9
Paulo tỹ jãnkamy ve sór tũ
Ve ra, isỹ nén han mũ ti. Ẽprã ke ag tỹ inh mỹ nén tó mũ ẽn han sór tũ inh nĩgtĩ. Jesus hã vỹ inh fẽg, isỹ tỹ apóstolo jẽ jé. Ti ve inh mỹr, ẽg Senhor tỹ Jesus ti. Kỹ ãjag vỹ isugrĩn ti ki ge jẽg. Inh rãnhrãj kaja vỹ tỹ ãjag nỹtĩ. Hẽn ri ke mũn sóg ũ mỹ tỹ apóstolo tũ nĩ. Ãjag hã mỹ sóg tỹ apóstolo jẽ mỹr, ãjag tỹ inh vĩ mẽ tugrĩn ti ki ge kỹ. Hã ki tóg ve há tĩ, ẽg Senhor tỹ inh fẽg ja ti. Kỹ sóg ũ tỹ kejẽn inh kato vĩ sór mũ mỹ tag tó tĩ, ha mẽ. 4-5  Jesus tỹ ũn vin mũ ũ ag ri ke inh nĩ, ũ tỹ Jesus mré pygfa mũ ag ri ke, Pedro ri ke ke gé, Ag prũ fag pére ag mũ tĩ, ag tỹ hẽn ra mũn kỹ. Isỹ ag ri ke ũ tỹ Jesus ki rã kỹ jẽ ũ fi tỹ prũg kỹ sóg fi pére tĩg ke mũ gé vẽ, hã ra sóg ke sór tũ nĩ. Kỹ ag tóg ãjag jẽn ko tĩ, ag tỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ tó to. Isỹ ag kóm ãjag jẽn ko sór kỹ sóg konh ke mũ gé vẽ, hã ra sóg ko sór tũ nĩ. Tag hã ki sóg ag ri ke tũ nĩ. Inh nĩgé rãnhrãj ja kaja hã ko sór inh tĩ, Barnabé ti ke gé, ag jãvo. Ẽg tỹ Topẽ tỹ ẽg mỹ vẽnh rãnhrãj nĩm ja kaja venh ken kỹ tóg há tĩ vẽ. Soldado jykre ri ke ti nĩ. Ag pijé ag tũ ko tĩ', ag tỹ vẽnh génh han kỹ. Ag vẽnh génh hã to ag tóg vẽjẽn vég tĩ. Kỹ ũ tỹ uva ki rĩr tĩ vỹ ti kanẽ ko tĩ gé. Kỹ ũ tỹ ovelha ki rĩr tĩ vỹ fi leite kron tĩ gé. Hã kỹ tóg ẽg tỹ Topẽ vĩ tó to gỹj ve kỹ há tĩ vẽ, hã ra ẽg tóg ve sór tũ nĩ.
Ẽprã ke jykre ki ẽg tóg ẽg rãnhrãj pẽ to ẽg jẽn vég tĩ. Kỹ Topẽ vỹ tag tó ja nĩgtĩ. Moisés vỹ tag rán ja nĩ, ha mẽ. “Monh tỹ ẽkré jãnkre ki rãnhrãj kỹ ti jẽnky tógfĩn tũg nĩ. Ti jẽn kamẽg tũg nĩ,” he ja ti nĩ, Topẽ vĩ rá ki. Topẽ mỹ monh hã to jykrén kỹ tag tó ja nĩ'? Vó. 10 Ẽg hã to tóg rán kỹ nĩ, ẽg tỹ ẽg rãnhrãj to ẽg jẽn ve jé. Hã kỹ ũ tỹ ẽpỹ ki rãnhrãj mũ tóg to nén ũ ve sór mũ. Ũ tỹ jãnkrég mũ vỹ to nén ũ ve sór mũ gé, ti rãnhrãj to. 11 Isỹ ãjag mỹ kanhkã jykre tó kỹ tóg sỹ nén ũ krãn ri ke nĩ. Kỹ sỹ ãjag ki nén ũ ve sór ra tóg há tĩ vẽ, ijẽn jé. Hã ra sóg ve sór tũ nĩ. 12 Ũ ag tóg ag jẽn vég tĩ, Topẽ vĩ to. Kỹ tóg sỹ ag ri kén ãjag ki jãnkamy ve sór kỹ há tĩ vẽ, sỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ tó vén kỹ. Hã ra sóg ãjag jẽn ve sór tũ nĩ. Inh jagtar ra tóg inh mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ, ũ tỹ isugrĩn Cristo kãme sér kato vĩ tũ nĩ jé. Hã kỹ sóg ve sór tũ nĩ.
13 Ũ tỹ Topẽ ĩn krẽm ti tũ ki rĩr tĩ ag vỹ tá ag jẽn vég tĩ gé, ag tỹ Topẽ mỹ nén vin tĩ ẽn tỹ. Kỹ ũ tỹ Topẽ mỹ nén ũ pũn tĩ ẽn vỹ ti ke ko tĩ gé. Ãjag mỹ tag mẽ ja tũ? 14 Hã kỹ ẽg Senhor vỹ: “ũ tỹ ti kãmén mũ ẽn vỹ tag to ag jẽn venh ke mũ,” he mũ. 15 Hã ra sóg ãjag jẽn ve sór ja tũ nĩ. Kỹ sóg ve sór tũ nĩ gé, ũri, hã kỹ sóg ãjag mỹ rán mũ. Isỹ inh nĩgé tỹ rãnhrãj to ijẽn vég mũ hã to sóg tỹ ũn mág nĩnh mũ, kanhkã tá. Kỹ sóg tỹ tũ' he sór tũ nĩgtĩ. Iser jé tóg inh mỹ há tĩ, ũ tỹ inh mỹ Topẽ vĩ kajãm sór mũ (hã) ra.
