యోహాను రాస్తి మూండ్రి ఉత్రం.
నెల్వ కిబిసినిక
యేసు క్రీస్తు అపొస్తుడు ఆతి యోహాను రాస్తి ఉత్రమ్‌నె యాక. వన్ని కూలాయెనాతి గాయుఙ్‌ రాసినాన్. యా గాయు ఇనికాన్, యోహాను అతికారం అడిఃగి మన్ని దేవుణు సఙం ఉండ్రి సుడ్ఃజి నడిఃపిస్నాన్. బూలాజి బూలాజి సువార్త వెహ్సి వాజిని వరిఙ్‌ వాండ్రు డగ్రు కిజి నెగ్రెండ మర్‌జి పోక్సిని దన్ని వందిఙ్‌ యోహాను వన్నిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినాన్. మరి, దియొత్రెపె ఇనికాన్‌ బూలాజి బూలాజి సువార్త కిని వరిఙ్‌ డగ్రు కిఏండ మర్‌జి పోక్తాన్. వాండ్రు యోహాను అతికారం అడిఃగి మండ్రెఙ్‌ కెఏ ఇజినాన్. వన్నిఙ్‌ డటిసి వెహ్నిదన్ని వందిఙ్‌బా యా ఉత్రమ్‌దు రాసినాన్.
1
పెదెలి ఆతి నాను నిజం ఎత్తు కిజిని నా సొంత కూలాయెన్‌ ఆతి గాయుఙ్‌ రాసిన. ఓ, నాను ప్రేమిసిని కూలాయెన్, దేవుణు వెట నిఙి మన్ని సమందం పిరిసిని వజ, నీను విజు వన్కా లొఇ పిరిదెఙ్‌ ఇజి నాను పార్దనం కిజిన. నీను నోబు నొప్పి సిల్లెండ నెగెండ్‌‌ నెగెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజిబా నాను పార్దనం కిజిన. సెగొండార్‌ నమ్మితికార్‌ నా డగ్రు వాతార్. వారు, దేవుణు తోరిస్తి నిజమాతి సఙతిఙ్‌ నీను లొఙిజిని ఇజి, అయావజ నీను నెగ్రెండ నడిఃజిని ఇజి వెహ్తార్‌. అయాలెకెండ్‌ వెహ్తరె నఙి నండొ సర్‌ద కిబిస్తార్. నా కొడొఃర్‌ దేవుణు తోరిస్తి నిజమాతి సఙతిఙ్‌ లొఙిజినార్. వారు అయావజ నడిఃజినార్‌ ఇజి వెంజినికాదె నఙి నండొ సర్‌ద. దన్నిఙ్‌ మిస్తి సర్‌ద సిల్లెద్‌. ఓ, నాను ప్రేమిసిని కూలాయెన్, బూలాజి బూలాజి సువార్త వెహ్సి వాజిని వరిఙ్‌ నీను డగ్రు కిజిని. వారు నిఙి తెలిఇకార్‌ ఆతిఙ్‌బా నీను వరి వందిఙ్‌ కిజిని ఇనికబా నమ్మకమ్‌దానె కిజిని. 6-7 వారు నీ ప్రేమ వందిఙ్‌ ఇబ్బె దేవుణు సఙం‌ ఎద్రు సాసి వెహ్తార్‌. నీను, దేవుణుదిఙ్‌ ఇస్టం ఆతి వజ వరి పయ్‌నమ్‌దు అవ్‌సరం ఆతికెఙ్‌ సీజి పోక్‌అ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వారు క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిఇ వరిబాణిఙ్‌ ఇనికబా లొస్‌ఏండ, క్రీస్తుఙ్‌ వెహ్తెఙ్‌ సోత్తార్. అందెఙె వారు వెహ్నివలె, మాటు వరివెట జత కూడ్ఃజి, దేవుణు వందిఙ్‌ నిజమాతికెఙ్‌ నెస్‌పిస్నివందిఙ్, నన్నివరిఙ్‌ మాటు డగ్రు కిదెఙ్‌వలె.
దియొత్రెపెని దెమెత్రియు.
నాను దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ ఉండ్రి సఙతి రాస్త. గాని దియొత్రెపె నా అతికారమ్‌దిఙ్‌ లొఙిఏన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు దేవుణు సఙమ్‌దు పెరికాన్‌ ఆదెఙ్‌ కోరిజినాన్. 10 వాండ్రు మా ముస్కు సెఇ మాటెఙ్‌ వర్గిజినాన్. యాకాదె ఆఏండ బూలాజి బూలాజి దేవుణు మాట వెహ్ని వరిఙ్‌ డగ్రు కిఏన్. వరిఙ్‌ డగ్రు కిదెఙ్‌ మన్సు మన్ని వరిఙ్‌ అడ్డు కిజి దేవుణు సఙమ్‌దాన్‌ వరిఙ్‌ వెల్లి పోక్సినాన్. అందెఙె నాను వాతిఙ, వాండ్రు కిజిని సెఇ పణిఙ దేవుణు సఙం ఎద్రు వెహ్న. 11 ఓ, నాను ప్రేమిసిని కూలాయెన్, సెఇ పణిఙ్‌ కిజిని వరిఙ్‌ సుడ్ఃజి నడిఃఏండ, నెగ్గి పణిఙ్‌ కిజిని వరిఙ్‌ సుడ్ఃజి నడిఃఅ. నెగ్గి పణిఙ్‌ కినికాన్‌ ఎయెన్‌బా దేవుణుదిఙ్‌ సెందితికాన్. సెఇ పణిఙ్‌ కినికాన్‌ ఎయెన్‌బా దేవుణుదిఙ్‌ నెస్‌ఏన్. 12 దెమెత్రియు వందిఙ్‌ లోకుర్‌ విజేరె నెగ్గికెఙ్‌ పొగ్‌డిఃజినార్. దేవుణు తోరిస్తి నిజమాతి సఙతిఙ్‌ లొఙిజి వాండ్రు నడిఃజినాన్. అయాక వాండ్రు నెగ్గి లోకు ఇజి రుజుప్‌ కిజినాద్. మాపుబా వన్ని వందిఙ్‌ నెగ్గికెఙ్‌ వెహ్సినాప్. మా సాసి నిజమాతికెఙ్‌ ఇజి నీను నెస్ని. 13 నండొ సఙతిఙ్‌ నిఙి రాస్తెఙ్‌ మనాద్. గాని ఉత్రమ్‌దాన్‌ వెహ్తెఙ్‌ నఙి మన్సు సిల్లెద్‌. 14 నిఙి బేగి సుడ్ఃదెఙ్‌ ఆనాద్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. అయావలె మాటు కూడ్ఃజి వర్గినాట్. 15 నిఙి సమాదనం రపిద్. ఇబ్బెణి దేవుణు సఙమ్‌దికార్‌ నిఙి వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్సినార్. అబ్బె మన్ని వరిఙ్‌ విజేరిఙ్‌ వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్‌అ.