13
Vẽnh kar to há nỹtĩnh ke
Hẽn ri ke mũn ẽg tóg ẽprã ke ag vĩ tỹ hẽn ri ke tó há nỹtĩgtĩ, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag vĩ mré hã. Ẽg tỹ jérĩn mỹ vẽnh kar to há tũ nỹtĩn kỹ ẽg tóg ón kỹ ke nĩ hã ra, ẽg vĩ tag ti. Kỹ ẽg tóg ón kỹ vĩ há han tĩ, sino tỹ véké kyr ẽn ri ke. Topẽ tóg hẽn ri ke mũn ẽg mỹ nén ũ kar tó tĩ. Kỹ ẽg vẽnh jyvẽn há han tĩgtĩ. Hẽn ri ke mũn ẽg tóg Topẽ ki rã há han kỹ nỹtĩ. Kỹ ẽg ti vĩ to: “hỹ mỹ vỹ?” he tũ pẽ nĩgtĩ. Kỹ ẽg tóg pãnónh mỹ: “ha tĩg,” he tĩ, hã ra tóg sir tĩ tĩ. Ẽg tỹ jérĩn mỹ vẽnh kar to há tũ nỹtĩn kỹ tóg tỹ ón kỹ ke nĩ. Hẽn ri ke mũn ẽg tóg ẽg tũ vin kãn tĩ, ũn jagtar ag mỹ. Hẽn ri ke mũn ẽg tóg ũ tỹ Jesus kato tẽ mũ ag mỹ vẽnh fẽg mũ, ag tỹ ẽg pũn jé. Ẽg tỹ jérĩn mỹ vẽnh kar to há tũ nỹtĩn kỹ tóg ẽg mỹ nén ũ há han ke tũ nĩ.
Ẽg tỹ vẽnh kar to há nỹtĩn kỹ ẽg tóg vẽnh kar to fen nỹtĩ. Ag mỹ ẽg tóg nén há kar han sór mũ. Ẽg pijé jagnẽ tũ to én ke mũ'. “Ã kãfór vỹ tỹ inh nĩ,” henh ke tũ ẽg tóg nĩ. “Ũn mág vỹ tỹ inh nĩ,” henh ke tũ ẽg tóg nĩ gé. Vẽnh mỹ mẽ han ke tũ ẽg tóg nĩ gé. Ẽg tũ tãvĩ hã to jykrén ke tũ ẽg tóg nĩ gé. “Ti hỹn nén ũ ki kanhrãn ke tũ pẽ nĩ,” henh ke tũ ẽg tóg nĩ gé. Kỹ ẽg tóg ũ tỹ ẽg vóg kónãn mũ ra ti to jũnh ke tũ nĩ gé. Ẽg tỹ vẽjykre pãno ven kỹ ti pijé ẽg mỹ sér tĩnh mũ'. Ẽg tỹ ũ tỹ ki hã tó mũ mẽ kỹ tóg ẽg mỹ sér tĩnh mũ. Ẽg tỹ nén ũ jagy vég mũ ra ẽg pijé to vĩnh ke mũ'. Nén ũ kar to ẽg tóg: “Topẽ vỹ tag han há nĩ,” henh ke mũ. Ti hã ki ẽg tóg nén ũ kar ve sór ke mũ. Vẽnh kar to ẽg fe mág nỹtĩnh mũ, ẽg tỹ vẽnh kar to há nỹtĩn kỹ.
Ẽg tỹ vẽnh kar to há nỹtĩ ẽn vỹ krỹg ja tũ nĩnh mũ. Jãvo ẽg tỹ jagnẽ jykre ki vẽnh kanhrãn kỹ jagnẽ jyvẽn tĩ ẽn vỹ krỹg ja nỹ. Ẽg tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki Topẽ mré vẽmén tĩ ẽn vỹ krỹg ja nỹ gé. Ẽg tỹ ẽprã nén ũ ki kanhró nỹtĩ ẽn kar vỹ krỹg ja nỹ gé. Ũri ẽg tóg nén sĩ hã ki kanhró nỹtĩ. Nén sĩ tỹ ẽg tóg jagnẽ jyvẽn tĩ, Topẽ tỹ ẽg mỹ tó tỹ. Ẽg pijé ki kanhrãn kãn kỹ nỹtĩ ver'. 10 Kãnhmar tóg vẽnh ven ke mũ, ũ tỹ nén ũ kar ki kanhró kar nĩ ẽn ti. Kỹ hã ẽg tóg nén ũ hynhan há tãvĩ han kãn ke mũ, kurã ẽn kã.
11 Ẽg mog mũ ri ke ti nĩ. Vãsỹ sóg sĩ ja jẽgtĩ. Kỹ sóg ũn kãsir ag tỹ nén tó tĩ ẽn tó ja nĩgtĩ gé. Ũn kãsir tỹ nén to jykrén tĩ ẽn to sóg jykrén ja nĩgtĩ gé. Kejẽn sóg sanh há jẽ sir. Kỹ sóg ũn kãsir jykre tovãnh kãn ja nĩgtĩ. Ẽn ri ke ti nĩ, ẽg Senhor kãtĩg mãn ke ti. Ki kanhrãn kãn jé ẽg tóg ke mũ, ẽn kã. 12 Ũri ẽg tóg ve há han tũ nĩgtĩ ver, ẽg Senhor jykre ti. Kỹ tóg ẽg tỹ vẽnh ve jafã ki vẽnh ve há han tũ ri ke nĩ. Kurã ẽn kã ẽg tóg nén kar ve há han kãn ke mũ, hã ra. Ẽg hã vỹ tóg ti venh ke mũ. Ũri ẽg tóg sĩn kỹ ti ki kanhró nỹtĩ. Kurã ẽn kã ẽg tóg ki kanhrãn kãn ke mũ, ti tỹ ẽg ki kanhró kar ẽn ri ke.
13 Hã kỹ tag vỹ krỹg ja tũ nỹ, ha mẽ. Ẽg tỹ Topẽ ki rã mũ vỹ krỹg ja tũ nỹ. Ẽg tỹ ti hã ki nén ũ kar ve sór mũ vỹ krỹg ja tũ nỹ gé. Ẽg tỹ vẽnh kar to há vỹ krỹg ja tũ nỹ gé. Kỹ nén ũ pir tóg kãfór nĩ, hã vỹ: ẽg tỹ vẽnh kar to há nĩ, he mũ.