యోహాను రాస్తి రుండి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
యేసు క్రీస్తు అపొస్తుడు ఆతి యోహాను రాస్తి ఉత్రమ్‌నె యాక. నండొ ముఙాలె సువార్త వెహ్నికార్‌ బూలాజి బూలాజినె సువార్త సాటిసి మహార్‌. అయావలె యేసుఙ్‌ నమ్మిత్తికారె, యాలెకెండ్‌ సువార్త వెహ్ని వరిఙ్‌ వరి ఇండ్రొ డగ్రు కిజి, వరిఙ్‌ కావాలిస్తికెఙ్‌ సీజి పోక్సి మహార్‌. తప్పు బోద వెహ్నికార్‌బా మహార్‌. వారుబా యాలెకెండ్‌ బూలాజి బూలాజినె కిజి మహార్‌. అందెఙె నన్ని వరివందిఙ్‌ జాగర్త మండ్రెఙ్‌ ఇజి యా ఉత్రమ్‌దు రాసి వెహ్సినాన్. నిజమాతికెఙ్‌ నమ్మిజి అయాలెకెండ్‌ బత్కిదెఙ్‌ వలె ఇజిబా వెహ్సినాన్.
1
1-2 పెదెలి ఆతి నాను, దేవుణు ఏర్‌పాటు కితి అమ్మెఙ్, దన్ని కొడొఃరిఙ్‌ రాసిన. నాను మిఙి నిజమ్‌నె ఎత్తు కిజిన. నాను ఒరెనె ఆఏండ, దేవుణు తోరిస్తి నిజమాతి సఙతిఙ్‌ నెస్తికార్‌ విజెరెబా మిఙి ఎత్తు కిజినార్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు తోరిస్తి నిజమతికెఙ్‌ మఙి తెలిజి మంజినె. అయాకెఙ్‌ మాటు ఎలాకాలం తెలిజి మంజినె. దేవుణు తోరిస్తి నిజమాతికెఙ్‌ మాటు నమ్మిజినాట్. వాండ్రు మఙి ప్రేమిస్నాన్. అందెఙె బుబ్బ ఆతి దేవుణుని మరిసి ఆతి యేసు క్రీస్తు, దయా దర్మమ్‌దాన్, మా ముస్కు కనికారం తోరిసి మాటు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్.
ప్రేమదాన్‌ నడిఃనివందిఙ్‌ వెహ్సినిక.
మీ కొడొఃర్‌ లొఇ సెగొండార్, దేవుణు తోరిస్తి నిజమాతి సఙతిఙ వజ నడిఃజినార్‌ ఇజి నాను నెస్త. అందెఙె నాను నండొ సర్‌ద ఆజిన. బుబ్బ మఙి ఆడ్ర సిత్తివజనె వారు నడిఃజినార్. అహిఙ ఓ అమ్మ, నాను కొత్త్త ఆడ్ర మిఙి రాస్‌ఏ. గాని క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిత్తిబాణిఙ్‌ అసి, మాటు నెస్తి మన్ని ఆడ్రనె రాసిన. మాటు ఒరెన్‌ వన్నివెట ఒరెన్‌ ప్రేమిస్తెఙ్‌ ఇని ఆడ్రనె వెహ్సిన. మాటు వన్ని ఆడ్రెఙ లొఙిజి, అయావజ నడిఃతిఙనె దేవుణుదిఙ్‌ ప్రేమిస్నాట్. మీరు క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మితి బాణిఙ్‌ అసి వెహిలెకెండ్, మాటు ఒరెన్‌ వన్ని వెట ఒరెన్‌ ప్రేమిసి అయాలెకెండ్‌ నడిఃదెఙ్‌ ఇజినె వన్ని ఆడ్ర.
మొసెం కినివరివందిఙ్‌ జాగర్త మండ్రు.
యెసుక్రీస్తు, యాయపొటలొఇహాన్‌ వాతికాన్‌ ఇజి ఒప్పుకొడ్ఃఇ నండొండార్‌ మొసెం కినికార్‌ లోకమ్‌దు సోత్త మనార్. ననికాండ్రె మొసెం కినికాన్, క్రీస్తుఙ్‌ ఎద్రిస్నికాన్. అపొస్తురు ఆతి మాపు, మీ వెట మీ నడిఃమి కితి పణిఙ పలితం, పాడు ఆఏండ మంజిని వందిఙ్, మొసెం కినివరి ముస్కు జాగర్త మండ్రు. మరి, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బత్కిని బత్కు దొహ్‌క్నివందిఙ్, మొసెం కినివరి ముస్కు జాగర్త మండ్రు. ఎయెన్‌బా, క్రీస్తు నెస్‌పిస్తి మాట నమ్మిజి మన్‌ఏండ, వన్ని సొంత మాటెఙ్, క్రీస్తు నెస్‌పిస్తి మాటవెట కలప్తిఙ, వాండ్రు దేవుణుదిఙ్‌ సేందిఇకాన్. క్రీస్తు నెస్‌పిస్తి మాట నమ్మిజి మంజినికాన్‌ బుబ్బెఙ్‌ని మరిసిఙ్‌ సెందితికాన్. 10 ఎయెన్‌బా క్రీస్తు నెస్‌పిస్తి మాట వెహ్‌ఏండ, మీ డగ్రు వాతిఙ, మీరు వన్నిఙ్‌ ఇండ్రొ కూక్మాట్. వన్నిఙ్‌ డగ్రు కిమాట్. 11 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వన్నిఙ్‌ డగ్రు కితికాన్‌ ఎయెన్‌బా వన్ని సెఇపణిఙవెట కూడిఃత మనాన్. 12 నండొ సఙతిఙ్‌ మిఙి రాస్తెఙ్‌ మనాద్. గాని ఉత్రమ్‌దాన్‌ వెహ్తెఙ్‌ నఙి మన్సు సిల్లెద్‌. మా సర్‌ద పూర్తి ఆదెఙ్‌ మీ డగ్రు వాజి, మిఙి సుడ్ఃజి వర్గిదెఙ్‌ నాను ఆస ఆజిన. 13 దేవుణు ఏర్‌పాటు కితి నీ తఙి కొడొఃర్, మిఙి వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్సినార్.