15
ఇనిఇనికెఙ్‌ సరిఆతికెఙ్‌ కిదెఙ్‌ ఆనె ఇజి మన్సుదు బాగ నెసిని నమ్మిత్తికాట్‌ ఆతి మాటు మఙి ఇస్టం ఆతికెఙ్‌ ఉండ్రెనె కిజి మండ్రెఙ్‌ ఆఏద్‌. గాని అనుమానం ఆతివరిఙ్‌ మాటు బరిస్తెఙ్‌ వలె. మరి ఒరెన్‌ నమకమ్‌దు పిరినివందిఙ్‌ మా లొఇ ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ నెగ్గికెఙ్‌ కిజి సర్ద కిబిస్తెఙ్. క్రీస్తు కిత్తి లెకెండ్‌ మాటు కినాట్. క్రీస్తు వన్ని సర్ద ఉండ్రె వందిఙ్‌నె తొఎండ దేవుణుదిఙ్‌ ఇస్టం ఆతిలెకెండ్‌ కిత్తాన్. కీర్తన పుస్తకమ్‌దు రాస్తి లెకెండ్‌, “లోకుర్‌ నిఙి నింద కిత్తివెలె, అయ నింద నఙి వెహ్తి లెకెండె 15:3 కీర్తన 69:9.”, ఇజి క్రీస్తు దేవుణుదిఙ్‌ వెహ్తాన్‌‌. దేవుణు మాటదు ముందాల్‌ రాస్తి మన్నికెఙ్‌ విజు మఙి నెస్పిస్తెఙె రాసె ఆత మనాద్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, మాటు ఓర్పుదాన్‌ మంజి దేవుణు మాటెఙ్‌ మఙి ఉసార్‌ కిబిసి, మాటు ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌ వలె.
5-6 మఙి ఓర్పుని ఉసార్‌ కిబిస్నిక దేవుణు ఉండ్రె మన్సు ఆజి మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిన్‌. ఇహిఙ యేసు క్రీస్తు వజ మండ్రు. నస్తివలె మా ప్రబు అతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ బుబ్బ ఆతి దేవుణుదిఙ్‌ ఉండ్రె మన్సు ఆజి ఉండ్రె లెకెండ్‌ పొగ్‌డిఃదెఙ్‌ ఆనిదెర్‌.
అహిఙ క్రీస్తు మిఙి డగ్రు కిత్తి లెకెండ్‌ మీరు ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ డగ్రు కిదు. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ అహు కిత్తిఙ లోకుర్‌ దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃనార్‌. నాను ఇనిక వెహ్సిన ఇహిఙ, దేవుణు నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌ ఇజి, ఇహిఙ వాండ్రు, మాటు యూదురి అనిగొగొరిఙ్‌ కిత్తి ఒటు లెకెండ్‌ నిజం కినాన్‌ ఇజి తోరిస్తెఙ్‌ ఇజి క్రీస్తు యూదురిఙ్‌ పణి మణిసి ఆత మహాన్.
అక్కాదె ఆఏదు, యూదురు ఆఇజాతిదికార్‌ దేవుణు తోరిస్తి గొప్ప కనికారం వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃదెఙ్‌ ఇజిబా క్రీస్తు యూదురిఙ్‌ పణిమణిసి ఆతమహాన్‌. ఎలాగ ఇహిఙ, “అందెఙె నాను యూదురు ఆఇ లోకుర్‌ నడిఃమి నిఙి పొగ్‌డిఃజిన. నిఙి పొగ్‌డిఃజి పాటెఙ్‌ పార్న 15:9 2సము 22:50; కీర్తన 18:49.”, ఇజి రాస్తె మన్నె.
10-11 ఈహుబా రాస్త మనాద్‌, “యూదురు ఆఇజాతిదికార్‌ ఆతికిదెరా మీరు దేవుణు లోకుర్‌ వెట సర్ద ఆదు” 15:10-11 ద్వితీ 32:43.. మరి ఉండ్రిబాన్‌ ఈహు రాస్త మనాద్. “యూదురు ఆఇజాతికార్‌ ఆతికిదెరా, మీరు ప్రబుఙ్‌ పొగ్‌డిఃదు. విజెరె లోకుర్‌ వన్నిఙ్‌ పొగ్‌డిఃదు” 15:10-11 కీర్తన 117:1. 12 మరి యెసయ ప్రవక్త ఈహె వెహ్సినాన్‌, “యెస్సయి తెగాదికాన్‌ ఒరెన్‌ వానాన్‌లె. యూదురు ఆఇవరిఙ్‌ ఏలుబడిః కినికాన్‌ వానాన్. వన్నిఙె వారు ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినార్” 15:12 యెసయ 11:10..
