3
Topẽ mỹ rãnhrãj tĩ ag tỹ jagnẽ ri ke
Inh kanhkã', inh pijé ãjag mỹ Topẽ jykre tó kãn ja nĩ ver', sỹ ãjag mỹ tó sór mũ ra. Ũ tỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ ri ke vỹ tỹ ãjag nỹtĩ. Gĩr ri ke vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, ãjag tỹ Cristo jykre to tar tũ nỹtĩn kỹ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ leite ri ke hã ven ja nĩ, sỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ tó kỹ. Inh pijé ãjag mỹ vẽjẽn tar ri ke ven ja nĩgtĩ', ãjag tỹ ver to tar tũ ja nỹtĩn kỹ. Kỹ ãjag tóg ũri to tar tũ nỹtĩ gé. Ver ãjag tóg Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ nỹtĩ ve nĩ. Hã kỹ ãjag tóg vẽnh kãpugpóv kỹ nỹtĩ, ãjag tỹ jagnẽ to jũ nỹtĩn kỹ. Hã ki ãjag tóg ẽprã ke jykre han tĩ. Hã ki ãjag tóg ti tỹ jagrẽ tũ nỹtĩ ve nĩ. Kỹ ãjag kã mĩ ũ ne tóg: “Paulo mré ke vỹ tỹ inh nĩ,” he tĩ'. Kỹ ũ tóg: “jãvo sóg tỹ Apolo mré ke nĩ,” he tĩ gé'. Ẽprã ke jykre hã vẽ, ãjag jykre tag ti.
Ũ nỹ tỹ Apolo nĩ', jo ũ nỹ tỹ inh nĩ', hã vỹ: Paulo, he mũ? Topẽ mỹ rãnhrãj tĩ vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. Kỹ ãjag tóg ẽg vĩ kri fi kỹ Jesus ki ge ja nĩgtĩ, ẽg Senhor tỹ ãjag krĩn kỹ. Ti hã vỹ ẽg mỹ ẽg rãnhrãj nĩm ja nĩ. Topẽ vĩ krãn inh, ãjag kã ki. Kỹ Apolo vỹ ki gónh. Hã ra ũ tỹ ti mog han mũ vỹ tỹ Topẽ nĩ. Hã kỹ ũ tỹ krãn mũ pijé tỹ ũn mág nĩ'. Ũ tỹ ki gónh mũ pijé tỹ ũn mág nĩ gé'. Pir ti nĩ, ũn mág ti, hã vỹ: Topẽ, he mũ, ũ tỹ ẽg mog han mũ ẽn ti. Ũ tỹ krãn mũ vỹ ũ tỹ ki gónh mũ ẽn ri ke nĩ. Kanhkã tá ẽg tóg ẽg rãnhrãj kaja venh ke mũ. Sỹ krãn ja kaja ve jé sóg ke mũ, jãvo tóg ti tỹ ki gónh ja kaja venh ke mũ gé. Topẽ hã mré ẽg tóg rãnhrãj mũgtĩ. Topẽ japỹ ri ke ãjag nỹtĩ.
