యోహను రాస్తి సువార్త
నెల్వ కిబిసినిక
పన్నెండు మణిసిర్‌ సిసూర్‌ లొఇ ఒరెనాతి యోహాను రాస్తి పుస్తకమ్‌నె యాక. యేసు యా లోకమ్‌దు బత్కిజి మహివలె జర్గితి దన్నివందిఙ్‌ కతవజ వాండ్రు వహ్సినాన్. యేసు ఎయెన్‌? వాండ్రు దేవుణు మరిసి, దేవుణు వెట మహికాన్, గాని వాండ్రు దేవుణునె. తయార్‌ కితిక ఇనికబా వాండ్రు సిల్లెండ కల్గిఏతాద్. వాండ్రె దేవుణు మాట, లోకురి విజేరి పాపమ్‌కు సొన్‌పిస్తెఙ్‌ పూజ ఆతి మెండ గొర్రె పిల్ల లెకెండె వాండ్రు. ఎలాకాలం బత్కిని బత్కు సీని టిండి లెకెండె వాండ్రు. లోకమ్‌దిఙ్‌ జాయి లెకెండె మనాన్. నెగ్గి గవుడుఎన్‌ లెకెండె మనాన్, సావుదాన్‌ మర్‌జి నిఙిత్తి బత్కు సీనికానె వాండ్రు ఇజి యేసు వందిఙ్‌ యా పుస్తకమ్‌దు వెహ్సినాన్. యా సువార్త రాసి మహివలె, రోమ గవర్‌మెంటుదు మన్నికార్‌ దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి వరిఙ్‌ నండొ మాలెఙ్ కిజి మహర్. అందెఙె నమ్మితి వరిఙ్‌ దయిరం సీదెఙ్‌ యోహాను రాస్తికాదె యా పుస్తకం.
1
యేసు క్రీస్తు దేవుణు వాక్యం
లోకం పుటిస్ఏం‍డ ముఙాలె, దేవుణు వందిఙ్‌ వెహ్సిని వాక్యం ఇనికాన్‌ ఒరెన్‌ మహాన్‌. వాండ్రు దేవుణు వెట మహాన్‌. వాండ్రె దేవుణు. వాండ్రు లోకం పుటిస్‍ఏండ ముఙాలె, దేవుణువెట మహాన్‌. విజు వన్నివెట దేవుణు తయార్‌ కితాన్. కల్గితిమన్నిక ఇనికబా వాండ్రు సిల్లెండ కల్గిఏతాద్. జీవు వన్నిబాన్‌ మనాద్. అయా జీవు లోకురిఙ్‌ జాయి ఆత మనాద్. జాయ్‌ సీకటిదు జాయ్‌ సీజినాద్. గాని సీకటిదుమన్నికార్‌ జాయ్‌దిఙ్‌ నెస్‌ఏతార్. దేవుణు బాణిఙ్‌ పోక్తి ఒరెన్‌ మణిసి వాతాన్. వన్ని పేరు యోహాను. వాండ్రు అయా జాయ్‌వందిఙ్‌ సాస్యం వెహ్తెఙ్‌ ఒరెన్‌ సాసిలెకెండ్‌ వాతాన్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, విన్నిబోద వెంజి లోకుర్‌ విజెరె అయా జాయ్‌దిఙ్‌ నమ్మిదెఙ్‌ వాతాన్. యొహాను అయా జాయ్‌ ఆఏన్. గాని అయా జాయ్‌వందిఙ్‌ సాక్సం వెహ్తెఙ్‌ వాతాన్. అయా జాయ్‌నె నిజమాతి జాయ్‌. నిజమాతి జాయ్‌ లోకమ్‌దు వాజి లోకురిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ జాయ్‌ సీజినాన్. వాక్యంనె నిజమాతి జాయ్‌. 10 వాండ్రు లోకమ్‌దు మహాన్‌. లోకమ్‌దు మనికెఙ్‌ విజు వన్నివెటనె దేవుణు తయార్‌ కితాన్. గాని లోకుర్‌ వన్నిఙ్‌ పోలిస్తెఙ్‌ అట్‌ఏతార్. 11 వాండ్రు వన్ని సొంత దేసమ్‌దు సొహాన్‌. గాని వన్ని సొంత యూదురి లోకుర్‌ వన్నిఙ్‌ డగ్రు కిఏతార్. 12 వన్నిఙ్‌ ఎసొండార్‌ డగ్రు కిత్తారొ, వారె వన్నిముస్కు నమకం ఇట్తికార్. నన్నివరిఙ్‌ వన్నికొడొఃర్‌ ఆదెఙ్‌ వాండ్రు అతికారం సిత్తాన్. 