2
Paulo tỹ krój nĩ
Inh kanhkã', ãjag ki sóg jun ja nĩ, sỹ ãjag mỹ Topẽ jykre tó jé. Inh pijé ãjag mỹ ón kỹ: “estudo mág inh nĩ, kỹ inh ki kanhró mág nĩ,” he ja nĩ. Nén pir hã tỹ sóg ãjag mỹ tó ja nĩ, hã vỹ: Jesus Cristo, he mũ, ti tỹ krunh to sa kỹ ẽg jagfy ter ja ẽn ti. Krój ja inh nĩ, sỹ ãjag ki jun kỹ. Mũmẽg ja inh nĩ. Kanẽ jur han ja inh nĩ. Isỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ tó kỹ inh pijé vẽnh vĩ sĩnvĩ tỹ ãjag krĩn sór ja nĩgtĩ'. Topẽ kuprĩg tỹ inh jagrẽ nĩ hã tỹ sóg ãjag mỹ tó ja nĩgtĩ', ti jykre tar tỹ. Hã kỹ ãjag pijé ẽprã ke jykre há ki ge jẽg', ẽprã ke tỹ nén to jykrén mũn ki'. Hỹ, hã ra ãjag tóg Topẽ jykre tar ki ge jẽg, mỹr'.
Topẽ kuprĩg tỹ nén ki kanhró nĩ
Jãvo sóg ũ tỹ Jesus ki kanhró mág ag mỹ Topẽ vĩ tó tĩ gé, ũ tỹ to jykrén há ag mỹ. Hã ra ti pijé tỹ ẽprã ke vĩ nĩ'. Ga kri ke ag jykre tó tũ sóg nĩgtĩ. Tũ' he jé tóg ke mũ, ũri ũn mág ag vĩ ti. Topẽ vĩ hã tó sóg tĩ mỹr'. Ẽn tỹ ẽg vẽsóg ki ki kanhrãn ke tũ nĩ. Hã ra Topẽ tóg vãsỹ to jykrén mũ. Ga tỹ kã nĩ to hã tóg to jykrén mũ, ẽg tỹ ti vĩ ki kanhrãn jé, ẽg tỹ ti jykre ki kanhró tugrĩn tỹ ũn mág nỹtĩ jé. Ũri ũn mág ag pijé ki kanhró nỹtĩ', Topẽ jykre tag ki'. Ag tỹ ki kanhró nỹtĩ ra ag pijé Jesus tỹ ka to ti sanh mũ vẽ', ẽg Senhor tỹ, ũ tỹ vẽnh kar kãfór nĩ tag tỹ. Hã ra ag tóg ti ki kagtĩg nỹtĩn kỹ krunh to ti sa ja nĩgtĩ. Hã ra tóg rán kỹ nĩ, Topẽ vĩ rán ki, hã vỹ: “Topẽ tóg ẽg mỹ nén ũ há han ja nĩ, ũ tỹ ti to há kar mỹ mỹr,” he mũ. “Ũ pijé tag ve ja nĩ ver'. Ũ pijé tag mẽ ja nĩ ver'. Ẽprã ke ag pijé to jykrén ja nĩ ver'. Topẽ hã ne to jykrén ja nĩgtĩ,” he ja tóg nĩgtĩ.
10 Kỹ tóg ẽg hã mỹ tó ja nĩ. Ti kuprĩg tỹ tóg ẽg kanhrãn ja nĩ, to. Ti kuprĩg vỹ nén kar to jykrén tĩgtĩ, Topẽ tỹ nén to jykrén mũ mré hã. 11 Ge ti nĩ, ha mẽ. Ẽprã ke tỹ nén to jykrén mũ ki kanhró ẽg tóg nĩ. Kỹ ẽg ne tỹ ki kanhrãn tĩ'? Ẽg krĩ tỹ ẽg ki kanhrãn tĩ. Hã ra Topẽ kuprĩg vỹ Topẽ tỹ nén to jykrén mũ ki kanhrãn kãn tĩ. Ũ tỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ ẽn pijé ki kanhrãn ke mũ'. 12 Hã ra Topẽ pijé ẽprã ke kuprĩg tỹ ẽg mỹ ẽg jagrẽ han'. Topẽ kuprĩg tỹ tóg ẽg mỹ ẽg jagrẽ han, ẽg tỹ ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm mũ ki kanhró nỹtĩ jé. Ti hã vỹ ẽg kren han sór mũ, ẽg tỹ vẽnh kren han ki kagtĩg ra.
13 Hã tó sóg tĩ. Ẽprã ke vĩ pijé'. Topẽ kuprĩg vĩ vẽ. Hã kỹ sóg ti kuprĩg hã tỹ ti jykre kãmén tĩ. 14 Ẽprã ke ag pijé Topẽ kuprĩg to há nỹtĩ', ti jykre to'. Ag mỹ tóg tỹ Topẽ krĩ tũ nĩ ve nĩ. To jykrén há han ki kagtĩg ag nỹtĩ, ag tỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ nỹtĩn kỹ. 15 Ũ tỹ ti kuprĩg tỹ jagrẽ nĩ ẽn hã ne nén kar to jykrén há han tĩ'. Kỹ ũ pijé ẽg tỹ nén han mũ ẽn ki kanhró nĩ', ti tỹ vég mũ ra, ti tỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ tũ nĩn kỹ.
16 Hỹ, ũ nỹ hỹn Topẽ tỹ nén to jykrén mũ ki kanhró nĩ'? Ũ nỹ hỹn Topẽ kanhrãn mũ'? Ũ tỹ ti kanhrãn mũ venh ke tũ ẽg tóg nĩ. Jãvo Cristo hã ne ẽg kanhrãn tĩ'.