4
క్రీస్తుఙ్‌ అపొస్తురు ఆతికార్‌
అందెఙె క్రీస్తుఙ్‌ పణి కినికార్‌ ఇజి లోకుర్‌ మఙి సుడ్ఃదెఙ్‌ వలె. దేవుణుది డాఙితి మని సఙతిఙ్‌ లోకురిఙ్‌ నెస్పిస్తెఙ్‌ ఒపజెపె ఆతికార్‌ ఇజి వారు మఙి సుడ్ఃదెఙ్‌ వలె. అక్కాదె ఆఏండ ఉండ్రి పణిదిఙ్‌ ఒపజెపె ఆతి మనికాన్‌ అయ పణిదు నమ్మకమాతికాన్‌ ఇజి తోరె ఆదెఙ్‌ వలె. మీరు గాని లోకురి కోర్టుబగాని నఙి ఒపెజెపె ఆతి మని పణి నాను నెగండ కిజిననొ సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃజిని దనిఙ్‌ నాను లస్యం కిఎ. నఙి నానెబా అయ లెకెండ్‌ నా పణిదిఙ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌ సిల్లె. నా గర్బం నఙి గదిస్‌ఎండ బాగనె మనాద్. అయ లెకెండ్‌ మహిఙ్‌బ నాను ఇని తపు సిలికాన్‌ ఇజి వెహె ఆదెఙ్‌ అట్‌ఎ. నఙి తీర్పు సీనికాన్‌ ప్రబునె. అందెఙె ఏర్పాటు కిత్తి మని గడిఃయ రెఎండ ఇనిదనిఙ్‌బా తీర్పు తీరిస్తెఙ్‌ ఆఎద్. ప్రబు వాని దాక కాప్‌కిదెఙ్. సీకటుదు డాఃఙితి మని విజు తప్పు పణిఙ్‌ వాండ్రు వెల్లి జాయ్‌దు తనాన్‌లె. లోకురి మన్సుదు మహి విజు ఉదెసమ్‌కాఙ్‌ వెల్లి తనాన్‌లె. అయావలె ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ వాండ్రు కిత్తి పణిదిఙ్, తగ్ని లెకెండ్‌ దేవుణు బాణిఙ్‌ పొగ్‌డెః ఆనాన్‌లె. తంబెరిఙాండె, “రాస్తి మహి దనిఙ్‌ జవ డాట్సి సొండ్రెఙ్‌ ఆఎద్”, ఇజి రాస్తి మని మాటదిఙ్‌ అర్దం మీరు మఙి సుడ్ఃజి నెస్తెఙ్‌ వలె. యాలెకెండ్‌నె నా వందిఙ్‌ని అపొలొ వందిఙ్‌ నాను మిఙ వెహ్త మహ. అయాలెకెండ్‌ మీరు ఒరెన్‌ వన్ని పేరు అసి పొఙిదెఙ్‌ ఆఎద్. మహి వరిఙ్‌ ఇంక మిఙి గొప్ప పెరికార్‌ కిత్తికాన్‌ ఎయెన్‌? మిఙి కలిగితి మని బుద్దిని గెణం లొఇ దేవుణు బాణిఙ్‌ దొహ్‌క్తికెఙ్‌నె ఆఏండ మరి ఇనికెఙ్‌ మన్నె? అక్కెఙ్‌ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్‌ దొహ్‌క్తి వెనుక, అక్కెఙ్‌ దొహ్‌క్తికెఙ్‌ ఆఉ, అక్కెఙ్‌ మీరు గణస్తి మని లెకెండ్‌ పొఙిజినిదెర్.
