14
Ẽg tỹ jagnẽ ki rĩr ke
Kỹ vẽnh kar to há nỹtĩm nĩ. Kỹ Topẽ mỹ to vĩm nĩ gé, ti kuprĩg tỹ nén ũ to ãjag tar han jé. Ti tỹ nén ũ to ẽg tar han tĩ ũ vỹ kãfór nĩ, hã vỹ: ẽg tỹ jagnẽ jykre ki kanhrãn kỹ jagnẽ jyvẽn tĩ, he mũ. Ẽg tỹ hã ra ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén kỹ ẽg pijé ẽprã ke ag mỹ nén ũ tó tĩ'. Topẽ hã mỹ ẽg tó tĩ. Ũ pijé ki kanhró nĩ', ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén kỹ'. Topẽ kuprĩg hã tóg ẽg krĩn tĩ, ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ẽn tó jé. Ẽg tỹ hã ra ẽg vĩ ki jagnẽ jyvẽn kỹ ẽg tóg ũ tỹ mẽg mũ kar jyvẽn tĩ sir. Tỹ ẽg tóg jagnẽ tar han tĩ, Topẽ to. Jagnẽ jyvẽn ẽg tóg tĩ. Jagnẽ fe kaj tỹ ẽg tóg tũ' he tĩ gé, ẽg tỹ jagnẽ mỹ ẽg vĩ ki vẽmén kỹ. Ũ tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén mũ vỹ vẽnh mỹ tỹ ũn tar jẽ sir, Topẽ to. Ũ tỹ ẽg vĩ ki vẽnh jyvẽn tĩ ẽn tóg ẽg tar han kãn mũ sir, ẽg mré vẽnh mãn kỹ nỹtĩ ag kar.
Inh mỹ tóg há tĩ, ãjag kar tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki Topẽ mré vẽmén kỹ. Ãjag tỹ hã ra ẽg vĩ ki jagnẽ jykre to jagnẽ jyvẽn tag tóg há kãfór nĩ. Kejẽn ũ tóg ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén tĩ. Kar kỹ ũ tóg ti vĩ ẽn mẽ kỹ ẽg vĩ ki tó mũ sir, ti tỹ nén tó ja ẽn ti. Tag vỹ há tĩ gé. Ũ tỹ vẽnh mãn kỹ nỹtĩ kar vỹ ki kanhrãn kãn mũ sir, ti vĩ ti. Kỹ ag tóg tỹ tar nỹtĩnh mũ sir.
Inh kanhkã', ha vé. Hẽn ri ke mũn sóg ãjag ki jun kỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén mũ. Kỹ sóg ãjag mỹ nén ũ há han ke tũ nĩ, ãjag tỹ inh vĩ ki kagtĩg nỹtĩn kỹ. Jãvo isỹ Topẽ tỹ inh mỹ nén tó mũ tỹ ẽg vĩ ki ãjag mỹ kãmén kỹ sóg tỹ ãjag tar han mũ sir, ãjag tỹ ki kanhrãn kỹ.
Vãkyn jafã to jykrén nĩ. Ag tỹ kyn kónãn kỹ ẽg tóg ki kagtĩg nỹtĩ sir, ag tỹ vãkyn mũ ti. Kỹ trombeta kyr vỹ ge nĩgtĩ gé. Ag tỹ ti kyr mẽ kỹ Soldado ag vỹ vẽnh kãnkãn tĩ, vẽnh génh ke to. Ag tỹ kyn há han tũ nĩn kỹ ag pijé vẽnh génh ke to vẽnh kãn ke mũ'. Ge ti nĩ gé, ẽg vĩ ti. Ẽg tỹ ag tỹ ki kagtĩg ẽn tó kỹ ag tóg to jykrén ke tũ nĩ gé, ẽg tỹ nén tó mũ to. Véké ẽg tóg vẽmén mũ sir, ẽg tỹ gen kỹ.
