8
Vẽnh kãgrá tỹ topẽ to vẽjykre
Kỹ sóg ãjag mỹ vẽjẽn tó sór mũ gé. Ag mẽg tãnh kỹ ag tóg vẽnh kãgrá tỹ topẽ mỹ pũn vén tĩ. Kar kỹ ag tóg açougue tá ti ke ẽn vẽne he tĩ. Kỹ ãjag kã mĩ ũ tóg: “inh mỹ tá mãn kỹ konh mỹ vỹ?” he tĩ.
Hã ra ãjag kã mĩ ũ tóg: “ki kanhró mág ẽg nỹtĩ, to tar ẽg nỹtĩ. Jatun mỹ ẽg tóg konh ke mũ,” he tĩ. Ẽg tỹ nén ũ to: “ki kanhró mág inh nĩ,” hen kỹ tóg: “ti kãfór inh nĩ,” henh ha mẽ tĩ. Ẽg tỹ hã ra jagnẽ to há nỹtĩnh ke vẽ. 2-3 Ẽg tỹ nén ũ to: “ki kanhró sóg nĩ, ã jãvo,” hen kỹ tóg tỹ ẽg tỹ jagnẽ to é he ven nĩ.
Kỹ sóg ãjag mỹ vẽjẽn ẽn kãmén sór mũ. Nén ũ tũ vẽ, ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ ti. Pir ti nĩ, Topẽ ti. Topẽ ũ vỹ tũ nĩ. Nén ũ e to ag tóg ón kỹ: “Topẽ vẽ,” he tĩ, kanhkã tãn ũ ag to, ga tãn ũ ag to ke gé. Ũ tỹ ge vỹ e nỹtĩ, topẽ tỹ ge ti, Senhor tỹ ge ti. Hã ra tóg ẽg mỹ pir nĩ, ẽg jóg mág ti, ag jãvo. Nén kar han ja ti nĩgtĩ, vẽnh mỹ, kỹ ẽg tóg ti hã ve sór mũ gé sir. Pir ti nĩ gé, ẽg Senhor ti, hã vỹ: Jesus Cristo, he mũ. Nén ũ kar vỹ ti tugrĩn nỹtĩ. Kỹ ẽg ti tugnĩn krenkren ke mũ gé.
Hã ra ẽg kã mĩ ũ ag tóg tag ki kagtĩg nỹtĩ ver. Tãg ti nĩ ver, ag tỹ ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ tovãnh mũ ti. Hã kỹ ón kỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ mỹ vẽjẽn pũn ja ẽn tóg, ag tỹ ko kỹ nẽji, ag mỹ tỹ vẽnh kãgrá tỹ topẽ ẽn tũ ko ri ke nĩ sir. Kỹ tóg, ag tỹ tag to krój nỹtĩn kỹ, ag mỹ ag tỹ vẽjẽn to vẽnh kavénh ha mẽ tĩ.
Ẽg pijé vẽjẽn tugrĩn Topẽ to há nỹtĩ', ti to kórég nỹtĩ'. Ẽg tỹ ko tũ (hã) ra nén ũ tũ vẽ gé, vẽnh kãgrá tỹ Topẽ mỹ pũn ja ẽn ti. Vẽjẽn vẽ mỹr. Nén ũ kar vỹ tỹ ẽg tũ nĩ.
Hã ra ũn krój tóg hẽn ri ke mũn Topẽ vĩ mranh ke mũ, ẽg tugrĩn, ẽg tỹ ti mỹ nén ũ vẽnh mỹ to tar nỹtĩ nĩ ve nĩn kỹ. Kỹ tag han sór tũg nĩ. 10 Ve ra ha. Tar ã tóg nĩ, ki kanhró ã tóg nĩ. Vẽnh kãgrá tỹ topẽ vỹ tỹ nén ũ tũ nĩ ã mỹ. Hã kỹ ã tóg ko mũ sir, ũ tỹ ti mỹ fénhta han kỹ. Nén ũ tũ vẽ vẽ, ã tỹ ko mũ ti. Hã ra ẽg mré Jesus ki rã kỹ jẽ ũ tóg tag to krój nĩ ver. Kỹ tóg ã ve kỹ to jykrén kỹ ko mũ gé sir. Hã ra vẽnh kãgrá tỹ topẽ tóg ti mỹ tar nĩ, ũn krój mỹ, ti tỹ Jesus ki rã kỹ nĩ (hã) ra. 11 Kỹ tóg ti tỹ ã tỹ ko ve tugrĩn ko kỹ vãfor ke mũ sir. Ti jãvo ã tóg ki kanhró nĩ. Hã ra tóg ã tugnĩn tũ' henh ke mũ, Cristo tỹ ti jagfy ter ja ra. 12 Ã tỹ ti vĩ mranh hã vẽ sir, ã régre krój ẽn to. Ti vóg kónãn ã tóg mũ sir, ti krój nĩn kỹ. Hã ki ã tóg Cristo vĩ mranh mũ sir, mỹr, ha mẽ. 13 Hã kỹ sóg tag han sór tũ nĩ. Inh mré ke tỹ isỹ nén ũ nĩ ko tugrĩn Topẽ vĩ mranh kỹ sóg ko mãn sór tũ nĩ ha.