12
Topẽ tỹ ẽg tar han mũ, ti kuprĩg tỹ
Kỹ sóg ãjag mỹ Topẽ kuprĩg tỹ ẽg krĩn ke tag tó sór mũ, ãjag tỹ inh ki jẽmẽn kỹ. Kejẽn tóg nén ũ to ẽg tar han tĩ, ẽg tỹ han jé. Ha vé, vãsỹ, ãjag tỹ Jesus ki ge tũg ki ãjag tóg ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ nón mũ ja nĩgtĩ gé. Vĩ vãnh ti nỹtĩ, hã ra Japo vỹ ãjag tỹ ag ki rã han ja nĩgtĩ. Hã kỹ sóg tag to ãjag kanhrãn sór mũ, ha mẽ. Topẽ kuprĩg tỹ ẽg krĩn kỹ ẽg pijé Jesus to: “Nén-Kórég ag pã'i mág,” he tĩ'. Jãvo ẽg tỹ Jesus mỹ: “ẽg Senhor,” hen kỹ Topẽ kuprĩg tóg ẽg krĩn mũ sir.
Kỹ Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ũn pir nĩ, hã ra tóg ẽg tar han tĩ, nén ũ kar to. Kỹ ẽg rãnhrãj vỹ e nỹtĩ gé. Ẽg kar vỹ vyrmỹ rãnhrãj nỹtĩ gé. Hã ra tóg pir nĩ, ẽg Senhor ti, ũ tỹ ẽg mỹ vẽnh rãnhrãj nĩm tĩ ti. Kỹ ẽg tỹ ti jykre ki nén ũ han mũ vỹ e nỹtĩ, hã ra tóg pir nĩ, Topẽ ti, ũ tỹ ẽg tar han mũ ti.
Kỹ Topẽ kuprĩg vỹ ẽg tar han kãn tĩ sir. Kỹ tóg ũ tỹ nén ũ to tar nĩ han tĩ. Jo tóg ũ tỹ nén ũ ũ to tar nĩ han tĩ gé, ẽg kar tỹ jagnẽ mỹ nén ũ há han jé, ẽg tỹ nén ũ to tar nỹtĩ ẽn tỹ. Hã kỹ tóg ũ tar han tĩ, ti tỹ ẽg mỹ ti vĩ kãmén há han jé sir. Ũ tar han tóg tĩ gé, ti tỹ ti vĩ ki nén ũ kar ki kanhró nĩ jé. Ũ tar han tóg tĩ, ti tỹ ti ki fé mág to. Ũ tar han tóg tĩ gé, ti tỹ ũn kagyga tỹ há' he jé. 10 Ũ tar han tóg tĩ gé, ti tỹ ẽg tỹ nén han vãnh han jé. Ũ tar han tóg tĩ, ti tỹ ẽg jyvẽn há han jé. Kỹ tóg ũ tar han tĩ, ti tỹ: “tag vỹ tỹ vẽjagrẽ há nĩ, tag vỹ tỹ vẽjagrẽ kórég nĩ,” he jé. Ũ tar han tóg tĩ, ti tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki Topẽ mré vẽmén jé. Kỹ tóg ũ tar han tĩ, ti tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg mẽ kỹ ẽg vĩ ki tó jé sir. 11 Hã ra tóg pir nĩ, Topẽ kuprĩg ti. Ti pir nĩ ra tóg nén ũ e tag hynhan tĩ, kỹ tóg to ẽg tar han tĩ. Ti hã ne to jykrén kỹ: “tag tar han jé sóg ke mũ, tag to, jo sóg ũ ẽn tar han ke mũ, ẽn to,” he tĩ'.
Nén ũ pir ri ke ẽg nỹtĩ, ẽg jagrẽ pir nỹtĩn kỹ
12 Ẽg há to jykrén nĩ, ha mẽ. Ẽg há vỹ tỹ ũn pir nĩ, hã ra ẽg há ki nỹtĩ vỹ e nỹtĩ, ẽg pẽn, ẽg nĩgé, ẽg nĩgrẽg, ti kar ti. Kỹ ẽg há ki nỹtĩ kar vỹ tỹ ẽg há nĩ sir. Nén ũ pir vẽ sir, ti e nỹtĩ ra, ti tỹ ẽg ki nỹtĩ kar nĩn kỹ. Tag ri ke ẽg nỹtĩ gé. Cristo há ri ke ẽg nỹtĩ, ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. 13 Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ũn pir nĩ. Kỹ ẽg kar vỹ kygpe kỹ nỹtĩ, ti kuprĩg tỹ, hã vỹ: Cristo há pir, he mũ. Ẽg kã mĩ ũ ag tóg tỹ Judeu nỹtĩ. Ũ ag tóg tỹ fóg nỹtĩ gé. Ũ ag tóg tỹ kanhgág nỹtĩ gé. Hã ra tóg tỹ ẽg kar jagrẽ nĩ. Kỹ ẽg tóg tỹ ũn pir nỹtĩ.