13 ఎద్రు సుడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌ మిఙి అటిసిని దేవుణుదిఙ్‌, మీరు నమ్మిజి మంజినిదెర్‌ కాక మీ లొఇ సర్దని సమదనం నిండ్రిపిన్‌. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, అసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజిని లొఇ దేవుణు ఆత్మ సత్తు మిఙి మరి నండొ పిరిప్తెఙ్‌ ఇజి.
దేవుణు సువార్త యూదురు ఆఇకార్‌బా వెంజినార్‌
14 నమ్మితి తంబెరిఙాండె, మీరు ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వెట నెగెండ మంజినిదెర్‌ ఇజి నాను నెసిన. మీరు బాగ నెస్తెఙ్‌ ఇజి దేవుణు సుడ్ఃజినికెఙ్‌ విజు మీరు నెస్నిదెర్ ఇజి నాను నెసిన. ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ బుద్ది వెహ్సి నెస్పిస్తెఙ్‌ అట్నిదెర్‌ ఇజి నాను మీ వందిఙ్‌ నిజం నెసిన. 15-16 గాని నాను యా ఉత్రమ్‌దు సెగం సఙతిఙ వందిఙ్‌ మిఙి ఎతు కిబిస్నివలె దయ్‌రమ్‌దాన్‌ వెహ్త. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, యేసుక్రీస్తుఙ్‌ ఉండ్రి పణిమన్సి లెకెండ్‌ యూదురు ఆఇ జాతిది వరి నడిఃమి మండ్రెఙ్‌ ఇజినె దేవుణు వన్ని గొప్ప దయాదర్మం నా ముస్కు తోరిస్తాన్. దేవుణు ఆత్మ వరిఙ్‌ కేటకిజి దేవుణుదిఙ్‌ సీదెఙ్‌ తగితి ఉండ్రి పూజ లెకెండ్‌ వరిఙ్‌ తయార్‌ కినికాదె నా పణి. దన్నివందిఙె ఒరెన్‌ పుజెరి లెకెండ్‌ నాను వరిఙ్‌ సువార్త వెహ్సిన. 17 అందెఙె, నాను క్రీస్తుయేసు వెట కూడ్ఃజి మన్నిఙ్‌, దేవుణుదిఙ్‌ కిని సేవ పణివందిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజిన. 18 యూదురు ఆఇకార్‌ దేవుణుదిఙ్‌ లొఙిని వందిఙ్‌ క్రీస్తు నా వెట కిత్తి పణిఙ్‌ ఉండ్రె వందిఙె నాను దయ్‌రమ్‌దాన్‌ వెహ్సిన. నాను నా మాటెఙాణిఙ్, నా పణిఙాణిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ లొఙిదెఙ్‌ వరిఙ్‌ నడ్‌పిస్త. 19 బమ్మాతి పణిఙాణిఙ్‌ని దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్‌ నడ్ఃపిస్త. ఆహె యెరూసలేం పట్నం మొదొల్సి అయ సుట్టు పడఃక మన్ని పట్నమ్‌కు విజు ఇలారికు ఇని పట్నం దాక విజు బాడ్డిఙ సొన్సి నాను క్రీస్తు వందిఙ్‌ సువార్త పూర్తి సాటిస్త మన్న. 20 క్రీస్తు వందిఙ్‌ సాటె ఆఇ బానె సువార్త సాటిస్తెఙ్‌ ఇజినె నఙి ఉండ్రి ఆస. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్‌ సువార్త కినిబాన్‌ సొన్సి వన్ని పణి లాగ్దెఙ్‌ ఆఏద్‌ ఇజినె నా మన్సు. 21 గాని నాను ఇనిక కిత్త ఇహిఙ, దేవుణు మాటదు రాస్తిమన్ని లెకెండ్‌ కిత్త, “వన్నివందిఙ్‌ ఎసెఙ్‌బా వెహె ఆఇకార్‌ వన్నివందిఙ్‌ నిజం ఆతిక సూణార్. వన్నివందిఙ్‌ ఎసెఙ్‌బా వెహె ఆఇకార్‌ వన్నివందిఙ్‌ అర్దం కినార్” 15:21 యెసయ 52:15.. 22 యా పణికిజి మహిఙ్‌ నాను మీబాన్‌ వాదెఙ్‌ నండొ అడ్డు ఆత మహాద్‌.