13 వారు అప్పొసి వెట పుట్తికార్‌ ఆఏర్. ఒడొఃల్‌ ఆసదాన్‌ పుట్తికార్‌ ఆఏర్. వారు ఎత్తు కితివజ పుట్తికార్‌ ఆఏర్. దేవుణునె వరిఙ్‌ వన్ని కొడొఃర్‌ ఇజి ఇట్తాన్. 14 వాక్యం ఇనికాన్‌ లోకు ఆతాండ్రె మా నడిఃమి బత్కితాన్. వాండ్రు మా ముస్కు వన్నిదయాదర్మం పూర్తి తోరిస్తాన్. వాండ్రు దేవుణు వందిఙ్‌ నిజమాతికెఙ్‌ పూర్తి తోరిస్తాన్. వాండ్రు ఎసొ గొప్పపెరికాన్‌ ఇజి మాపు సుడ్ఃతాప్. బుబ్బ బాణిఙ్‌ వాతి ఒరెండ్రె మరిసి ఆతి గొప్ప పెరివన్నిఙ్‌ సుడ్ఃతాప్. 15 యోహాను వన్నివందిఙ్‌ సాక్సం వెహ్సినాన్. వాండ్రు లోకురిఙ్, “నా వెన్కా వానికాన్‌ నఙి మిస్తికాన్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు నాను పుట్‌ఏండ ముఙాల్‌ మన్నికాన్‌ ఇజి నాను వెహ్తికాన్‌ వీండ్రె”, ఇజి డటం డేల్సి వెహ్తాన్‌. 16 వన్ని పూర్తి దయాదర్‌మందాన్‌ వాండ్రు మఙి విజెరిఙ్‌ దీవిస్తాన్. కాలమ్‌కు గడఃప్సి మహిఙ్‌బా వాండ్రు మఙి దీవిసినె మంజినాన్. 17 యూదురిఙ్, రూలుఙ్‌ మోసెవెట దేవుణు సితాన్. వన్ని దయా దర్మం ని వన్ని వందిఙ్‌ నిజమాతి సఙతిఙ్‌ యేసు క్రీస్తు వెట వాతె. 18 ఎయెన్‌బా ఎసెఙ్‌బా దేవుణుదిఙ్‌తొఎన్. గాని అప్పొసి పడఃకాద్‌ మన్ని, దేవుణు వెట సమానం ఆతి, ఒరెండ్రె మరిసినె దేవుణు ఎయెన్‌ ఇజి మఙి తెలివి కిబిస్తాన్.
యోహాను యేసు వందిఙ్‌ వెహ్సిని సాస్యం
19-20 యెరూసలెమ్‌దాన్‌ యూదురి పెద్దలిఙు, యోహాను డగ్రు పుజెరిఙు ని లేవి జాతిదు మన్ని వరిఙ్‌ పోక్తార్. “నీను ఎయెన్‌ ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్‌బాదెఙ్‌ వరిఙ్‌ పోక్తార్. నస్తివలె యోహను ఈహు వరిఙ్‌ సాక్సి వెహ్తాన్‌. “నాను క్రీస్తు ఆఏ”, ఇజి నెగ్రెండ వెహ్తాన్‌. 21 అయావలె వారు, మరి నీను ఎయి? నీను ఏలియ ప్రవక్తనా? ఇజి వెన్‌బాతార్. “ఆఏ”, ఇహాన్‌. “నీను మాపు ఎద్రు సూణి ప్రవక్తనా?”, ఇజి వెన్‌బాతిఙ్, “ఆఏ”, ఇహాన్‌. 22 అందెఙె వారు, “నీను ఎయెన్‌? మఙి పోక్తివరిఙ్‌ మర్‌జి వెహ్తెఙ్‌ నీను ఉండ్రి జబాబు సిదా. నీ వందిఙ్‌ నీను ఇన్నిక ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్‌బాతార్. 23 దన్నిఙ్‌ యోహాను యెసయ ప్రవక్త వెహ్తివజ వెహ్తాన్‌. “ ‘ప్రబు వందిఙ్‌ సరితినాఙ్‌ కిదు, ఇజి బిడిఃమ్‌ బూమిదు డేల్‌సినివన్ని లెకెండ్‌* 1:23 యెసయ 40:3. మన్న నాను”. 24-25 వన్ని డగ్రు వాతికార్‌ పరిసయ్‌రు పోక్తికార్. అయావలె, అయా పరిసయురుఙ లొఇ సెగొండార్‌ వన్నిఙ్, “నీను క్రీస్తు ఆఇఙ, ఏలియ ప్రవక్త ఆఇఙ, మాపు ఎద్రు సూణి ప్రవక్త ఆఇఙ, మరి ఎందనిఙ్‌ నీను బాప్తిసం సీజిని?”, ఇజి వెన్‌బాతార్.
