యూద రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుఙ్ తంబెరిఙ్ ఇజి వెహె ఆతి వరి లొఇ మన్ని యూద ఇనికాన్‌ యా ఉత్రం రాస్తాన్. వాండ్రు యాకోబుఙ్‌బా తంబెర్సి. క్రీస్తు సకం 68-80 న‍డిఃమి కాలమ్‌దు యా ఉత్రం రాస్త మ‍నాద్సు. క్రీస్తుఙ్‌ న‍మ్మిత్తివ‍రి సఙమ్‌కలొఇ నిజతిమాతి బోద నెక్సిపొక్సి తప్పుఙ్ నెస్పిసిని వ‍రి వందిఙ్ రాస్తాన్. వరి బోదవందిఙ్ వరి బ‍త్కువందిఙ్ డటిసి రాస్తాన్. న‍మ్మితి వ‍రిఙ్ దేవుణు సిత్తి రక్సణ వందిఙ్, నిజం వందిఙ్ కాట్‌లాడఃదెఙ్ ఇజి రాస్త మ‍నాన్.
1
యేసు క్రీస్తుఙ్‌ పణి కినికానాతి యూద (వాండ్రు యాకోబుఙ్‌ తంబెరి) రాసిని ఉత్రం. దేవుణు కూక్తి వరిఙ్‌ నాను రాసిన. బుబాతి దేవుణు నండొ ప్రేమిసి యేసు క్రీస్తు మర్‌జి వానిదాక కాప్‌ కిజి ఇడ్జిని మిఙినె రాసిన మిఙి కనికారం, నిపాతి, దేవుణు - బాణిఙ్ వాని ప్రేమ ఒదె నిండ్రిజి మనిద్.
దేవుణు వందిఙ్ మన్సు సిల్లి వరిఙ్ వాని సిక్స.
నాను నండొ ప్రేమిసినికి దెరా, మఙి విజెరిఙ్‌ దొహ్‌క్తి రక్సణ వందిఙ్ మిఙి రాస్తెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆత మ‍హ‍. గాని దేవుణుదిఙ్‌ కేట ఆతి వరిఙ్ ఉండ్రె సుటునె ఒప‍జె‍ప్తి నిజతిమాతి నమ‍కం కాపాడిఃజి ఇడ్‌దెఙ్ మీరు కాట్‌లాడఃజి మండ్రెఙ్‌ వలె ఇజి మిఙి బతి మాల్జి రాస్తెఙె ఏలు ఒడ్ఃబిజిన‍. సెగొండార్ లోకుర్‌ మిఙి తెలిఏండ మీలొఇ డుఃగిత‍ మనార్. దేవుణుబాణిఙ్‌ వరిఙ్‌ వాని తీర్పు వందిఙ్ పూర్‌బకాలమ్‌దు దేవుణు - మాటదు రాస్త మనాద్. వారు దేవుణు - వందిఙ్ బక్తిసిల్లి లోకుర్. వారు ఒడొఃల్‌వందిఙ్ మని, వరి సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సర్‌ద ఆనివందిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్‌ వాతి, వన్ని దయదర్మమ్‌దిఙ్ మారిస్తార్. అహు కితిఙ్‌ మాటు సేవకిని ఒరెండ్రె ఎజుమాని ఆతి మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ నెక్త పొక్తార్. నాను వెహ్సిని యా సఙతిఙ్‌ విజు మీరు ముఙాలె నెస్తి మన్నిదెర్ గాని నాను మిఙి మరి ఎత్తు కిబిస్తెఙ్‌ ఆస ఆజిన. అక్క ఇనిక ఇహిఙ పుర్బం అయ్‌గుప్తు దేసమ్‌దాన్ ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ ఉండ్రె సుటునె గెల్పిస్తాన్. గాని వెనుక వరి లొఇ నమ్మిఎండాతి వరిఙ్‌ దేవుణు నాస‍నం కిత్తాన్‌. దేవుణు సిత్తి అతికారమ్‌దు మండ్రెఙ్ ఇస్టం ఆఏండ, వరిఙ్ మహి అతికారం డిఃస్తిసిత్తి దేవుణు దూతార్‌ వందిఙ్ ఎత్తు కిదు. తీర్పు సీజి సిక్స సీని పెరిదినమ్‌ దాక, ఎల్లకాలం మంజిని గొలు గొలుస్కాణిఙ్ తొహ్పి - స్తాండ్రె సీకటి మన్ని బాడ్డిదు దేవుణు వరిఙ్ ఇట్త మ‍నాన్. అయలెకెండ్‌నె సొదొమ గొమొర్ర ప‍ట్నమ్‌క లోకాఙ్, వ‍నక‍ సుటులం మన్ని నాహ్కణి లోకాఙ్‌ ఇనిక జర్గితాద్‌ ఇజి ఎత్తు కిదు. వా‍రు దేవుణు దూతార్‌ కితిలెకెండ్‌నె, ఒడొఃల్‌ది సెఇ ఆసెఙ్‌ వజ కిజి సర్ద ఆని కిని పణిఙ్ కిత్తార్‌. ఆఇ బోదెకవెట ఉండ్రె ఆఏద్‌, మొగ‍వ‍రివెట‍ మొగ‍వారు కూడ్ఃజి పాపం కితారె ‍ఎలా‍కాలం నంబిఇ సిసుదాన్ సురె ఆతార్. నిన్నివ‍రిఙ్ ఇని సిక్స వానాద్ ఇని దన్నిఙ్‌ అక్క‍ విజెరిఙ్‌ ఉండ్రి గుర్తులె‍కెండ్ మనాద్. అయలెకెండ్‌నె వీరు క‍లెఙ్ గాసి ఒడొఃల్‌ది సెఇ ఆసెఙ్‌ వజ కిజి సర్‌ద ఆని పణిఙ్ కిజినార్. మరి, ఏలుబడిః కినివ‍రిఙ్ లొఙిఏర్. వారు దేవుణు దూతారిఙ్‌ దూసిస్నార్. అహిఙ దేవుణు దూతార్‌ ముస్కు పెరి దూత ఆతి మికాఏలుబా, మోసె పీనుగు వందిఙ్, సయ్‌తాను మికాయెలుఙ్ ఓదిస్తివలె ఇనిక కిత్తాన్‌‌ ఇహిఙ, వన్నిఙ్‌ దూసిసిని మాటెఙాణ్ నేరం మొప్‌ఏన్. గాని “ప్రబునె నిఙి గదిసిన్”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 10 గాని వీరు ఇహిఙ వరిఙ్‌ అర్దం ఆఇవ‍నకవందిఙ్ దూసిసినార్. బుద్దిసిల్లి జంతుఙ్‌ లెకెండె, మ‍న్సుదు బాగ ఒడిఃబిదెఙ్ అట్‌ఏర్. జంతుఙలె‍కెండ్ ఒడొఃల్‌ ఆసెఙ్‌ వజ కిజి సర్‌ద ఆదెఙ్‌ సుడ్ఃజినార్. వరి సెఇ పణిఙాణ్ వారె పాడాఃజి సొన్సినార్. 11 అబయ! వరిఙ్‌ క‍స్టమ్‌కు తప్ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇ పణి కితి క‍యిను లెకెండ్‌బా మనార్.* 1:11 క‍యిను వందిఙ్ సద్‌వీదు, ఆదికాండం 4:1-16 వారు బిలాము ఇని ప్ర‍వ‍క్త లె‍కెండ్‌బా ఇనాయం దొహ్కిద్ ఇజి, వరి బత్కు తప్పుదిఙ్ పూర్తి ఒపజెప్త మనార్. 