6
Ẽg tỹ pã'i ag mỹ ẽg mré ke tónh ke tũ
Kỹ nén ũ tóg vẽnh mỹ nĩ gé. Ãjag kã mĩ ũ tóg ti mré ke to jũ kỹ Jesus mré ke tũ tỹ pã'i ag mỹ tó tĩ, pã'i ag jykre pãno ra. Ti pijé Topẽ tũ ag mỹ tó tĩ'. Vẽnh mỹ ti nĩ, tag ti. Ẽprã ke ag jykre tugnỹm jé ãjag tóg ke mũ mỹr, ãjag tỹ tỹ Topẽ tũ nỹtĩn kỹ. Ãjag mỹ tag mẽ ja tũ? Kỹ, ãjag tỹ ga kri ke kar jykre tugnỹm ken kỹ ãjag hỹn jagnẽ jykre tugnỹm há han ke mũ gé. Jagnẽ to jũ tỹ tũ' he jé ãjag tóg ke mũ gé. Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag jykre tugnỹm jé ãjag tóg ke mũ mỹr. Ãjag mỹ tag mẽ ja tũ? Kỹ ãjag hỹn ẽprã ke jykre tugnỹm há han ke mũ gé. Ge ra ãjag tóg ẽg mré ke tũ ag mỹ: “ha inh mỹ isũ ti vé,” he tĩ, ũ tỹ ẽg mré vẽnh mãn tĩ tũ ag mỹ, ag tỹ ga kri ãjag tũ ven jé. Mỹ ãjag mỹ'a tũ? Ãjag kã mĩ ũ mỹ krĩ há tũ nĩ', ti tỹ ãjag jyvẽn jé, ãjag tũ to, ãjag tỹ jagnẽ tũ to jykrén mũ to? Vẽnh mỹ ti nĩ, irmão tỹ irmão ũ tón kỹ, ũ tỹ Jesus ki rã kỹ nĩ tũ mỹ, ti tỹ ãjag tũ ven jé. Ãjag tỹ jagnẽ tũ to jykrén kónãn kỹ tóg vẽnh mỹ pẽ nĩ, ãjag tỹ to jagnẽ to jũ kỹ mỹr. Ãjag tỹ ne jé ũ tỹ ãjag tũ mãn sór kỹ ti mỹ nenh ke nẽ? Ti hã tóg vẽjykre pãno han mũ, ãjag tũ mãn sór kỹ. Ge ra ti mỹ nĩm nĩ. Kỹ ã tóg Topẽ vĩ mranh tũ nĩ, inhhã, ti tugrĩn. Hã ra ãjag tóg ti mỹ nenh sór mũ. Kỹ ãjag tóg jagnẽ tũ to vẽjykre kórég han tĩ gé mỹr. Jagnẽ tũ mãn sór ãjag tóg mũ gé mỹr. Ũn jykre pãno ag pijé Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ venh ke mũ'. Ãjag mỹ tag mẽ ja tũ?
Ha mẽ. ker kygnẽ hẽ'. Ũ tỹ ũn mén tũ fag mré nỹ mũ ag pijé venh ke mũ', Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ ti. Ũ tỹ vyrmỹ topẽ han mũ ag pijé venh ke mũ'. Ũ tỹ ti prũ ra ũ fi mré nỹ mũ ẽn pijé venh ke mũ'. Ũ fi tỹ fi mén ra ũ mré nỹ kỹ fi pijé venh ke mũ'. Ũn gré tỹ ũn gré ũ tỹ prũg mũ ẽn pijé venh ke mũ'. 10 Ũn tũ péju(g) tĩ ẽn pijé venh ke mũ'. Ũ tỹ nén kar to én mẽ pijé venh ke mũ'. Ũn kron mẽ pijé venh ke mũ'. Ũ tỹ ẽg to vĩ kónãn tĩ pijé venh ke mũ'. Ũ tỹ ẽg vatánh tá ẽg tũ mãg tĩ pijé venh ke mũ'. Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ venh ke tũ ag tóg nĩ, vẽjykre tỹ ge han tĩ ag. 11 Ãjag kã mĩ ũ tóg vẽjykre tỹ ge han ja nĩgtĩ, vãsỹ. Hã ra ãjag tóg vẽnh kugpe kỹ nỹtĩ, ũri. Kykũnh kỹ ãjag tóg nỹtĩ. Kỹ Topẽ tóg ãjag mỹ vẽnh pãte fón ja nĩ sir, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tugrĩn, Topẽ kuprĩg tugrĩn.