Topẽ tỹ ẽg rãnhrãj tugnỹm ke
Kỹ ãjag tóg ti tỹ ĩn han mũ ri ke nỹtĩ gé. 10 Ðn tỹ kri jẽ jafã ri ke han inh, ĩn krogrog ri ke ti, sỹ ãjag mỹ ti jykre tó kỹ, Topẽ tỹ to inh krĩn kỹ. Kỹ sóg to jykrén há han, sỹ ĩn tỹ kri jẽ jafã ri ke ẽn tar han jé. Kỹ tóg ãjag kã mĩ kri ĩn ri ke han mũ sir, ti tỹ isỹ ãjag kanhrãn nón ãjag kanhrãn kỹ. 11 Ðn tỹ kri jẽ jafã ri ke ẽn vỹ pir nĩ, hã vỹ: Jesus Cristo, he mũ, hã kỹ sóg ãjag mỹ ti kãmén há han. Ũ venh ke tũ ẽg tóg nĩ. 12 Kri ẽg tóg ĩn ri ke hynhan tĩ. Ũ tóg ouro tỹ han mũ, ũ tóg prata tỹ han mũ, ũ tóg pó sĩnvĩ tỹ han mũ, ũ tóg ka tỹ han mũ, ũ tóg re tỹ han mũ, ũ tóg ẽkré fár tỹ han mũ. 13 Kurã tỹ ẽgno kã ẽg tóg ẽg rãnhrãj jykre venh ke mũ, hã vỹ: ẽg tỹ ũ mỹ ti vĩ kãmén há han ja ti, he mũ. Pĩ vỹ ẽg rãnhrãj kókén ke mũ, kỹ ẽg tóg pĩ ki ẽg rãnhrãj jykre venh ke mũ. 14 Pĩ tỹ ti kókég tũ nĩn kỹ ẽg tóg ti kaja venh ke mũ sir. 15 Pĩ tỹ ti kókén kỹ ẽg tóg ẽg rãnhrãj kren ke mũ sir. Ge ra ẽg hã tóg kren ke mũ. Kỹ tóg ẽg tỹ pĩ ki kren ri ke nĩ sir.
16 Ha mẽ, Topẽ ĩn ri ke ẽg nỹtĩ, Topẽ kuprĩg tỹ ẽg kã kã jẽn kỹ. Ãjag mỹ tag ki kagtĩg? Ki kagtĩg nỹtĩ ve ãjag nĩ. 17 Ũ tỹ Topẽ ĩn kókég mũ ẽn kókén jé tóg ke mũ, Topẽ ti. Ti tũ vẽ mỹr, ti ĩn ti. Ẽg hã vẽ.
Ẽg pijé jagnẽ kãfór nỹtĩ'
18 Kygnẽ tũg nĩ. Vẽso: “ki kanhró mág inh nĩ,” he tũg nĩ. Ãjag tỹ ẽprã ki kanhró mág nỹtĩn kỹ to: “nén ũ tũ vẽ,” hem nĩ, ãjag tỹ Topẽ jykre hã ki kanhrãn jé. 19 Ẽprã ki kanhró mág ag to Topẽ tóg: “nén ũ tũ vẽ,” he tĩ. Vẽnh kagtĩg ag tóg nỹtĩ, ti mỹ. Hã kỹ tag tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ: “ẽprã ke ag tóg ag mỹ ki kanhró mág nỹtĩ ve nĩ. Hã ra Topẽ tóg hã ki ag mỹ ag krĩ tũ nỹtĩ ẽn ven ke mũ,” he tóg, Topẽ vĩ rá ki. 20 Kỹ ti rá ũ vỹ ge nĩ gé, ha mẽ: “Topẽ vỹ ki kanhró nĩ, ũ tỹ ki kanhró mág ag tỹ nén to jykrén mũn ki. Nén ũ tũ vẽ, ag tỹ nén to jykrén mũ ti,” he tóg mũ gé, Topẽ vĩ rá ki. 21 Hã kỹ ẽprã ke jiji tó sór tũg nĩ. Ẽg pijé tỹ ũn mág nỹtĩ'. Tỹ ẽg tóg jagnẽ mré ke kar nỹtĩ mỹr. 22 Inh hã vỹ tỹ ãjag mré ke nĩ. Apolo vỹ tỹ ãjag mré ke nĩ gé, Pedro ti ke gé. Ga ki ke kar vỹ tỹ ãjag tũ nĩ gé, ãjag rĩnrĩr nĩ ti ke gé, ãjag ter ke ti ke gé, ãjag tỹ ũri vég mũ ti ke gé, ãjag tỹ vãhã venh ke ti ke gé. 23 Jãvo ãjag hã ne tỹ Cristo tũ nỹtĩ'. Kỹ Cristo vỹ tỹ Topẽ tũ nĩ. Vyrmỹ tũ nỹtĩ sór tũg nĩ.