1:11 బిలాము వందిఙ్ సద్‌విదు, సంకియా పుస్తకం 22 - 24. అద్యాయమ్‌క లొఇ మ‍నద్ వారు కోర ఇనివన్ని - లెకెండ్‌బా మనార్. మోసె వెహ్తిద‍న్నిఙ్ మ‍ర్‌జి వెహ్తండ్రె డటం ఎద్రిస్తాన్ 1:11 కోర వందిఙ్ సద్‌విదు, సంకియా పుస్తకం 16:1-35. వీరుబా‍ వ‍న్నిలెకెండ్ నాస‍నం ఆన సొనార్. 12 మీరు కిజిని ప్రేమవిందుఙ్‌లొఇ వారు తెల్లాని పాతాదు మన్ని మస లె‍కెండ్ సిగు తపిసినార్.‌ ఇని తియెల్‌ సిల్లెండ పొటపంజు ఉణిజి వరిఙ్‌ వారె పోస కిబె ఆజినార్. వారు గాలి డెఃయ్‌జి ఒసిని పిరు సిల్లి మొసొప్ ననికార్. వారు కాయెఙ్‌ అస్ని కాలమ్‌దు కాయెఙ్‌ అస్ఇ మ‍రెక్ లకెండె. అక్కాదె ఆఏద్‌. వారు వలెఙాణిఙ్ తెరె ఆతి మ‍రెకలెకెండె. పాణం సిల్లికార్, పూర్తి సాతికార్‌ వారు. 13 వారు స‍మ్‌దరమ్‌ది పెరి ఉల్కెఙ్‌ లెకెండ్ మనార్. వరి సిగుప‍ణిఙ్ ఉల్కెఙ్‌ డెఃయ్‌జి తసిని పొఙు లెకెండ్ మ‍న్నె. మరి సరి తప్సి బూలాని సుక్కెఙ్‌§ 1:13 యా సుక్కెఙ్ బూమి న‍న్నికెఙ్ గాని ఎసెఙ్‌ ఎసెఙ్‌ సొని సరి తప్సి సొనె లెకెండ్ మనార్, వారు. అందెఙె దేవుణు వ‍రివందిఙ్‍ ఎలాకాలం మండ్రెఙ్ గొప్ప సీకటి మన్ని బాడ్డి* 1:13 ఒదె సీకటి మ‍ని బాడ్డి. యా బాడ్డి నరకమ్‌నె త‍యా‍ర్ కిజి ఇడ్త‍మనాన్. 14 ఆదముదాన్ మొదొల్సి ఏడవ తరమ్‌దికాన్‌ ఆతి హానోకు పూర్‌బకాలమ్‌దు దేవుణుబాణిఙ్‌ వాతి మాటెఙ్‌ వెహ్తాన్‌. విరివందిఙ్ వెహ్తి అయ మాటెఙ్‌ వాని కాలమ్‌దు జర్గిని వందిఙె. ఇనిక ఇహిఙ “ఇదిలో ప్రబు వన్ని వెయు వెయిఙ్ దూతార్‌ వెట వాజినాన్. 15 విజెరిఙ్‌ తీర్ప కిదెఙ్ ప్రబు వాజినాన్. దేవుణు వందిఙ్ బక్తి సిల్లి వరిఙ్ తీర్పు సీజి సిక్స సీదెఙ్‌ వాండ్రు వాజినాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ బక్తి సిల్లికార్, దేవుణుబాణిఙ్‌ మన్సు దూరం ఇడ్జి సెఇ ప‍ణిఙ్ కిత్తార్‌. దేవుణు వందిఙ్ బక్తి సిల్లికార్‌ తియెల్‌ సిల్లెండ దేవుణు ఎద్రు వన్నిఙ్ పడిఃఇ కటినమతి మాటెఙ్‌ వ‍ర్‌గితార్”. 16 వారు దేవుణు ఎద్రు సణిఙిజినార్. ఆఇవరి ముస్కు నింద మోప్సినికార్. వారు వరి ఒడొఃల్‌ది సెఇ ఆసెఙ్‌ వజ కిజి సర్‌ద ఆదెఙ్‌ ఇజినె సుడ్ఃజినార్. వారు వరి వందిఙ్‌నె పణిదిఙ్‌ రెఇ బడాయ్‌ మాటెఙ్‌ వర్గిజినార్. ఆఇ వరిబాణిఙ్ ఇనికబా దొహ్కిద్ ఇజి వరిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజినార్.
ఓరిసి మండ్రెఙ్ ఇజి వెహ్సినాన్.
