16
Ẽg tỹ ẽg mré ke ag jagãgtãn ke
Kỹ sóg ãjag tỹ ũ tỹ Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ ra jagtar nỹtĩ ag mỹ jãnkamy jẽnẽnh ke ẽn tó sór mũ gé sir. Ga tỹ Galáciaigreja krẽm vẽnh mãn tĩ ag mỹ sóg tag tó ja nĩ, sỹ ãjag mỹ tónh ke tag ti, ha mẽ. Domingo kar ki nén ũ sĩ tỹ vyrmỹ nĩm nĩ, ãjag ĩn tá. Ãjag tỹ Domingo kar ki nĩm han kỹ tóg komẽr hã mog mũ sir. Kỹ tóg kar kỹ nĩnh, sỹ ãjag ki jun mũ ra. Ãjag tỹ inh kãtĩg ke mũ jo vyr mỹ nĩm han ja tũ nĩn kỹ tóg há tũ nĩ. Kỹ ũ ag kuprẽg nĩ gé, ag tỹ ãjag tỹ nén nĩm mũ ma mũ jé, Jerusalém ra, ãjag tỹ tá ke fag mỹ nén ven sór mũ ti. Inh jun kỹ sóg ag jẽgnẽnh ke mũ, vẽnh rá mré hã. Ãjag tỹ nén ũ ẽn éhé nĩn kỹ sóg hẽn ri ke mũn ma tĩg sór mũ gé. Kỹ sóg ag mré tĩg ke mũ gé.
Paulo tỹ nén han sór mũ
Kỹ sóg, isỹ ga tỹ Macedônia mĩ kutẽn kỹ vãhã ãjag tá jun sór mũ sir. Isỹ Macedônia mĩ kutẽ sór vẽ. Hã ra sóg ãjag mré nĩ mág sĩ han sór mũ, ti tỹ inh mỹ ki króm ken kỹ. Hẽn ri ke mũn sóg prỹg kusa fĩn rãm ke mũ, ãjag mré nĩ ki. Kỹ ãjag tóg sir inh jagãgtãn ke mũ, isỹ kar hẽn ra tĩg ken kỹ. Inh pijé ãjag ve sĩ han sór mũ'. Hã ra sóg ver kutar nĩ, hã kỹ sóg kar hã ãjag venh tĩg sór mũ. Sỹ ãjag mré nĩ sór vẽ mỹr, ẽg Senhor mỹ há nĩn kỹ. Ver sóg ẽmã tỹ Éfeso tag kã nĩ ki fénhta tỹ Pentecoste pétẽm sór mũ. Tag ki ke ag tóg mẽ há han mũ, inh vĩ ti, ũ tỹ hẽn ri ke ag. Hã ra tag ki ver ũ tỹ inh kato vãsãnsãn mũ ag vỹ e nỹtĩ. Hã kỹ sóg Éfeso tag kã nĩg mág sĩ han sór mũ, sỹ kar ãjag venh tĩg jé.
10 Hẽn ri ke mũn Timóteo tóg ãjag ki jun ke mũ. Kỹ ti vĩ jẽmẽ há han nĩ, ti mỹ'ãg tũ nĩ jé, ti tỹ ãjag mré nĩn kỹ. Ẽg Senhor rãnhrãj han tóg tĩ mỹr, inh kóm. 11 Kỹ ti to é he tũg nĩ, ti kyrũ hã ra. Kỹ ti tĩg ken kỹ ti jagãgtãn nĩ gé, ti tỹ jatun mỹ inh ki jun jé. Sỹ ti jãvãnh vẽ, ẽg régre ag mré hã.
12 Ẽg régre tỹ Apolo mré sóg vẽmén gé. Ti mỹ sóg to vĩ mũ vẽ, ti tỹ ãjag venh tĩg jé, ẽg régre tỹ ãjag venh kãmũ tag ag mré. Hã ra tóg tĩg jãvãnh nĩ ver. Ti tỹ ti mỹ ki króm ken kỹ ti nẽji kejẽn ãjag venh tĩg ke mũ hã ra.
Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag tỹ jagnẽ mĩ ẽkrén
13 Ãjag kanẽ nĩm nĩ. Ẽg Senhor ki rã tovãnh tũg nĩ. Krónh ke tũg nĩ, tar nỹtĩm nĩ. 14 Kỹ ãjag tỹ nén ũ kar han kỹ vẽnh kar to há nỹtĩm nĩ.
15 Kỹ sóg ãjag mỹ nén ũ tó sór mũ gé, Estéfanas fag to mỹr. Tag fag vỹ Jesus ki ge vén ja nĩgtĩ, ãjag jamã tá. Kỹ fag tóg Topẽ tũ fag ki rĩr nỹtĩgtĩ, Topẽ tũ fag kar ki. 16 Hã kỹ sóg fag tó mũ, ãjag mỹ. Kỹ fag vĩ jẽmẽm nĩ. Kỹ Topẽ rãnhrãj han mũ ag kar vĩ jẽmẽm nĩ gé, ẽg mré rãnhrãj mũ ag kar vĩ ti.
17  Estéfanas tóg inh ki jun há han, Fortunato ke gé, Acaico ke gé. Ag tỹ inh ki junjun kỹ inh fe tóg mrin ke mũ mỹr. Sỹ ãjag venh há tĩn kỹ tóg inh mỹ sér pẽ tĩ, sỹ ag ve kỹ, ag tỹ tỹ ãjag mré ke nỹtĩn kỹ. 18 Inh mỹ ag tóg vĩ há han mũ, ãjag to, kỹ ag tóg inh krĩ kusãg mũ sir. Ag tỹ ãjag krĩ kusãg ke vẽ gé. Ũ tỹ ge to há tãvĩ nỹtĩm nĩ.
19 Ga tỹ Ásiaigreja krẽm vẽnhmãn tĩ ag vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ. Kỹ Áquila mré Priscila fag vỹ ãjag mĩ ẽkrén mág tĩ gé, fag tỹ ãjag mré ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Fag ĩn krẽm fag tóg culto han tĩ. Fag ĩn tá culto venh kãmũ fag vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé, 20 kar kỹ ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩ fag kar ke gé. Jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩm nĩ, kỹ jagnẽ ki nhun ke ri ke han nĩ, Jesus mré ke kar ki, ãjag tỹ jagnẽ nĩgé kãgmĩ kỹ.
21 Sỹ vãhã vẽsóg ki ãjag mỹ rán vẽ, ũ tỹ inh vĩ rán ja pãte, inh, hã vỹ: Paulo, he mũ. 22 Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ũ tỹ ẽg Senhor to há tũ ẽn ag vóg kónãn kãn jé. “Maranata,” he sóg tĩ, hã vỹ: ha kãtĩg, Senhor, he mũ, ãjag vĩ ki.
23 Ẽg Senhor tỹ Jesus mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé. 24 Ãjag jé isỹ ãjag to há tãvĩ nĩ ki kanhrãn, ẽg tỹ Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ.
Hã vẽ.