Ẽg tỹ nén ũ vẽnh mỹ han ke tũ
12 Kỹ ãjag hỹn inh mỹ: “isỹ nén han sór mũ ẽn han jé sóg ke mũ. Topẽ vỹ ge ra inh jagãgtãn ke mũ,” he sór mũ. Vó. Ẽg tỹ nén ũ han sór mũ ũ tóg há nĩnh mũ vẽ, hã ra isỹ nén ũ kórég tỹ tãn nĩn kỹ tóg inh mỹ há tũ nĩ sir. 13 “Vẽjẽn vỹ tỹ ẽg nug tũ nĩ, kỹ ẽg nug vỹ tỹ vẽjẽn né nĩ,” he ãjag tóg tĩ. Hỹ, hã ra Topẽ vỹ tỹ tũ' henh ke mũ, vẽjẽn tỹ, ẽg nug tỹ ke gé. Ẽg han ja tóg nĩgtĩ. Hã ra ti pijé ẽg tỹ tỹ ũn mén tũ mré nỹ jafã han'. Ẽg Senhor tũ vẽ, ẽg. Kỹ ẽg Senhor vỹ tỹ ẽg tãn nĩ sir. 14 Ẽg Senhor rĩn mãn tóg, Topẽ ti, kỹ tóg ẽg rĩn mãn ke mũ gé, ti jykre tar tỹ.
15 Kỹ ẽg hã vỹ tỹ Cristo tũ nỹtĩ. Ti mré ẽg tóg tỹ ũn pir ri ke nỹtĩ. Ãjag mỹ tag mẽ ja tũ'? Kỹ ẽg tỹ Cristo tũ tỹ ũn mén tũ fi mré tỹ ũn pir ri ke han kỹ tóg vẽnh mỹ pẽ nĩgtĩ, fi mré nỹn kỹ. Ke tũg nĩ. 16 Ha mẽ, ũ tỹ ũn mén mẽ fi mré nỹ kỹ tóg fi mré tỹ ũn pir ri ke nĩ. Hã kỹ tóg vãsỹ tó ja nĩ. “Ũn pir ri ke fag nỹtĩ, jagnẽ mré nỹtĩ fag,” he ja tóg nĩ. Ãjag mỹ tag mẽ ja tũ'? 17 Fag jãvo ẽg tỹ tỹ ẽg Senhor mré ke nỹtĩn kỹ ẽg tóg ti mré kuprĩg pir ri ke nỹtĩ gé sir.
18 Ẽg tỹ ũn mén tũ mré nỹ kỹ, ẽg tỹ ũn prũ tũ mré nỹ kỹ ẽg tóg vẽnh kavénh tĩ sir, ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh tag tỹ. Ẽg tỹ nén ũ ũ ki Topẽ vĩ mranh kỹ ẽg tóg vẽnh kavénh tỹ ge han tũ nĩgtĩ. Hã kỹ ũn mén tũ mré nỹ tovãnh kãn nĩ, ũn prũ tũ mré nỹ tovãnh kãn nĩ gé. 19 Ẽg hã vỹ Topẽ kuprĩg ĩn ri ke nỹtĩ. Ẽg kã kã tóg jẽ nĩ, Topẽ kuprĩg ti, ti tỹ tỹ ẽg jagrẽ nĩn kỹ. Topẽ tỹ ẽg mỹ nén han mũn hã vẽ. Ãjag mỹ tag mẽ ja tũ? Hã kỹ ẽg pijé tỹ vẽnh pã'i jẽ'. Topẽ krẽm ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. 20 Ẽg kajãm tóg mỹr, kaja e to. Hã kỹ vẽnh kar mỹ Topẽ tỹ tỹ ũn há nĩ ven nĩ, ãjag tỹ ti jykre kuryj han mũn kỹ.