11
Inh jykre han sórm nĩ, isỹ Jesus jykre han ri ke.
Ũn tỹtá fag jykre
Hỹ, ãjag mỹ sóg vĩ há han sór mũ mỹr. Isỹ ãjag mỹ nén tó mũ ẽn to jykrén ãjag tóg mũgtĩ mỹr'. Isỹ ãjag kanhrãn ẽn ki króm sór ãjag tóg tĩ. Hã kỹ sóg, nén ũ ki ãjag kanhrãn sór mũ sir, ha mẽ. Cristo vỹ tỹ ag krĩ nĩ, kỹ ag vỹ tỹ ag prũ fag krĩ nỹtĩ, fag tỹ tỹ ag nón ke nỹtĩ ra. Kỹ Topẽ vỹ tỹ Cristo krĩ nĩ gé. Jó ẽg kar vỹ vãhã tỹ Cristo nón ke nỹtĩ gé. Ẽg vẽnh mãn kỹ nỹtĩ kỹ ẽg jagnẽ mỹ Topẽ vĩ tó tĩ, kỹ ẽg tóg ti mré vĩ tĩ gé. Kỹ ag jykre mỹ vyr mỹ nĩ? Jãvo fag jykre mỹ vyr mỹ nĩ gé? Ag tỹ kur tỹ ag krĩ kri fón kỹ ag mỹ ag krĩ tỹ Cristo mỹ'a han tũ nĩ? Hỹ, hã vẽ. Ti mỹ'a han tũ ag nĩ. Ag jãvo ũn tỹtá fag tỹ, kur tỹ vẽnh kri fón kỹ fag mỹ fag mén ẽn mỹ'a han tũ nĩ? Hỹ, hã vẽ gé. Fag tỹ kri for tũ ra Topẽ vĩ kãmén kỹ fag krĩ mỹ kator ri ke ti nĩ? Vó. Hã tũ vẽ. Ũn tỹ ge fag gãnh mỹ ronh kãn kỹ nĩnh mũ'? Vó. Fag mỹ'a han tũg nĩ. Hã kỹn mỹ há nĩ, fag tỹ kur tỹ vẽnh kri fón kỹ Topẽ vĩ tón kỹ, ti mré vẽmén kỹ? Vó, hã tũ vẽ. Kỹ ag kã mĩ ũ mỹ kur tỹ vẽnh kri fón ke tũ nĩ, ti tỹ tỹ Topẽ ri ke nĩn kỹ, ẽg tỹ ti tugrĩn Topẽ sĩnvĩ ven kỹ? Ẽg mỹ ũn tỹtá fag tugrĩn, fag mén ag sĩnvĩ vég tĩ'? Vó, hã tũ vẽ. Ha vé, Topẽ pijé, ũn ve fi tỹ ũn ve ti han ja nĩ'. Ũn ve tỹ tóg fi han ja nĩ mỹr. Kỹ ti pijé, fi tugrĩn ti han'. Ti hã tugnĩn tóg fi han. 10 Hã kỹ ũn tỹtá fag tóg fag mén ag ri ke nỹtĩ, ag tỹ tỹ fag krĩ nỹtĩ ra, hã vỹ: fag tỹ tỹ ag nón ke nỹtĩ ra, he mũ. Kỹ tóg Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag mỹ há tĩ gé.
11 Ẽg kar vỹ Jesus ki ge kỹ nỹtĩ. Ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ũn tỹtá fag pijé, fag pir mỹ tỹ nén ũ nỹtĩ'. Kỹ ag pijé, ag pir mỹ tỹ nén ũ nỹtĩ gé'. Jagnẽ ri ke ẽg nỹtĩ, fag mré. 12 Hỹ, Topẽ vỹ ũn ve tỹ fi han. Hã ra ẽg kar tóg vãhã ẽg mỹnh fi ki mur kỹ nỹtĩ. Jãvo ũ tỹ vẽnh kar han mũ vỹ tỹ, Topẽ ti nĩ.
