4
Apóstolo ag
Ãjag tỹ ẽg to jykrén kỹ tag to jykrén nĩ, ha mẽ. Cristo mỹ rãnhrãj tĩ vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. Topẽ jykre tó ẽg tóg tĩ, ẽg tỹ vẽsóg ki nén to jykrén vãnh ẽn. Kỹ ẽg patrão tóg nén ũ pir ve sór nĩgtĩ, ẽg tỹ ti tũ ki rĩr mũn kỹ, hã vỹ: ẽg tỹ ki rĩr há han mũ, he mũ. Ge ti nĩ, Topẽ tỹ ẽg ki nén ve sór mũ ti. Ti tũ ki rĩr há han jé ẽg tóg ke mũ. Kỹ tóg ãjag tỹ isỹ nén han mũ to vĩ mũ ra inh mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ, ẽprã ke ag tỹ inh jykre to vĩ mũ ra. Kỹ isóg inh jykre to: há ti nĩ, he tũ nĩgtĩ gé. Inh pijé sỹ ti vĩ mranh mũ ki kanhró nĩ'. Hã ra sóg tag to: “hã kỹ inh jykre vỹ kuryj kar nĩ,” he tũ nĩgtĩ gé. Topẽ hã ne ẽg jykre tugnỹm tĩ'. Hã kỹ tóg ki kanhró kar nĩ. Hã kỹ tóg tónh ke mũ. Kỹ ũ jykre to vĩ sór tũg nĩ, kurã tỹ ẽgno to hã, ẽg Senhor kãtĩg ke to hã. Ti ha ne nén kar vẽnh ven han kãn ke mũ', ẽg tỹ vẽnh vatánh tá nén han mũ mré hã, ẽg tỹ kuty tá nén han mũ mré hã, ẽg tỹ nén ũ to jykrén mũ ẽn mré hã ke gé. Kỹ ẽg tóg mẽnh mũ sir, Topẽ tỹ ẽg mỹ vĩ há han ke ti. Vyrmỹ tóg ẽg mỹ tónh ke mũ, ẽg kar mỹ, ẽg tỹ nén han ja ti.
Inh kanhkã', Topẽ vĩ rá pãtén sór tũg nĩ. Ũ tỹ ãjag kanhrãn mũ to: “Topẽ vĩ tó tĩ ag kãfór vỹ tỹ ti nĩ,” he tũg nĩ. Ãjag tỹ to jykrén há han jé, hã jé sóg vẽnh hã to tag rán, ãjag mỹ, Apolo to ke gé, ẽg tỹ jagnẽ ri ke nỹtĩ tag ti. Ẽg tỹ jagnẽ kãfór han sór kỹ ẽg tóg ón kỹ ke tĩ. Ha vé, Topẽ vỹ ẽg mỹ ẽg tũ vin kãn. Ẽg tỹ vẽsóg ki mãn ja pijé'. Kỹ ãjag tỹ ne jé to: “isũ vẽ,” he sór nẽ? Tỹ tóg Topẽ tỹ ãjag mỹ nĩm tũ nĩ ve nĩ, ãjag tỹ to: “isũ vỹ ã tũ kãfór nĩ,” hen kỹ.
