అపొస్తుడు ఆతి పవులు కొరింతి పట్నమ్‌దు మని నమ్మిత్తి వరి సఙమ్‌దిఙ్‌ రాస్తి మొదొహి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
ఇక్క అపొస్తుడు ఆతి పవులు కొరింతి పట్నమ్‌దు మన్ని దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ రాస్తి మొదొహి ఉత్రం. పవులునె ఇక్క రాస్తికాన్‌ ఇజి యా ఉత్రమ్‌నె రుజుప్‌ సీజినాద్‌. 1:1,16,21. దేవుణు సఙమ్‌దు మన్ని విజు సఙతిఙ్‌ వందిఙ్‌, నమ్మితి వరి నడిమి మన్ని గొడబెఙ్‌ వందిఙ్‌, దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి మాడిస్ని వందిఙ్‌, దేవుణు పణి వందిఙ్‌ సీని వందిఙ్‌, నమ్మితికార్‌ జటు ఆజిని వందిఙ్‌, సఙమ్‌దు మన్ని బోదెక్‌ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనం వందిఙ్‌, పెండ్లి వందిఙ్‌, మరి యాలెకెండ్‌ మన్ని నండొ సఙతిఙ్‌ వందిఙ్‌ ఎలాగ కిదెఙ్‌ ఇజి యా ఉత్రమ్‌దాన్‌ పవులు కొరింతి సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ వెహ్సినాన్‌. యా ఉత్రమ్‌దు రాస్తిమన్ని సఙతిఙ వందిఙ్‌ సుడ్ఃతిఙ అయా కాలమ్‌దు మని సఙమ్‌దిఙ్‌నె ఆఏండ యా కాలమ్‌దు మన్ని సఙమ్‌కాఙ్‌బా యాక ముకెలమాతి ఉండ్రి ఉత్రం. అక్కదె ఆఏండ నమ్మితి వన్నిఙ్‌ మన్ని ప్రేమ వందిఙ్‌, సాత్తికార్‌ మర్‌జి నిఙ్‌ని వందిఙ్‌ రాస్తి సఙతిఙ్‌ ఎలాకాలమ్‌దు మన్ని నమ్మితి వరి వందిఙ్‌ రాస్తిక్కాదె. యా ఉత్రం యేసుక్రీస్తు సాజి మర్‌జి నిఙితి వనుక యాబ్బయ్‌ ఏడునొ యాబ్బయ్‌ ఆరునొ పంటెఙ్‌ వెనుక రాసె ఆత్త మనాద్‌ ఇజి విజేరె నమ్మిజినార్‌. పవులుని వన్ని జటుదికార్‌ వారు రుండి సుట్కు సువార్త సాటిస్తెఙ్‌ సొన్సి మహివలె (A.D. 50) కొరింతి పట్నమ్‌దు అందితార్‌. డగ్రు 18 నెల్లెఙ్‌ మంజి సువార్త పణి కిజి మహిఙ్‌ బాన్‌ దేవుణు సఙం తయారాతాద్‌. (అపొస్తురు కిత్తి పణిఙ్‌ 18:1-8). పవులు ఎపెసు పట్నమ్‌దు మహివలె, బాణిఙ్‌ యా ఉత్రం రాస్తపోక్తాన్‌. యా ఉత్రం నెగెండ్‌ సద్వీజి నెసి మహిఙ దేవుణు సఙం ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజి సఙమ్‌దిఙ్‌ నడిఃపిసిని వంరిఙ్, నమ్మితి వరిఙ్‌ నెగెండ్‌ అర్దమానాద్‌.
