2
Hã kỹ sóg tag to jykrén ja nĩ, ha mẽ: “ag kanẽ jun mãn sór tũ inh nĩ,” he sóg, “hã kỹ sóg ag venh tĩg ke tũ nĩ ver,” he sóg ãjag to. Ha mẽ, isỹ ãjag kanẽ jun kỹ ũ nỹ hỹn inh fe tỹ mrin kenh mũ'? Isỹ ãjag kanẽ jun kỹ ũ tỹ inh fe tỹ mrin kenh ke tóg tũ tĩ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ vẽnh rá ẽn jẽnẽ gé, ãjag tỹ inh kanẽ jun tũ nĩn jé gé, sỹ ãjag ki jun kỹ. Inh jun kỹ tóg inh mỹ há tĩnh mũ, ãjag tỹ inh fe tỹ mrin ken kỹ. Tag to sóg jykrén tĩ gé, ha mẽ. “Ag tỹ inh fe tỹ mrin ke kỹ tóg hỹn ag mỹ sér tĩ gé,” he sóg tĩ, ãjag to. Sỹ ãjag mỹ carta ẽn rán mũn kỹ sóg to fỹ mág mỹr, ãjag tugrĩn sóg kanẽ jur, ãjag tugrĩn sóg vẽnh mỹ en. Inh pi(jé) ãjag kanẽ jun sór ja nĩ'. Isỹ ãjag to há pẽ nĩn kỹ sóg ãjag mỹ vẽnh rá ẽn han ja nĩgtĩ, ãjag tỹ isỹ ãjag to há nĩ tag ki kanhró nỹtĩn jé.
Ẽg tỹ jagnẽ mỹ vẽnh pãte fón ke
Ha mẽ, ãjag kãmĩ ũ tóg ãjag kanẽ jur han ja nĩ. Ti pi(jé) isavĩn kanẽ jun ja nĩ'. Ãjag kar kanẽ jun ja tóg nĩ. Hẽn ri ke mũn sóg tó há han ja tũ nĩ, isỹ: “ãjag kar,” he kỹ. Ãjag kãmĩ ũn e kanẽ junjur han tóg hã ra, ti tỹ Topẽ vĩ mranh tugrĩn. Kỹ ãjag tóg hur ti mỹ vĩ kónãn. Ha ti tovãnh, gen kỹ. Vãhã ti mỹ vẽnh pãte fón nĩ, ti mỹ vẽnh vĩ há hã tómnĩ. Ke tũ nĩ (mũ) ra ti fe kaj tóg ti tén ke mũ, ha vemnĩ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ tag to vĩ sór mũ vãhã, ha mẽ: ti mỹ ven nĩ, ãjag tỹ ti to há nỹtĩ ti. Isỹ ãjag tỹ inh vĩ kri fig mũ ẽn ve sór ja vẽ, hã jé sóg ãjag mỹ vẽnh rá ẽn jẽnẽ ja nĩ, mỹr, ha mẽ. 10 Ãjag tỹ ũ mỹ vẽnh pãte fón kỹ sóg ti mỹ vẽnh pãte fón tĩ gé. Kejẽn sóg vẽnh pãte fón tĩ, ũ mỹ. Kỹ sóg Cristo rĩnve ti mỹ vẽnh pãte fón tĩ, ãjag jagãgtãn kỹ. 11 Satanás tỹ ẽg tỹ hẽ ri ke tũ nĩn jé sóg vẽnh pãte fón tĩ. Ti tỹ nén to jykrén mũ ẽn ki kanhró ẽg tóg nĩ mỹr, Satanás tỹ nén to jykrén mũ ti.
Paulo krĩ kufy
12 Ha vé, isỹ cidade tỹ Trôade tá jun ja nĩn kỹ sóg tá ke ag mỹ Cristo kãme sér ẽn tó ja nĩgtĩ. Kỹ ag tóg jẽmẽ há han ja nĩgtĩ, ẽg Senhor tỹ ag krĩn kỹ. 13 Hã ra sóg ẽg mré ke tỹ Tito ve ja tũ nĩ tá. Isỹ tá ti venh ke vẽ vẽ, hã ra tóg ki tũ nĩ, isỹ tá jun mũ ra. Hã kỹ sóg ti to krĩ kufy nĩ ja nĩgtĩ. Hã kỹ sóg ag mỹ: “isĩg ke vẽ,” he kỹ tĩg ja nĩ sir, ga tỹ Macedônia ra, ti nón.
Jesus vĩ tỹ nén ger há ri ke nĩ
14 Hã ra sóg Topẽ hã mỹ vĩ há han tĩ. Ti hã ne inh jẽnẽg tĩ', isỹ ẽmã kar mĩ tĩg jé, Cristo tugrĩn. Kỹ vẽnh kar tóg ti tỹ tỹ ũn mág pẽ nĩ hã vég tĩ, ag tỹ inh jykre jagma ẽvãnh kỹ. Hã kỹ vẽnh kar tóg ti ki kanhrãn mũ sir, isỹ ag mỹ ti tón kỹ. Kỹ tóg ag mỹ nén ger há kri nĩ nĩ, ag tỹ ti vĩ mẽn kỹ. 15 Nén ger há tóg vẽnh kar kri rũm ke tĩ. Ri ke ti nĩ, isỹ vẽnh kar mỹ Cristo kãmén kỹ, ag tỹ Topẽ ki kanhrãn jé. Vẽnh kar mỹ sóg ti vĩ tó tĩ, ũn krenkren mũ ag mỹ, ũn vãgfor kỹ nỹtĩ ag mỹ ke gé. 16 Ũn vãgfor kỹ nỹtĩ ag tỹ inh vĩ mẽg mũ ra kri fig tũ nĩn kỹ ag tóg nũgme ki vár ke mũ. Kỹ inh vĩ tóg ag mỹ nén ũ ter ger gy ẽn ri ke nĩ. Ag jãvo ũn krenkren mũ ag tỹ inh vĩ jẽmẽ kỹ ag tóg rĩnrĩr ke mũ, ag tỹ inh vĩ kri nĩm kỹ. Kỹ inh vĩ tóg ag mỹ ẽg tỹ nén ger há mẽ kỹ ẽg fe tỹ mrin ke ẽn kri nĩ nĩ. Hã ra ẽg pi(jé) vẽsóg ki vẽnh rãnhrãj tag han há nỹtĩgtĩ'. 17 Ha vé, ũ ag vỹ Topẽ vĩ kãmén to ti kaja ve sór tĩ, jãnkamy ve sór to ag tóg Topẽ vĩ kãmén tĩ. Ke tũ nĩ kỹ ag tóg ti vĩ tó ẽn tugrĩn vẽsỹ ũn mág han tĩ. Ag jãvo inh pi(jé) ti kaja ve sór tĩ', inh pi(jé) vẽsỹ ũn mág han sór mũ'. Cristo ki rã kỹ sóg Topẽ rĩnve ti kãmén tĩ. Jykre pir han sóg tĩ gé mỹr. Kỹ ũ tỹ inh jẽnẽg mũ vỹ tỹ Topẽ ti nĩ.