15
Jesus rĩr jẽ
Inh kanhkã', sỹ ãjag mỹ Jesus kãme sér ẽn tó mãn ke vẽ, sỹ ãjag mỹ tó ja ẽn ti. Ẽn kri fig ãjag tóg tĩ, kỹ ãjag tóg mĩ mũgtĩ. Ti vĩ kri nĩm kỹ ãjag tóg krenkren ke mũ, ãjag tỹ tovãnh tũ nĩn kỹ. Sỹ ãjag mỹ nén tó ja ẽn tỹ tũ' he tũg nĩ, ke tũ nĩ mũ ra ãjag tóg fagrĩnh mỹ kri fi ja nĩnh mũ. Kỹ ãjag tóg tá nén ũ venh ke tũ nĩ gé.
Sỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ kãmén kỹ sóg ãjag mỹ sỹ nén mẽ ja ẽn hã tó vén ja nĩgtĩ, hã vỹ: Cristo vỹ ẽg jagfy ter ja nĩgtĩ, ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh ja tugrĩn, he mũ. Tag vỹ rán kỹ nĩ, Topẽ vĩ rá ki. Kỹ ag tóg vẽnh kej kã tá ti fi ja nĩgtĩ. Kurã tãgtũ tũg kỹ tóg rĩr mãn ja nĩgtĩ gé. Tag vỹ rán kỹ nĩ gé. Kỹ tóg Pedro mỹ vẽnh ven, kar kỹ ũ tỹ 12 (ke) ag mỹ ke gé. Kar kỹ tóg ũ tỹ 500 (ke) kãfór ag mỹ vẽnh ven gé, vẽnh ven pir ki, ag vẽnh mãn kỹ nỹtĩ ẽn ki. Ẽn ag kã mĩ ũn pipir ag tóg kãgter ja nĩgtĩ, hã ra ũn e ag tóg ver ẽg mré nỹtĩ. Kar kỹ Tiago tóg ti ve gé, kar kỹ ti tỹ ũn vin mũ kar ag ke gé, apóstolo kar ẽn ag. Kar kỹ sóg vãhã ti ve gé, ag kar nón. Sỹ ti venh ke tũ vẽ vẽ, sỹ kãnhmar ti ki rã ja tũ nĩn kỹ. Apóstolo ag krẽm ke kar vỹ tỹ inh nĩ. Sỹ tá krỹg ke tũ vẽ vẽ, sỹ tỹ apóstolo nĩnh ke ti, isỹ Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ ag vóg kónãn ja nĩn kỹ, fag ke gé. 10 Hã ra Topẽ tóg inh jagãgtãn. Hã kỹ tóg isỹ apóstolo han mũ. Kỹ ti pijé fagrĩnh mỹ inh jagãgtãn'. Rãnhrãj mág han inh mỹr, ag rãnhrãj kãfór kar. Hã ra sóg inh pir mỹ han tũ nĩgtĩ. Topẽ hã ne isar han tĩ', inh rãnhrãj to'.
11 Hã ra ẽg kar tóg Jesus tó tĩ. “Jesus vỹ rĩr jẽ,” he ag tóg tĩ, apóstolo ũ ag. Kỹ sóg tag tó tĩ gé, ag mré. Kỹ ãjag tóg sỹ ti kãmén kỹ inh vĩ kri fig tĩ. 12 Ẽg kar vỹ Cristo tỹ ti ter kar rĩr mãn ja ẽn tó tĩ.
