3
సఙమ్‌దు నమ్మిత్తికార్‌ కేట ఆజిని వందిఙ్‌
తంబెరిఙాండె, క్రీస్తుఙ్‌ లొఙిజి నడిఃజిని వరి వెట వర్గిని లెకెండ్‌ నాను మీ వెట వర్గిదెఙ్‌ అట్‌ఎత. గాని ఒడొఃల్‌ది ఆసెఙ్‌ లొఙిజి నడిఃజి వరివెట వర్గిని లెకెండ్‌నె నాను మీ వెట వర్గిత. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మీరు క్రీస్తు వెట కూడిఃతి మహిదెర్‌ గాని క్రీస్తుఙ్‌ సెందితి సఙతిఙ్‌ లొఙిజిని దని లొఇ ఏలుబా మీరు లేత కొడొఃర్‌ లెకెండ్‌నె మనిదెర్. లేత కొడొఃరిఙ్‌ పాలు సీని లెకెండ్‌ ఇజిరి సఙతిఙ్‌నె నాను మిఙి నెస్పిస్త. పెరికార్‌ ఉణి మాముల్‌ బోజనం నని గటిమని ఇనికబా నాను మిఙి నెస్పిస్‌ఎత. నిజమె ఏలుబా మీరు దనిఙ్‌ తగ్నికిదెర్‌ ఆఎర్, మీరు లేత కొడొఃర్‌ లెకెండ్‌నె మనిదెర్. ఏలుబా మీరు యేసుక్రీస్తుఙ్‌ లొఙిజి నడిఃజిని వరి లెకెండ్‌ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మీ నడిమి గోస ఆనికెఙ్, గొడఃబెఙ్‌ మహిఙ్‌ మీరు యేసుక్రీస్తుఙ్‌ లొఙిజి నడిఃజిని వరి లెకెండ్‌ ఆఇదెర్. క్రీస్తు ముస్కు నమకం మన్‌ఇవరి లెకెండ్‌నె మీరు విజు సఙతిఙ్‌ కిజినిదెర్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ ఒరెన్‌, “నాను పవులుఙ్‌ సెందితికాన్”, ఇజి, మరి ఒరెన్‌, “నాను అపొలుఙ్‌ సెందితికాన్”, ఇజి మరి ఒరెన్, యాలెకెండ్‌ వెహ్సినివలె మీరు క్రీస్తు ముస్కు నమకం ఇడ్ఃఇ మామల్‌ లోకుర్‌ లెకండ్‌ ఆఇదెరా?
అపొలు ఎయెన్‌? పవులు ఎయెన్‌? వహి పణి కినికారెగదె? ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ప్రబు ఒపసెప్తి లెకెండ్‌ వారు కిత్తి పణిఙాణిఙ్‌ మీరు దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తిదెర్. నాను గింజ ఉణుస్త, అపొలు దనిఙ్‌ ఏరు వడిఃస్తాన్‌, గాని దనిఙ్‌ పిరిప్తికాన్‌ దేవుణునె. అందెఙె ఉణుస్తికాన్‌ గాని ఏరు వడిఃస్తికాన్‌ గాని ఇనిక ఆఎర్. గాని దనిఙ్‌ పిరిప్తికాన్‌ దేవుణు ఒరెండ్రె. ఉణుస్తి వన్నిఙ్‌ని ఏరు వడిఃస్తి వన్నిఙ్‌ ఉండ్రె ఉదెసమ్‌నె మహాద్‌. ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్, వరి సొంత పణిదిఙ్‌ తగితి జీతం దొహ్‌క్నాద్. మాపు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి పణి కినికాప్. మీరు దేవుణు మడిఃఙ్‌ లెకెండ్‌ ఆతి మనిదెర్. దేవుణు ఇల్లు లెకెండ్‌ ఆతి మనిదెర్.
