ఎబ్రి లోకురిఙ్‌ రాస్తి ఉత్రమ్‌దిఙ్‌ నెల్వ కిబిసినిక
ఇస్రాయేలు లోకుర్‌ అయ్‌గుప్తు దేసమ్‌దు వెటిపణి కిజి మహార్‌. వారు నండొ బాదెఙ్‌ ఆజి మహార్‌. దేవుణు ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ అయ్‌గుప్తు దెసమ్‌దాన్‌ డిఃస్‌పిసి, కానాను దేసెమ్‌దు ఒత్తెఙ్‌ ఇజి, మోసె వరిఙ్‌ నడిఃపిసి తత్తాన్‌. కానాను దేసమ్‌నె వరిఙ్‌ సీన ఇజి దేవుణు వరిఙ్‌ ఒట్టు కిత్తాన్‌, వారు పయ్‌నం కిజి మహి వలె, మోసె వెట దేవుణు వరిఙ్‌ పది ఆడ్రెఙ్‌ సీజినాన్‌. దన్ని వెట దేవుణు వెహ్సినాన్‌, “నాను వరి నడిఃమి మండ్రెఙ్‌ ఇజి నా వందిఙ్‌ నెగ్గి ఇల్లు లెకెండ్‌ మంజిని ఉండ్రి గుడారం తొహ్తెఙ్‌”, ఇజి (నిర్గమ 25:8). యాక ఎలాగ తొహ్తెఙ్‌ ఇజి గుర్తులెకెండ్‌ ఉండ్రి రూపు దేవుణు మోసెఙ్‌ తోరిసినాన్‌. “నాను మిఙి సుడ్ఃజి, మీ వెట అబ్బె వర్గిన”, ఇజి దేవుణు వెహ్తాన్ (నిర్గమ 29:42). అందెఙె, దేవుణు మంజిని ఉండ్రి బాడ్డినె గుడారం. దేవుణు మంజిని బాడ్డిదిఙ్‌ పోలిత మనాద్‌ యా గుడారం (ఏబ్రి 9:11).
పుజేరిఙు - యూదురి మతమ్‌దు, లేవి తెగాదు మన్ని వరిఙె, పుజేరిఙు ఇజి ఏర్‌పాటు కినార్‌. మహి తెగాదికార్‌ విరిఙ్‌ వరి దసమ్‌బాగం సీదెఙ్‌. పుజేరిఙు ఆఏండ, పెరి పుజేరిఙు ఇజి, విజేరె పుజేరిఙ ముస్కు మన్ని పెరి పుజేరిఙు ఇజి నండొండార్‌బా మహార్‌. ఉండ్రి కాలమ్‌దు విజేరె పుజేరిఙ ముస్కు మన్ని పెరి పుజేరి ఇజి దేవుణు తోలిత ఏర్‌పాటు కిత్తాన్* 1:0 ఏబ్రి 5:4. పుజేరిఙు దేవుణుదిఙ్‌ ఒద్దె కెట ఆతి గదిదు డుఃగ్‌జి సేవ కిత్తార్‌. గాని విజేరె పుజెరిఙ ముస్కు మని పెరి పుజేరి ఒరెండ్రె దేవుణుదిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గదిదు డుఃగ్‌జి సేవ కిత్తాన్‌. ఏలు యేసు మా వందిఙ్‌ విజేరె పుజేరిఙ ముస్కు మన్ని పెరి పుజెరి వజ వాత మనాన్‌.
గుడారం - దేవుణు మోసెఙ్‌ తోరిస్తి రూపు వజ తయార్‌ కిత్తి ఉండ్రి టంబు గుడుఃసని దన్నిలొఇ మన్ని వనక వందిఙ్‌నె గుడారం ఇనార్‌. ఇబ్బెనె దేవుణు వన్ని లోకుర్‌ వెట వర్గినాన్‌. టంబు గుడుఃసదిఙ్‌ రుండి గద్దిఙ్‌ మన్నె. దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి గదిని దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కెట ఆతి గది ఇజి రుండి మన్నె. యా రుండి గదిఙ్‌బా దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి ఇట్తికెఙె. ఉండ్రి తెరనె యా రుండి గదిఙ కేట కేట కితాద్‌. తెర, నీరి దుపాటి లెకెండ్‌ మనాద్‌. రుండి గదిఙ నడిఃమి డొఃయె ఆత మనాద్‌. అయాక నండొ దలం మన్నిక, నండొ సోకుదాన్‌ అట మనార్‌.
