10
Ẽg jo ke ag to jykrén nĩ
Inh kanhkã', ẽg jógjóg ve ag vỹ Moisés mré mũ ja nĩgtĩ. Kanhkã góg ẽn krẽm ag tóg mũ kãn ja nĩgtĩ. kỹ ag tóg goj kusũg nig ẽn kafã ra pa kãn ja nĩgtĩ gé. Ẽg vẽnh kygpe ri ken hã vẽ. Ẽn kã Moisés vỹ ag jãmĩ tĩg ja nĩgtĩ, Jesus tỹ ẽg ki rĩr nĩ tag ri ke. Kỹ ẽg jógjóg ve ag tóg kanhkã tá vẽjẽn ko kãn ja nĩgtĩ gé. Kanhkã tá goj tỹ ẽganẽ ki ag tóg kronkron kãn ja nĩgtĩ gé. Pãró tá ag tóg goj ve ja nĩgtĩ. Hã ra tóg tỹ kanhkã tá ke nĩ ja nĩgtĩ. Cristo to ken hã vẽ. Ti hã vỹ ag mré tĩ ja nĩgtĩ. Kỹ tóg ag mỹ goj ẽn ven ja nĩgtĩ. Ge ra Topẽ tóg ẽg jógjóg ve ag to jũ kãn ja nĩgtĩ. Kỹ ag tóg kãgter kãn ja nĩgtĩ, ga kórég ẽn tá. Hã ra tóg ũn pipir ag hã to há ja nĩgtĩ, Topẽ ti. Kỹ ag hã tóg krenkren ja nĩgtĩ. Hã ra tóg rán kỹ nĩ, ẽg tỹ tỹ vẽnh kanhrãn jé, ẽg tỹ nén ũ kórég to én tũ nĩ jé. To én ja ag tóg nĩgtĩ, ẽg jógjóg ve ag, kỹ ẽg tag han ke tũ nĩ.
Hã kỹ ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ nón mũ sór tũg nĩ. Tag han ja ag tóg nĩgtĩ gé, ẽg jógjóg ve ag. Hã kỹ tag tóg rán kỹ nĩ, hã mẽ. “Povo kar vỹ nĩgnĩ mũ sir, ag tỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ to fénhta ko jé, ag kronkron jé sir, ag tỹ kar kỹ vẽnh gringrén jé, fag mré,” he ja tóg nĩgtĩ. Hã to Topẽ tóg ag to jũ ja nĩgtĩ gé.
Kỹ ẽg ũn mén tũ fag mré nỹnh ke tũ nĩ gé. Tag han ja ag tóg nĩgtĩ gé, ẽg jógjóg ve ag. Kỹ kurã pir ki ũ tỹ 23 mil (ke) ag vỹ kãgter ja nĩgtĩ, Topẽ tỹ ag tũg kỹ. Kỹ ẽg tóg Topẽ to: “ti hỹn iso jũnh ke tũ nĩ, sỹ ti vĩ mranh mũ ra,” henh ke tũ nĩ gé. Ke ja ag tóg nĩgtĩ gé, ẽg jógjóg ve ag. Kỹ pỹn tóg ag kãgtén ja nĩgtĩ, Topẽ tỹ ag to jũn kỹ. 10 Kỹ ẽg tóg Topẽ to vĩ kónãn ke tũ nĩ gé. Ke ja ag tóg nĩgtĩ gé, ẽg jógjóg ve ag. Kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg ag kãgtén ja nĩgtĩ.
