5
Ũn prũg kónãn mũ
Nén ũ tóg mẽ há tĩ ãjag to. Nén ũ vẽnh mỹ han ãjag nẽji tĩ. Hã ra tóg kórég pẽ nĩ. Tag mẽ inh, ha mẽ: ãjag kã mĩ ũ tóg nẽji ti panh prũ fi tỹ prũg mũ. Ũ tỹ Topẽ jykre ki kagtĩg ag pijé ti ri ke han tĩ', ti jykre kórég tag ti'. Hã ra ãjag tóg to fe kaj tũ nỹtĩgtĩ. Vẽsỹ ũn mág han sór ãjag tóg mũgtĩ, vẽjykre kórég tag tỹ ãjag kã mĩ ũ kã kã nĩ ra. Ãjag ne tóg vẽsỹrénh tũ nỹtĩgtĩ', ãjag tỹ ũ tỹ ti kórég tỹ ge han mũ ẽn kutẽm jé, ãjag kã mĩ. Ha mẽ, ẽg tỹ ti tỹ nén han ke to inh jykrén huri, sỹ ãjag mré nĩ tũ ra ver. Sỹ ãjag mré nĩ ri ke han sóg tĩ, sỹ ãjag mré ti to jykrén kỹ. Ũ tỹ vẽjykre pãno tỹ ge han mũ ẽn tỹ tag han nĩ, ha mẽ. Vẽnh mãn jé ãjag tóg ke mũ. Jo sóg ãjag mré nĩ ri ke han mũ, ãjag vẽnh mãn ki. Ẽn ki ẽg Senhor tỹ Jesus vỹ ãjag mỹ vẽjykre nĩm ke mũ. Kỹ ãjag tóg sir Jesus jiji tó kỹ ũn jykre kórég ẽn fẽg ke mũ, Satanás mỹ, ti tỹ ti fár kókén jé. Kỹ tóg hẽn ri ke mũn to jykrén mãn ke mũ. Kỹ ti kuprĩg vỹ kren ke mũ, ẽg Senhor tỹ Jesus kurã ẽn kã.
Ãjag tỹ vẽso: “há ẽg nỹtĩ,” he mũ ra ti pijé há nĩgtĩ'. Ha mẽ, fermento sĩ tỹ ẽmĩ jãgja kỹ tóg són ke kỹ mog tĩ. Tag to jykrén. Hã kỹ fón kãn nĩ, ẽmĩ jãgja si ti, ãjag tỹ ẽmĩ tãg han jé. Ũn jãgja tũ ri ke ãjag nỹtĩ, ãjag jykre ti, ti há nĩn kỹ. Kỹ vẽjykre kórég fón kãn nĩ. Cristo vỹ ẽg jagfy ter mỹr.
Ẽg tỹ Páscoacordeiro tãnh tĩ ẽn ri ke ti nĩ, Jesus ter ti. Ẽg tỹ fénhta ẽn ko jé ẽg tóg ẽmĩ jãgja si fón kãn tĩ. Kỹ kem nĩ gé, hã vỹ: vẽjykre pãno tovãnh, he mũ, nén ũ vẽnh mỹ han mãn tũg, he mũ, ãjag tỹ ẽmĩ jãgja tũ ri ke nỹtĩ jé, hã vỹ: vẽjykre kuryj, vẽjykre pir, he mũ.
Hã jé sóg ãjag mỹ rán ja nĩ, ãjag tỹ ũ tỹ nén ũ vẽnh mỹ han mũ ag mré mũ tũ nĩ jé. 10 Hã ra sóg ũ tỹ Jesus ki ge tũ ag tó ja tũ nĩ. Jykre pãno ag nỹtĩ, ẽprã ke ag, hã vỹ: nén kar to én (ka)mẽ, he mũ, nén ũ péju tĩ he mũ, vyrmỹ topẽ han mũ, he mũ. Ãjag tỹ tag ag mré vẽmén sór tũ nĩn kỹ ãjag hỹn ga tag tovãnh kỹ hẽ ra mũnh ke mũ. 11 Hã ra sóg ãjag mỹ ũ tỹ ón kỹ tỹ ẽg régre nĩ ẽn rán mũ. Ũ tỹ ã mré Jesus ki rã kỹ nĩ ra nén ũ vẽnh mỹ han tovãnh sór tũ nĩn kỹ ti mré tĩg mãn tũg nĩ, ti tỹ nén kar to én (ka)mẽ nĩn kỹ, ti tỹ vyrmỹ topẽ han kỹ, ti tỹ ũ to vĩ kónãn mẽ nĩn kỹ, ti tỹ kron mẽ nĩn kỹ, ti tỹ nén ũ pigju(g) tĩ nĩn kỹ. Ũ tỹ ge mré nĩ sór tũg nĩ, ti mré jẽn tũg nĩ gé.
12 Ẽg pijé ẽg mré ke tũ ag jykre tugnỹm ke mũ', Jesus ki ge tũ ag. Ãjag tỹ ẽg mré ke ag jykre tugnỹm ke vẽ, ag jykre to: “tag vỹ há nĩ, tag vỹ kórég nĩ,” henh ke vẽ. 13 Topẽ hã ne ũ ag jykre venh ke mũ', ẽg mré ke tũ ag. Ẽg mré ke tỹ vẽjykre pãno han kỹ ẽg tóg ti jykre tónh ke mũ. Hã kỹ ũ tỹ vẽjykre kórég han mũ ẽn kutẽm nĩ, ãjag kã mĩ.