13 Mỹ ãjag mỹ sér, ãjag tỹ ũn tỹtá fag tỹ kur tỹ vẽnh kri fón tũ ra Topẽ mré vẽmén ven kỹ? Vó, ãjag mỹ'a tóg tĩ. 14 Mỹ ãjag mỹ sér, ag gãnh téj nỹtĩ ti? Vó, ãjag mỹ'a tóg tĩ gé. 15 Fag gãnh téj tóg, fag mỹ sér tĩ. Hỹ, fag gãnh vỹ tỹ, fag krĩ kri fón ja ri ke nĩ. 16 Hẽn ri ke mũn tóg ãjag kã mĩ ũ mỹ há tũ nĩ hã ra. Kỹ tag to jykrén nĩ, ha mẽ. Igreja kar ki fag tóg, hã han tĩ, ha mẽ. Kỹ ẽg mỹ'a han sór tũg nĩ.
Santa Ceia to vẽjykre
(Mt 26.26-28; Mc 14.22-24; Lc 22.17-20)
17 Kỹ sóg nén ũ ki ãjag mỹ vĩ há han ke tũ nĩ gé. Ãjag jykre ũ tóg há tũ nĩ, ha mẽ. Ãjag vẽnh mãn kỹ ãjag nẽji, ãjag tỹ Jesus jamĩ ko kỹ jagnẽ jẽn vóg tĩ, kỹ ãjag nẽji jagnẽ kókég tĩ sir. 18 Ãjag vẽnh mãn kỹ ãjag nẽji jagnẽ kato tẽ tĩ, vẽnh kãpãm kỹ, kỹ tóg inh mỹ tỹ ki hã ke ve nĩ, sỹ to jykrén kỹ. Ãjag kã mĩ ũ hỹn vẽnh kãpãm sór tĩ, he sóg tĩ. 19 Hỹ, há ti nĩ vẽ, ãjag tỹ vẽnh kãpãm kỹ nỹtĩn kỹ. Kỹ ũn jykre há ag vỹ vẽnh ven ke mũ, ãjag kã mĩ.
20 Kỹ, ãjag vẽnh mãn kỹ ãjag pijé ẽg Senhor jamĩ ko tĩ', Santa Ceia he mũ ẽn ti'. 21 Tỹ fénhta han kỹ ãjag kar nẽji vẽnh fãn hã jé ko tĩ. Tá jun kỹ ãjag nẽji kãnhmar ko tĩ. Kỹ ũ ag nẽji vẽnh fãn tĩ. Vinho kron kỹ ag nẽji tỹ pépév tĩ. Jo ũ ag tóg kókĩnkĩr tĩ sir, ũ tỹ kãnhmar tá junjun mũ ag tỹ ag tũ kagran kỹ. 22 Ha mẽ, vẽnh mỹ ti nĩ. Topẽ mré ke ag to é he ve ãjag tóg nĩ mỹr', ãjag tỹ ag jẽn kagran kỹ, ag junjun to hã. Tag tỹ inh hỹn hẽ ri kenh mũ? Inh mỹ ãjag mỹ vĩ há han ke mũ', tag to'? Vó', kenh ke tũ inh nĩ. Kórég ti nĩ, ãjag tỹ han mũ tag ti. Ãjag ĩn hã tá vẽjẽn tỹ vẽnh fãn nĩ.
