16
రోమ పట్నమ్‌దు సెగొండార్‌ నమ్మితి వరిఙ్‌ పవులు వందనమ్‌కు వెహ్సినాన్.
కెంక్రెయాదు మన్ని దేవుణు సఙమ్‌దు సేవ కిదెఙ్‌ ఏర్పాటు ఆతి పిబె ఇని మా బీబి వందిఙ్‌ నాను వెహ్సిన. అది గొప్ప నెగ్గికాద్‌. దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి దన్నిఙ్‌, నమ్మితికార్‌ కిదెఙ్‌ తగితి లెకెండ్‌ డగ్రు కిదు. దన్నిఙ్‌ కావాస్తిక ఇనికబా మీబాన్‌ మహిఙ, మీబాణిఙ్‌ సీజి మండ్రు. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, అది నండొండారిఙ్‌ మరి నఙిబా సాయం కిజి మహాద్‌.
 
క్రీస్తు వందిఙ్‌ మా వెట కూడ్ఃజి పణికిత్తి మహి ప్రిస్కిలాదిఙ్‌ని దన్ని మాసి అకులాదిఙ్‌బా మా వందనమ్‌కు వెహ్తు. వారు నా పాణం వందిఙ్‌ వరి పాణమ్‌కు సీదెఙ్‌ తయార్‌ ఆతికార్. నాను ఒరెనె ఆఏ, యూదురు ఆఇవరి సఙమ్‌కు విజు వారు కిత్తి దన్ని వందిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినార్‌.
మరి వరి ఇండ్రొ మన్ని నమ్మిత్తివరిఙ్‌బా వందనమ్‌కు వెహ్తు ఆసియ ప్రాంతమ్‌దు తొలిత క్రీస్తు ముస్కు నమకం ఇడ్తి, నాను ప్రేమిసిని ఎపాయినెటుఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్తు.
మీ వందిఙ్‌ నండొ కస్టబాడ్ఃజి పణి కిత్తి మరియెఙ్‌ వందనమ్‌కు.
నావెట జేలిదు మహి, నా సొంత లోకుర్‌ యూదురు ఆతి అండ్రొనికుని, యూనియాకు వందనమ్‌కు వెహ్సిన. వారు అపొస్తురు నడిఃమి పెరికార్‌ ఇజి విజేరె నెసినార్. నఙి ఇంక ముందాల్‌ వారు క్రీస్తు లోకు ఆతికార్.
ప్రబు వందిఙ్‌ నాను నండొ ప్రేమిసిని అంప్లియతుఙ్‌ వందనమ్‌కు.
క్రీస్తు వందిఙ్‌ మా వెట పణి కిత్తి ఉర్బానుఙ్‌ వందనమ్‌కు. నాను నండొ ప్రేమిసిని స్టాకుఙ్‌ వందనమ్‌కు.
10 క్రీస్తు ముస్కు నిజమాతి నమకం ఇడ్తాన్‌ ఇజి రుజుప్‌ కిత్తి మన్ని అపెలుఙ్‌ వందనమ్‌కు. అరిస్తోబులు ఇండ్రొణి వరిఙ్‌ వందనమ్‌కు.
11 నా సొంత లోకు యూద వాండ్రు ఆతి హెరొదియొనుఙ్‌ వందనమ్‌కు.
నర్కిసు ఇండ్రొణి వరి లొఇ ప్రబు ఆతి క్రీస్తుఙ్‌ సెందితి వరిఙ్‌ వందనమ్‌కు.
12 క్రీస్తు వందిఙ్‌ కస్టబాడ్ఃజి పణికినికెఙ్‌ ఆతి త్రుపయానుఙ్‌ని త్రపొసానుఙ్‌ వందనమ్‌కు.
నాను నండొ ప్రేమిసిని పెర్సిసుఙ్‌ వందనమ్‌కు. అది ప్రబు వందిఙ్‌ నండొ కస్టబాడ్ఃజి పణి కితామహాద్.
13 ప్రబు వందిఙ్‌ గొప్ప నెగ్గికాన్‌ ఇజి కేట ఆతి రుపసుఙ్‌ వందనమ్‌కు. వన్ని అయ్‌సిఙ్‌ వందనమ్‌కు. అది నఙిబా యాయ వజనె.
14 అసున్‌క్రిస్తుఙ్, ప్లెగొముఙ్, హెర్‌మెకునుఙ్, పత్రొబుఙ్, హెర్‌మెకునుఙ్, వరి వెట మన్ని నమ్మితి వరిఙ్‌ వందనమ్‌కు.
15 పిలొగునుఙ్, యూలియాకుఙ్, నెర్యాతునుఙ్, వన్ని తఙిసిఙ్, ఒలంపాకుఙ్‌ వరివెట మన్ని నమ్మితి వరిఙ్‌ వందనమ్‌కు.
16 నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ తగితి లెకెండ్‌ ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ముదు కిజి వందనమ్‌కు వెహ్తు. యా బాడ్డిదు క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మితి సఙమ్‌కాణికార్‌ మిఙి వందనమ్‌కు వెహ్సినార్.
 