11 Hã ra Topẽ tóg ag vóg kónãn, ẽg tỹ ag to vẽnh kanhrãn jé. Hã jé tóg rán kỹ nĩ gé, ti tỹ to ẽg jyvẽn jé. Ẽg hã mỹn kakó nĩ, kurã tỹ ẽgno ti. 12 Hã kỹ vẽso jykrén, ã tĩg há han jé. Ã tỹ ti vĩ mranh tũ nĩn kỹ tóg há tĩ. Hã jé vẽnh ki rĩr, ã tỹ tỹ prãnh ke tũ nĩ jé. 13 Nén-Kórég vỹ ẽg krĩn sór mũ, ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh jé. Hã ra tóg ẽprã ke jykre ki ẽg krĩn sór tĩgtĩ. Kỹ Topẽ tóg ti vég tĩ, kỹ tóg ẽg ki rĩr tĩ. Kỹ tóg kejẽn ti mỹ: “gen kỹ,” he tĩ sir, ti tỹ ẽg tỹ hẽ ri ke tũ nĩ jé. Kỹ tóg ẽg tar han ke mũ gé, ẽg tỹ Nén-Kórég tỹ ẽg krĩn kónãn mũ ra ti kato tẽ jé, ẽg tỹ ti mỹ: “he,” he tũ nĩ jé.
Vẽnh kãgrá tỹ topẽ jykre han sór ke tũ
14 Inh krẽ', tag tugrĩn vẽnh kãgrá tỹ topẽ tovãnh pẽ han nĩ. Ve sór tũg nĩ. 15 Ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. Hã kỹ ẽg tỹ Jesus jamĩ ko tĩ ẽn to jykrén nĩ, ha mẽ. 16 Ẽg tỹ Cristo ter ja mĩ ẽkrén kỹ ẽg tóg kron tĩ, ti kyvénh ri ke ẽn ti. Ẽg tỹ kron kỹ ẽg tóg tỹ ti mré ke nỹtĩ sir, ẽg tỹ ti kyvénh ri ke ẽn kron kỹ. Kỹ ti jamĩ vỹ ge nĩgtĩ gé. Kupãn kỹ ẽg tóg ko tĩ, Cristo tỹ ẽg mỹ tón kỹ. Ẽg tỹ kon kỹ ẽg tóg tỹ ti mré ke nỹtĩ gé sir, ẽg tỹ ti nĩ ri ke ẽn kon kỹ. 17 Ti jamĩ vỹ pir nĩ, kỹ ẽg tóg ẽg tỹ ko kãn kỹ tỹ ũn pir nỹtĩ gé, ti mré, ẽg e hã ra. Jesus jamĩ ko to vẽjykre hã vẽ.
18 Kỹ povo tỹ Israel ag to jykrén nĩ gé, ha mẽ. Topẽ mỹ ag tóg nén ũ pũn tĩ, ti pũn jafã kri. Pũn kỹ ag tóg ko tĩ gé. Ag tỹ kon kỹ ag tóg tỹ ag tỹ ũn mỹ pũn mũ ẽn mré ke nỹtĩ gé sir, ẽg tỹ tỹ Jesus mré ke nỹtĩ ri ke. 19-20 Kỹ ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ to jykrén nĩ gé. Ag tỹ ti mỹ nén ũ pũn kỹ ag tóg Nén-Kórég ag hã mỹ pũn tĩ. Ag pijé Topẽ pẽ mỹ pũn tĩ'. Hã kỹ tóg inh mỹ há tũ nĩ, ãjag tỹ tỹ Nén-Kórég ag mré ke nỹtĩn kỹ, ãjag tỹ ag tũ kon kỹ ke gé.
Inh pijé ãjag mỹ: “vẽnh kãgrá tỹ topẽ vỹ nỹgtĩ, kỹ ag tỹ ag mỹ pũn mũ ẽn vỹ tỹ nén ũ nĩ,” he sór tĩ'. Nén ũ tũ vẽ. 21 Hã ra tóg vẽnh mỹ nĩ, ãjag tỹ ẽg Senhor kópa ki jẽ kron kar kỹ Nén-Kórég kópa ki jẽ kron kỹ ke gé. 22 Ẽg tỹ Nén-Kórég ag tũ kon kỹ ti hẽn ri ke mũn ẽg to jũnh ke mũ, ẽg Senhor ti. Ti tỹ ẽg to jũ nĩn kỹ tóg vẽnh mỹ nĩ. Ẽg pijé ti tỹ hẽ ri kenh mũ'. Hã kỹ ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ ve sór tũg nĩ.
