7
Ẽg tỹ prũg há han to vẽjykre
Ãjag tỹ inh mỹ vẽnh rá jẽnẽn kỹ ãjag tóg inh mỹ ãjag prũg ke ti tó ja nĩ. Ãjag prũg tũ nĩn kỹ tóg há tĩ vẽ. Hã ra tóg ãjag mỹ vẽnh mỹ tĩnh mũ, kỹ tóg inh mỹ ãjag tỹ ũn mén tũ fag to én ha mẽ tĩ. Hã kỹ tóg há nĩ, ũ tỹ ũn pir fi tỹ prũg kỹ, fi tỹ tỹ ti prũ pẽ nĩ jé. Ũ fi tỹ ũn pir tỹ mén kỹ tóg há tĩ gé, ti tỹ tỹ fi mén pẽ nĩ jé. Kỹ fi mén jé fi mỹ fi tũ han, fi mré nỹ kỹ, jãvo ti prũ fi jé ti tũ han, ti mré nỹ kỹ. Fi pijé tỹ vẽsũ nĩ', fi mén jẽn kỹ'. Fi mén tũ fi vẽ sir. Kỹ ti hã ri ke nĩ gé. Ti pijé tỹ vẽsũ nĩ gé', ti prũ jẽn kỹ'. Fi tũ vẽ, fi mén ti. Hã kỹ jagnẽ mỹ vẽnh nenh tũg nĩ. Hẽn ri ke mũn ãjag kejẽn jagnẽ mré to jykrén sór mũ, ãjag tỹ kuty pipir ki jagnẽ mré nỹ tũ nĩ jé, ãjag tỹ Topẽ mré vẽmén jé vãsãnsãn jé. Kỹ tag pãte jagnẽ mré nỹ mãn nĩ sir, Satanás tỹ ãjag krĩn kónãn tũ nĩ jé. Ãjag tỹ ũ mré nỹ sór kỹ tóg inh mỹ to ãjag tỹ Topẽ vĩ mranh ha mẽ tĩ, Satanás tỹ ãjag krĩn kỹ. Hã kỹ tóg ãjag tỹ kãnhmar jagnẽ mré nỹ mãn kỹ há tĩ.
Tag kar tó sóg mũ, ãjag mỹ, ãjag krój nỹtĩn kỹ. Inh pijé vẽnh kar mỹ: “ha prũg, ha mén,” he sór mũ'. Vẽnh kar tỹ inh ri ke nỹtĩ ra tóg inh mỹ há tĩ vẽ, isỹ prũ tũ nĩ tag ri ke. Hã ra Topẽ tóg vẽnh kar tỹ vyrmỹ nén ũ to tar han tĩ, ẽg tỹ ki króm jé. Hã kỹ ũ tóg ti prũ tũ to tar nĩ, jo ũ tóg ti prũ fi to tar nĩ. Topẽ tỹ nén han jan hã vẽ.
Hã ra sóg ũn prũ tũ mỹ tag tó sór mũ, ha mẽ. Ãjag tỹ inh prũ tũ ri ke nỹtĩ ra tóg há tĩ vẽ, kỹ ũn mén ter ja fag tỹ mén mãn tũ nĩ ra tóg há tĩ gé vẽ. Ãjag tỹ hã ra prũg sór kỹ, ãjag tỹ mén sór kỹ tóg há tĩ gé. Kỹ ãjag tóg vẽnh prũg han mũ sir. Ãjag tỹ prũ tũ nĩ ra fag to én kỹn pijé há nĩ', ãjag tỹ ag to én kỹ ke gé'. Hã kỹ prũg nĩ, mén nĩ ãjag tỹ ũ to én tũ nĩ jé.
10 Ãjag kã mĩ ũ tóg prũ nỹtĩ, ũ fag tóg mén nỹtĩ gé. Ẽg Senhor vỹ ãjag hã mỹ tag tó mũ, sỹ tónh ke tag, ha mẽ. Isỹ tó pijé', ti tỹ tó hã nẽ', ha mẽ. Ã mén fón tũg nĩ. 11 Ã tỹ ge ra ti fón kỹ mén mãn tũg nĩ. Ã tỹ mén mãn sór kỹ ã mén fón jan hã mré to jykrén, ãjag tỹ jagnẽ mré nỹtĩ mãn jé sir. Kỹ ã prũ jẽn kỹ fi fón tũg nĩ gé. Ẽg Senhor tỹ tón hã vẽ.
