2
తంబెరిఙాండె దేవుణు వందిఙ్‌ సాస్యం మీ నడఃమి సాటిస్తెఙ్‌ ఇజి మీ డగ్రు నాను వాతివలె నెగెండ వర్గిదెఙ్‌ అట్ని వన్ని లెకెండ్‌నో, గొప్ప పెరి బుద్ది మని వన్ని లెకెండ్‌నొ మీ డగ్రు రెఏత. అందెఙె నాను మీ నడిఃమి మహివెల, యేసుక్రీస్తు వందిఙ్‌ని వాండ్రు సిలువాదు సాతి సావు వందిఙ్‌నె ఆఏండ మరి ఇనికబా నెస్‌ఇ వన్ని లెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజి నాను నిర్ణం కిత. నాను మీ నడిమి వాతివలె నా సత్తు ముస్కు ఆదారం ఆఏండ, సత్తు సిల్లినవన్ని లెకెండ్‌ తియెల్‌దాన్, ఎసోనొ వణక్సి వాత. నాను మీ వెట వర్గితి మాట వెహ్తిమని సువార్త, లోకు బుద్దిదాన్‌ కూడిఃతి మని తియాని మాటెఙాణిఙ్‌ ఆఏతాద్‌. గాని మిఙి తోరె ఆదెఙ్‌ ఇజి దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్‌ కిజిని పణిఙాణిఙె తోరిస్త మనాద్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు ముస్కు మిఙి మని నమకం లోకు బుద్ది ముస్కు ఆదారం ఆఏండ, దేవుణు సత్తు ముస్కునె ఆదారం ఆదెఙ్‌ ఇజి.
దేవుణు ఆత్మ బాణిఙ్‌ దొహ్‌క్ని గెణం.
దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌దు పిరితివరి నడిఃమి బుద్దిదాన్‌ కూడిఃతి మని మాటెఙాణిఙ్‌ వర్గిజినాప్. గాని అక్క యా లోకమ్‌దు మని యా తరమ్‌ది వరి బుద్ది ఆఎద్. మరి సిల్లెండ ఆజి సొన్సిని యా లోకమ్‌ది అతికారిఙ బుద్ది ననికబా ఆఎద్. ఆక్కాదె ఆఏండ, దేవుణుదిఙ్‌ డాఃఙితి మని గెణం వందిఙ్‌ వర్గిజినాప్. డాఃపె ఆతి మహి యా గెణం, మాటుబా వన్నిఙ్‌ మని గొప్ప గవ్‌రమ్‌దు కూడిఃజి మండ్రెఙ్‌ ఇజి లోకం పుట్‌ఎండ ముందాల్నె దేవుణు మా వందిఙ్‌ కేట కిత్తి ఇడ్తి మహిక. యా తరమ్‌ది అతికారిఙ ఎయెరిఙ్‌బ యాక అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఎండాతార్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వారు అర్దం కిజి నెసి మంజినిక ఇహిఙ గొప్ప గవ్‌రమ్‌దిఙ్‌ ప్రబు ఆతి వన్నిఙ్‌ సిలువాదు డెఃయ్‌జి సప్‌ఎతార్‌మరి. అందెఙె దేవుణు మాటదు రాస్తి మన్ని లెకెండ్, “దేవుణు వన్నిఙ్‌ ప్రేమిసిని వరి వందిఙ్‌ ఇనికెఙ్‌ తయార్‌ కిత ఇట్తామనాండ్రొ ఇజి ఎయెర్‌బా వరి కణకెఙాణిఙ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌ సిల్లెద్‌, ఎయెర్‌బా వరి గిబిఙాణిఙ్‌ వెండ్రెఙ్‌ సిల్లెద్‌. ఎయెర్‌బా వరి మన్సుదు ఎసెఙ్‌బా ఒడ్ఃబిదెఙ్‌ సిల్లెద్”.
10 గాని దేవుణు వన్ని ఆత్మదాన్‌ అయాకెఙ్‌ మఙి తెలియ కిత మనాన్. దేవుణు ఆత్మ విజు దనిఙ్‌ రెబాజినాన్. దేవుణు లొఇ మని డాఃఙితి మని సఙతిఙ్‌బా రెబాజి తోరిసినాన్‌ 11 ఒరెన్‌ వన్ని మన్సుదు ఒడ్ఃబినికెఙ్‌ విజు వన్ని లొఇ మని వన్ని ఆత్మనె ఆఏండ మరి ఎయెర్‌బా నెస్‌ఎర్. అయా లెకెండ్‌నె దేవుణు మన్సుదు మనికెఙ్‌ వన్ని ఆత్మ‌దిఙ్‌నె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్‌బా తెలిఎద్. 12 దేవుణు బాణిఙ్‌ మఙి సెడ్డిఃనె సితిమని వన్కాఙ్‌ అర్దం కిజి నెస్తెఙ్, మఙి దొహ్‌క్తి మని ఆత్మ లోకమ్‌ది వరి లెకెండ్‌ ఒడ్ఃబిని నని ఆత్మ ఆఎద్. దేవుణు బాణిఙ్‌ వాతిమని దేవుణు ఆత్మనె మఙి దొహ్‌క్త మనాద్. 13 మాపు వర్గిజిని యా మాటెఙ్‌ లోకు బుద్దిదాన్‌ నెస్‌పిస్తి మాటెఙ్‌ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆత్మ నెస్‌పిస్తి మాటెఙాణిఙ్, దేవుణు ఆత్మదిఙ్‌ సెందితి నిజమాతి సఙతిఙ్, దేవుణు ఆత్మదిఙ్‌ సెందితి మాటెఙాణిఙ్‌ మాపు వర్గిజినాప్. 14 దేవుణు ఆత్మ సిలికాన్‌ దేవుణు ఆత్మబాణిఙ్‌ వాని సఙతిఙ డగ్రు కిఎన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ అయాకెఙ్‌ వన్నిఙ్‌ బుద్ది సిల్లి పణిఙ్‌ లెకెండ్‌ తోరిజినె. వన్కాఙ్‌ అర్దం కిదెఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ఆత్మదానె అర్దం కిబె ఆదెఙ్. దేవుణు ఆత్మ వన్ని లొఇ సిల్లితిఙ్, వన్కాఙ్‌ అర్దం కిదెఙ్‌ వాండ్రు అట్‌ఎన్. 15 దేవుణు ఆత్మ లొఇ మనికాన్‌ విజు వన్కాఙ్‌ అక్కెఙ్‌ ఎలాగ మర్తికెఙ్‌ ఇజి నెస్తెఙ్‌ అట్నాన్. గాని వన్ని లొఇ ఇనికెఙ్‌ మన్నె ఇజి ఎయెర్‌బా నెస్తెఙ్‌ అట్‌ఎర్. 16 దేవుణు మాటదు రాసె ఆతి మని లెకెండ్, “ప్రబుఙ్‌ బుద్ది వెహ్తెఙ్‌ ఇజి వన్ని మన్సుదు మనికెఙ్‌ నెస్తిమనికాన్‌ ఎయెన్‌ మనాన్‌?”. గాని మఙి క్రీస్తుఙ్‌ మని నని మన్సు మన్నె.