దేవుణుదిఙ్‌ కేట ఆతి గది - దేవుణుదిఙ్‌ కేట ఆతి గది పెరీక. దన్నిఙ్‌ 30 మూరెఙ్‌ నీరిండ్‌, 15 మూరెఙ్‌ ఒసార్‌ మహాద్‌. దిన్ని లొఇ దేవుణు ఎద్రు రొటెఙ్‌ ఇడ్ని బల్ల ఉండ్రి కల్లితి సిల్లి బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కిత్తి దీవెఙ్‌ డండి ఉండ్రి, దేవుణుదిఙ్‌ దూపం సురుని మాలి పెటె ఉండ్రి, మన్నె.
1 దేవుణు ఎద్రు రొటెఙ్‌ ఇడ్ని బల్ల
దేవుణుదిఙ్‌ కేట ఆతి గదిది ఉణెర్‌ పడఃకాదు యా బల్ల మంజినాద్‌. యాక తుంబ మరాతి సెక్కెఙాణిఙ్‌ తయార్‌ కితిక. దిన్ని ముస్కు కల్తిసిల్లి బఙారమ్‌దాన్‌ పూత రాస్త మనాద్‌. దేవుణు ఎద్రు ఇడ్ని రోటెఙ్‌ ఎస్తివలెబ దిన్ని ముస్కు మంజినె. యూదురి ఆసారం వజ యా రొటెఙ్‌ ఉండ్రి పలెమ్‌దు, రుండి వర్సెఙ్‌ ఆరు దొత్తిఙ్‌ మంజినె. విస్రాంతి దినమ్‌దునె యాకెఙ్‌ మారిసి మరి కొత్తకెఙ్‌ ఇడ్నార్‌. అయా పడాయి రొటెఙ్‌ పుజెరిఙునె తిండ్రెఙ్‌. మరి ఎయెర్‌బా తిండ్రెఙ్‌ ఆఏద్‌. లేవి తెగాదు మన్నికారె, యా రొటెఙ్‌ తయార్‌ కినార్‌. విస్రాంతి దినమ్‌దిఙ్‌ ముఙాల మన్ని రెయునె తయార్‌ కినార్‌. 1:0 లేవి 24:5-9
2 కల్‌తి సిల్లి బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కిత్తి దీవ డండిఙ్‌
యా డండిఙ్‌ కల్‌తి సిల్లి బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కిత్తిక్కాదె. దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి గదిది డేబ్ర పడఃకాద్‌ మంజినాద్‌. యా కంతుదు ఏడు దీవెఙ్‌ మంజినె. దిన్ని ముఙాల మన్ని బాడ్డిదు జాయ్‌ మండ్రెఙ్‌నె యాక మంజినాద్‌. ఒరెన్‌ పుజేరి పెందల్‌కని పొదొయ్‌క కసిసి మంజినాన్‌. 1:0 నిర్గమ 26:35
3 దూపం సుర్ని మాలి పెటె
యాక, నడిఃమి డెర డగ్రు మంజినాద్‌. దిన్ని ముస్కు దూపమ్‌నె ఆఏండ మరి ఇనికబా కూలిఙ్‌నొ, జంతుఙ్‌నొ పార పొట్టిఙ్‌నొ సుర్‌దెఙ్‌ ఆఏద్‌. పెందల్‌కని పొదొయ్‌క దూపం సుర్నార్‌. గాని యాక దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గదిదు మన్ని ఉండ్రి వస్తు. అందెఙె, దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గద్దిదు మంజినక ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్‌.§ 1:0 ఏబ్రి 9:4, 1రాజు 6:22
దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గది - దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గది నీరిండ్‌, ఒసార్‌ ఉండ్రె సమానమ్‌నె. 15 మూరెఙ్‌ మన్నె. దిన్ని లొఇ మందసం మనాద్‌. మందసం ఇహిఙ ఉండ్రి పెటె. యాక దేవుణు మనాన్‌ ఇజి ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌ మనాద్‌. దేవుణుదిఙ్‌ కేట ఆతి గదిదిఙ్‌ని ఒద్దె కేట ఆతి గదిదిఙ్‌ నడిఃమి ఉండ్రి డెర అడ్డు మనాద్‌. యా డెర నండొ దలం మన్నిక. నండొ కరీదిక. దన్ని ముస్కు నండొ సోకుదాన్‌ అటార్‌. దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గదిదు విజేరె పుజేరిఙ ముస్కు పెరి పుజేరి ఒరెండ్రె సొనాన్‌. మరి ఎయెన్‌బ సొన్‌ఎన్‌. వాండ్రుబా ఏంటుదిఙ్‌ ఒర్సునె, సోనాన్‌. లోకురి విజెరె పాపమ్‌క వందిఙ్‌ పూజ సీదెఙ్‌ ఉండ్రి రోజు మనాద్‌. నాండిఙె డేర పెర్‌జి, లొఇ సొనాన్‌.* 1:0 ఏబ్రి 9:27
యేసు మా వందిఙ్‌ విజెరె పుజేరిఙ ముస్కు మన్ని పెరి పుజేరి ఆత మనాన్‌. వాండ్రు సిలువాదు సాతిఙ్‌, పాపమ్‌క వందిఙ్‌ ఎలాకాలం వందిఙ్‌ ఉండ్రి సుట్టు పూజ లెకెండ్‌ వన్నిఙ్‌ వాండ్రె ఒపజెపె ఆతాన్‌. 1:0 ఏబ్రి 7:27 యేసు సిలువాదు సాతి గడిఃయాదు దేవుణు గుడిఃదు దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి గదిదిఙ్‌ని దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గదిదిఙ్‌ నడిఃమి మహి డేర, ముస్కుహాన్‌ అడిఃగిదాక రుండి బదెఙ్‌ ఆజి కింజితాద్‌. 1:0 మత్తయి 27:51 ముఙాల డేర పెర్‌జి విజేరె పుజేరిఙ ముస్కు మన్ని పెరి పుజేరి ఒరెండ్రె దేవుణు వెట వర్గిదెఙ్‌ లొఇ డుఃగ్‌నాన్‌. గాని క్రీస్తు సాతిఙ్‌, వన్ని ముస్కు నమకం ఇడ్ని ఎయెన్‌బా దేవుణు డగ్రు సొండ్రెఙ్‌ అట్నాన్‌. మరి పూజదిఙ్‌ అవ్‌సరమ్‌బా సిల్లెద్‌.
మందసం - మందసం ఉండ్రె దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి గదిదు మన్ని వస్తు. మందసం ఇహిఙ ఉండ్రె పెటెనె. యాక తుంబ మరాతి సెక్కెఙాణిఙ్‌ తయార్‌ కిజి దిన్ని ముస్కుని లొఇ కల్‌తి సిల్లి బఙారమ్‌దాన్‌ పూత రాసె ఆతమనాద్‌. దిన్ని ముస్కు ఉండ్రి మూత మనాద్‌. అయాకబా కల్‌తి సిల్లి బఙారమ్‌దాన్‌ పూత రాసె ఆత మనాద్‌. అయాక మూత నెక్సి ముద కిదెఙ్‌ ఆనాద్‌. లాగ్‌జి సాప్తెఙ్‌బా ఆనాద్‌.§ 1:0 నిర్గమ 25:10-15 యా మూతదిఙ్‌ “కరుణ పీటం” ఇనార్‌.