12 Jãvo inh hã tóg tag tó mũ ãjag mỹ, ha mẽ. Ẽg Senhor tỹ tó pijé', ha mẽ. Ãjag kã mĩ ũ prũ fi tóg Jesus ki rã sór tũ nĩ, fi mén tỹ tỹ Jesus mré ke nĩ ra. Fi tỹ ti mré nĩ sór nĩn kỹ tóg fi mré nĩ ha sir. Fi tovãnh sór tũg nĩ. 13 Kỹ ã mén tỹ Jesus ki rã sór tũ ra ã mré nĩ sór kỹ ti mré nĩm nĩ gé. 14 Topẽ tũ vỹ tỹ ã nĩ, ã mén tỹ ti ki rã sór tũ ra. Hã ra tóg ã mré nĩn kỹ tỹ ti tũ ri ke nĩ gé sir. Kỹ ã prũ fi tỹ Jesus ki rã sór tũ ra fi tóg tỹ Topẽ tũ ri ke nĩ gé sir, fi tỹ ã mré nĩn kỹ. Ke tũ nĩ mũ ra ãjag krẽ vỹ ti ki rã tũ krẽ ri ke nỹtĩnh mũ vẽ, Topẽ mỹ. Hã ra ag pijé ri ke nỹtĩ'. Tỹ Topẽ tũ ri ke ag nỹtĩ gé sir, ãjag krẽ ti. 15 Hẽn ri ke mũn ã mén, ã prũ fi ã fón sór mũ, fi tỹ Jesus ki rã sór tũ nĩn kỹ. Kỹ fi mỹ, ti mỹ: “ha tĩ ge,” hem nĩ. Topẽ vỹ ẽg krĩ kuprãg sór mũ, hã jé tóg ẽg kuprẽg. Hã kỹ ã pijé tỹ ã mén krẽm ke nĩ', ti tỹ ã tovãnh sór kỹ, ã pijé tỹ ã prũ fi krẽm ke nĩ gé', fi tỹ ã tovãnh sór kỹ, ã tỹ Jesus ki rã tugrĩn. 16 Hẽn ri ke mũn ti kejẽn kren ke mũ, ã jamẽn kỹ, ã mén ti. Hã ra ã pijé ki kanhró nĩ'. Hẽn ri ke mũn fi kejẽn kren ke mũ, ã jamẽn kỹ, ã prũ fi. Hã ra ã pijé ki kanhró nĩ'. Hã kỹ fi tĩg kamẽg tũg nĩ, fi tĩg sór kỹ, ti tĩg sór kỹ ke gé.
Ẽg tỹ Topẽ jykre hã mĩ mũnh ke
17 Topẽ tỹ ã jykre tỹ ã kuprẽg ja ẽn hã mĩ tĩg nĩ, ẽg Senhor tỹ ã mỹ vẽjykre nĩm ja ẽn hã mĩ. Hã tó sóg tĩ, ẽg mré vẽnh mãn tĩ kar ag mỹ. 18 Topẽ vỹ ã kuprẽg. Ã tỹ tỹ Judeu mré ke nĩn kỹ ã gré fár junun vỹ kym kỹ nĩ. Kỹ tóg há tĩ. Tỹ tũ' he sór tũg nĩ. Ã tỹ tỹ Judeu mré ke tũ nĩ kỹ ã fár vỹ kym kỹ nĩ tũ nĩ. Kỹ tóg há tĩ gé. Kym sór tũg nĩ gé. 19 Nén ũ tũ vẽ, ti fár kym ke ti, ti fár kym ke tũ ti ke gé. Nén pir vỹ há nĩ, hã vỹ: ẽg tỹ Topẽ vĩ ki króm, he mũ, ẽg tỹ ti tỹ ẽg jyvẽn mũ han, he mũ.