1
మొదొల్‌
దేవుణు ఇస్టమాతి వజ, క్రీస్తుయేసుఙ్‌ అపొస్తుడు లెకెండ్, వాండ్రు కూక్తి మని పవులు ఇని నాను కొరింతి పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ రాసిని ఉత్రం. మా తంబెరి ఆతి సొస్తెనెసు నా వెట మనాన్. మీరు లోకమ్‌దు విజుబాన్‌ మని వరిఙ్‌ని మఙి ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు పేరు అసి పొగ్‌డిఃజి మాడిఃస్ని వరి వెట మీరుబా కూడ్జి మంజినిదెర్‌. అందెఙె మీరు ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు వేట కూడిఃజి దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతికిదెర్‌ని దేవుణుదిఙ్‌ సెందితికిదెర్‌ ఆజి మండ్రెఙ్‌ ఇజి కూకె ఆతి మనిదెర్. మా బుబ్బాతి దేవుణుని ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు దయా దర్మమ్‌దాన్‌ మీరు నిపాతి మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిన్. క్రీస్తుయేసుదాన్‌ మిఙి దేవుణు సితిమని వన్ని దయా దర్మం వందిఙ్‌ నాను ఎస్తివలెబా మీ వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. అహిఙ, మీరు విజు సఙతిఙ వందిఙ్, ఇహిఙ, మీరు వర్గిజిని విజు మాటెఙ లొఇ, మిఙి మని గెణమ్‌దు, క్రీస్తు వెట మని సంమదమ్‌దు మీరు దేవుణు సీజిని మేలుఙ్‌ విజు కలితి మని కిదెర్‌ ఆజినిదెర్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ క్రీస్తు వందిఙ్‌ మాపు వెహ్తి మని సాస్యం వందిఙ్‌ ఇని అనుమానమ్‌బా సిల్లెండ మీ మన్సుఙ మీరు గటిఙ గుర్తు అస్తిదెర్. అందెఙె, దేవుణు ఆత్మ సీజిని వరమ్‌కాఙ్‌ లొఇ ఇని దనిఙ్‌బా తకు సిల్లెండ, మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు తోరె అని దినం వందిఙ్‌ గొప్ప ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినిదెర్. మా ప్రబు ఆతి క్రీస్తు యేసు తీర్పు సీని దినమ్‌దు మీరు ఇని తపు సిలెండ మనికిదెర్‌ ఇజి తోరె ఆదెఙ్‌ దేవుణు మిఙి సత్తు సీజి ఆకార్‌దాక కాప్‌ కినాన్‌లె. వన్ని మరిన్‌ ఆతి, మా ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు వెట కూడిఃజి మండ్రెఙ్‌ మిఙి కూక్తి మని దేవుణు నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్.
దేవుణు సఙమ్‌దు నమ్మిత్తికార్‌ కేట ఆజిని వందిఙ్‌
10 తంబెరిఙాండె, అందెఙె మీ లొఇ ఇని కేట ఆఏండ మండ్రెఙ్‌ ఇజి, మీరు విజిదెరె, ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వెట ఉండ్రె మన్సు ఆజి మండ్రెఙ్. మరి మీరు విజిదెరె ఒడ్ఃబినిబాన్, మీ మన్సుదు పూర్తి ఉండ్రె ఆజి మండ్రెఙ్‌ ఇజి మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు బాణిఙ్‌ నఙి దొహ్‌క్తి అతికారమ్‌దాన్ ‌నాను మిఙి బతిమాల్జిన. 11 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మా తంబెరిఙాండె, మీ లొఇ గొడెఃబెఙ్‌ మన్నె ఇజి క్లోయె ఇండ్రొణికార్‌ సెగొండార్‌ నఙి కబ్రు తత మనార్. 12 నాను వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్, “నాను పవులుఙ్‌ సెందితికాన్”, ఇజినాన్‌గె, మరి ఒరెన్, “నాను అపొలుఙ్‌ సెందితికన్”, ఇజినాన్‌గె. మరి ఒరెన్, “నాను కేపెఙ్‌ సెందితికాన్”, ఇజినాన్‌గె, మరి ఒరెన్‌, “నాను క్రీస్తుఙ్‌ సేందితికాన్”, ఇజి వెహె ఆజినిదెర్‌గె.
