PAULO TỸ CARTA HAN: CORINTO TÁ KE AG MỸ CARTA VE
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ cidade tỹ Corinto tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Kỹ ẽg régre tỹ Sóstenes vỹ inh mré rán mũ gé. Topẽ hã ne inh kuprẽg', kỹ tóg inh jé prẽr, Jesus Cristo tỹ inh fẽg jé, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé sir. Hã kỹ sóg ãjag mỹ rán mũ. Corinto tá ãjag tóg vẽnh mãn tĩ, Topẽ vĩ mẽ jé. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, ãjag tỹ tỹ Jesus Cristo mré ke nỹtĩn kỹ. Ãjag jé prẽr tóg, ãjag tỹ tỹ ti tũ nỹtĩn jé.
Vẽnh kar mỹ ke vẽ gé, vẽnh rá tag ti, ũ tỹ hẽ tá ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo jiji tó tĩ ag mỹ. Ũ tỹ ti hã to: “ẽg Senhor vẽ,” he tĩ ag mỹ ke vẽ gé. Ag Senhor vẽ, kỹ tóg tỹ ẽg Senhor nĩ gé, Jesus ti.
Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ti tỹ ãjag krĩ kuprãg jé, ẽg jóg mág ti, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo jóg ti.
Topẽ tỹ ẽg mỹ nén han mũ vỹ há nĩ
Kurã kar ki sóg ãjag to Topẽ mré vĩ tĩ. Ti mỹ sóg: “há ti nĩ, ã tỹ Jesus Cristo tugrĩn ag tar han kỹ,” he tĩ. Ti tugnĩn ãjag tóg ũn rico ag ri ke nỹtĩ, nén kar to mỹr, Topẽ vĩ to, vẽnh jykre há kar to. Ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. Cristo tỹ vẽme ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ mỹr, to tar ãjag tóg nỹtĩ. Hã kỹ Topẽ kuprĩg tỹ ẽg mỹ nén nĩm tĩ ẽn vỹ tũg' he vãnh nĩgtĩ ãjag mỹ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo vẽnh ven mãn ẽn jãvãnh ãjag tóg mũgtĩ gé, ti kãtĩg ke ti. Ti hã vỹ ãjag tar han mũ', ãjag tỹ ti tovãnh tũ nĩ jé, ãjag tỹ kygnẽg tũ nĩ jé. Kỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo kãtĩg mãn kỹ, ti kurã ki, kỹ tóg ãjag tỹ kygnẽ ja tũ ẽn venh ke mũ sir. Topẽ ne fagrĩnh mỹ vĩ vãnh nĩgtĩ'. Ãjag jé prẽr tóg, ãjag tỹ tỹ ti kósin tỹ Jesus Cristo mré ke nỹtĩ jé, ãjag tỹ tỹ ẽg Senhor mré ke nỹtĩ jé gé.
Vẽnh kãpãm kỹ nỹtĩ tũg nĩ
10 Inh kanhkã', vẽnh vĩ pir han nĩ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo jiji ki sóg ãjag jyvẽn sór mũ, hã kỹ sóg ke mũ. Vẽnh kãpãm sór tũg ra. Vẽnh jykre pir han sór ra. Nén pir hã to jykrén nĩ. Vẽnh jykre pir hã han sór ra.
11 Inh kanhkã, ãjag to sóg vẽnh vĩ jagy mẽ. Cloe fi mré ke fag vỹ inh mỹ tó, kỹ fag tóg inh mỹ ãjag tỹ vẽnh kãpãm sór mũ kãmén, ãjag tỹ jagnẽ to jũ sór mũ ti. 12 Tag mẽ sóg, ha mẽ: ãjag kãmĩ ũ tóg nẽji: “tỹ sóg Paulo mré ke nĩ,” he tĩ. Kỹ ũ tóg nẽji: “tỹ sóg Apolo mré ke nĩ,” he tĩ gé. Jãvo ũ tóg: “tỹ sóg Pedro mré ke nĩ,” he tĩ, kỹ ũ tóg: “tỹ sóg Cristo mré ke nĩ,” he tĩ gé. 13 Cristo mỹ vẽnh kãpãm kỹ nĩ'? Vó. Inh hã mỹ ãjag jagfy cruz to sa'? Vó. Inh jyjy tó kỹ ãjag mỹ vẽnh kygpe kỹ nỹtĩ', isỹ tỹ Paulo nĩn kỹ'? Vó, ke tũ vẽ.
14 Hã kỹ tóg inh mỹ há tĩ, ũri, sỹ ãjag kygpe ja tũ nĩ ti. Tag to sóg Topẽ mỹ: “há ti nĩ,” he tĩ. 15 Kỹ ãjag tóg iso: “ti jiji tó kỹ sóg kype kỹ nĩ,” he vãnh nỹtĩgtĩ. Crispo hã kype inh, kar kỹ Gaio ti ke gé. 16 Kar kỹ sóg Estéfanas fag kygpé gé. Kar inh ũ kygpég tũ nĩ, hỹn, he sóg. 17 Cristo pi(jé) inh mỹ: “ha ag kygpenh tĩg,” he ja nĩ'. Inh mỹ tóg: “ha ag mỹ inh kãmén tĩg, ha inh vĩ tónh tĩg,” he ja nĩ. Kỹ sóg tó tĩgtĩ. Hã ra sóg ón kỹ tỹ vẽme kanhró han vãnh nĩgtĩ, ke tũ nĩ mũ ra Cristo tỹ cruz to sa ja ẽn tỹ nén ũ tũ ri ke nĩ sir, isỹ inh vĩ kanhró tỹ ãjag krĩn sór mũ ra.