20 Topẽ hã tỹ ã kuprẽg kỹ vẽjykre ẽn hã mĩ tĩm nĩ. 21 Ãjag kã mĩ ũ vỹ patrão nỹtĩ, ti tỹ ãjag kygjãm kỹ, ẽg tỹ ẽg mẽg kygjãm ẽn ri ke. Hã kỹ ãjag tóg tỹ ti tũ nỹtĩ. Fagrĩnh mỹ ãjag tóg ti rãnhrãj han tĩ. To krĩ kufy nỹtĩ tũg nĩ. Ãjag tỹ hã ra ãjag patrão tovãnh to vẽjykre há ve kỹ jatun mỹ tovãnh nĩ, ti tỹ ãjag tovãnh sór kỹ. 22 Ha vé, ẽg Senhor vỹ ãjag kuprẽg, ãjag patrão nỹtĩ ra. Ãjag tỹ tỹ Cristo tũ nỹtĩn kỹ ãjag tóg tỹ ũn patrão tũ ẽn ri ke nỹtĩ sir, ãjag tỹ ẽprã patrão krẽm nỹtĩ ra. Hã kỹ ũn patrão tũ ag vỹ Cristo ki ge kỹ tỹ Cristo krẽm ke nỹtĩ. Jãvo ũn patrão ag vỹ Cristo tugrĩn tỹ ũn patrão tũ ẽn ri ke nỹtĩ gé. 23 Hỹ, ẽg kygjãm ti mỹr, kaja e tỹ, Cristo ti. Hã kỹ ẽprã ke ag krẽm nỹtĩ sór tũg nĩ. Ẽprã ke mỹ név mág jẽ sór tũg nĩ gé. Ke tũ nĩ mũ ra ag tóg ãjag tỹ Cristo mré mũ kamẽg mũ.
24 Inh kanhkã', Topẽ tỹ hã tỹ ãjag kuprẽg kỹ vẽjykre ẽn hã mĩ mũm nĩ.
Ũn mén ja tũ fag to vẽjykre
25 Ũn mén ja tũ fag tó ja ãjag tóg nĩgtĩ inh mỹ, ãjag tỹ rán ki. Hã ra ẽg Senhor pijé fag to nén ũ tó ja nĩgtĩ'. Kỹ sóg to jykrén kỹ ãjag mỹ tag tó sór mũ, ha mẽ. Ẽg Senhor tóg inh jagãgtãn, kỹ tóg isar han, sỹ to jykrén há han jé. 26 Kỹ sóg ẽg tỹ ti jagy vég tĩ tag to jykrén mũ. Sỹ to jykrén kỹ tóg inh mỹ há tĩ, ãjag tỹ ũri nén han mũ tag tovãnh sór tũ nĩ jé. 27 Ã mỹ prũ jẽ? Kỹ fi fón sór tũg nĩ. Ã mỹ prũ tũ jẽ? Kỹ prũg sór tũg nĩ gé. 28 Ã tỹ ge ra prũg sór kỹ tóg há tĩ gé hã ra. Topẽ vĩ mranh ke tũ ã tóg nĩ, prũg kỹ. Kỹ ũn mén ja tũ fi mén kỹ tóg há tĩ gé sir. Topẽ vĩ mranh pijé'. Hã ra tóg jagy tĩnh mũ. Krĩ kufy han jé ãjag tóg ke mũ, tag ki, ẽprã, ãjag prũg kỹ, ãjag mén kỹ ke gé. Hã ra tóg inh mỹ há tĩ vẽ, ãjag krĩ kufy tũ nĩ ti.
29 Inh kanhkã', inh vĩ tag jẽmẽ ra, ha mẽ. Kurã tỹ ẽgno vỹ kãnhmar jun ke mũ. Hã kỹ ũn mén fi jé ũn mén ja tũ fi ri ke nĩ, ũn prũg ja tũ ri ke nĩ gé. Tag ki vẽjykre vẽ, fag tỹ jagnẽ mré nỹtĩg ti. Kãnhmar tóg tũ' henh ke mũ. 30 Hã kỹ ũ tỹ tag ki fỹ mũ jé ũn fỹ tũ ri ke nĩ. Ũ tỹ tag ki mỹ sér nĩ jé ũn mỹ sér vãnh ri ke nĩ. 31 Ũ tỹ ga kri tỹ nén ũ mág nĩ ẽn jé ũ tỹ nén ũ tũ ẽn ri ke nĩ. Tũg kãn jé tóg ke mũ, ẽg tỹ tag ki nén vég mũ ti.
