అపొస్తుడు ఆతి పవులు పిలెమొనుఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిస్నిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు కొలొసి పట్నమ్‌దు మని పిలెమొను ఇని ఒరెన్‌ దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వన్నిఙ్‌ రాస్తి ఉత్రమ్‌నె యాక. పిలెమొనుఙ్‌ ఒనెసిము ఇని ఒరెన్‌ వెట్టిపణి మనిసి మహాన్‌. ఒనెసిము పిలెమొనుఙ్‌ డిఃస్తాండ్రె, ఉహ్‌క్సి ఎంబెనొ సొహాన్‌. వాండ్రు సొహి మహివలె పవులుఙ్‌ దసూల్‌ ఆతాన్. పవులు వన్నిఙ్‌ సువార్త వెహ్తిఙ్, వాండ్రు యేసుక్రీస్తుఙ్‌ నమ్మితాన్.
పవులు ఒనెసిముఙ్‌ పిలెమొను డగ్రు మర్‌జి పోక్సినాన్. నీను, ఒనెసిముఙ్‌ సెమిసి ఒరెన్‌ తంబెరి లెకెండ్‌ వన్నిఙ్‌ డగ్రు కిఅ, ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు ఏలు దేవుణు వెట సమందం ఆతికాన్‌ ఇజి యా ఉత్రమ్‌దు రాసి ఒనెసిము వెట పోక్సినాన్.
1
1-2 క్రీస్తుయేసు వందిఙ్‌ జెలిదు మన్ని పవులు ఇని నాను రాసిని ఉత్రం. మా వెట సువార్త పణి కిజిని మా సొంత కూలాయెన్‌ ఆతి పిలెమొనుఙ్, మా తఙి లెకెండ్‌ మని ఆపియెఙ్, మా వెట క్రీస్తు వందిఙ్‌ సేవకిదెఙ్‌ నండొ కస్టబడిఃజి కాట్లాడఃజిని అర్‌కిపుఙ్, మీ ఇండ్రొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ రాసిన. మా కూలాయెన్‌ ఆతి తిమోతిబా నా వెట మిఙి వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్సినాన్.
మా బుబ్బ ఆతి దేవుణుని ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు దయా దర్మమ్‌దాన్‌ మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్.
దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు
4-5 ఓ పిలెమొను, నాను నిఙి ఒడిఃబిజి పార్దనం కినివలె, నా దేవుణుదిఙ్‌ ఎస్తివలెబా వందనమ్‌కు వెహ్సిన. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, లోకుర్‌ నఙి వెహ్సినార్‌ నీను ప్రబు ఆతి యేసుఙ్‌ నమ్మిజిని ఇజి. దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ ప్రేమిస్ని ఇజి. దిని వందిఙ్‌ నాను దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. క్రీస్తు వందిఙ్‌ నీను నమ్మిత్తి సఙతిఙ్‌ మహివరిఙ్‌ ఉసార్‌దాన్‌ వెహ్తెఙ్‌ ఇజి నాను పార్దనం కిజిన. అయావలె దేవుణు మఙి సీజిని విజు నెగ్గి ఇనాయమ్‌కు నీను పూర్తి నెస్నిలె. యేసు క్రీస్తు వెట మాటు కూడిఃతి మనితానె దేవుణు అయా ఇనాయమ్‌కు మఙి సీనాన్. ఓ తంబెరి, దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ నీను ప్రేమిసి, వరి పాణమ్‌దిఙ్‌ నిమాలం కిబిస్‌అ. ఆహె, నీను నఙి నండొ సర్‌ద కిబిస్తిదె ఆదరిస్తి.
పవులు ఒనెసిము వందిఙ్‌ బతిమాల్‌జినాన్‌.
8-10 అందెఙె, క్రీస్తు నఙి సితి అతికారమ్‌దాన్‌ నీను కిదెఙ్‌ మని పణి కిఅ ఇజి ఆడ్ర సీదెఙ్‌ నఙి అక్కు మనాద్. గాని నాను నిఙి బతిమాల్జిన. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నీను దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ ప్రేమిస్నికి ఇజి నాను నెసిన. డొక్ర ఆత, ఏలు క్రీస్తుఙ్‌ సేవ కిని వందిఙ్‌ జెలిదు మని పవులు ఇని నాను నిఙి బతిమాల్జిన. నా మరిన్‌ లెకెండ్‌ మని ఒనెసిముఙ్‌ సాయం కిని వందిఙ్‌ నాను బతిమాల్జిన. నాను గొలుస్కాణిఙ్‌ మహివలె వాండ్రు నా మరిన్‌ లెకెండ్‌ ఆతాన్. నానె వన్నిఙ్‌ దేవుణు దరొట్‌ తత. 11 వాండ్రు* 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్‌ అర్‌దం పణిదిఙ్‌ వానికాన్‌ ఇజి. ముఙాల, నిఙి ఎందనిఙ్‌ పణిదిఙ్‌ రెఇకాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు నిఙి డిఃస్త సొహాన్‌. గాని ఏలు నిఙిని నఙి పణిదిఙ్‌ వాతికాన్‌ ఆతాన్. 12 నఙి నండొ ఇస్టం ఆతి వినిఙ్‌ నీ డగ్రు మర్‌జి పోక్సిన. 13 సువార్త వెహ్సిని వందిఙ్‌ నాను గొలుస్కాణిఙ్‌ మనివలె, నఙి సాయం కిదెఙ్‌ వినిఙ్‌ నా డగ్రు ఇడ్ఃదెఙ్‌ నఙి ఇస్టం మనాద్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, విన్ని సాయం నీను కితి లెకెండ్‌ ఆదెఙ్. 14 గాని నీను వెహ్‌ఎండ నాను వినిఙ్‌ ఇబ్బె ఇడ్ఃఎ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నా వందిఙ్‌ నీను కిని ఇని మేలుబా నాను డటిసి వెహ్తిఙ్‌ ఇజి ఆమాట్. గాని నిఙి ఇస్టం ఆతివజ, పూర్తి మన్సుదాన్‌ కిదెఙ్.
