మన్ని నమ్మిఇకార్‌ ఆతి వరి ముస్కు తీర్పు తీరిసినిక, నా పణి ఆఎద్‌. సఙమ్‌దు మన్ని వరి ముస్కు మీరు తీర్పు కిఇదెరా? 13 సఙమ్‌దిఙ్‌ వెల్లి మన్ని వరిఙ్‌ దేవుణునె తీర్పు తీరిస్నికాన్. అందెఙె, “అయ సెఇ వన్నిఙ్‌ మీ నడిఃమిహన్‌ వెల్లి పోక్తు”.