పవులు రోమపట్టణం సొండ్రెఙ్‌ ఒడ్ఃబిజినాన్‌
23-24 గాని ఏలు యా ప్రాంతమ్‌కాఙ్‌ మన్ని పణిఙ్‌ వీజితె. నండొ పంటెఙ్‌ అస్సిబా మీబాన్‌ వాజి మిఙి సుడ్ఃదెఙ్‌ ఆస ఆతిఙ్‌బా, ఏలు వాదెఙ్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజిన. నాను స్పెయిను దేసెం సొని సరిదాన్‌, మిఙి వాజి సుడ్ఃజి సణెం మీ వెట మంజి సర్ద ఆదెఙ్‌ ఆస ఆజిన. బాణిఙ్‌ సొనివెలె మీబాణిఙ్‌ సాయం దొహ్‌క్తెఙ్‌ ఇజి సుడ్ఃజిన.
25 గాని, ఏలు యెరూసలేమ్‌దు మన్ని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ డబ్బు ఒత్తెఙ్‌ యెరూసలేమ్‌దు సొన్సిన. 26 ఎలాగ ఇహిఙ యెరూసలేమ్‌దు మన్ని నమ్మితి వరి లొఇ డబ్బు సిల్లివరిఙ్‌ సంద సీదెఙ్‌ మాసిదోనియ ప్రాంతమ్‌దు మన్ని నమ్మితికార్‌ని అకాయ ప్రాంతమ్‌దు మన్ని నమ్మిత్తికార్‌ వారె ఆజి ఇస్టం ఆతార్. 27 ఒఒ, వారు సీదెఙ్‌ ఇస్టం ఆతారె సీజినార్. నిజమె, యూదురు ఆఇకార్‌ యెరూసలేమ్‌దు మన్ని దేవుణు లోకురిఙ్‌ సాయం కిదెఙ్‌నె. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, యూదురు ఆఇవరిఙ్‌ ఉండ్రి అప్పు మనాద్‌. ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు యూదురిఙ్‌ సిత్తి దీవనమ్‌కు ఆఇ జాతిదివరిఙ్‌ బాట వాతాద్‌. అందెఙె యూదురిఙ్‌ తక్కు ఆతిక యూదురు అఇకార్‌ వరిఙ్‌ మన్నివనక లొఇహాన్‌ బాట కిజి సీదెఙె. 28 యా పణి వీఙ్‌త ఇహిఙ, వరిఙ్‌ సీదెఙ్‌ మన్ని డబ్బు పూర్తి వరిఙ్‌ తప్‌ఎండ సిత్తి వెనుక నాను యెరూసలెం పట్నమ్‌దాన్‌ స్పెయిను సొని సరిదు మీబాన్‌ వానా. 29 నాను మీబాన్‌ వానివలె క్రీస్తుబాణిఙ్‌ మఙి విజెరిఙ్‌ గొప్ప పెరి దీవనమ్‌కు దొహ్‌క్నె ఇజి నాను నెసిన. 30 ఏలు తంబెరిఙాండె, ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు ముస్కు మన్ని నమ్మకం మన్నిదన్నివందిఙ్‌, దేవుణు ఆత్మ మిఙి సిత్తి దన్నివందిఙ్‌, మీరు నా వందిఙ్‌ గట్టిఙ పార్దనం కిదు ఇజి నాను బతిమాల్జిన. 31 యూదయ దేసమ్‌దు యేసుప్రబుఙ్‌ నమ్మిఇ యూదురు బాణిఙ్‌ నఙి ఇని ప్రమాదం రెఎండ మండ్రెఙ్‌ పార్దనం కిదు. 32 మరి దేవుణు సిత్తం ఆతిఙ నాను సర్దదాన్‌ వాజి మీబాన్‌ రోమ్‌దెఙ్‌ ఇజిబా పార్దనం కిదు. 33 మఙి సమదనం సీని దేవుణు మిఙి తోడు మనీన్.

15:3 15:3 కీర్తన 69:9.

15:9 15:9 2సము 22:50; కీర్తన 18:49.

15:10-11 15:10-11 ద్వితీ 32:43.

15:10-11 15:10-11 కీర్తన 117:1.

15:12 15:12 యెసయ 11:10.

15:21 15:21 యెసయ 52:15.