23 Ha mẽ, ẽg Senhor tóg inh mỹ tó ja nĩ, sỹ ãjag mỹ tó mũ ti, ẽg tỹ ti ter to jykrén kỹ tag han jé, ha mẽ. Kuty ẽn kã, Judas tỹ pã'i ag mỹ ẽg Senhor tỹ Jesus tó ja ẽn kã ẽg Senhor tóg ẽmĩ mãn ja nĩgtĩ, Jesus ti. 24 To tóg Topẽ mré vĩ ja nĩgtĩ. Kupãn kỹ tóg ag mỹ: “inh hã vẽ,” he ja nĩgtĩ. “Ãjag jagfy sóg ter ke mũ. Kỹ inh mĩ ẽkrén nĩ, ãjag tỹ ẽmĩ tag kon kỹ,” he ja tóg nĩgtĩ. 25 Ag tỹ ko kar kỹ tóg kópa vyn ja nĩgtĩ gé sir. Kỹ tóg ag mỹ: “kópa ki jẽ tag vỹ inh kyvénh ri ke nĩ,” he ja nĩgtĩ. “Inh jykre tãg to ken hã vẽ, isỹ inh kyvénh tugrĩn ãjag mỹ vẽnh pãte fón jé. Kỹ inh kyvénh tỹ inh ki kutẽ mũ ẽn mĩ ẽkrén nĩ, ãjag tỹ kópa ki jẽ tag kron kỹ,” he ja tóg nĩgtĩ gé. 26 Hã kỹ ẽg tỹ ẽmĩ ẽn kon kỹ, ẽg tỹ kópa ki jẽ ẽn kron kỹ ẽg tóg sir ẽg Senhor ter ti tó tĩ. Tag han ẽg tĩ, ti kãtĩg ken jo.
27 Hã kỹ vẽjykre kórég ki ẽmĩ ẽn ko sór tũg nĩ. Kópa ki jẽ ẽn kron kónãn sór tũg nĩ gé, ẽg Senhor tũ ti. Ke tũ nĩ mũ ra tóg ẽg tỹ ti ter to é he ri ke nĩ. 28 Hã kỹ ẽg jé ẽg jykre tugnỹm. Ẽg jykre há nĩ ve kar kỹ ẽg tóg ẽmĩ ẽn konh mũ, kópa ki jẽ ẽn kron ke mũ gé. 29 Ẽg tỹ ón kỹ ko sór kỹ, ón kỹ kron sór kỹ, ti tỹ ẽg mỹ vẽjẽn ũ ri ke nĩn kỹ Topẽ tóg ẽg vóg kónãn ke mũ sir, ẽg tỹ ẽmĩ ẽn to ẽg Senhor ter mĩ ẽkrég tũ nĩn kỹ. Kỹ ẽg tóg Topẽ tỹ ẽg vóg kónãn hã jé tỹ nén ũ tũ han kỹ ko' he mũ, kron' he mũ gé sir. 30 Ãjag tỹ Jesus jamĩ ko to vẽnh ki rĩr há han tũ nĩn hã kỹ, ũ ag tóg krónhkrój nỹtĩ, ãjag kã mĩ. Kỹ ũ ag tóg kaga nỹtĩ. Kỹ ũ tỹ hẽn ri ke ag tóg kãgter huri ke gé. 31 Ha vé, ẽg tỹ ẽg jykre tugnỹm kỹ ti mỹ tó kỹ tóg ẽg mỹ vẽnh pãte fón ke mũ. Kỹ tóg ẽg jykre tugnỹm mãn ke tũ nĩ sir. Ẽg vóg kónãn ke tũ tóg nĩ gé, ẽg Senhor ti. 32 Hã ra tóg kejẽn ẽg vóg kónãn tĩ. Ẽg Senhor tỹ ẽg kanhrãn sór vẽ, ti tỹ ẽg tỹ kygnẽ to ẽg vóg kónãn kỹ, ti tỹ ẽg fón tũ nĩ jé, ũ tỹ ti vĩ mranh mũ ag mré.
33 Inh kanhkã', tag to jykrén, kỹ jagnẽ jãvãnh nĩ, ãjag tỹ Jesus jamĩ ko sór kỹ. 34 Ãjag kã mĩ ũ kókĩr nĩn kỹ tóg ti ĩn tá ti jẽn tỹ vẽnh fãn ke mũ. Ke tũ nĩ mũ ra tóg ãjag vóg kónãn ke mũ, ẽg Senhor ti, ãjag tỹ vẽnh mãn kỹ vẽnh fónfãn kỹ.
Sỹ ãjag mỹ nén tónh ke mũ ũ tóg nỹtĩ gé, hã ra sóg rán ke tũ nĩ. Sỹ ãjag mré nĩn kỹ sóg ãjag mỹ kãmén ke mũ.