ఏలు మీరు ఇనికబా తకు సిల్లెండ మిఙి కావాలిస్తికెఙ్‌ విజు మనికిదెర్‌ అతిదెర్‌గె! ఏలు మీరు ఆస్తి మనికిదెర్‌ ఆతిదెర్‌గె! మఙి డిఃస్తి సితిదెరె మీరు దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికిదెర్‌ ఆతిదెర్‌గె! మపుబా మీ వెట దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికాప్‌ ఆని లెకెండ్‌ మీరు నిజమె మీరు ఆజిమంజినిక ఇహిఙ ఎసొనొ నెగెద్‌ ఇజి నాను ఎసోనొ కోరిజిన. మఙి అయా లెకెండ్‌ సిల్లెద్‌. జంతుఙ వెట విద్దెం కిజి సుడ్ఃజి మంజిని వరి ముందాల సాదెఙ్‌ ఇజి సావుదిఙ్‌ తగితి సిక్స దొహ్‌క్తి మని వరి లెకెండ్‌ దేవుణు మఙి అపొస్తురు లొఇ కడెఃవేరిదికార్‌ లెకెండ్‌ కిత మనాన్‌ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. లోకమ్‌దు మనికార్‌ విజెరె, మరి దేవుణు దూతెఙ్‌ విజు కణ్కు నప్‌ఎండ బేసిని లెకెండ్‌ మాపు ఇడెః ఆత మనాప్‌ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. 10 మాపు క్రీస్తు వందిఙ్‌ బుద్ది సిలికాప్‌గె గాని మీరు క్రీస్తు లొఇ బుద్ది మనికిదెర్‌గె! మాపు నీర్‌సమ్‌దికాప్‌గె మీరు సత్తు మనికిదెర్‌గె! మీరు తగమాతికిదెర్‌గె మపు సిగు లాగె ఆతికాప్‌గె! 11 ఏలు యా గడిఃయాదుబా బఙ ఏహ్కిదికాప్. గుడెఙ్‌ తొహె ఆతికాప్. ముటిఙాణిఙ్‌ గుదె ఆతికాప్. మండ్రెఙ్‌ ఇల్లుబా సిలికాప్. 12 మా సొంత కికాణిఙ్‌ కస్టబాడ్ఃజి పణి కినికాప్. మఙి సయిప్‌ సీని వరిఙ్‌ మిఙి నెగెండ మనిద్‌ ఇజి వెహ్సినాప్. మఙి హిమ్సెఙ్‌ కినివలె అక్కెఙ్‌ ఓరిసినాప్. 13 దూసె ఆనివలె సార్లిదాన్‌ వర్గిజినాప్. ఏలు యా గడిఃయాదుబా మాపు యా లోకమ్‌దిఙ్‌ కసర లెకెండ్‌ మనాప్. విజెరె ఎద్రు పెంటు లెకెండ్‌ మనాప్.
14 నాను ప్రేమిసిని నా కొడొఃర్‌ ఇజి మిఙి సారిసి సరిసి వెహ్తి లెకండ్‌నె యా మాటెఙ్‌ రాసిన, గాని మిఙి సిగు కిదెఙ్‌ ఇజి ఆఎద్. 15 క్రీస్తు వందిఙ్‌ మిఙి సూణికార్‌ పదివెయుఙ్‌ లోకుర్‌ మహిఙ్‌బా, మిఙి అప్పొసిర్‌ నండొండార్‌ సిల్లెర్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ క్రీస్తుయేసు వందిఙ్‌ నాను వెహ్తి సువార్తదాన్‌ నానె మిఙి కాస్త. 16 అందెఙె నఙి పోలిసి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ లొఙిజి నడిఃదెఙ్‌ ఇజి మిఙి బతిమాల్జిన. 17 దిని వందిఙ్‌ ప్రబు ఎద్రు నమ్మకమాతికాన్‌ ఆతి, నాను ప్రేమిసిని నా మరిన్‌ ఆతి తిమోతిఙ్‌ మీ డగ్రు పోక్సిన. విజు బాడ్డిఙ విజు దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ నాను నెస్‌పిస్తి దనిఙ్‌ తగితి లెకెండ్‌ క్రీస్తుయేసుఙ్‌ నాను ఎలాగ లొఙిజి నడిఃజిన ఇజి వాండ్రు మిఙి ఎత్తు కిబిస్నాన్‌లె.
18 మీ లొఇ సెగొండార్‌ నాను మీ డగ్రు రెఏ ఇజి ఉబె ఆత మనార్. 19 ప్రబు సితం ఇహిఙ నాను మీ డగ్రు బేగి వాన. అయావలె ఉబె ఆతిమని వరి మాటెఙ్‌నె ఆఏండ, వరిఙ్‌ ఎసో సత్తు మనాద్‌ ఇజిబా నాను సూణ. 20 ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ వర్గిని మాటెఙాణిఙ్‌నె ఆఎద్, సత్తుదాన్‌ మనాద్. 21 మీరు ఇనిక కోరిజినిదెర్‌? నాను మీ డగ్రు వానివలె మిఙి దిదిదెఙ్‌ డుడ్డు అసి వాదెఙా, సిల్లిఙ ప్రేమ తోరిసిని వన్ని లెకెండ్‌ వాదెఙ్‌?