ప్రకటన పుస్తకం
డాఃఙితిమన్నికెఙ్‌ దేవుణు యోహనుఙ్‌ తోరిస్తికెఙ్‌
నెల్వ కిబిసినిక
ఇక్క బయ్‌బిల్‌దు మన్ని కడెఃవెరి పుస్తకం. తెలుగు బయ్‌బిలుదు యా పుస్తకం, ప్రకటన ఇజి మనాద్. ప్రకటన ఇని మాటదిఙ్‌ అర్దం డాఙితిమన్నికెఙ్‌ వెలి తోరిసినిక, టుకుర్‌ ఇడ్తిమన్నిక టుకుర్‌ లాగ్జి తోరిసినిక ఇజి అర్దం మనాద్. ఇక్కెఙ్‌ ఎయెర్‌బా ముఙాల నెస్తిమన్ని మాటెఙ్‌ ఆఉ. యేసుప్రబు వందిఙ్‌ని దేవుణుమాటదిఙ్‌ సాస్యం వెహ్ని వందిఙ్, యెసుప్రబు సిసుర్‌లొఇ ఒరెన్‌ ఆతి యోహాను ఇనివన్నిఙ్‌ రోమప్రబుత్వం ఆతికారిఙు, నారు డిఃబిస్తి పోక్తార్. ఈజియన్‌ సమ్‌దరం నడిమిమన్ని పత్మొస్ ఇని లోకు సిల్లి ఇజిరి దేసమ్‌దు పోక్తార్ (ప్రకటన 1:9).
వాండ్రు అయ ద్వీపుదు మహివలె, దేవుణు వన్ని దూతవెట యోహనుఙ్‌ తోరిస్తికెఙ్‌ వాండ్రు యా పుస్తకమ్‌దు రాస్త మనాన్. యేసు క్రీస్తు సిలువాదు సాజి, మర్‌జి నిఙిత్తి వెనుక, ఇంజుముంజు 60 పంటెఙ్‌ డాట్తివెనుక యా పుస్తకం ర‍సె ఆత మనాద్‌ ఇజి నమ్మిజినార్.
యా పుస్తకం, ఆసియాదు మన్ని ఏడు సఙమ్‌కాఙ్‌ రాస్తి ఉండ్రి ఉత్రమ్‌లెకెండ్‌ మనాద్ (ప్రకటన 1:10-11). వాని క‍లమ్‌దు ఇనికెఙ్‌ జర్గినెలె ఇని వందిఙ్‌ యా పుస్తకమ్‌దు రాస్త మనా‍ద్. యేసుప్రబు మర్‌జి వానివందిఙ్, మరి యా లోకమ్‌దు జర్గిదెఙ్‌ మన్నికెఙ్‌వందిఙ్, మరి యా లోకమ్‌ది ఆక్కర్‌వందిఙ్‌ యా పుస్తకమ్‌దు రాస్త మనాద్. డొమిసియన్‌ ఇనికాన్‌ రోమ రాజు మహివలె యా‍ పుస్తకం రాసె ఆత మనాద్‌ ఇజి నండొండార్‌ నమ్మిజినా‍ర్.
1
మొదొల్‌
యాక డాఃఙితిమహి సఙతిఙ్‌ దేవుణు, యేసుక్రీస్తుఙ్‌ సెందితివరిఙ్‌ తోరిస్తెఙ్‌ ఇజి వన్నిఙ్‌ తోరిస్తికెఙ్. వెటనె ఇనికెఙ్‌ జర్గినెలె ఇజి యేసు క్రీస్తు, వన్ని దూతెఙ్‌ వెహ్త పోక్తాండ్రె, అయ సఙతిఙ్‌ వన్ని పణిమణిసి ఆతి యోహానుఙ్‌ తోరిస్తాన్. దేవుణు మాటెఙ్‌ వందిఙ్‌ని, యేసు క్రీస్తు వన్నిఙ్‌ తోరిస్తి విజు వనకాఙ్‌ సుడ్ఃజి నిజమాతికెఙ్‌ ఇజి యోహాన్‌ సాస్యం వెహ్సినాన్. దేవుణుబాణిఙ్‌ వాతి యా ప్రవక్త మాటెఙ్, డటం సదివీజి మహివరిఙ్‌ వెన్‌పిసినికాన్‌ని, సద్‌వినికెఙ్‌ వెంజి అయాకెఙ్‌ మన్సుదు ఇడ్జి నమ్మిజి మంజినికాన్‌ దేవుణు సీజిని దీవెనమ్‌కు మంజినికాన్‌ ఆనాన్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, అయాకెఙ్‌ అయాలెకెండ్‌ జర్గిదెఙ్‌ సమయం డగ్రు ఆత మనాద్.
దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి వెహ్సిని మాటెఙ్.
అసియాదు మన్ని ఏడు, దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ యోహాను రాసినాన్. ముఙాల మహికాన్, ఏలు మన్నికాన్, వాని కాలమ్‌దు మంజినికాన్‌ ఆతికాన్, మరి వాండ్రు బస్తిమన్ని వన్ని సింహాసనం ఎద్రుమన్ని ఏడు ఆత్మెఙ్, వన్ని దయదార్మం మీ ముస్కు మంజి, మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిన్. 5-6 నమ్మకమాతికాన్‌ ఆతి సాసి, సాతి వరిబాణిఙ్‌ తొలిత నిఙిత్తికాన్, బూమి ముస్కు ఏలుబడిః కిజిని విజు రాజురిఙ్‌ ముస్కు రాజు ఆతి యేసుక్రీస్తుబా వన్ని దయదార్మమ్‌దాన్‌ మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిన్. మఙి ప్రేమిస్తాండ్రె వన్ని నలదాన్, మా పాపమ్‌కాఙ్‌ మఙి విడుదల కిజి, వన్ని బుబ్బాతి దేవుణుదిఙ్‌ ఉండ్రి రాజ్యం లెకెండ్‌ని, వన్నిఙ్‌ పణి కిని పుజేరిఙ్‌ లెకెండ్‌ కిత్తిమన్ని యేసుక్రీస్తుఙ్‌ గొప్ప గవ్‌రమ్‌ని అతికారం అంతు సిల్లెండ ఎలాకాలం మనీద్‌. ఆమెన్.
ఇదిలో, వాండ్రు మొసొపుదాన్‌ వాజినాన్‌! విజేరి కణుకెఙ్‌ వన్నిఙ్‌ సూణెలె. వన్నిఙ్‌ బల్లెమ్‌దాన్‌ గుత్తికార్‌బా సూణార్‌లె. బూమి ముస్కు మనికార్‌ విజేరె, వన్నిఙ్‌ సుడ్ఃజి గుండె కొత్తె ఆజి అడఃబనార్‌లె. అయాలెకెండ్‌నె ఆనాద్‌లె. ఆమెన్.
“అల్పాని ఒమెగ* 1:8 ఆల్ప గ్రీకుబాసది మొదొహి అక్సరం. ఒమెగ కడెఃవెరి అక్సరం నానె”, ఇహిఙ మొదొల్‌ని కొస నానె. “ముఙాల మహికాన్, ఏలు మన్నికాన్, వాని కాలమ్‌దు మంజినికాన్‌ ఆతి విజు దన్నిఙ్‌ సత్తు మన్నికాన్” ఆతిమన్ని ప్రబు ఆతి దేవుణు వెహ్సినాన్.