32 Nén ũ pir tóg inh mỹ há tĩ vẽ, hã vỹ: ãjag krĩ kuprãg kỹ nỹtĩm nĩ, he mũ, ãjag tỹ nén ũ to krĩ kufy tũ nỹtĩ jé.
Ũn prũ tũ ẽn vỹ ẽg Senhor tũ ki rĩr tĩgtĩ, kỹ tóg: “mỹ ẽg Senhor mỹ há nĩ vỹ, sỹ nén han mũ ti?” he tĩ. 33 Jãvo ũn prũg mũ vỹ ẽg tỹ tag ki nén vég tĩ ki rĩr nĩgtĩ, kỹ tóg: “mỹ inh prũ fi mỹ há nĩ vỹ, sỹ nén han mũ ti?” he tĩ gé. 34 Kỹ tóg ẽg Senhor tũ ki rĩr tãvĩ han tũ nĩ sir. Kỹ fi vỹ ge nĩgtĩ gé, ũn mén ter ja fi, ũn mén ja tũ fi ke gé. Ẽg Senhor tũ ki rĩr fag tóg nĩgtĩ, fag tỹ tỹ ti tũ tãvĩ nỹtĩ jé, fag tỹ ti tũ ki króm há han jé. Ũn mén mũ fi tóg hã ra ẽg tỹ tag ki nén vég tĩ ki rĩr nĩgtĩ, kỹ fi tóg: “mỹ inh mén mỹ há nĩ vỹ, sỹ nén han mũ ti?” he tĩ gé.
35 Sỹ ãjag tũ to jykrén há han kỹ, hã kỹ sóg ãjag mỹ tag tó mũ. Inh pijé ãjag mỹ vĩ tar han sór mũ', ãjag tỹ ti tỹ ãjag mỹ há tũ nĩ ẽn han jé'. Ãjag tỹ mũ há han kỹ tóg inh mỹ há tĩ, ãjag tỹ ẽg Senhor tũ ki rĩr há han kỹ, nén ũ tỹ ãjag kutãn tũ nĩ jé.
36 Hẽn ri ke mũn tóg ãjag kã mĩ ũ fag mỹ há tũ nĩ, fag kósin fi tỹ mén tũ nĩn kỹ. Hẽn ri ke mũn fi sanh há nĩ ha. Hẽn ri ke mũn fi jagtar ke mũ, ũ tỹ fi ki rĩr ke tũ tĩn kỹ. Kỹ jatun mỹ fi mén nĩ, fi mén sór kỹ. Topẽ vĩ mranh pijé'. 37 Hẽn ri ke mũn ũ fag tóg to jykrén há han mũ hã ra, kỹ fag tóg fag kósin fi mén sór tũ nĩ sir. Kỹ tag vỹ há tãvĩ nĩ. 38 Hã kỹ tóg ge nĩ, ha mẽ. Ti tỹ fi mén kỹ tóg há nĩ, ti kósin mén ja tũ fi. Ti tỹ fi mén tũ nĩn kỹ tóg há kãfór nĩ.
39 Ũn tỹtá fag vỹ tỹ fag mén tũ nỹtĩ, ag rĩnrĩr nỹtĩn kỹ. Ũ fi mén ter kar kỹ fi tóg hã ra ũ tỹ mén mũ sir, jatun mỹ. Fi mén mãn vẽ sir, Há ti nĩ. Hã ran jé tỹ ẽg Senhor mré ke nĩ, fi mén mãn ke ti. 40 Fi tỹ mén mãn sór tũ nĩn kỹ tóg há kãfór nĩ sir, fi mỹ sér kãfór. Isỹ fag to jykrén hã vẽ. Hã ra sóg Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ nĩ, hã kỹ sóg ãjag mré to jykrén há han mũ gé.