10 దేవుణు నా ముస్కు తోరిస్తి మన్ని దయా దర్మమ్‌దాన్, నెగెండ ఇల్లు తొహ్తెఙ్‌ నెస్తివన్ని లెకెండ్‌ నాను పునాది పొక్త మన. మరి ఒరెన్‌ దని ముస్కు ఇల్లు తొహ్సిని వన్ని లెకెండ్‌ తొహ్సినాన్. ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ ఎలాగ దని ముస్కు తొహ్సినాండ్రొ ఇజి వాండ్రు జాగర్త సుడ్ఃదెఙ్‌ వలె. 11 అహిఙ పొక్తిమని పునాది ఆఏండ మరి ఉండ్రి పునాది పొక్తెఙ్‌ ఎయెన్‌బా అట్‌ఎన్. 12 ఒరెన్‌ యా పునాది ముస్కు తొహ్నివలె బఙారమ్‌దాన్‌ తొహ్నన్సు, సిల్లిఙ వెండిదాన్‌ తొహ్నన్సు, సిల్లిఙ నండొ కరితి రంగు పణకాణిఙ్‌ తొహ్నన్సు, సిల్లిఙ మరాన్‌దాన్‌ తొహ్నన్సు, సిల్లిఙ గడిఃదాన్‌ తొహ్నన్సు, సిల్లిఙ ఆకుఙాణిఙ్‌ తొహ్నన్సు. 13 ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ కిత్తి పణిఙ్‌ ఎలాగ మర్తిక ఇజి యేసుక్రీస్తు తీర్పు తీరిస్ని దినమ్‌దు తోరె ఆనె. అయ పణిఙ్‌ డాఙ్‌ఎండ తోర్నె. అయా పణిఙ్‌ సిసు వెటనె తోరె ఆనె. ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ కిత్తి మని పణి ఎలాగ మర్తికాదొ ఇజి సిసునె పరిస కినాద్. 14 ఒరెన్‌ అయ పునాది ముస్కు తొహ్తి మని పణి సిసుదిఙ్‌ గెలిసి నిల్సి మహిఙ వాండ్రు జీతం లొసె ఆనాన్. 15 ఒరెన్‌ కిత్తి పణి సిసుదాన్‌ వెతిఙ వన్నిఙ్‌ నస్టం వానాద్. గాని వాండ్రు తప్రె ఆనాన్. గాని సిసుకొనెఙ నడిఃమిహన్‌ తప్రె ఆతి లెకెండ్‌ తప్రె ఆనాన్‌లె.
16 మీరు దేవుణు గుడిః అతికిదెర్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా?. మరి దేవుణు ఆత్మ మీ లొఇ బత్కిజినాన్‌ ఇజి మీరు నెస్‌ఇదెరా? 17 ఎయెన్‌బా దేవుణు గుడిఃదిఙ్‌ పాడ్ఃకిత్తిఙ దేవుణు వన్నిఙ్‌ పాడ్ఃకినాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ అయ గుడిః దేవుణుదిఙ్‌ సెందితిక. అయ గుడిః ఆతి మనికిదెర్‌ మీరె.
18 మిఙి మీరె మొసెం కిబె ఆదెఙ్‌ ఆఎద్. మీ లొఇ ఎయెన్‌బా యా తరమ్‌దిఙ్‌ తగ్ని గెణం మనికాన్‌ వాండ్రె ఇజి ఒడిఃబిజి మహిఙ, గెణం మనికాన్‌ ఆదెఙ్‌ ఇజి వన్నిఙ్‌ వాండ్రె యా లోకమ్‌ది వజ బుద్ది సిలి వన్ని లెకెండ్‌ ఆపిన్. 19 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ యా లోకమ్‌ది గెణం దేవుణు ఎద్రు పణిదిఙ్‌ రెఇకాదె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, “గెణం మనికార్‌ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్‌ దేవుణు వరి గెణమ్‌దాన్‌ ఓడిఃస్నాన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్. 20 మరి, “బుద్ది మని వరి ఆలోసనమ్‌కు పణిదిఙ్‌ రెఇకెఙ్‌ ఇజి ప్రబు నెసినాన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్.
21 అందెఙె ఎయెర్‌బా లోకు పేరు అసి నాను వన్నిఙ్‌ సెందితికాన్‌ ఇజి పొఙిదెఙ్‌ ఆఎద్. మీరు నెగెండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి విజు సఙతిఙ్‌ దేవుణు మిఙి సిత మనాన్. 22 పవులు ఆతిఙ్‌బా, అపొలు ఆతిఙ్‌బా, కేప ఆతిఙ్‌బా మీరు నెగెండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి దేవుణు ఏర్పాటు కిత్తికాప్. లోకమ్‌దు మనికెఙ్‌ విజు, పాణం ఆతిఙ్‌బా, సావు ఆతిఙ్‌బా, యా కాలమ్‌దు జర్గినికెఙ్‌ ఆతిఙ్‌బా, వాని కాలమ్‌దు జర్గిదెఙ్‌ మనికెఙ్‌ ఆతిఙ్‌బా విజు మీరు నెగెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి దేవుణు సితికెఙ్. 23 మీరు క్రీస్తుఙ్‌ సెందితికిదెర్. క్రీస్తు దేవుణుదిఙ్‌ సెందితికాన్.