Ẽg tỹ ẽg régre tugrĩn nén ũ konh ke tũ
23 Hã ra ãjag tóg inh mỹ: “isỹ nén han sór mũ ẽn han jé sóg ke mũ, pijé kórég nĩ',” he sór mũ. Há ti nĩ vẽ, tag ti. Hã ra ẽg tỹ nén han mũ ũ tóg ẽg mỹ nén ũ há han tũ nĩgtĩ. Nén ũ kar han há ẽg tóg nỹtĩ vẽ, hã ra ẽg tỹ nén han mũ ũ tóg ẽg tar han ke tũ nĩ, Jesus to. 24 Kỹ ã tũ to jykrén tãvĩ han tũg nĩ. Ã régre tũ to jykrén nĩ gé, ti mỹ há nĩ jé, ha mẽ. 25 Kỹ ã tỹ nén ũ tãnh jafã ki nén ũ nĩ kajãm sór kỹn há nĩ. Kỹ ag mỹ: “ũ mỹ ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ mỹ ti nĩ tag pũn ja tũ?” he tũg nĩ. Jẽmẽ tũg nĩ. Jatun mỹ kom nĩ. 26 Topẽ tũ vẽ, ga ti, ga kri ke kar ti ke gé. Hã kỹ jatun mỹ kom nĩ. 27 Kejẽn ũ tỹ Jesus ki rã tũ ũ vỹ ã mỹ: “inh mré jẽn kãtĩg,” he mũ sir. Ã tĩg sór kỹ ã tóg tĩg mũ. Kỹ ã tóg nén ũ kar konh ke mũ. Ti ki jẽmẽ tũg nĩ, ũ tỹ hẽn ri ke mũn ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ mỹ nén ũ pũn ja ti, ã tỹ jatun mỹ ko jé. 28 Hẽn ri ke mũn ũ tóg sir ã mỹ: “vẽjẽn tag pũn ag, ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ mỹ,” he mũ. Kỹ ko tũg nĩ sir, ũ tỹ ã mỹ tó mũ tugnĩn, ti tỹ ã to jykrén kónãn tũ nĩ jé. 29 Ã pijé to jykrén mũ vẽ'. Hã ra ti hã tóg to jykrén mũ. Hã kỹ tóg ã mỹ tó mũ. Há tũ ti nĩ, inh mỹ, ũ tỹ iso jykrén kónãn kỹ, isỹ nén ũ tỹ inh mỹ kórég tũ han to. 30 Topẽ mỹ sóg vẽjẽn ẽn to vĩ há han ja nĩgtĩ. Kỹ ũ tỹ tag to iso vĩ vĩ hen kỹ tóg inh mỹ kórég nĩ. Hã kỹ sóg ko sór tũ nĩ, ũ tỹ iso jykrén kónãn sór kỹ.
31 Hã kỹ Topẽ hã mỹ nén kar han nĩ. Ã jẽn kỹ ti jykre ki jẽn nĩ. Ã kron kỹ ti jykre ki kron nĩ. Ã tỹ nén ũ han kỹ ti jykre hã ki han nĩ gé, vẽnh kar tỹ ti jykre há nĩ ve jé. 32 Ũ tỹ ã tugrĩn Topẽ to jũ tũ nĩ kỹn há tĩ, Judeu ag, fóg ag, kanhgág ag, Topẽ tũ ag ke gé, ũ tỹ ẽg mré ke ag. Kỹ vẽjykre há hã han nĩ. 33 Ke sóg tĩ gé. Vãsãn sóg tĩ, vẽnh kar tỹ iso há nỹtĩ jé. Hã jé sóg isũ ki rĩr tãvĩ han tũ nĩgtĩ. Vẽnh kar tũ ki rĩr inh tĩ, ag tỹ Jesus ki ge jé.