17 అహిఙ నాను నండొ ప్రేమిసినికిదెరా, మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ అపొస్తురు ఆతికార్‌ మిఙి ముఙాల వెహ్తిమని స‍ఙతిఙ్ మీరు ఎత్తు కిదు. 18 వా‍రు ఇనిక‍ వెహ్తార్‌ ఇహిఙ, క‍డెఃవెరి రోస్కాణ్ వెక్రిసినికార్ వానార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ బక్తి సిల్లెండ, వరి ఒడొఃల్ది సెఇ ఆసెఙ్‌ వజ కిజి సర్‌ద ఆజినె మంజినార్. 19 లోకాఙ్‌ కేటెఙ్ కేటెఙ్ కిబిస్నికార్ వీరె. పాపం ఏలుబడిః కిని మన్సు మ‍న్నికార్, దేవుణు ఆత్మ సిల్లికార్‌ వీరు. 20 గాని మీరు, ఇహిఙ నాను నండొ ప్రేమిసినికిదెరా, దేవుణుబాణిఙ్‌ మిఙి దొహ్‌క్తి నమకమ్‌దు పిరిజి వాదెఙ్‌ ఒరెన్ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్ తోడుః కిదెఙ్. దేవుణు ఆత్మ నడిఃపిసిని వజ పార్దనం కిజి మండ్రు. 21 దేవుణు మీ ముస్కు తోరిస్తి మన్ని ప్రేమదు మండ్రు. ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు మీ ముస్కు కనికారం మాజి, దేవుణు వెట ఎల్లకాలం బత్కిని బ‍త్కు సీదెఙ్‌ ఇజి ఎద్రు సుడ్ఃజి మండ్రు. 22 దేవుణు ముస్కు మన్ని నమకం వందిఙ్ అనుమా‍నం మని వరి ముస్కు కనికారం తోరిస్తు. 23 న‍మకమ్‌దాన్ తప్సిసొహి సెగొండారిఙ్, సిసు నడిఃమిహాన్ వెల్లి లాగితిలెకెండ్ రక్సిస్తు. తప్సి సొహి మరి సెగొండారిఙ్‌ కనికారం తోరిస్తు. గాని తియెల్‌దాన్‌ మండ్రు. వరి పణిఙ్ మఙి పడిఃఏద్. వారు కిని సెఇ పణిఙాఙ్‌ మాటు సెఎణ్ ఆదెఙ్‌ ఆఏద్‌. 24 మీరు పాపమ్‌దు తొరొ ఒడిఃజి అర్ఏండ మిఙి కాప్‌ కిదెఙ్, దేవుణు గొప్ప‍ పెరి జాయ్‌ ఎద్రు, గొప్ప‍ స‍ర్దదాన్, ఇని తప్పుబా సిల్లెండ మిఙ నిల్‌ప్తెఙ్, మఙి రక్సిస్నికాన్‌ ఆతి ఒరెండ్రె దేవుణు అట్నాన్. 25 మఙి రక్సిస్నికాన్‌ ఆతి దేవుణు, ఒరెండ్రె దేవుణు. మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు - వలెహానె వన్నిఙ్ పొగ్‌డిఃనాట్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వాండ్రె జాయ్‌దాన్ నిండ్రితి సోకు మన్నికాన్, వాండ్రె గొప్ప పెరికాన్, వాండ్రె గొప్ప సత్తు మన్నికాన్, వాండ్రె విజుదన్ని - ముస్క యా అతికారం మన్నికాన్. వాండ్రు విజు వనకాఙ్ ముఙా‍ల యావజ మహాన్‌, వాండ్రు ఏలు యావజ మనాన్, వాండ్రు వాని కాలమ్‌దు యావ‍జ మంజినాన్. ఆమెన్.

*1:11 1:11 క‍యిను వందిఙ్ సద్‌వీదు, ఆదికాండం 4:1-16

1:11 1:11 బిలాము వందిఙ్ సద్‌విదు, సంకియా పుస్తకం 22 - 24. అద్యాయమ్‌క లొఇ మ‍నద్

1:11 1:11 కోర వందిఙ్ సద్‌విదు, సంకియా పుస్తకం 16:1-35

§1:13 1:13 యా సుక్కెఙ్ బూమి న‍న్నికెఙ్ గాని ఎసెఙ్‌ ఎసెఙ్‌ సొని సరి తప్సి సొనె

*1:13 1:13 ఒదె సీకటి మ‍ని బాడ్డి. యా బాడ్డి నరకమ్‌నె