Jesus mré ẽg rĩnrĩr mãn ke
Cristo rĩr mãn mũ ra ãjag kã mĩ ũ tóg ón kỹ: “ẽg ter kar kỹ ẽg rĩr mãn ke tũ nĩ ha,” he tĩ'. Hã tũ vẽ. 13 Ẽg tỹ ẽg ter kar kỹ rĩr mãn ke tũ nĩ ra Cristo vỹ rĩr mãn ja tũ nĩnh mũ vẽ. 14  Cristo rĩr mãn ja tũ nĩ ra ẽg tóg fagrĩnh mỹ ãjag mỹ ti kãmén ja nĩnh mũ vẽ. Kỹ ãjag tóg fagrĩnh mỹ kri fi ja nĩnh mũ vẽ. 15 Kỹ ẽg tóg Topẽ to ón ja nĩnh mũ vẽ, ẽg tỹ ti to: “Cristo rĩn mãn ja tóg nĩ,” hen kỹ. Kỹ ẽg kar vỹ ti to ón ja nĩnh mũ vẽ. Hã ra tóg Jesus rĩn mãn ja nĩ, Topẽ ti.
16 Hỹ, ũn kãgter mũ ag rĩnrĩr mãn ke tũ nĩ ra Cristo vỹ rĩr mãn ja tũ nĩnh mũ vẽ, ha mẽ. 17 Kỹ Cristo rĩr mãn tũ nĩ ra ẽg tóg fagrĩnh mỹ ti ki ge ja nĩnh mũ vẽ. Kỹ ẽg tóg Topẽ vĩ mranh ja ẽn hã ki nỹtĩnh mũ vẽ ver. Tỹ tũ' he ja tũ tóg nĩnh mũ vẽ, ti rĩr mãn tũ nĩ ra. 18 Kỹ ũ vẽ gé, ha mẽ: ti rĩr mãn tũ nĩ ra ũ tỹ Cristo ki ge kar kỹ kãgter mũ ẽn ag vỹ nũgme ki vár kãn ke mũ gé vẽ vẽ, ha mẽ. 19 Hã kỹ tóg vẽnh mỹ tĩ, ãjag tỹ: “rĩr mãn ke tũ ẽg nĩ,” hen kỹ. Cristo pijé ẽg tỹ ga kri mũ tag tãvĩ ki rĩr nĩgtĩ'. Kanhkã tá ẽg tóg junjun ke mũ. Ke tũ nĩ mũ ra ẽg tóg ũn jagtar ag kãfór kar nỹtĩnh mũ vẽ, ẽg tỹ fagrĩnh mỹ Jesus ki rã ja nĩn kỹ. Hã tũ vẽ mỹr.
20  Cristo vỹ rĩr mãn, ti ter kar kỹ. Hã vẽ. Ũn kãgter kỹ nỹtĩ ag kar kã mĩ ti rĩr mãn vén, hã kỹ ẽg tóg rĩnrĩr mãn ke mũ gé, ẽg tỹ ti ki ge kỹ. 21 Ũn pir tugrĩn ẽg kar vỹ kãgter ke mũ, hã kỹ ẽg tóg ũn pir tugnĩn rĩnrĩr mãn kãn ke mũ gé. 22  Adão tỹ Topẽ vĩ mranh tugrĩn ẽg tóg kãgter kãn ke mũ, ẽg tỹ tỹ ti krẽ nỹtĩn kỹ. Ri ke ti nĩ. Cristo tugnĩn ẽg tóg rĩnrĩr mãn kãn ke mũ gé, ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ.
23 Topẽ tỹ nén to jykrén mũn hã vẽ, Cristo tỹ ẽg jo rĩr mãn tag ti. Hã kỹ tóg rĩr mãn vén. Kar kỹ ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ag vỹ rĩnrĩr mãn ke mũ gé sir, ti kãtĩg mãn kỹ. 24-25 Kỹ vãhã kurã tỹ ẽgno vẽ sir. Kurã ẽn kã Jesus vỹ Topẽ mỹ: “ã hã ne tỹ ẽg kri ke jẽ ha',” henh ke mũ, ti panh mỹ. Ũri tóg tỹ pã'i mág nĩ ver, Cristo ti. Kỹ tóg pã'i ũ ag vĩ tỹ tũ' he kãn mũ, ũn jykre tar kar, ũ tỹ ẽg kãfór nỹtĩ kar. Hã jé tóg tỹ pã'i mág nĩ, Cristo ti.