26 దన్నిఙ్‌ వాండ్రు, “నాను ఏరుదాన్‌ బాప్తిసం సీజిన. గాని మరి ఒరెన్‌ మనాన్. వాండ్రు మీ నడిఃమి మనాన్. వన్నిఙ్‌ మీరు పోలిస్‌ఇదెర్. 27 వాండ్రె నా వెన్కా వాజినికాన్. వన్ని జోడ్ఃకు బేల్టు కూతెఙ్‌బా నాను ఏపటితికాన్‌ ఆఎ”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 28 యొర్దాను ఇన్ని గడ్డ అతాహ పడఃకాద్‌ మన్ని బెతానియ ఇన్ని పట్నమ్‌దు యాకెఙ్‌ విజు జర్గితె. బానె యోహాను బాప్తిసం సీజి మహాన్‌.
29 మర్‌సనాండిఙ్, యేసు వన్నిడగ్రు వాజినిక యోహాను సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండ్రె వాండ్రు, “ఇదిలో లోకురి పాపమ్‌క వందిఙ్‌ పూజ ఆదెఙ్‌దేవుణు పోక్తి వన్ని మెండ గొర్రె పిల్ల. వాండ్రు లోకురి పాపమ్‌కు సొన్పిస్నాన్”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 30 “నా వెన్కా ఒరెన్‌ వాజినాన్, వాండ్రు నఙి ఇంక మిస్తికాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు నాను పుట్‌ఎండ ముఙాల మన్నికాన్‌ ఇజి నాను ఎయె వందిఙ్‌ వెహ్తనొ వాండ్రె వీండ్రు'. 31 వీండ్రు ఎయెన్‌ ఇజి నానె నెస్‌ఎత. గాని ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ వీండ్రు ఎయెన్‌ ఇజి తెలివి కిని వందిఙె నాను ఏరుదాన్‌ బాప్తిసం సీజి వాత”, ఇజి వెహ్తాన్‌.
32 మరి వాండ్రు నెస్తిక ఈహు సాక్సి వెహ్తాన్‌‌: “దేవుణు ఆత్మ ఉండ్రి పారపొటి లెకెండ్‌ ఆగాసమ్‌దాన్‌ డిఃగ్‌జి వాజి వన్నిముస్కు మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 33 నానుబా వన్నిఙ్‌ నెస్‌ఎండ మహ. గాని ఏరుదాన్‌ బాప్తిసం సిఅ ఇజి నఙి వెహ్తి పోక్తి దేవుణునె నఙి వెహ్తాన్‌, ‘దేవుణు ఆత్మ డిఃగ్‌జి ఎయెర్‌ ముస్కు మంజినిక నీను సూణిదొ వాండ్రె దేవుణు ఆత్మదాన్‌ బాప్తిసం సీనాన్‌’, ఇజి. 34 వెహ్తి లెకెండ్‌ వినిఙ్‌ జర్గితిక నాను సుడ్ఃత. అందెఙె నాను వెహ్సిన, ‘వీండ్రె దేవుణు మరిసి ఇజి’.
యేసు మొదొహి సిసూర్‌
35 మర్‌సనాండిఙ్, మరి, యోహాను వన్ని రిఎర్‌ సిసూర్‌ వెట నిహ మహాన్‌. 36 అయావలె యేసు అయా సరి సొన్సి మహిఙ్, వన్నిఙ్‌ డిటం సుడ్ఃజి, ‘ఇదిలో, పూజ ఆదెఙ్‌ దేవుణు పోక్తి వన్ని మెండ గొర్రె పిల్ల’, ఇజి వెహ్తాన్‌. 37 అయా రిఎర్‌ సిసూర్‌ వాండ్రు వెహ్తిక వెహరె, యేసు వెన్కా సొహార్‌. 38 యేసు మహ్తండ్రె, వారు వెన్కా వాజినిక సుడుఃతాన్. సుడ్ఃతాండ్రె వరిఙ్, “మీరు ఇనిక రెబాజినిదెర్‌?”, ఇజి వెన్‌బాతాన్. వారు వన్నిఙ్, “రబ్బి, ఇహిఙ బోదిస్నికాన్, నీను ఎంబె మంజిని?”, ఇజి వెన్‌బాతార్. 39 వాండ్రు, “రదు, వాజి సుడ్ఃదు”, ఇహాన్‌. అందెఙె వారు సొహరె, వాండ్రు మంజినిబాన్‌ సుడ్ఃతార్. అయా రోజు వారు వన్నివెట మహార్‌. అయావలె రమారమి పొగల్‌నాల్గి గంటెఙ్‌ ఆత మహాద్‌. 40 సిమోన్‌ పేతురు తంబెర్సి ఆతి ఆంద్రెయ ఇన్నికానె యోహాను వెహ్తిక వెంజి యేసువెట సొహి రిఏర్‌ లొఇ ఒరెన్. 41 వాండ్రు వెటనె, వన్నిఅన్నసి సిమోనుఙ్‌ రెబాతాండ్రె, “మాపు మెసయెఙ్‌ 1:41 మోసయ ఇహిఙ దేవుణు వన్ని లోకురిఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ ఏర్‌పాటు కిత్తి పోక్తికాన్‌. ఇది ఏబ్రి బాస సుడ్‌తాప్”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 42 వెహ్తండ్రె వన్నిఙ్‌ యేసు డగ్రు తతాన్. యేసు సిమోనుఙ్‌ సుడ్ఃజి, “నీను యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను. నీను కేప ఇజి కూకె ఆనిలె”, ఇజి వెహ్తాన్‌. (గ్రీకు బాసదు అయా మాట పేతురు ఇజి రాస్త మనాద్. దని అర్దం ఇన్నిక ఇహిఙ సటు ఇజి).