Tỹ ũn há nỹtĩ ve ãjag nỹtĩ, vẽnh mỹ. Riko nỹtĩ ve ãjag nỹtĩ, vẽnh mỹ. Tỹ ũn mág nỹtĩ ve ãjag nỹtĩ vẽnh mỹ, inh jãvo. Hỹ, há ti nĩ vẽ, ãjag tỹ tỹ ũn mág nỹtĩ ra. Kỹ sóg ãjag mré tỹ ũn mág nĩnh ke mũ gé vẽ vẽ. Hã ra tóg ke tũ tĩ. Jesus tỹ ũn fẽg mũ vỹ tỹ inh nĩ, apóstolo vỹ tỹ inh nĩ. Hã ra tóg sỹ to jykrén mũ ra, Topẽ tỹ isỹ ũn jykre kórég ag ri ke han nĩ ve nĩ, ag tỹ ũn kãgtén mũ ẽn ag ri ke. Vẽnh kar ne tóg isugnỹm tĩ', ẽprã ke kar, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag kar ke gé mỹr. 10 Krĩ tũ nĩ ve sóg nĩ mỹr, Cristo tugrĩn. Inh jãvo ãjag tóg krĩ há nỹtĩ ve nĩ, Cristo jykre ki. Krój inh nĩ, jãvo ãjag tóg tar nỹtĩ ve nĩ. Ãjag to ag tóg vĩ há han tĩ, jãvo ag tóg iso é he tĩ. 11 Hã kỹ sóg kókĩr mũ, ũri. Kur tũ sóg nĩ gé. Iso kry ag tóg ke gé. Jamã tũ sóg nĩ gé. 12 Ron sóg tĩ gé, sỹ inh rãnhrãj ki ijẽn ven jé. Ag tỹ iso é he mũ ra sóg ag mỹ nén ũ há tó tĩ, Topẽ tỹ ag mỹ han jé. Ag tỹ inh vóg kónãn kỹ sóg ag mỹ vẽnh nenh tũ nĩgtĩ. 13 Ag tỹ iso féfé he mũ ra sóg komẽr hã ag mỹ vĩ tĩ, ag jũ tỹ tũ' he jé. Vãfár ri ke inh nĩ, vẽnh kar mỹ, ag tỹ nén fón tĩ kar ri ke inh nĩ.
14 Inh pijé ãjag mỹ'a han sór mũ'. Hã ra sóg ãjag mỹ tag rán, sỹ ãjag jyvẽn jé, ãjag tỹ tỹ inh krẽ ri ke nỹtĩn kỹ, sỹ ãjag to há tãvĩ nĩn kỹ. 15 Ũ tỹ ãjag kanhrãn sór mũ vỹ e nỹtĩ, ũ tỹ Cristo jykre tỹ ãjag kanhrãn sór mũ ag. Mil (ke) kãfór ag nỹtĩ, hỹn. Hã ra sóg pir nĩ, sỹ ãjag panh ri ke nĩn kỹ, isỹ ãjag mỹ Jesus Cristo kãmén kỹ, ti tỹ sỹ ãjag hynhan ri ke nĩn kỹ. 16 Hã kỹ sóg ãjag jyvẽn mũ, ãjag tỹ sỹ nén han mũ han jé. 17 Hã jé sóg Timóteo jẽnẽ, ãjag to. Inh kósin ri ke ti nĩ. Ti to inh há tãvĩ nĩ. Kỹ tóg ẽg Senhor jykre to tar nĩ. Ẽn hã vỹ ãjag mỹ tó mãn ke mũ, isỹ Jesus Cristo japry jagma tĩ ti, isỹ ti jamĩn jagma tĩ ti, isỹ igreja kar ki ke ag kanhrãn tĩ ti, ẽmã kar mĩ hã.
18 Jãvo ãjag kã mĩ ũ tóg vẽsỹ ũn mág han sór mũ, iso: “kãtĩg ke tũ pẽ ti nĩ,” hen kỹ. 19-20 Hã ra sóg kãnhmar ãjag to pasanh kãtĩg ke mũ, ha vem nĩ, ẽg Senhor tỹ: “ha tĩg,” hen kỹ. Kỹ sóg ag jykre venh ke mũ, vẽsỹ ũn mág han mũ ag. Ẽg pijé ũ vĩ tỹ Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ ẽn vég tĩ'. Hã ra ẽg ti jykre tar hã tỹ vég tĩ. Hã kỹ inh pijé ag vĩ mẽ sór mũ ver'. Ag jykre tar ve sór inh mũ, ũ tỹ vẽsỹ ũn mág han mũ ag. 21 Kỹ isỹ ãjag tá jun kỹ ne nỹ hỹn ãjag mỹ há nĩnh mũ? Inh mỹ ka va tĩg mũ', ãjag mrãnmrãn jé? Inh mỹ ãjag mỹ vĩ há han ke mũ', komẽr hã, ãjag tỹ tỹ inh fe nỹtĩn kỹ? Ha to jykrén.