లోకుమరిసి లెకెండ్‌ ఒరెన్‌
యేసువందిఙ్‌ వాజిని స్రమెఙ లొఇ, వాండ్రు కిని ఏలుబడిఃదుని, వన్ని వందిఙ్‌ కస్టమ్‌కు ఓరిస్తెఙ్, మీవెట కూడ్ఃజి మన్నికాన్‌ ఆతి, మీ తంబెరి ఆతి యోహాను ఇని నాను, దేవుణు మాట వందిఙ్‌ని యేసువందిఙ్‌ సాస్యం వెహ్ని వందిఙ్, సమ్‌దరం నడిఃమి మన్ని పత్‌మోసు ఇని ద్వీపుదు 1:9 ద్వీపుసురుల సమ్‌దరం మన్ని ఇజిరి దేసెం ఒరెనె మహ. 10-11 వారమ్‌దిఙ్‌ మొదొహి రోజు ఆతి ప్రబు దినమ్‌దు, నాను దేవుణు ఆత్మదాన్‌ నిండ్రితి మహివలె, జోడు బాంగ ఊక్నిలెకెండ్‌ ఉండ్రి కంటం నా వెనుకహాన్‌ వెహ. నీను సుడ్ఃజినికెఙ్‌ విజు ఉండ్రి పుస్తకమ్‌దు రాసి, ఎపెసు, స్ముర్‌న, పెర్‌గాము, తుయతయ్‌ర, సర్‌దిసు, పిలదెల్పియ, లవొదికియ ఇని ఏడు, దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ పోక్‌అ ఇజి, అయా కంటం నఙి వెహ్తిమన్నిక, నా వెనుకహాన్‌ నాను వెహ. 12 యాక వెహానె, నావెట వర్గిజిని కంటం ఇనికాదొ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్, నాను వెనుక మహ్త. నాను వెనుక మహ్తిఙ్, బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కిత్తి ఏడు దీవ డండిఙ్‌ సుడ్ఃత. 13 అయ దీవ డండిఙ నడిఃమి, లోకు మరిసి ఆతి వన్నిఙ్‌ పోలితి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ సుడ్ఃత. వాండ్రు వన్ని పాదమ్‌ దాక అందితి మన్ని ఉండ్రి నీరి సొక్క పొర్‌పాజి గుండెదు బఙారమ్‌దాన్‌ మన్ని కంటువ తొహె ఆత మహాన్‌. 14 వన్ని బురాని వన్ని బుర్రది కొప్పు తెల్లాని దూతిదిఙ్‌ పోలిసి, గాందులెకెండ్‌ తెలాఙ్‌‌ మహాద్‌. వన్ని కణుకెఙ్, సిసు కొనెఙ్‌లెకెండ్‌ మహె. 15 వన్ని పాదమ్‌కు కంసు సొల్లుదు కాప్తి, కంజు మెర్సినిలెకెండ్‌ మహె. వన్ని కంటం గొప్ప పెరి గడ్డ జాటు లెకెండ్‌ మహాద్‌. 16 వాండ్రు వన్ని ఉణెర్‌ కియుదు ఏడు సుక్కెఙ్‌ అస్త మహాన్‌. రుండి దరిఙ్‌బా తెవుగు మన్ని కుర్ద లెకెండ్‌ మన్ని మాటెఙ్‌ వన్ని వెయుదాన్‌ వెల్లి వాతె. వన్ని మొకొం పూర్తి జాయ్‌దాన్‌ మెర్సిని పొద్దుది జాజ్‌ లెకెండ్‌ మహాద్‌. 17 వన్నిఙ్‌ సుడ్ఃతానె, నాను సాతివన్నిలెకెండ్‌ వన్ని పాదమ్‌కాఙ్‌ అర్త. అయావలె వాండ్రు వన్ని ఉణెర్‌ కియు మా ముస్కు ఇడ్ఃజి ఈహు వెహ్తాన్‌. “తియెల్‌ ఆమా. నాను మొదొహికాన్. నాను కడెఃవెరిదికాన్. 18 నాను బత్కిజి మంజినికాన్. నాను సాతిమహికాన్‌ గాని ఇదిలో ఎలాకాలం బత్కిజిన. మరి సావుదిని సాతికార్‌ మంజిని అయా లోకమ్‌ది తాలంకియు నా కీదు మనాద్. 19 అందెఙె, ఏలు మన్ని వనకాఙ్‌ వందిఙ్, మరి వాని కాలమ్‌దు జర్గిదెఙ్‌ మనికెఙ్, నీను సుడ్ఃతి మనికెఙ్‌ నీను రాస్‌అ. 20 నా ఉణెర్‌ కియుదు నీను సుడ్ఃతి మన్ని ఏడు సుక్కెఙ్, ఏడు దేవుణు సఙమ్‌క దూతార్. మరి బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కితి మన్ని ఏడు దీవ డండిఙ్, ఏడు దేవుణు సఙమ్‌కు.

*1:8 1:8 ఆల్ప గ్రీకుబాసది మొదొహి అక్సరం. ఒమెగ కడెఃవెరి అక్సరం

1:9 1:9 ద్వీపుసురుల సమ్‌దరం మన్ని ఇజిరి దేసెం