16
Ẽg tỹ ẽg mré Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag jagãgtãn ke
Kỹ sóg ãjag mỹ ãjag tỹ ũ tỹ Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ ra jagãgtar nỹtĩ ag mỹ jãnkamy jẽnẽnh ke ẽn tó sór mũ gé sir, ãjag tỹ inh ki nén jẽmẽ sór mũ ti. Ga tỹ Galácia tá igreja krẽm vẽnh mãn tĩ ag mỹ sóg tag tó ja nĩ, sỹ ãjag mỹ tónh ke tag ti, ha mẽ. Domingo kar ki nén ũ sĩ tỹ vyrmỹ nĩmnĩ, ãjag ĩn tá. Ũ tỹ nén ũ mág ẽn tóg nén ũ mág sĩ tỹ vyrmỹ nĩm ke mũ gé, kỹ ũ tỹ nén ũ sĩ ẽn tóg nén ũ sĩ tỹ vyrmỹ nĩm ke mũ gé. Ãjag tỹ semana kar ki nĩm han kỹ tóg komẽr hã mág mũ sir. Kỹ tóg kar kỹ nĩ, sỹ ãjag ki jun mũ ra. Ãjag tỹ inh kãtĩg ken jo vyr mỹ nĩm han ja tũ nĩn kỹ tóg há tũ nỹ. Kỹ ũn kuprẽg nĩ gé, ag tỹ ãjag tỹ nén ũ ma mũ jé, Jerusalém ra, ãjag tỹ tá ke fag mỹ nén ven sór mũ ti. Inh jun kỹ sóg ag jẽgnẽnh ke mũ, carta mré hã. Ãjag tỹ nén ũ ẽn éhé nĩn kỹ sóg hẽn ri ke mũn ma tĩg sór mũ gé, kỹ sóg ag mré tĩg mũ gé.
Paulo tỹ nén han sór mũ
Kỹ tóg, isỹ ga tỹ Macedônia mĩ kutẽnh ken kỹ sóg vãhã ãjag tá jun sór mũ sir. Isỹ Macedônia mĩ kutẽ sór vẽ. Hã ra sóg ãjag mré nĩg mág sĩ han sór mũ, ti tỹ inh mỹ ki króm ken kỹ. Hẽn ri ke mũn sóg prỹg kusa fĩn rãm ke mũ, ãjag mré nĩ ki, kỹ ãjag tóg sir inh jagãgtãn kenh ke mũ, isỹ kar hẽn ra tĩg ken kỹ. Inh pi(jé) ãjag ve sĩ han sór mũ', hã ra sóg ver kutar nĩ, hã kỹ sóg kar hã ãjag venh tĩg sór mũ. Sỹ ãjag mré nĩ sór vẽ mỹr, ẽg Senhor tỹ to há nĩn kỹ. Ver sóg cidade tỹ Éfeso tag kã nĩ ki festa tỹ Pentecoste pétẽm sór mũ. Tag ki ke ag tóg mẽ há han mũ, inh vĩ ti, ũ tỹ hẽn ri ke ag. Hã ra tag ki ver ũ tỹ inh kato vãsãnsãn mũ ag vỹ e nỹtĩ. Hã kỹ sóg Éfeso tag kã nĩg mág sĩ han sór mũ, sỹ kar ãjag venh tĩg jé.
10 Hẽn ri ke mũn Timóteo tóg ãjag ki jun ke mũ. Kỹ ti vĩ jẽmẽ há han nĩ, ti mỹ'ãg tũ nĩ jé, ti tỹ ãjag mré nĩn kỹ. Ẽg Senhor rãnhrãj han tóg tĩ mỹr, inh kóm. 11 Kỹ ti to é he tũg nĩ, ti kyrũ hã ra. Kỹ ti tĩg ken kỹ ti jagãgtãn nĩ gé, ti tỹ jatun mỹ inh ki jun jé. Sỹ ti jãvãnh vẽ, ẽg régre ag mré hã.
12 Ẽg régre tỹ Apolo mré sóg vẽmén gé. Ti mỹ sóg to vĩ mũ vẽ, ti tỹ ãjag venh tĩg jé, ẽg régre tag ag mré hã, ũ tỹ ãjag venh kãmũ tag ag mré. Hã ra tóg tĩg jãvãnh nĩ ver. Ti tỹ ti mỹ ki króm ken kỹ ti nẽji kejẽn ãjag venh tĩg ke mũ hã ra.
Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag tỹ jagnẽ mĩ ẽkrén
13 Ãjag kanẽ fãn nĩ. Ẽg Senhor ki rã tovãnh tũg nĩ. Krónh ke tũg nĩ, tar nỹtĩmnĩ. 14 Kỹ ãjag tỹ nén ũ kar han kỹ vẽnh kar to há nỹtĩmnĩ.
15 Kỹ sóg ãjag mỹ nén ũ to vĩ sór mũ gé, Estéfanas to mỹr. Estéfanas fag vỹ Jesus ki ge vén ja nĩgtĩ, ãjag jamã tá, ga tỹ Grécia tag tá. Kỹ fag tóg Topẽ tũ fag ki rĩr nỹtĩgtĩ, Topẽ tũ fag kar ki. 16 Hã kỹ sóg fag tó mũ ãjag mỹ. Kỹ fag vĩ jẽmẽmnĩ. Kỹ Topẽ rãnhrãj han mũ ag kar vĩ jẽmẽ kãn nĩ, ke gé, ẽg mré rãnhrãj mũ ag kar vĩ ti.
17 Estéfanas tóg inh ki jun há han, Fortunato ke gé, Acaico ke gé. Ag tỹ inh ki junjun kỹ inh fe tóg mrin ke mũ mỹr. Sỹ ãjag venh há tĩn kỹ tóg inh mỹ sér pẽ tĩ, sỹ ag ve kỹ, ãjag jẽgja kã ke vẽ mỹr, ag tỹ tỹ ãjag mré ke nỹtĩn kỹ. 18 Inh mỹ ag tóg vĩ há han mũ ãjag to, kỹ ag tóg inh krĩ kusãg mũ sir. Ag tỹ ãjag krĩ kusãg ke vẽ gé. Ũ tỹ ge to há tãvĩ nỹtĩmnĩ.
19 Ga tỹ Ásia tá igreja krẽm vẽnhmãn tĩ ag vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ. Kỹ Áquila mré Priscila fag vỹ ãjag mĩ ẽkrén mág tĩ gé, fag tỹ ãjag mré ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Fag ĩn krẽm fag tóg culto han tĩ. Fag ĩn tá culto to kãmũ fag vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé, 20 kar kỹ ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩ fag kar ke gé. Jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩmnĩ, kỹ jagnẽ ki nhun ke ri ke han nĩ, Jesus mré ke kar ki, ãjag tỹ jagnẽ nĩgé kãgmĩ kỹ.
21 Sỹ vãhã vẽsóg ki ãjag mỹ rán vẽ, ũ tỹ inh vĩ rán ja pãte, inh, hã vỹ: Paulo, he mũ. 22 Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ũ tỹ ẽg Senhor to há tãvĩ tũ ẽn ag vóg kónãn kãn jé. “Marana tá,” he sóg tĩ, hã vỹ: ha kãtĩg, Senhor, he mũ, ãjag vĩ ki.
23 Ẽg Senhor tỹ Jesus mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé. 24 Ãjag jé isỹ ãjag to há tãvĩ nĩ ki kanhrãn, ẽg tỹ Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ.
Hã vẽ.