13 క్రీస్తు ఎయెర్‌ వందిఙ్‌బా బాటెఙ్‌ ఆఏతాన్. పవులు ఇని నాను మీ వందిఙ్‌ సిలువాదు సాఎత. మీరు పవులు ఇని నా పేరుదాన్‌ బాప్తిసం లాగె ఆఇతిదెర్. 14 క్రిస్పసుని గాయియుకు, వారు రిఎర్‌ ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్‌బా నాను బాప్తిసం సిఏత. దన్ని వందిఙ్‌ నాను దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. 15 అందెఙె నా పేరుదాన్‌ మీరు బాప్తిసం లాగె ఆతిదెర్‌ ఇజి వెహ్తెఙ్‌ ఎయెరిఙ్‌బా అక్కు సిల్లెద్‌. 16 స్తేపాను ఇండ్రొణి వరిఙ్‌బా నాను బాప్తిసం సితమన. అక్కాదె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్‌బా బాప్తిసం సిత్తిక నఙి ఎత్తు సిల్లెద్‌. 17 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, సువార్త వెహ్తెఙ్‌నె క్రీస్తు నఙి పోక్తాన్. గాని బాప్తిసం సీదెఙ్‌ ఇజి నఙి పోక్‌ఎతాన్. అందెఙె క్రీస్తు సిలువాదు సాతి సావుది సత్తు తకు ఆదెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజి నాను సువార్త సాటిస్నిక యా లోకమ్‌ది లోకురి గెణమ్‌దాన్‌ కూడిఃతి మాటెఙాణిఙ్‌ ఆఏద్‌.
దేవుణు గెణమ్‌ని సత్తు ఆతిమన్ని క్రీస్తు
18 నాసనమాజి సొని వరిఙ్‌ క్రీస్తు సిలువాదు సాతి వందిఙ్‌ వెహ్సిని సువార్త బుద్ది సిల్లి పణి కిత్తి వందిఙ్‌ వెహ్సిని మాటెఙ్‌ లెకెండ్‌ తోరిజినె గాని దేవుణు రక్సిస్తి మని మఙి యాక దేవుణు సత్తు. 19 అందెఙె, “వారు గెణం మనికార్‌గె! వరి గెణం నాను పాడ్ఃకినాలె. వారు బుద్ది మనికార్‌గె! వరి బుద్ది నాను పణిదిఙ్‌ రెఎండ కినాలె”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్. 20 బుద్ది మన్నికాన్‌ ఇజి ఒడిఃబితి మని వన్ని బుద్ది ఇనిక ఆత మనాద్‌? గొప్ప సదువు మనికాన్‌ ఇజి ఒడిఃబితి మని వన్ని సదువు ఇనిక ఆత మనాద్‌? యా లోకమ్‌ది పండిత్‌ ఇజి ఒడిఃబితి మనికాన్‌ ఇనిక ఆత మనాన్‌? యా లోకమ్‌ది విజు గెణం దేవుణు బుద్ది సిలి పణి లెకెండ్‌ పణిదిఙ్‌ రెఇ లెకెండ్‌ కిఎతాండ్రా? 21 దేవుణు సితి గెణమ్‌దాన్, లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి వరిఙ్, వరి గెణమ్‌దాన్‌ దేవుణుదిఙ్‌ నెస్తెఙ్‌ అట్‌ఎండ మహిఙ్, లోకమ్‌దిఙ్‌ సెందితి వరిఙ్‌ బుద్ది సిల్లి పణి ఇజి తోరె ఆతి సువార్త సాటిసి, నమ్మిజిని వరిఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ దేవుణు ఇస్టం ఆతాన్. 