PAULO TỸ CARTA HAN: CORINTO TÃ KE AG MỸ CARTA Ũ
1
Paulo tỹ rá vẽ, ẽg régre tỹ Timóteo mré. Jesus Cristo hã ne inh fẽg', isỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé, Topẽ tỹ inh kuprẽg kỹ. Isỹ Topẽ tũ ag mỹ rán vẽ, ũ tỹ cidade tỹ Corinto tá vẽnh mãn tĩ ag mỹ, ũ tỹ Grécia tá vẽnhmãn tĩ ag mỹ ke gé. Ẽg jóg tỹ Topẽ jé ãjag tar han, ti jé ãjag krĩ kuprãg, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti ke gé.
Topẽ tỹ Paulo krĩ tỹ kãnhvy' he
Topẽ mỹ sóg vĩ há han tĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh ti mỹ, ẽg jóg mỹ, ũ tỹ ẽg jagãgtãn tĩ ẽn mỹ. Ẽg vẽsỹrénh kỹ tóg ẽg krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ, Topẽ ti. Ti hã mỹ sóg agradecer he tĩ mỹr. Ti hã ne inh vẽsỹrénh mũ ra inh krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ', inh jagtar tĩn kỹ. Ti tỹ inh krĩ tỹ kãnhvy' he tugrĩn sóg inh kanhkã ag krĩ tỹ kãnhvy' he ki kanhró nĩ ha, inh kanhkã ũ tỹ nén ũ jagy vég mũ ra. Cristo jagtar ja ẽn ri ke pẽ ve mág sóg mỹr, hã kỹ Cristo tóg inh krĩ kufy tỹ hẽn ri ke tỹ tũ' he tĩ gé sir. Hã ra sóg ãjag jagfy jagtar nĩ, ãjag tỹ ti hã to tar nỹtĩn jé gé, ãjag krenkren jé. Topẽ tỹ isar han kỹ tóg inh kóm ãjag tar han ke mũ gé sir. Ãjag tỹ inh kóm jagtar nỹtĩn kỹ ãjag tóg inh kóm ti to krónh kenh ke tũ nĩ gé sir. Ãjag ki ẽkrén mág sóg tĩ, hã ra sóg ki kanhró nĩ, Topẽ tỹ ãjag tar han ẽn ki. Ũri ãjag tóg hã ra inh mré jagtar nỹtĩ, hã kỹ Topẽ tóg ãjag krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ gé, ti tỹ inh krĩ tỹ kãnhvy' he tĩ ẽn ri ke han tóg tĩ, ãjag mỹ.
Inh kanhkã', ãjag mỹ sóg inh jagtar mág ja tó sór mũ. Ga tỹ Ásia tá sóg nén ũ jagy tãvĩ ve ja nĩ, tá ag tóg isỹ hẽn ri ke kren, kỹ sóg: “ũri inh hỹn kren mãn ke tũ nĩ ha,” he ja nĩ. “Ag tỹ isỹ tũg' henh ke hỹn,” he sóg mũ vẽ. Ẽn kã sóg Topẽ hã mĩ ẽkrég mũ sir, isỹ vẽnhmỹ kren mãn ke tũ nĩn kỹ. “Ti hã ne inh kren han ki kanhró nĩ',” he ja inh nĩ. “Ũn kãgter mũ ag rĩnrĩn mãn ki kanhró tóg nĩ, kỹ tóg inh kren han ki kanhró nĩ gé,” he ja inh nĩ. 10 Kỹ tóg inh kren han ja nĩ, iser kren mũ ẽn kã, kỹ tóg kejẽn inh kren han mãn ke mũ gé. Ti hã mỹ sóg to vĩ tĩ, ti hã tỹ inh kren han jé. 11 Kỹ iso vãsãn nĩ gé, iso Topẽ mré vĩ kỹ, kỹ Topẽ tóg ãjag vĩ mẽnh mũ. Ti tỹ ãjag vĩ mẽ tugrĩn inh jagãgtãn kỹ ãjag tóg ti mỹ agradecer henh ke mũ. Kỹ ũ tỹ hẽn ri ke ag vỹ Topẽ mỹ vĩ há han ke mũ, ti tỹ inh jagãgtãn ke tugrĩn.