17 నమ్మితి తంబెరిఙాండె, మీరు నెస్తి మన్ని బోదదిఙ్‌ డిఃస్పిసి దన్నిఙ్‌ వెత్రేకం ఆతి బోద నెస్పిసి ఆఇ గుంపుఙ్‌ కిదెఙ్‌ ఇజి వెహ్నికార్‌ మనార్. వరి వందిఙ్‌ జాగర్త మండ్రు. నన్ని వరి బాణిఙ్‌ దూరం మండ్రు ఇజి నాను బతిమాల్జి వెహ్సిన. 18 నన్నికార్‌ మా ప్రబు ఆతి క్రీస్తుఙ్‌ పణి కినికార్‌ ఆఏర్‌. గాని వారు వరిఙ్‌ ఇస్టం ఆతి దన్నివందిఙె బత్కిజినార్. నెగ్గి మాటెఙ్‌ వెహ్నివజ బడాఃయి మాటెఙ్‌ వెహ్సి వీరు మొసెం కిజినార్‌. వారు సెఇలోకు ఇజి నెస్‌ఇకార్‌ వరి మాటెఙాణ్‌ మొసెం కిబె ఆనార్‌. 19 మీరు దేవుణు మాటదిఙ్‌ లొఙిత్తి మన్నికార్‌ ఇజి విజేరె నెస్నార్. అందెఙె మీ వందిఙ్‌ నాను సర్ద ఆజిన. గాని మీరు నెగ్గిక ఇనిక ఇజి నెస్ని దన్నిలొఇ బుద్ది కల్గిజి మండ్రు. సెఇ వనకవెట కూడ్ఃఏండ దన్నివందిఙ్‌ కల్తిసిల్లెండ మండ్రు ఇజి నాను ఆస ఆజిన.
 
20 సమదనం సీని దేవుణు, సయ్తాను సత్తు పాడుఃకిజి వనిఙ్‌ మీ కాల్కాఙ్‌ అడ్‌గి బేగినె సిదులు మటిస్నాండ్రె ఇడ్నాన్‌. ప్రబు అతి యేసుబాణిఙ్‌ దయాదర్మం మిఙి తోడు మనిద్‌.
21 మా వెట కూడ్ఃజి పణికిని తిమోతి మిఙి వందనమ్‌కు వెహ్సినాన్. నా సొంత లోకుర్‌ యూదురు ఆతి లూకియ, యాసోను, సొసి పత్రు ఇనికార్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినార్.
22 పవులు వెహ్సి సిత్తిఙ్‌ యా ఉత్రం రాసిని తెర్తియు ఇని నాను ప్రబు వందిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన.
23 సఙమ్‌దు కూడ్ఃజిని వరిఙ్‌ విజేరిఙ్‌ని నఙిని నెగెండ సూణి గాయియు మిఙి వందనమ్‌కు వెహ్సినాన్. యా పట్నమ్‌దు పెర్ని డబ్బుఙ్‌ లెక్క సుడ్ఃజి అస్నికాన్‌ ఎరస్తు, నమ్మిత్తికాన్‌ ఆతి క్వార్‌తును మిఙి వందనమ్‌కు వెహ్సినార్‌. 24 మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తుబాణిఙ్‌ వన్ని దయాదర్మం మీబాన్‌ మనీద్.
25-26 మీ నమకమ్‌దు మిఙి గటిఙ నిల్‌ప్తెఙ్‌ దేవుణు అట్నాన్. నాను యేసుప్రబు వందిఙ్‌ సువార్త సాటిసినివలె యాకదె వెహ్సిన. నండొ కాలం దేవుణు డాప్తి ఇడ్తి మహి నిజమాతి మాట ఏలు దేవుణు వెహ్త మనాన్‌. ఏలు అయ నిజమాతి సువార్త మాటు సాటిస్తిఙ్‌ ప్రవక్తరు రాస్తి మాటదానె క్రీస్తు వందిఙ్‌ విజెరె నెసినార్‌. ఎలాకాలం మన్ని దేవుణు ఆగ్నదాన్‌ యా సువార్త విజు లోకాఙ్‌ నెస్పిసినాన్‌. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్‌ నమ్మిజి లొఙిదెఙ్‌ ఇజి. 27 విజు వనకాఙ్‌ నెసిని ఒరెండ్రె దేవుణుదిఙ్‌, క్రీస్తుయేసుదాన్‌ ఎలాకాలం లోకుర్‌ పొగ్‌డిఃజి మనిర్‌. ఆమెన్‌.