22 యూదురు ఆతికార్‌ బమ్మాతి పణిఙ్‌ కొరిజినార్. గ్రీసు దేసెమ్‌దికార్‌ గెణమ్‌దిఙ్‌ రెబాజినార్. 23 గాని మాపు క్రీస్తు మా పాపమ్‌క వందిఙ్‌ సిలువాదు సాతి సావు వందిఙ్‌ సువార్త సాటిసినాప్. ఇక్క యూదురిఙ్‌ అడ్డు లెకెండ్‌ తొరిజినె. మరి యూదురు ఆఇ వరిఙ్‌ బుద్ది సిలి పణి లెకెండ్‌ తోరిజినె. 24 గాని యూదురిఙ్‌ని యూదురు ఆఇ వరిఙ్‌, అహిఙ రక్సిస్తెఙ్‌ ఇజి దేవుణు కూక్తి మని విజెరిఙ్, క్రీస్తు, దేవుణు సత్తు ఆత మనాన్. క్రీస్తు, దేవుణు గెణం ఆత మనాన్. 25 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు బుద్ది సిలి పణి ఇజి లోకుర్‌ ఒడ్ఃబినిక లోకురి బుద్దిదిఙ్‌ ఇంక బుద్ది మనిక. దేవుణు సత్తు సిల్లి పణి ఇజి లోకుర్‌ ఒడ్ఃబిజినిక లోకురి సత్తుదిఙ్‌ ఇంక బలం మనిక.
26 తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి కూక్తి మహివలె మీరు ఎలాగ కూకె ఆతి మనిదెర్‌ ఇజి ఒడ్ఃబిదు. లోకమ్‌దు మన్నికార్‌ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్‌ ఇహిఙ, మీ లొఇ బుద్ది మనికార్‌ లావు నండొండార్‌ సిల్లెర్‌, గొప్ప వారు లావు నండొండార్ సిల్లెర్‌, పెరి కుటుమ్‌దికార్‌ లావు నండొండార్ ‌సిల్లెర్‌. 27 వారు బుద్ది సిలికార్‌గె! గాని లోకమ్‌దు మని బుద్దిమని వరిఙ్‌ సిగు కిదెఙ్, దేవుణు బుద్ది సిలి వన్కాఙ్‌ ఎర్లిస్తాన్. వారు సత్తు సిలికార్‌గె! గాని లోకమ్‌దు మని సత్తుమని వరిఙ్‌ సిగు కిదెఙ్‌ దేవుణు సత్తు సిలివనకాఙ్‌ ఎర్లిస్తాన్. 28 యా లోకమ్‌దు ఇనికాదొ ఆతిమని వన్కాఙ్, అక్కెఙ్‌ ఇనికెఙ్‌ ఆఉ ఇజి తోరిస్తెఙ్‌ ఇజి ఏకం అడిగి మని వనకాఙ్‌ని ఇస్టం కిఇ వన్కాఙ్, ఇనికబా ఆఇ వన్కాఙ్‌ దేవుణు ఎర్లిస్తాన్. 29 అందెఙె ఎయెన్‌బా దేవుణు ఎద్రు ఇనిదని వందిఙ్‌బా పొగ్‌డెః ఆదెఙ్‌ ఆట్‌ఎన్. 30 వన్ని వెటనె మీరు మా వందిఙ్‌ దేవుణు బాణిఙ్‌ వాతి మని గెణమాతి మన్ని క్రీస్తుయేసు వెట కూడిఃజి మంజినిదెర్. అహిఙ, వన్ని వెటనె మాటు నీతి నిజాయితి మనికాట్‌ ఆతాట్, దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతికాట్‌ ఆతాట్, విడుఃదల పొందితికాట్‌ ఆతాట్. 31 అందెఙె దేవుణు మాటదు రాస్తి మని లెకెండ్. “పొగ్‌డెః ఆనికాన్ ‌ప్రబు కిత్తి వన్కా వందిఙ్‌ పొగ్‌డెః ఆదెఙ్‌ వలె”.