PAULO TỸ CARTA HAN:
CORINTO TÁ KE AG MỸ CARTA Ũ
1
Paulo tỹ rá vẽ, ẽg régre tỹ Timóteo mré. Jesus Cristo hã ne inh fẽg', isỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé, Topẽ tỹ inh kuprẽg kỹ. Isỹ Topẽ tũ ag mỹ rán vẽ, ẽmã tỹ Corinto tá, ga tỹ Grécia tá, ag mỹ, fag mỹ ke gé. Ẽg jóg tỹ Topẽ jé ãjag tar han, ti jé ãjag krĩ kuprãg, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti ke gé.
Topẽ tỹ Paulo krĩ tỹ kãnhvy' he
Topẽ mỹ sóg vĩ há han tĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mỹ, ẽg jóg mỹ, ũ tỹ ẽg jagãgtãn tĩ ẽn mỹ. Ẽg vẽsỹrénh kỹ tóg ẽg krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ. Ti hã mỹ sóg vĩ há han tĩ. Ti hã ne inh vẽsỹrénh mũ ra inh krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ', inh jagtar tĩn kỹ. Hã kỹ sóg inh kanhkã ag krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ gé, ag kã ũ tỹ nén ũ jagy vég mũ ra. Cristo jagtar ja ẽn ri ke pẽ ve mág sóg, hã kỹ Cristo tóg inh krĩ kufy tỹ hẽn ri ke tỹ tũ' he tĩ gé sir. Ãjag jagfy sóg jagtar tĩ, ãjag tỹ ti hã to tar nỹtĩn jé, ãjag krenkren jé. Topẽ tỹ isar han kỹ tóg inh kóm ãjag tar han ke mũ gé sir. Kỹ ãjag tóg inh kóm ti to krónh kenh ke tũ nĩ gé sir. Ãjag ki sóg ẽkrén mág tĩ, hã ra sóg ki kanhró nĩ, Topẽ tỹ ãjag tar han ẽn ki. Ũri ãjag tóg hã ra inh mré jagtar nỹtĩ, hã kỹ Topẽ tóg ãjag krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ gé, ti tỹ inh krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ ẽn ri ke.
Inh kanhkã', ãjag mỹ sóg inh jagtar mág ja tó sór mũ. Ga tỹ Ásia tá sóg nén ũ jagy tãvĩ ve ja nĩ, kỹ sóg: “ũri inh hỹn kren mãn ke tũ nĩ ha,” he ja nĩ. “Ag tỹ isén ke hỹn,” he sóg mũ vẽ. Ẽn kã sóg Topẽ hã mĩ ẽkrég mũ sir. “Ti hã ne inh kren han ki kanhró nĩ',” he ja inh nĩ. “Ũn kãgter mũ ag rĩnrĩn mãn ki kanhró tóg nĩ, kỹ tóg inh kren han ki kanhró nĩ gé,” he ja inh nĩ. 10 Kỹ tóg inh kren han ja nĩ, iser kren mũ ẽn kã. Kỹ tóg kejẽn inh kren han mãn ke mũ gé. Ti hã mỹ sóg to vĩ tĩ, ti hã tỹ ijy nĩgãn jé. 11 Kỹ iso Topẽ mré vĩm nĩ gé. Kỹ tóg ãjag vĩ mẽnh mũ. Kỹ ãjag tóg ti mỹ vĩ há han ke mũ gé, ũ tỹ hẽn ri ke ag mré hã, ti tỹ inh jagãgtãn ke to.
Paulo tỹ ag venh tĩg ja tũ
12 Ha vé, vẽjykre kuryj hã han sóg tĩ. Ki hã tó sóg tĩ gé. Topẽ jykre hã han sóg tĩ. Inh pijé isỹ vẽsóg ki nén to jykrén mũ ẽn han tĩ'. Topẽ hã ne isar han tĩ', isỹ ti jykre ki króm jé. Kỹ sóg ãjag mỹ ti jykre hã kãmén ja nĩgtĩ gé. 13 Tag hã rán isóg tĩ gé. Ti pijé mẽ jagy tĩ'. Ãjag tỹ ki kanhrãn kãn kỹ tóg há tĩnh mũ. 14 Sĩn kỹ ãjag tóg tag to jykrén há han tĩ, ũri. Kejẽn ãjag tóg to jykrén kãn ke mũ, ha vem nĩ. Kỹ tóg ẽg Senhor tỹ Jesus kurã ẽn kã ẽg mỹ sér tĩnh mũ, ẽg tỹ jagnẽ ven kỹ.
15 Tag to jykrén kỹ sóg ãjag ki jun kren ja nĩgtĩ. Isỹ ãjag ki jun ke vẽ vẽ, isỹ ãjag tar han mãn jé. 16 Ãjag ve kar kỹ sóg ga tỹ Macedônia ra tĩg ke mũ vẽ. Kar kỹ, isỹ tá kãtĩg mãn kỹ sóg ãjag ve mãn ke mũ gé vẽ, ãjag tỹ inh jagãgtãn kỹ inh mỹ isỹ nén ve sór mũ ven jé, isỹ ga tỹ Judéia ra tĩg há han ke to. 17 Hã ra tóg inh mỹ ki króm ke ja tũ nĩ. Hã kỹ sóg jun ja tũ nĩ. Kỹ inh mỹ kanhir kỹ ãjag mỹ: “kãtĩg jé sóg ke mũ,” he ja nĩ'? Vó. Jykre régre han tũ sóg nĩgtĩ. Ũn jykre régre ag tỹ: “he,” he mũ ra ag tóg han sór tũ nĩgtĩ. Ge tũ sóg nĩgtĩ. 18 Topẽ hã ne inh jykre pir nĩ ki kanhró nĩ'. 19 Ti kósin jykre hã han sóg tĩ, Jesus Cristo jykre ti. Inh hã ne ãjag mỹ ti kãmén ja nĩ', Silas mré, Timóteo mré ke gé. Ti pijé ti tỹ: “he,” he mũ ra han ke tũ nĩ'. 20 Topẽ hã vỹ ẽg mỹ ẽg tỹ nén venh ke ti tó ja nĩgtĩ. Kỹ ẽg tóg ti kósin hã tugrĩn vég mũ sir. Kỹ ẽg tóg ti hã mỹ vĩ há han tĩ sir, to: “hã vẽ,” hen kỹ. 21 Topẽ hã ne Cristo tugrĩn isar han, ãjag mré hã. Ẽg kuprẽg tóg. 22 Kỹ tóg ẽg nĩgjẽg kỹ ẽg vin gé. Ti kuprĩg jẽnẽg tóg mũ ẽg mỹ. Ti tỹ ẽg nĩgjẽg hã vẽ. Ti kuprĩg tugrĩn ẽg tóg ki kanhró nỹtĩ, ti tỹ ẽg mỹ nén ũ há kar vin ke mũ ẽn ti.
23 Ha vé, ki hã sóg tó mũ, Topẽ hã ne ki kanhró nĩ'. Inh ón tĩ nĩ ra tóg inh vóg kónãn mũ vẽ. Isỹ ãjag to jũ tũ nĩ hã jé sóg ãjag tá jun ja tũ nĩ ver. 24 Inh pijé ãjag mỹ vĩ tar han sór mũ'. Jesus hã ki ãjag ge kỹ nỹtĩ. Ti hã to tar ãjag nỹtĩ. Ãjag fe tỹ mrin ke han sór sóg mũ, hã jé sóg ãjag to vãsãn tĩ.