యేసుపిలిపుఙ్‌ నతనయేలుఙ్‌ కూక్సినాన్‌
43 మహ్స నాండిఙ్, గలీలయ ముటదు సొండ్రెఙ్‌ ఇజి యేసు ఒడ్ఃబితాన్. అయావలె, వాండ్రు పిలిపుఙ్‌ దసూల్‌ ఆతాతాండ్రె వన్నిఙ్, “నా వెట వాజి నా సిసూడుః ఆఅ”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 44 పిలిపు బెత్‌సెయ్ద ఇని పట్నమ్‌దికాన్. పిలిపు, ఆంద్రెయ, పేతురు వీరు ఉండ్రె పట్నమ్‌దికార్. 45 పిలిపు నతనయయేలు ఇని వన్నిఙ్‌ రెబాతాండ్రె వన్నిఙ్, “మోసె రాస్తి సితి రూలుదు వాండ్రు రాస్తి మన్ని వన్నిఙ్, ప్రవక్తరు బా రాస్తి మన్ని వన్నిఙ్‌ మాపు దసూల్‌ ఆతాప్. వాండ్రు నజరెతుదికాన్‌ ఆతి యేసు. యోసేపు మరిసి”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 46 అందెఙె నతనియేలు వన్నిఙ్, “నెగ్గికెఙ్‌ ఇనికబా నజరేతుదాన్‌ వానాదా?”, ఇజి వెన్‌బాతాన్. వన్నిఙ్‌ పిలిపు, “వాజి సుడ్ఃఅ”, ఇహాన్‌. 47 యేసు నతనియేలు వన్ని డగ్రు వాజినిక సుడ్ఃతండ్రె, “ఇవిలొన్‌ నిజమాతి ఇస్రాయేలుదికాన్‌ వాజినాన్. విని లొఇ ఇన్ని సెఇకెఙ్‌బా సిల్లు”, ఇజి వన్ని వందిఙ్‌ వెహ్తాన్‌. 48 అయావలె నతనియేలు వన్నిఙ్, “నీను ఎలాగ నఙి నెస్ని?”, ఇజి వెన్‌బాతిఙ్‌ యేసు, “పిలిపు నిఙి కూక్‌ఏండ ముఙాలె, నీను బొడెమరాన్‌ అడిఃగి మనిక నాను సుడ్ఃత”, ఇహాన్‌. 49 నతనియెలు, “బోదిస్నికి, నీను దేవుణు మరిసి. నీను ఇస్రాయేలు లోకురి రాజు”, ఇహాన్‌. 50 అందెఙె యేసు వన్నిఙ్, “నీను బొడెమరాన్‌ అడిఃగి మంజినిక నాను సుడ్ఃత ఇజి నాను వెహ్తిఙ్‌నె నీను నమిజిని. దినిఙ్‌ ఇంక మిస్తి నండొ పెరి పణిఙ్‌ నీను సూణిలె”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 51 వాండ్రు వన్నిఙ్, “నాను నిజం వెహ్సిన, ఆగాసం రెయ్‌ ఆజి దేవుణు దూతెఙ్‌ లోకుమరిసిఆతి నా డగ్రు ఎక్సి సొనిక డిగ్‌జి వానిక నీను సూణిలె”, ఇజి వెహ్తాన్‌.

*1:23 1:23 యెసయ 40:3.

1:41 1:41 మోసయ ఇహిఙ దేవుణు వన్ని లోకురిఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ ఏర్‌పాటు కిత్తి పోక్తికాన్‌. ఇది ఏబ్రి బాస