10 Vẽnh vĩ vỹ e nỹtĩ, ga tag kri. Povo kar vỹ vyrmỹ vĩ nĩ' nĩ' he kar nỹtĩ. Ẽg vĩ pẽ ki ẽg tóg vẽmén ki kanhró nỹtĩ. 11 Kỹ sóg kejẽn hẽ tá ke ũ vĩ mẽg tĩ. Sỹ ti vĩ ki kagtĩg nĩn kỹ sóg ti jykre ki kanhrãn ke tũ nĩ. Kỹ tóg inh jykre ki kanhrãn ke tũ nĩ gé. Ge ti nĩ gé, ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén kỹ. Ki kagtĩg ẽg tóg nỹtĩ sir.
12 Topẽ kuprĩg tỹ ãjag tar han mũ ve sór ãjag tóg nỹtĩ, nén ũ ũ to. Kỹ tóg há tĩ. Kỹ hã ra ẽg mré ke ag tar han ke to én nĩ. Ẽn hã to Topẽ mré vĩm nĩ, hã vỹ: ẽg vĩ ki jagnẽ jyvẽn, he mũ.
13-14 Ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki Topẽ mré vẽmén kỹ ẽg tóg to jykrén kỹ nĩ tũ ra ti mré vẽmén tĩ. Kỹ, ã tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén to tar nĩn kỹ Topẽ mỹ to vĩm nĩ, ti tỹ ã tỹ ẽg mỹ ẽg vĩ ki kãmén to ã tar han jé gé. Kỹ ã tóg: “tag tó ja inh nĩ, tag tó ja inh nĩ,” henh ke mũ gé sir, kỹ tóg há tĩ. 15 Ẽg tỹ to jykrén kỹ nĩ tũ ra Topẽ mré vẽmén kỹ tóg há tĩ. Ẽg tỹ hã ra to jykrén kỹ nĩn kỹ ti mré vẽmén kỹ tóg há tĩ gé. Ẽg tỹ to jykrén kỹ nĩ tũ ra Topẽ mỹ jãn kỹ tóg há tĩ. Ẽg tỹ hã ra to jykrén kỹ nĩn kỹ ti mỹ jãn kỹ tóg há tĩ gé. Sỹ tag han kãn sór vẽ. 16 Ha vé, ã tỹ to jykrén kỹ nĩ tũ ra Topẽ to vĩ há han kỹ ã vĩ mẽg mũ ag vỹ ki kagtĩg nỹtĩ, ã tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén kỹ. Kỹ tóg ag tỹ ã mré: “hỹ, hã vẽ,” henh ke mũ ra vẽnh mỹ tĩ. “Ti ne tó mũ vỹ? Sỹ ki kagtĩg tóg tĩ,” he jé ag tóg ke mũ. 17 Tó há han ã tĩgtĩ, ã tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén kỹ. Hã ra ũ tỹ mẽg mũ ag vỹ ki kagtĩg nỹtĩ, kỹ ã pijé ag tar han tĩ'.
18 Ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén to sóg tar pẽ nĩ inhhã. To tar nĩn kỹ sóg ãjag kãfór nĩ. 19 Hã ra sóg tag tó sór tũ nĩ, ẽg vẽnh mãn kỹ nỹtĩn kỹ. Hẽn ri ke mũn sóg vẽnh vĩ tỹ mil (ke) han ke mũ, ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén kỹ. Hã ra sóg jérĩn mỹ ãjag tar han ke tũ nĩ. Sỹ nén to jykrén mũ hã tó sór inh mũ, kỹ sóg inh vĩ pir tỹ ãjag tar han ke mũ.