14 Ẽg há vỹ ge nĩ, ha mẽ. Ti ki nỹtĩ pijé tỹ ũn pir nĩ'. E ti nỹtĩ. Kỹ ẽg jé ẽg rãnhrãj to vĩ vĩ he tũg. 15 Hẽn ri ke mũn ẽg pẽn tóg: “inh pijé tỹ vẽnh nĩgé nĩ', hã kỹ sóg vẽnh há ki nỹtĩ tũ nĩ,” he tĩ. Hã tũ vẽ hã ra. 16 Kỹ ẽg nĩgrẽg tóg hẽn ri ke mũn: “inh pijé tỹ vẽnh kanẽ nĩ', hã kỹ sóg vẽnh há ki nỹtĩ tũ nĩ',” he tĩ gé. Hã tũ vẽ. 17 Ẽg há tỹ tỹ vẽnh kanẽ tãvĩ nĩ ra ẽg tỹ ne jẽmẽnh ke tóg tũ tĩ vẽ. Ẽg há tỹ tỹ vẽnh nĩgrẽg tãvĩ nĩ ra ẽg nén ũ ger mẽnh ke tũ nĩ vẽ. 18 Topẽ hã ne ẽg há ki nỹtĩ hynhan kãn'. Kỹ tóg vyrmỹ ti ki nỹtĩ kar mỹ vẽjykre vin kãn ja nĩgtĩ, ti tỹ ti rãnhrãj ẽn han jé. 19 Kỹ ti ki nỹtĩ kar tỹ tỹ vẽjykre pir nĩ ra ẽg há vỹ tũ nĩ vẽ. 20 Há ti nĩ, Topẽ jykre ti. Ẽg há ki nỹtĩ jykre e han ti, ti e tỹ ẽg há pir han jé sir.
21 Hã kỹ ẽg kanẽ pijé ẽg nĩgé mỹ: “ã pijé inh mré rãnhrãj tĩ',” he tĩ'. Kỹ ẽg krĩ vỹ ge nĩgtĩ gé. Ẽg pẽn mỹ tóg: “ã pijé inh mré rãnhrãj tĩ',” he tũ nĩgtĩ gé. 22 Ge tũ ti nĩ, ẽg há jykre ti. Ẽg há ki nỹtĩ ũ tóg vẽnh rãnhrãj kãnhvy han tĩ. Hã ra ẽg tóg jérĩn mỹ tỹ jagnẽ mré rãnhrãj kãn tĩ. 23 Kỹ ti ki nỹtĩ ũ tóg vẽnh rãnhrãj kufy han tĩ. Kỹ ẽg tóg hã ra ti ki rĩr há han tĩ sir. Kỹ ti ki nỹtĩ ũ tóg ẽg mỹ sĩnvĩ tũ nỹtĩ. Hã kỹ ẽg tóg kur krẽm ti rãg tĩ. 24 Kỹ Topẽ tóg ẽg mỹ vẽjykre nĩm, ẽg tỹ ti ki nỹtĩ tỹ vẽnh rãnhrãj kufy han mũ ẽn ki rĩr há han jé sir. Ẽg há jykre hã vẽ. Topẽ vỹ to jykrén kãn, kỹ tóg ẽg há ki nỹtĩ han kãn, 25 ẽg há tỹ vẽjykre pir han jé. Kỹ tóg ti mỹ há tĩ, ẽg tỹ ẽg mré Jesus ki ge kỹ nỹtĩ kar ag ki rĩr há han kỹ. Kỹ ẽg kã mĩ ũ vỹ jagtar tũ nỹtĩnh mũ, ẽg tỹ ẽg há ki nỹtĩ jykre pir ri ke han kãn kỹ, jagnẽ mỹ. 26 Hỹ, ẽg há ki nỹtĩ pir kaga nĩn kỹ tóg kaga kãn tĩ sir. Kỹ tóg ge nĩ gé, ẽg mré. Jagnẽ mré tóg ẽg mỹ e tĩ. Kỹ ũ tỹ ẽg kã mĩ ũ mỹ vĩ há han kỹ tóg ẽg kar mỹ sér tĩ gé sir.
27 Ha mẽ, Cristo há ri ke ẽg nỹtĩ, kỹ ẽg kar vỹ ti há ki nỹtĩ ri ke nỹtĩ gé sir. 28 Kỹ Topẽ tóg ũ tỹ igreja ki ke kar mỹ vẽnh rãnhrãj vin kãn, ẽg mỹ. Ẽg kã mĩ ũ ag vin tóg, ag tỹ tỹ apóstolo nỹtĩ jé. Tag pãte tóg ũ ag vin, ag tỹ jagnẽ jyvẽn jé. Kar kỹ tóg ũ ag vin, ag tỹ tỹ ti vĩ tó tĩ nỹtĩ jé. Kar tóg ũ ag vin, ag tỹ ẽg tỹ nén han vãnh hynhan jé, ag tỹ ũn kagyga tỹ há' he jé ke gé. Kar tóg ũ ag vin, ag tỹ ũ jagãgtãn jé. Kar tóg ũ ag vin, ag tỹ tỹ igreja krẽm tỹ pã'i nỹtĩ jé. Kar tóg ũ ag vin, ag tỹ ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki Topẽ mré vẽmén jé. 29 Ẽg kar pijé tỹ apóstolo nỹtĩ'. Ẽg kar pijé tỹ vẽnh jyvẽn tĩ nỹtĩ'. Ẽg kar pijé tỹ Topẽ vĩ kãmén tĩ nỹtĩ'. Ẽg kar pijé ẽg tỹ nén han vãnh hynhan tĩ'. 30 Ẽg kar pijé ũn kagyga tỹ há' he tĩ'. Ẽg kar pijé ẽg tỹ vẽnh vĩ ki kagtĩg ki Topẽ mré vẽmén tĩ'. Ẽg kar pijé vẽnh vĩ ẽn mẽ kỹ ẽg vĩ ki hã tó tĩ'. 31 Kỹ Topẽ mỹ to vĩ mág, ti kuprĩg tỹ nén ũ há to ãjag tar han jé, ãjag kar tỹ jagnẽ mré rãnhrãj kãn jé sir.
Ãjag tỹ nén han mũ ũ tóg há sĩ nĩ, kỹ ũ tóg há tãvĩ nĩ gé. Kỹ sóg ãjag mỹ nén ũ há tãvĩ kãmén sór mũ, ha mẽ.