26 Ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh tugrĩn ẽg kãgter kãn mũ. Hã ra tóg tỹ tũ' henh ke mũ gé, ẽg ter mũ tỹ. Kỹ ẽg ter mãn ke tũ nĩ ha, kurã tỹ ẽgno ẽn kã. 27 Hỹ, vẽnh kar vỹ tỹ ti krẽm ke nỹtĩ, ti tỹ ag jykre sãn kỹ, ti tỹ ũn mág ag vĩ tỹ tũ' hen kỹ. Vẽnh kar vỹ tỹ Cristo krẽm ke nỹtĩ. Hã ra ũn pir vỹ tỹ ti krẽm ke tũ nĩ, hã vỹ: Topẽ, he mũ. 28 Kurã ẽn kã tóg ti krẽm vẽnh fẽg ke mũ gé, ti kósin ti, ti panh krẽm, ũ tỹ vẽnh kar tỹ ti krẽm vin ja ẽn krẽm. Kurã ẽn kã Topẽ tóg tỹ vẽnh kar kri ke jẽnh mũ, ti pir mỹ. Kỹ ũ tóg ti ri ke jẽnh ke tũ pẽ nĩ.
29 Ẽg rĩr mãn ke tũ nỹtĩ ra ãjag kã ũ tóg fagrĩnh mỹ ũn ter mũ ag jagfy vẽnh kygpenh mũ vẽ. Hã tũ vẽ hã ra. Rĩr mãn jé ẽg tóg ke mũ. 30 Hã kỹ sóg kurã kar ki ti jagy vég tĩ gé. Hã ra sóg ag mỹ vẽnh nenh tũ nĩgtĩ, ũ tỹ inh vóg kónãn sór mũ ag mỹ. 31 Kurã kar ki sóg ter kren' he tĩgtĩ. Ki hã sóg tó tĩ. Ki kanhró ãjag nỹtĩ. Ãjag hã ki sóg tỹ ũn mág nĩ, Jesus Cristo ki, ẽg Senhor ki. 32 Ẽmã tỹ Éfeso tá sóg mĩg mré rárá ri ke han. Ẽg tỹ rĩr mãn' he tũ nĩ ra tóg inh mỹ nén ũ há han ke tũ nĩ vẽ. Ũn kãgter mũ ag rĩnrĩr mãn ke tũ nĩ ra ẽg tóg jatun mỹ ẽg tỹ nén to én mũ han ke mũ vẽ, ẽg tỹ: “mũ nỹ, jẽn jé, kron jé, ẽg hỹn vaj kỹ ter ke mũ,” hen kỹ. 33 Hã tũ vẽ hã ra.
Kygnẽ tũg nĩ. Tag to jykrén nĩ, ha mẽ: ũn vĩ kórég ag vĩ jẽmẽ sór tũg nĩ. Vẽjykre pãno han ti tĩ, ag vĩ kórég ti. 34 Krĩ há han ra, tag hã ne há nĩ'. Topẽ vĩ mranh tũg nĩ. Ãjag kã mĩ ũ vỹ Topẽ ki kanhró tũ nỹtĩ ver'. Tag to vẽnh mỹ en nĩ.
Ẽg rĩr mãn ke to vẽjykre
35 Kỹ ũ tóg to jykrén kỹ inh mỹ: “Topẽ hỹn hẽ ri kenh ke mũ, ti tỹ ũn ter mũ ag rĩnrĩn mãn jé?” he sór mũ. “Ẽg fár hỹn hẽ ri kenh ke mũ?” he sór ãjag hỹn mũ. 36 To jykrén há han tũ ãjag nĩ ver. Nén ũ fy jykre vỹ ẽg ter ri ke nĩ, ha mẽ. Ẽg tỹ krãn kỹ tóg kugnãnh tĩ, ti fár ti, jãvo tóg ti kã tá mur mãn mũ sir. 37 Kỹ ti fy pijé ti féj ri ke nĩ gé', ti tỹ han ke ti. Sĩ ti nĩ, trigo fy ti, nén ũ kar fy ti ke gé. 38 Topẽ hã ne ti pẽn han mũ', ti féj ke gé, ti fej ke gé. Ti hã ne to jykrén tĩ'. Kỹ tóg nén kar fy mỹ ti féj ũ nĩm', ti féj ũ nĩm' he tĩ.