Paulo tỹ Corinto tá ke ag venh kãtĩg ja tũ
12 Ha vé, inh jykre tóg tỹ ũn há nỹ, ki kanhró inh nĩ. Vẽnh kar mỹ sóg nén ũ há hã han tĩ, vẽnh jykre kuryj, kỹ sóg ki hã tó tĩ gé, Topẽ jykre han kỹ. Inh pi(jé) isỹ vẽsóg ki nén to jykrén mũ ẽn hã han tĩ'. Topẽ hã ne isar han tĩ', isỹ ti jykre ki króm jé. Kỹ sóg ãjag mỹ ti jykre hã kãmén ja nĩgtĩ gé. 13 Tag hã rán isóg tĩ gé, kỹ ãjag tóg isỹ rá ve kỹ (ãjag tóg) ki kanhrãn ke mũ gé sir. Ti pi(jé) mẽ jagy tĩ'. Ãjag tỹ ki kanhrãn kãn kỹ tóg há tĩnh mũ. 14 Ãjag tỹ ki kanhrãn sĩ tag kãfór han kỹ tóg há tĩnh mũ. Kỹ kurã ẽn kã, ẽg Senhor tỹ Jesus kurã ẽn kã tóg ãjag mỹ sér tĩnh ke mũ, ãjag tỹ inh ven kỹ. Kỹ tóg inh mỹ sér tĩnh ke mũ gé, isỹ ãjag ven kỹ.
15 Tag to jykrén kỹ sóg ãjag ki jun kren ja nĩgtĩ. Isỹ ãjag ki jun ke vẽ vẽ, isỹ ãjag tar han jé. Isỹ vãsỹ ãjag tar han ja ẽn ri ke han mãn ke vẽ vẽ. 16 Kỹ sóg ãjag ve kar kỹ (sóg) ga tỹ Macedônia ra tĩg ke mũ vẽ. Kar kỹ, isỹ Macedônia tá kãtĩg mãn kỹ sóg ãjag ve mãn ke mũ vẽ gé, ãjag tỹ inh jagãgtãn kỹ inh mỹ jãnkamy nĩmnĩm' he jé vẽ vẽ, isỹ ga tỹ Judéia ra tĩg há han ke to. 17 Hã ra tóg inh mỹ ki krov ja tũ nĩ, hã kỹ sóg kãtĩg ja tũ nĩ. Kỹ inh mỹ kanhir kỹ ãjag mỹ: “kãtĩg jé sóg ke mũ,” he ja nĩ'? Vó. Inh jykre pijé', isỹ kanhir kỹ tó tĩ ẽn ti. Kỹ sóg jykré régre han tũ nĩgtĩ gé. Ũn jykre régre ag tỹ: “hej,” he mũ ra ag tóg han sór tũ nĩ. Ge tũ inh nĩgtĩ. 18 Topẽ hã ne ón vãnh nĩ', hã ra tóg ki kanhró nĩ, inh jykre pir nĩ ti. 19 Topẽ kósin jykre hã han sóg tĩ, Jesus Cristo jykre ti. Inh hã ne ãjag mỹ ti kãmén ja nĩ', Silas mré, Timóteo mré ke gé. Ti pi(jé) ã tỹ: “hej,” he mũ ra han ke tũ nĩ'. Han ti tĩ, nén ũ kar ti, Topẽ kósin ti. 20 Topẽ hã vỹ ẽg mỹ ẽg tỹ nén vẽnh ke ti tó ja nĩgtĩ, kỹ ẽg tóg ti kósin hã tugrĩn vég mũ sir, ti panh tỹ ẽg mỹ nén tó mũ ẽn ti. Hã tó sóg tĩ, vẽnh kar mỹ, Topẽ ón vãnh ẽn hã tó sóg tĩ. Kỹ ẽg tóg ti hã mỹ vĩ há han tĩ sir, Topẽ hã mỹ, ẽg tỹ ti tỹ ẽg mỹ nén tó mũ ẽn to: “hã vẽ,” hen kỹ. 21 Topẽ hã ne Cristo ki isar han, ãjag mré hã. Kỹ tóg ẽg kuprẽg gé. 22 Kỹ tóg ẽg nĩgjẽg kỹ ẽg vin tĩ gé. Ã kuprĩg jẽnẽg tóg mũ ẽg mỹ. Ti tỹ ẽg mỹ ã kuprĩg jẽnẽ tugrĩn ẽg tóg ki kanhró nỹtĩ, ti tỹ ẽg mỹ nén ũ kar vin ke mũ ẽn ti.
23 Ha vé, ki hã sóg tó mũ, Topẽ ne ki kanhró nĩ'. Inh ón tĩ nĩ ra tóg inh vóg kónãn mũ vẽ. Isỹ ãjag to jũ tũ nĩ jé, hã jé sóg ãjag tá jun ja tũ nĩ ver, cidade tỹ Corinto tá. Sỹ tá jun ra sóg ãjag to jũnh ke mũ vẽ. 24 Inh pi(jé) ãjag to tar han sór mũ'. Jesus hã ki ge kỹ ãjag nỹtĩ, ti hã to tar ãjag nỹtĩ. Ãjag fe tỹ mrin ke han sór sóg mũ vẽ, hã jé sóg ãjag to vãsãn tĩ vẽ.