* 1:0 నిర్గమ 25:7 కరుణ పీటం ఇహిఙ, పాపమ్‌కు సెమిస్ని బాడ్డి ఇజి అర్దం. కరుణ పీటం ముస్కు కెరూబుఙ్‌ మన్నె. కెరూబుఙ్‌ లోకు మూర్తి వజనె మన్నె గాని రెక్కెఙ్‌ మన్నె. యా కెరూబుఙ్‌ ఇతాన్‌ ఉండ్రి ఆతాన్‌ ఉండ్రి ఎద్రు నిల్సి, కరుణ పీటమ్‌దునె బేసి రెక్కెఙ్‌ కోరిస్తె మన్నె. 1:0 నిర్గమ 25:18-22 కెరుబుఙ నడిఃమి మొసొప్‌ మనాద్‌. కరుణా పీటం ముస్కు యా మొసొప్‌దు దేవుణు మంజినాన్‌. పరిసుద్దమాతి దేవుణు యా లెకెండ్ బాన్‌ మంజినాన్‌. అందెఙె ఇని సెఇకాన్‌నొ తప్పు కిత్తికాన్‌నొ బాన్‌ కరుణ పీటం డగ్రు సొండ్రెఙ్‌ అట్‌ఏన్‌. గాని దేవుణు ఏర్‌పాటు కిత్తి విజేరె పుజేరిఙ ముస్కు మన్ని పెరి పుజేరి ఒరెండ్రె సొండ్రెఙ్‌ అట్నాన్‌. వాండ్రుబా వన్ని సొంత ఇస్టమ్‌దాన్‌నొ,పూజ కిత్తి దన్ని నల సిల్లెండనొ సొండ్రెఙ్‌ ఆఏద్‌. యా లెకెండ్‌ సిల్లెండ సొహిఙ వాండ్రు నిజం సానాన్‌.
మందసమ్‌దు మన్నికెఙ్‌ - మందసమ్‌దు దేవుణు మోసెఙ్‌ సిత్తి పది ఆడ్రెఙ్‌ రాస్తి మన్ని రుండి పల్కెఙ్‌ మన్నె. కల్‌తిసిల్లి బఙారమ్‌దాన్‌ తయార్‌ కిత్తి జగ్గుదు మన్నా మనాద్‌. మరి, సిగిరిస్తిమన్ని, అహరోను డుడ్డుబా మనాద్‌.
మన్నా ఇహిఙ తెలాని గింజ లెకెండ్‌ మనాద్‌. తేనె నూనె లెకెండ్‌ రుసి మంజినాద్‌. దేవుణు ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ బిడిఃమ్‌ బూమిదు నడిఃపిసి మహివలె వరిఙ్‌ తిండ్రెఙ్‌ యాక సిత్తాన్‌. 1:0 నిర్గమ 16:14-31
పది ఆడ్రెఙ్‌ రాస్తి ఇడ్తి పల్కెఙ్‌ - యా పల్కెఙ్‌ పణకాణిఙ్‌ తయార్‌ కిత్తికెఙె. నన్ని పల్కెఙ ఆడ్రెఙ్‌ గీస్త మనాద్‌.§ 1:0 నిర్గమ 31:18
డేవ - డేవ నడిఃమి టంబు గుడుఃస మనాద్‌. డేవ సుటులం వెల్‌గు మనాద్‌. దిన్నిఙ్‌ ఉండ్రి సరి మానాద్‌. డేవదు సంత సుర్ని మాలి పీటని నొర్‌బాదెఙ్‌ ఏరు ఇడ్ని పలెం మన్నె.
సంత సుర్ని మాలి పీట - యాక తుంబ మరాతి సెక్కెఙాణిఙ్‌ తయార్‌ కిత్తిక. దిన్ని ముస్కు కంసు పూత రాస్త మనాద్‌. ఇబ్బెనె సంద సుర్జి పూజ కినార్‌. యా పీటదు సిసు ఎస్తివలెబా నమ్‌బిఏండ కసీనె మండ్రెఙ్, యా మాలి పీట సరి డగ్రు మంజినాద్‌.
నొర్‌బాదెఙ్‌ ఏరు ఇడ్ని పలెం - యా పల్లెం సంద సుర్ని మాలి పీటని, గుడారం నడిఃమి మంజినాద్‌. యాకబా కంసుదాన్‌ తయార్‌ కిత్తిక. పుజేరిజు పూజ కిని ముఙాల్‌నొ,గుడారమ్‌ లొఇ సొని ముఙాల్‌నొ నొర్‌బాదెఙ్‌ ఏరు ఇడ్నికాదె యాక.
ఏబ్రి లోకురిఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