39 Kỹ nén ũ fár vỹ ge nĩgtĩ gé. Ti pijé pir nĩ gé'. Ẽg fár vỹ vyrmỹ nĩ, kar kỹ misu fár vỹ vyrmỹ nĩ gé, kar kỹ sẽsĩ fár vỹ vyrmỹ nĩ gé, kar kỹ pirã fár vỹ vyrmỹ nĩ gé.
40 Kỹ kanhkã tãn ag vỹ vyrmỹ fár nỹtĩ gé. Ẽprã ke ag vỹ vyrmỹ fár nỹtĩ gé. Kỹ ẽg ve vỹ ge nĩgtĩ gé. Vyrmỹ ẽg ve nĩ' he kar nỹtĩ. 41 Rã jẽngrẽ vỹ vyrmỹ nĩ. Kysã jẽngrẽ vỹ vyrmỹ nĩ gé. Krĩg jẽngrẽ vỹ vyrmỹ nĩ gé. Kỹ krĩg ag vỹ jagnẽ ri ke tũ nỹtĩ gé, ag jẽngrẽ ki.
42 Ge ti nĩ, ẽg ter kar kỹ ẽg rĩr mãn ke ti. Ter jé ẽg tóg ke mũ. Kỹ tóg ẽg tỹ nén ũ fy krãn ri ke nĩ sir, ẽg fár tỹ ga ki rã mũ ti. Ẽg rĩr mãn kỹ ẽg pijé ter mãn ke mũ'.
Kejẽn tóg ẽg mỹ'a tĩ, ẽg ter ke to hã. Hã ra ẽg tóg sĩnvĩ nỹtĩnh mũ, ẽg rĩr mãn kỹ. Kỹ ẽg mỹ'a tóg tũ tĩnh mũ ha. 43 Krój ẽg nỹtĩ. Hã ra ẽg tóg tar nỹtĩnh mũ, ẽg rĩr mãn kỹ. 44 Ũri ẽg tóg tỹ ẽprã ke nỹtĩ. Kỹ ẽg fár vỹ tỹ ẽprã ke fár nĩ. Ẽg rĩr mãn kỹ ẽg tóg Topẽ kuprĩg jamã tá fár nỹtĩnh mũ. Ẽprã ke fár ve vén ẽg tĩ. Kar kỹ ẽg tóg Topẽ kuprĩg jamã tá fár ũ venh ke mũ, ẽprã ke fár ve kar kỹ. 45-46 Hã kỹ tag tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ: “ũn ve ti, Adão ti vỹ rĩr nĩ ja nĩgtĩ. Jãvo ũ tỹ ẽgno ti, Cristo ti vỹ ti kuprĩg tỹ nén kar rĩnrĩr han,” he ja tóg nĩgtĩ, Topẽ vĩ rá ki. 47 Ũn ve ẽn, Adão ẽn vỹ ga tỹ há(r) nĩ, hã kỹ ti jykre tóg tỹ ẽprã ke jykre nĩ. Cristo vỹ tỹ kanhkã tá ke nĩ. 48 Ũn ve vỹ tỹ ẽprã ke nĩ, kỹ ti krẽ kar vỹ tỹ ẽprã ke nỹtĩ gé, ti mré. Jãvo Cristo vỹ tỹ kanhkã tá ke nĩ. Kỹ ti mré ke kar vỹ tỹ kanhkã tá ke nỹtĩ gé, ti mré. 49 Ẽprã ke ẽn ve ri ke ẽg nỹtĩ, ẽg kar tỹ Adão ve kỹ. Kỹ ẽg tóg kanhkã tá ke ẽn ve ri ke nỹtĩnh ke mũ gé, ẽg tỹ Cristo ve kỹ, ẽg rĩnrĩr mãn kỹ.