15-16 వాండ్రు మర్‌జి వానిక నీ డగ్రు ఎలాకాలం మంజిని వందిఙ్‌నెసు. వాండ్రు సెగం కాలం దూరం ఆత మహాన్‌. అందెఙె ఏలుదాన్‌ వాండ్రు నీ వెట్టిపణి కిని వన్నిలెకెండ్‌ ఆఎన్. దన్నిఙ్‌ ఇంక నండొ ఇస్టం మని ఒరెన్‌ తంబెరి లెకెండ్‌ మనాన్. నఙి వన్ని ముస్కు ఒరెన్‌ తంబెరి లెకెండ్‌ నండొ ఇస్టం మనాద్. గాని వన్నిఙ్‌ నిఙి ఒదె ఇస్టం మంజినాద్‌లె. ఒరెన్‌ వెట్టిపణి కిని వన్ని వజ ఇస్టం మంజినాద్‌లె. యేసుప్రబు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్‌ ఒరెన్‌ తంబెరి వజబా ఇస్టం మంజినాద్‌లె.
17 అందెఙె క్రీస్తు వందిఙ్‌ నీ వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాన్‌ ఒరెన్‌ ఇజి, నఙి ఒడ్ఃబితిఙ, నీను నఙి ఎలాగ డగ్రు కినిదొ, అయా లెకెండ్‌ వన్నిఙ్‌ డగ్రు కిఅ. 18 వాండ్రు నిఙి ఇని తపు కితిఙనొ, నిఙి అప్పు మర్‌జి సీదెఙ్‌ మహిఙనొ, అయాక నా ముస్కు మోప్‌అ. 19 పవులు ఇని నాను నా సొంత కీదాఙె రాసిన. నీను దేవుణు దరొట్‌వాదెఙ్‌ నానె సాయం కిత. అందెఙె నీ కొత్త బత్కు వందిఙ్, నఙి నీ బత్కునె సీదెఙ్‌ మనాద్. గాని నాను అయాక లొస్‌ఎ. వాండ్రు సీదెఙ్‌ మనికెఙ్‌ నాను తిరిస్న. 20 ఓఓ తంబెరి, యేసుప్రబు వెట మఙి మని సమందమ్‌దాన్, నీ బాణిఙ్‌ నాను యా సాయం కోరిజిన. యేసుప్రబు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్‌ వన్నిఙ్‌ డగ్రు కిజి నఙి సర్‌ద కిబిస్‌అ. 21 నాను వెహ్తికెఙ్‌ నీను తప్‌ఎండ కిని ఇజి నాను నెసిన. అందెఙె నాను నిఙి రాసిన. ఒఒ, నాను వెహ్తి దని ముస్కు నీను నండొ కినిలె ఇజి నాను నెసిన.
22 జెలిదాన్‌ నఙి డిఃస్ని వందిఙ్‌ మీరు పార్దనం కిజినిదెర్. మీ పార్దనం దేవుణు వెంజి, మీ డగ్రు మర్‌జి వాదెఙ్, దేవుణు సాయం కినాన్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. అందెఙె నా వందిఙ్‌ ఉండ్రి బాడ్డిః తయార్‌ కిఅ.
23 యేసు క్రీస్తుఙ్‌ వెహ్సిని వందిఙ్‌ నా వెట జెలిదు మని ఎపప్ర నిఙి వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్సినాన్. 24 అయాలెకెండ్, నా వెట సేవ పణి కిజిని మార్కు, అరిస్తార్కు, దెమ, లూక ఇనికార్‌బా నిఙి వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్సినార్.
25 ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు దయా దర్మం మిఙితోడు మనీద్.

*1:11 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్‌ అర్‌దం పణిదిఙ్‌ వానికాన్‌ ఇజి.