ఏబ్రి లోకురిఙ్‌ రాసిని ఉత్రమ్‌నె యాక. ఏబ్రి లోకుర్‌ ఇహిఙ, క్రీస్తు ముస్కు నమకం ఇట్తి యుదురి లోకుర్‌. యా ఉత్రం రాస్తికాన్‌ ఎయెన్‌ ఇజి తెలిఏద్‌. యేసు ప్రబునె, దూతారిఙ్‌ ఇంక మోసెఙ్‌ ఇంక, మోసె సితి రూలు వజ పుజెరి పణి కిజిని పెరి పుజేరిఙ ఇంక గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి యా ఉత్రమ్‌దు వెహ్సినాద్‌. పూజెఙ్‌ లోకురి పాపమ్‌కు సొన్‌పిస్‌ఉ. గాని యేసు ప్రబు పూజ ఆతి దన్నితాన్‌నె లోకురి పాపమ్‌కు సొనె. వన్ని నలదాన్‌నె, లోకుర్‌ సుబ్బరం ఆనార్‌. దేవుణు డగ్రు దయ్‌రమ్‌దాన్‌ మండ్రెఙ్‌ అట్నార్‌. అయాలెకెండ్‌, కొత్త ఒపుమానం నడిఃపిస్నికాండ్రె యేసు ఇజి వెహ్సినాద్‌. మరి దేవుణు ముస్కు నమకం ఇట్తి పూర్‌బమ్‌దు బత్కిజి మహి నండొండార్‌ వరిఙ్‌ వెహ్సినార్‌. కండెవెరిదు, నమ్మితి లోకుర్‌ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజి యా ఉత్రమ్‌దు వెహ్సినాద్‌.
1
పూర్‌బమ్‌దు, ఆఇ ఆఇ నండొ సమయమ్‌దు, నండొ రకమ్‌కాణిఙ్, దేవుణు ప్రవక్తరు వెట మా అనిగొగొరిఙ్‌ వర్గితాన్. గాని యా కడెఃవెరి దినమ్‌కాఙ్, వాండ్రు వన్ని మరిన్‌ వెట మఙి వర్గితాన్. వన్ని వెటనె బూలోకమ్‌ని దని లొఇ మనికెఙ్‌ విజు దేవుణు తయార్‌ కిత్తాన్‌. వన్నిఙె, విజు దనిఙ్‌ అక్కు మనికాన్‌ ఇజి ఏర్‌పాటు కిత్తాన్‌. దేవుణు గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి తోరిస్నికాండ్రె మర్రిన్. వన్ని లెకెండె వీండ్రు మనాన్. గొప్ప సత్తు మని వన్ని మాటదాన్, బూలోకమ్‌దు మని విజు వన్కాఙ్‌ వీండ్రు నడిఃపిసినాన్. లోకురి పాపమ్‌కు నొర్‌దెఙ్‌ వాండ్రు సాతి వెనుక, గొప్ప పెరి దేవుణు ఉణెర్‌ పడఃకాదు అతికారమ్‌దు బస్తాన్. అందెఙె, వాండ్రు దూతార్‌ ముస్కు గొప్ప పెరికాన్‌ ఆతాన్. దూతార్‌ పేర్కు ముస్కు దేవుణు వన్నిఙ్‌ సితి పేరు గొప్ప పెరిక మని లెకెండ్, వాండ్రు పెరికాన్‌ ఆతాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు యేసుప్రబుఙ్‌నె ఆఏండ, వన్ని దూతారిఙ్‌ ఎయెరిఙ్‌బా ఎసెఙ్‌బా వెహ్‌ఎతాన్, “నీను నా మర్రిన్. నేండ్రు నానె నీ బుబ్బ ఆత మన”, 1:5 కీర్తన 2:7. ఇజి. మరి, దేవుణు దూతారిఙ్‌ ఎయెరిఙ్‌బా ఎసెఙ్‌బా వెహ్‌ఎతాన్”, నానె వన్ని బుబ్బ ఆన. వాండ్రె నా మరిన్‌ ఆనాన్‌లె”, 1:5 1సము 7:14; 1దినరు 17:13. ఇజి. మరి, దేవుణు వన్ని లొల్‌సుర్‌ కొడొఃదిఙ్‌ యా లోకమ్‌దు తపిసిని వలె, వెహ్సినాన్, “దేవుణు దూతార్‌ విజెరె వన్నిఙ్‌ పొగిడిఃజి మాడిఃస్తెఙ్‌వలె”, 1:6 ద్వితీ 32:43. ఇజి. దూతార్‌ వందెఙ్‌ వెహ్సినివలె, వాండ్రు ఈహు వెహ్సినాన్, “గాలి లెకెండ్‌ వన్ని దూతారిఙ్‌ తయార్‌ కిజినాన్, కసిస్ని సిసు లెకెండ్, వన్ని పణి మణిసిరిఙ్‌ తయార్‌ కిజినాన్”, 1:7 కీర్తన 104:4. ఇజి. గాని వన్ని మరిన్‌ వందిఙ్‌ ఈహు వెహ్సినాన్, “ఓ దేవుణు, నీను బస్ని సిమాసనం అంతు సిల్లెండ ఎల్లాకలం మంజినాద్. నీను నీతి నిజాయితిదాన్‌ రాజు వజ ఏలుబడిః కిని. నీను నిజమాతి దనిఙ్‌ ప్రేమిస్తి మని. సెఇ దనిఙ్‌ దూసిస్తి మని. అందెఙె, నీ దేవుణు ఆతి దేవుణు నిఙి ఎర్లిసి సర్‌ద ఆని గొప్ప గనం సితాన్. యాక నీ జత మని వరిఙ్‌ సితి దన్నిఙ్‌ ఇంక నండొ గొప్ప పెరిక”, 1:9 కీర్తన 45:6,7. ఇజి, దేవుణు మరిన్‌ వందిఙ్‌ వెహ్సినాన్. 10 వాండ్రు మరి వెహ్సినాన్, “ఓ ప్రబువా, లోకం పుటిస్‍ఎండ ముఙాలె, యా లోకమ్‌దిఙ్‌ పునాది ఇడ్తికి నీనె. ఆగాసం తయార్‌ కితికి నీనె. 11 అయాకెఙ్‌ విజు నాసనం ఆనె. గాని నీను మంజిని. పాత పణిదిఙ్‌ రెఎండ పడాఃయిక ఆనిలెకెండ్‌ అయాకెఙ్‌ విజు పణిదిఙ్‌ రెఎండ పడాఃయికెఙ్‌ ఆనె.
12 పంసె మడఃత కినిలెకెండ్, నీను వన్కాఙ్‌ మడఃత కిని. పాత మారిసిని లెకెండ్, వన్కాఙ్‌ మారిసిని. గాని నీను ఎలాకాలం ఉండ్రె లెకెండె మంజిని. నీను ఎసెఙ్‌బా డొక్ర ఆఇ”, 1:12 కీర్తన 102:25-27. ఇజి. 13 దేవుణు వన్ని దూతార్‌ ఎయెరిఙ్‌బా ఎసెఙ్‌బా వెహ్‌ఎతాన్, “నాను నీ పగాతి వరిఙ్‌ నీ పాదమ్‌క అడిఃగి ఇడ్నిదాక, నీను నా ఉణెర్‌ పడఃకాద్‌ మసి మన్‌అ”, 1:13 కీర్తన 110:1. ఇజి. 14 అహిఙ, దూతార్‌ ఎయెర్‌? వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్‌ సేవ కిని ఆత్మెఙ్‌నె. దేవుణు రక్సిసిని వరిఙ్‌ సాయం కిదెఙ్, వాండ్రు పోక్తికారె.

*^ 1:0 ఏబ్రి 5:4

^ 1:0 లేవి 24:5-9

^ 1:0 నిర్గమ 26:35

§^ 1:0 ఏబ్రి 9:4, 1రాజు 6:22

*^ 1:0 ఏబ్రి 9:27

^ 1:0 ఏబ్రి 7:27

^ 1:0 మత్తయి 27:51

§^ 1:0 నిర్గమ 25:10-15

*^ 1:0 నిర్గమ 25:7

^ 1:0 నిర్గమ 25:18-22

^ 1:0 నిర్గమ 16:14-31

§^ 1:0 నిర్గమ 31:18

1:5 1:5 కీర్తన 2:7.

1:5 1:5 1సము 7:14; 1దినరు 17:13.

1:6 1:6 ద్వితీ 32:43.

1:7 1:7 కీర్తన 104:4.

1:9 1:9 కీర్తన 45:6,7.

1:12 1:12 కీర్తన 102:25-27.

1:13 1:13 కీర్తన 110:1.