20 Inh kanhkã', to jykrén há han nĩ. Gĩr tỹ nén ũ to jykrén tũ ẽn ri ke nỹtĩ sór tũg nĩ. Vẽjykre pãno hã to gĩr tỹ ki kagtĩg nĩ ẽn ri ke nỹtĩm nĩ, ãjag tỹ ti kórég han tũ nĩ jé. Kỹ tóg inh mỹ ãjag tỹ ũn sanh há ag tỹ nén ũ há to jykrén há ẽn ri ke nỹtĩnh há tĩ. 21 Ve ra, Topẽ vĩ rá ki tag vỹ rán kỹ nĩ, ha mẽ. “Inh povo tỹ inh vĩ mẽ jãvãnh nỹtĩn kỹ sóg ag mỹ ũn vĩ ũ ag vĩ ki inh vĩ jẽnẽnh ke mũ. Hã kỹ ag tóg mẽnh ke tũ nĩ, ag tỹ ag vĩ tũ ki ag mỹ kãmén kỹ,” he tóg, ẽg Senhor ti. 22 Hã kỹ tóg tỹ ũ tỹ Topẽ ki ge jãvãnh ag tỹ ki kagtĩg han jafã nĩ, ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg tỹ vẽmén mũ ti. Ti ki ge kỹ nỹtĩ ag mỹ ke pijé'. Jãvo ẽg tỹ jagnẽ jykre ki kanhrãn kỹ jagnẽ jyvẽn tag vỹ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ag tar han jafã nĩ.
23 Ha vé, kejẽn ẽg mré ke ag vỹ vẽnh mãn kãn mũ. Kỹ vẽnh kar tóg hẽn ri ke mũn ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén mũ. Kỹ ũ tỹ ki kagtĩg tóg venh kãtĩg mũ, ũ tỹ Jesus ki rã ja tũ ti hẽn ri ke mũn. Kỹ tóg ãjag to: “krĩ vẽnh mỹ ag nỹtĩ,” henh ke mũ sir, ón kỹ. 24 Ãjag tỹ ẽg vĩ ki jagnẽ jykre ki kanhrãn kỹ jagnẽ jyvẽn kỹ tóg hã ra há tĩ. Kỹ ũ tỹ Jesus ki rã tũ vỹ jun mũ. Kỹ tóg ãjag vĩ mẽnh mũ, kỹ tóg to jykrén ke mũ sir. Ãjag vĩ to tóg: “hỹ, hã vẽ,” henh ke mũ. Ti jykre pãno to tóg jykrén ke mũ gé. 25 Ti tỹ nén ũ to jykrén mũ vỹ vẽnh ven kãn ke mũ. Kỹ tóg ti mỹ e tĩnh mũ sir. “Topẽ vỹ tỹ ũn mág nĩ,” he jé tóg ke mũ. Kỹ tóg ki kanhró nĩnh mũ. Tó jé tóg ke mũ sir, Topẽ tỹ ãjag mré nĩ ti.
Culto ki vẽjykre
26 Kỹ ãjag vẽnh mãn kỹ tag vỹ há nĩ, ha mẽ. Ũ tóg Topẽ mỹ jãn ke mũ. Ũ tóg Topẽ vĩ tỹ vẽnh kanhrãn kỹ tónh ke mũ. Ũ mỹ tóg nén ũ tónh mũ, Topẽ ti, ti tỹ tỹ ãjag jyvẽn jé. Ũ tóg ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén ke mũ. Ũ tóg ti vĩ mẽ kỹ ẽg vĩ pẽ ki tónh ke mũ, ti tỹ nén tó mũ ẽn ti. Há kar ti nĩ. 27 Ãjag tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén sór kỹ ũn pipir ag hã tóg tónh ke mũ, hẽn ri ke mũn ũn régre, ke tũ nĩ kỹ ũn tãgtũ, jagnẽ ri ke. Ũ tỹ tó kỹ ũ tóg jẽmẽg nĩ nĩ sir. Kỹ ũ tóg ti vĩ mẽ kỹ ẽg vĩ pẽ ki ti tỹ nén tó mũ tónh ke mũ gé sir, vẽnh kar mỹ. 28 Kejẽn tóg tũ nĩ, ũ tỹ ti tỹ nén tó mũ ẽn tỹ ẽg vĩ ki tónh ke mũ ti. Kỹ ẽg tóg ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg tỹ igreja krẽm vẽmén ke tũ nĩ sir, vẽnh kar rĩnve. Ãjag ĩn hã tá vẽmén nĩ, ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg tỹ.