Jesus kãtĩg mãn kỹ tóg ẽg kar han mãn ke mũ
50 Inh kanhkã', sỹ ãjag mỹ tag tó há han sór vẽ, sỹ ki kanhrãn há han kỹ, ha mẽ. Ẽg fár tỹ ẽprã ke tag pijé Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ venh ke mũ'. Nén ter ke mũ ẽn pijé nén ũ ter vãnh tá venh ke mũ'. Topẽ vỹ ẽg han mãn ke mũ, ẽg tỹ ve jé.
51 Kỹ sóg ãjag mỹ nén ũ tó sór mũ gé, ãjag tỹ mẽ ja tũ ti, ha mẽ. Ẽg kã mĩ ũ ag tóg ti jun ke pétẽm mũ. Kãgter ke tũ ag tóg nĩ. Kỹ Topẽ tóg ẽg kar han mãn kãn ke mũ, kurã ẽn kã, ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. 52 Kỹ tóg ẽg tỹ pan ke kar mrin ke ẽn ri ke nĩnh mũ, ti tỹ ẽg han mãn ke ti, trombeta kyr rén kã. Trombeta kyr ẽn vỹ mẽ há tĩnh mũ. Kỹ ũn kãgter mũ ag vỹ rĩnrĩr mãn kãn ke mũ, ag tỹ kãgter mãn tũ nĩ jé sir. Ẽn kã tóg ẽg hynhan mãn ke mũ gé sir. 53 Ha vé, ti tỹ ẽg fár kókrãnh ke mũ tag tỹ ũ han ke tũ nĩ ra ẽg tóg venh ke tũ nĩ vẽ, kanhkã ti. Hã ra tóg ẽg fár ter ke mũ tag tỹ ũ han ke mũ, ti han mãn kỹ, ti ter mãn tũ nĩ jé, kókrãnh mãn tũ nĩ jé. 54 Ẽg fár kókrãnh ke mũ tag tỹ tóg ũ han ke mũ, ti kókrãnh vãnh nĩ jé sir. Kurã ẽn kã ẽg tóg vẽnh rá tag venh ke mũ gé, vãsỹ rán kỹ nĩ tag, hã vỹ: “tũg ti huri, ẽg ter ke mũ ti,” he mũ. “Ẽg ter ke pãte rẽg kỹ Topẽ vỹ tỹ tũ' hé. 55 Kãgter ẽg tóg tĩ ver. Hã ra ẽg tóg tag ve mãn ke tũ nĩ ha. Nén ũ tỹ ẽg tugtãn ri ke ti nĩ, ẽg ter ke ti. Hã ra Topẽ tóg tỹ tũ' hé,” he tóg, Topẽ vĩ rá ki.
56 Topẽ vĩ mranh hã tugrĩn ẽg tóg kãgter tĩ. Topẽ tỹ ẽg jyvẽn tugrĩn ẽg tóg ẽg tỹ ti vĩ mranh ja ẽn ki kanhrãn mũ. Ẽg tỹ mranh sór tũ ra ẽg tóg mranh tĩ. 57 Hã ra Jesus tóg tỹ tũ' hé huri.
Topẽ hã mỹ sóg vĩ há han mũ. Ti hã vỹ ẽg tar han tĩ, ẽg tỹ ti vĩ mranh mãn tũ nĩ jé. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tugrĩn tóg ẽg tar han tĩ.
58 Tag to jykrén kỹ tar nỹtĩm nĩ, Topẽ to, ãjag tỹ ti ki rã tovãnh tũ nĩ jé. Ãjag to sóg há tãvĩ nĩ, inh kanhkã'. Ẽg Senhor rãnhrãj han kãn sórm nĩ. Tag to jykrén nĩ, ha mẽ: ẽg pijé véké rãnhrãj mũgtĩ', ẽg tỹ ẽg Senhor rãnhrãj han kỹ'. Ti kaja ve jé ẽg tóg ke mũ mỹr, kanhkã tá.