2
Paulo vỹ krój nĩ gé
Inh kanhkã', ãjag ki sóg jun ja nĩ, sỹ ãjag mỹ Topẽ jykre tó jé. Inh pi(jé) ãjag mỹ ón kỹ vẽme kanhró han'. Inh pi(jé) ãjag tỹ vẽnh vĩ ki kanhró jãvãnh tó'. Nén pir hã to sóg jykrén ja nĩgtĩ, sỹ ãjag mỹ tó jé, hã vỹ: Jesus Cristo, he mũ, ti tỹ cruz to sa kỹ ter ja ẽn ti. Krój ja inh nĩ, sỹ ãjag ki jun kỹ. Mũmẽg ja inh nĩ, kanẽ jur han ja inh nĩ, sỹ ãjag mré nĩn kỹ. Isỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ tó kỹ inh pi(jé) vẽnh vĩ sĩnvĩ tỹ ãjag krĩn sór ja nĩgtĩ', inh pi(jé) inh krĩ há tỹ vẽnh vĩ kanhró tó ja nĩgtĩ'. Topẽ kuprĩg tỹ inh jagrẽ nĩ hã tỹ sóg ãjag mỹ tó ja nĩgtĩ', ti jykre tar tỹ. Hã kỹ ãjag pi(jé) ẽprã ke jykre há ki ge jẽg', ẽprã ke vĩ kanhró ki'. Hỹ, hã ra ãjag tóg Topẽ jykre tar ki ge jẽg mỹr'.
Topẽ kuprĩg vỹ Topẽ tỹ nén to jykrén mũ ki kanhró nĩ
Jãvo sóg ũ tỹ Jesus ki kanhró mág ag mỹ Topẽ vĩ kanhró tó tĩ gé, ũ tỹ to jykrén há ag mỹ. Hã ra ti pi(jé) tỹ ẽprã ke vĩ kanhró nĩ'. Ga kri ke ag jykre tó tũ sóg nĩgtĩ, ũri ũn mág ag vĩ ti. Tũ' he jé tóg ke mũ, ũri ũn mág ag vĩ ti. Topẽ vĩ kanhró tó sóg tĩ mỹr'. Ẽn tỹ ẽg vẽsóg ki ki kanhrãn ke tũ nĩ. Vãsỹ ẽg tóg ki kanhrãn ja tũ nĩ gé. Hã ra Topẽ tóg vãsỹ to jykrén mũ, mundo tỹ kã nĩ to hã tóg to jykrén mũ, ẽg tỹ ti vĩ ki kanhrãn jé, ẽg tỹ ti jykre ki kanhró tugrĩn tỹ ũn mág nỹtĩ jé. Ũri ũn mág ag pi(jé) ki kanhró nỹtĩ', Topẽ jykre tag ki'. Ag tỹ ki kanhró nỹtĩ ra ag pi(jé) Jesus tỹ ka to ti sanh mũ vẽ', ẽg Senhor tỹ, ũ tỹ vẽnh kar kãfór nĩ tag tỹ mỹr. Hã ra ag tóg ti ki kagtĩg nỹtĩn kỹ ag tóg cruz to ti sa ja nĩgtĩ. Hã ra tóg rán kỹ nĩ, Topẽ jykre ti, hã vỹ: “Topẽ tóg ẽg mỹ nén ũ há tãvĩ kãn ja nĩ, ũ tỹ ti to há kar mỹ mỹr,” he mũ. “Ũ pi(jé) tag ve ja nĩ ver'. Ũ pi(jé) tag mẽ ja nĩ ver'. Ẽprã ke ag pi(jé) to jykrén ja nĩ ver'. Topẽ hã ne to jykrén ja nĩgtĩ, ti tỹ ẽg mỹ kãn ke ẽn to,” he ja tóg nĩgtĩ, Topẽ vĩ rán ki.
10 Kỹ tóg ẽg hã mỹ tó ja nĩ. Ã kuprĩg tỹ tóg ẽg kanhrãn ja nĩ, to. Ti kuprĩg vỹ nén kar to jykrén tĩgtĩ, Topẽ tỹ nén to jykrén mũ mré hã, ti tỹ vẽnh kar vatánh tá nén to jykrén mũ mré hã. 11 Ge ti nĩ, ha mẽ. Ẽprã ke tỹ nén to jykrén mũ ki kanhró ẽg tóg nĩ. Kỹ ẽg ne tỹ ki kanhrãn tĩ'? Ẽg krĩ tỹ ẽg ki kanhrãn tĩ. Ẽprã ke krĩ vỹ ẽprã ke tỹ nén to jykrén mũ ki kanhrãn tĩ. Hã ra Topẽ kuprĩg vỹ Topẽ tỹ nén to jykrén mũ ki kanhrãn tĩ. Ẽprã ke pi(jé) Topẽ tỹ nén to jykrén mũ ki kanhrãn tĩ', ti tỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ ra'. 12 Hã ra Topẽ pi(jé) ẽg mỹ ẽprã ke kuprĩg tỹ ẽg jagrẽ han'. Topẽ kuprĩg tỹ tóg ẽg mỹ ẽg jagrẽ han, ẽg tỹ ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm mũ ki kanhró nỹtĩ jé. Ti hã vỹ ẽg kren han sór mũ, ẽg tỹ vẽnh krenkren han ki kagtĩg ra. Ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm to ken hã vẽ.
13 Hã tó sóg tĩ. Ẽprã vẽnh kanhró pijé', sỹ ãjag mỹ tó mũ tag ti. Topẽ kuprĩg kanhró vẽ. Hã kỹ sóg ti kuprĩg hã tỹ ti jykre kãmén tĩ. 14 Ẽprã ke ag pi(jé) Topẽ kuprĩg to há nỹtĩ', ti jykre to'. Ag mỹ tóg tỹ Topẽ krĩ tũ nĩ ve nĩ. To jykrén há han ki kagtĩg ag nỹtĩ, ag tỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ nỹtĩn kỹ. 15 Ũ tỹ ti kuprĩg tỹ jagrẽ jẽ ẽn hã ne nén kar to jykrén há han tĩ'. Kỹ ũ pi(jé) ẽg tỹ nén han mũ ẽn ki kanhró nĩ', ti tỹ vég mũ ra, ti tỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ jẽn kỹ.
16 Hỹ, ũ nỹ hỹn Topẽ tỹ nén to jykrén mũ ki kanhró nĩ'? Ũ nỹ hỹn Topẽ kanhrãn mũ'? Ũ tỹ ti kanhrãn mũ venh ke tũ ẽg tóg nĩ. Jãvo Cristo hã ne ẽg kanhrãn tĩ', ti tỹ ẽg krĩ ri ke nĩn kỹ.