16  Jesus kãmén sóg tĩ. Inh rãnhrãj hã vẽ. Ti hã tóg inh mỹ tó, sỹ ti kãmén jé. Kỹ sóg ti tó tugrĩn tỹ ũn mág nĩnh ke tũ nĩ. Isỹ ti kãmén sór tũ nĩ ra Topẽ tóg inh vóg kónãn ke mũ vẽ, isỹ inh rãnhrãj han tũ nĩn kỹ. 17 Topẽ tỹ inh mỹ: “ha kãmén,” he tũ nĩ ra sóg kanhkã tá to gỹj venh ke tũ nĩ vẽ. Hã ra tóg inh mỹ: “ha kãmén,” he ja nĩ, kỹ tóg sỹ ti rãnhrãj ki rĩr há han mũ ve sór mũ sir inh ki, Topẽ ti. 18 Kỹ sóg kanhkã tá to gỹj venh ke tũ nĩ, inh rãnhrãj ja to. Hã ra sóg gỹj ve sór mũ, tá. Hã kỹ sóg ẽprã ke ag ki sỹ nén ve sór mũ ẽn ve sór tũ nĩ, ijẽn jé. Véké sóg ãjag mỹ tó tĩ, Topẽ vĩ ti, vẽnh kar mỹ ke gé.
Ũn e tỹ Jesus ki ge kỹ tóg Paulo mỹ há tĩ
19 Ũ pijé tỹ inh kri ke nĩ'. Ge ra sóg vẽsỹ vẽnh kar krẽm ke han. “Hẽn ri ke mũn ũ tóg Jesus ki rã sór mũ, isỹ tỹ ti krẽm ke nĩn kỹ,” he sóg tĩ. Hã jé sóg vẽsỹ ag krẽm ke han tĩ, ũ tỹ ti ki ge mũ ag e nỹtĩ jé, isugrĩn. 20  Judeu ag tugnĩn sóg vẽsỹ Judeu han tĩ, ag tỹ Jesus ki ge jé. Isỹ ag jykre han sór tũ nĩ ra inh han ke tũ nĩ vẽ, hã ra sóg han sór tĩ, isỹ ag to há nĩn kỹ. Kỹ sóg Judeu jykre han mũ ag tugrĩn ag jykre han tĩ, ag tỹ Jesus ki ge jé. 21 Kỹ fóg ag vỹ Judeu jykre han tũ nĩgtĩ, kanhgág ag ke gé. Kỹ sóg ag tugrĩn ag jykre han tĩ. Kanhgág ag tugnĩn sóg ag jykre han tĩ, ag tỹ isugrĩn Jesus ki ge jé. Inh pijé Topẽ jykre tovãnh mũ hã ra'. Judeu jykre hã tovãnh inh tĩ, fóg to, kanhgág to ke gé. 22 Kỹ sóg ũn krój ag mỹ komẽr hã vĩ tĩ, ag tỹ isugnĩn Jesus to vãsãnsãn mãn jé. Isỹ ũ jykre ve kỹ sóg ti jykre ri ke han tĩ, ag tỹ Jesus ki ge jé. 23 Tag kar han sóg tĩ, Jesus kãme tugnĩn, isỹ ti mré ti rãnhrãj ki rĩr jé.
24 Ha mẽ, ũn e tóg corrida han tĩ, hã ra ũn pir tóg gỹjỹ he tĩ, inhhã. Ag ri ke han nĩ. Vãsãn ra, ãjag tỹ gỹjỹ hen jé, Jesus tỹ ẽg mỹ nén ven ke ti. 25 Ha vé, ũ tỹ torneio han tĩ ag vỹ to jykrén mág tĩ. Kỹ ag vãkrég tĩ gé, ag tỹ gỹjỹ hen jé. Ẽprã vẽjykre ki ag tóg gỹjỹ he sór tĩ, ti tỹ kãnhmar tũ' henh ke mũ ra. Hã ra ẽg tóg kanhkã tá ẽg gỹj venh ke mũ, ũ tỹ tũ' he vãnh ẽn ti. 26 Ge sóg tĩ gé, sỹ corrida ri ke han kỹ. Pétẽm sór sóg tĩ. To krónh ke tũ sóg nĩ. Rárá ri ke han sóg tĩ to. Inh pijé véké rárá tĩ'. 27 Vẽnh hã to sóg rárá tĩ. Kỹ sóg isỹ nén to én mũ ẽn han ke tũ nĩ. Inh mỹ tóg Topẽ tỹ inh fón ha mẽ tĩ, isỹ ãjag jyvẽn kar kỹ vẽjykre pãno han kỹ. Hã kỹ sóg vẽso rárá tĩ, sỹ han tũ nĩ jé.