29 Kejẽn ũ tóg ẽg mỹ Topẽ tỹ ti mỹ nén tó ja kãmén sór mũ, ẽg vĩ ki. Ũn régre vỹ tónh ke mũ, ke tũ nĩ kỹ ũn tãgtũ, jagnẽ ri kén. Kỹ ag vĩ mẽg mũ ag vỹ to jykrén kỹ: “ki hã ke mỹ vỹ?” he mũ. 30 Hã ra hẽn ri ke mũn Topẽ tóg ũ mỹ nén ũ tónh ke mũ gé. Kỹ ũn vẽmén vén mũ tóg krỹg henh ke mũ ver. Kỹ ũ tóg ti ri kén tónh mũ sir, Topẽ tỹ ti mỹ nén tó ja ti. 31 Hã kỹ ãjag kar vỹ jagnẽ jyvẽn ke mũ, ãjag tỹ jagnẽ ri kén vẽmén kỹ. Gen kỹ ãjag tóg jagnẽ kanhrãn ke mũ sir. Jagnẽ krĩ kuprãg jé ãjag tóg ke mũ gé sir. 32 Topẽ kuprĩg vỹ ẽg krĩn tĩ, ẽg tỹ jagnẽ jyvẽn jé. Hã ra ti pijé ẽg tỹ nén tó sór tũ ẽn to ẽg mỹ “tó ra!” he tĩ'. 33 Kỹ tóg Topẽ mỹ há tũ nĩ, ẽg tỹ ũ vẽmén jẽ ra ẽg tũ tó sór kỹ. Jagnẽ ri kén tó kỹ tóg há nỹ. Kỹ vẽnh kar tóg, ki kanhrãn há han mũ. Topẽ jykre kusan hã vẽ.
34 Topẽ tũ vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. Ũ tỹ Topẽ vĩ tó jẽ ra ũn tỹtá fag vỹ, jagnẽ mré vẽmén ke tũ nĩ. Hẽ tá igreja krẽm ke fag vỹ jatu nỹtĩgtĩ, ẽmã kar mĩ, kỹ ãjag tóg fag ri ke han ke mũ gé. Fag mén jykre mĩ fag mũnh ke mũ. Topẽ jykren hã vẽ. 35 Kỹ fag tóg, fag tỹ ũ tỹ Topẽ vĩ tó mũ ẽn vĩ ki kagtĩg nĩn kỹ fag ĩn tá fag mén ki jẽmẽnh mũ. Ẽg mỹ'a tóg tĩ, fag tỹ igreja krẽm jagnẽ mré vẽmén sór kỹ. 36 Mỹ ãjag mỹ tỹ hã tũ? Ãjag pijé Jesus ki ge vén', ha mẽ. E ẽg nỹtĩ, Jesus ki ge mũ ag, fag ke gé. Jagnẽ kãfór han tũg nĩ. Ãjag jo Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag jykre ki króm sórm nĩ, fag ke gé.
37 Ãjag kã mĩ ũ hỹn: “Topẽ vỹ inh mré vẽmén tĩ, ti kuprĩg tỹ inh krĩn tag to sóg tar tãvĩ nĩ,” he tĩ. Kỹn hỹn ki kanhró nĩ, sỹ ãjag mỹ Topẽ jykre tó mũ tag, ãjag tỹ igreja krẽm vẽnh mãn ke to. Ẽg Senhor tỹ ẽg mỹ vẽjykre nĩm jan hã vẽ, sỹ ãjag mỹ rán mũ tag ti. 38 Ũ tỹ tag to: “nén ũ tũ vẽ,” hen kỹ sóg ti to: “nén ũ tũ vỹ tỹ ti nĩ,” he mũ gé.
39 Inh kanhkã', Topẽ mỹ to vĩ mág, ti kuprĩg tỹ ãjag tar han jé, ãjag tỹ jagnẽ jykre ve kỹ jagnẽ jyvẽn há han jé, ẽg vĩ ki. Ũ tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki vẽmén sór kỹ ti mỹ: “vĩ tũg ra,” he tũg nĩ gé. 40 Hã ra ũ vẽmén jẽ ra ã tỹ nén tónh ke mũ ẽn tó sór tũg nĩ. To jykre kusa nỹtĩm nĩ.