Jesus tỹ cruz to sa ja hã tó ẽg tĩ
18 Ũ mỹ ẽg tóg vẽnh kagtĩg nỹtĩ ve nĩ, ẽg tỹ Jesus tỹ cruz to sa mũ ẽn tó kỹ. Hã ra ag tỹ nũgme ki vár ke vẽ. Ag jãvo tóg ẽg mỹ Topẽ tỹ há (r) nĩ, Jesus tỹ cruz to sa ti, hã kỹ ẽg krenkren kỹ nỹtĩ, Topẽ tỹ hã tugrĩn ẽg krenkren han kỹ. 19 Hã kỹ tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ. “Ũn kanhró mág ag jykre tỹ sóg tũ' henh ke mũ, ha vemnĩ, ũn estudo mág ag tỹ nén to jykrén mũ tỹ sóg tũ' henh ke mũ,” he tóg, Topẽ ti.
20 Hã kỹ ón kỹ ũn kanhró mág ag pi(jé) tỹ nén ũ nỹtĩ'. Ón kỹ vẽnh rán tĩ ag pi(jé) tỹ nén ũ nỹtĩ'. Ón kỹ ũn estudo mág ag pi(jé) tỹ nén ũ nỹtĩ'. Ẽg tỹ tag ki nén ũ ki kanhrãn mũ to tóg: “nén ũ tũ vẽ,” he ja nĩgtĩ, Topẽ ti. “Krĩ tũ ag nỹtĩ, ũ tỹ tag hã nón mũ sór mũ ag,” he tóg, Topẽ ti.
21 Topẽ tỹ nén to jykrén mũ vỹ ge nĩ, ha mẽ. Ẽg tỹ vẽsóg ki Topẽ to jykrén sór mũ ra ẽg tóg ti ki kanhrãn ja tũ nĩgtĩ, ẽg tỹ ga kri mũn kỹ. Hã kỹ Topẽ tóg ẽg tỹ ti vĩ jẽmẽ kỹ kri fi kỹ ẽg kren han mũ. Hã kỹ tóg ag mỹ Topẽ krĩ tũ nĩ ve nĩ, ũ tỹ ki kagtĩg ag mỹ. 22 Judeu ag ne ẽg tỹ nén han vãnh ve sór mũ', milagre ti, ag tỹ Topẽ jykre ki kanhrãn jé. Kỹ fóg tỹ Grego ag ne ón kỹ ti jykre to vẽmén sór mũ'. 23 Ag jãvo ẽg tóg nén pir hã tó tĩ, hã vỹ: Cristo tỹ cruz to sa kỹ ter ja ti, he mũ. Judeu ũ ag mỹ tóg jẽggry tĩ, ti cruz ti, jãvo tóg Judeu tũ ag mỹ ẽg krĩ tũ nĩ ve nĩ, ag tỹ ẽg vĩ mẽ kỹ, fóg ũ ag mỹ, kanhgág ũ ag mỹ ke gé. 24 Judeu kãmĩ ũ ag tóg kuprẽg kỹ nỹtĩ jãvo, fóg kãmĩ ũ ag tóg kuprẽg kỹ nỹtĩ gé, kanhgág ag kãmĩ ke gé. Ag hã mỹ tóg há tĩ, Cristo tỹ cruz to sa kỹ ter ja ti, ũn kuprẽg kỹ nỹtĩ ag mỹ. Ẽg hã vẽ. Topẽ jykre tar hã vẽ, Cristo tỹ cruz to sa ja ti. Topẽ krĩ há to ken hã vẽ, hã vỹ: Cristo ter ja ti, he mũ. 25 Topẽ krĩ tũ nĩ ve vỹ ẽprã ke krĩ há nĩ ve kãfór nĩ mỹr, ti hã ne ã pir mỹ krĩ há nĩ'. Kỹ Topẽ krój nĩ ve vỹ ẽprã ke ag tar nĩ ve kãfór nĩ gé. Topẽ hã ne ã pir mỹ tar nĩ'.
Topẽ vỹ ẽg kuprẽg, ẽg tỹ tỹ nén ũ tũ ra
26 Inh kanhkã', vẽso jykrén. Topẽ vỹ ãjag jé prẽr. Ãjag kãmĩ ti pipir nỹtĩ, ũn kanhró mág ag, escola tỹ hẽn ri ke ki vẽnh kanhrãn ja ag. Ũn mág ag vỹ pipir nỹtĩ gé, ũn mág krẽ ag ke gé. Ũ tỹ ge kuprẽg mág tũ ti nĩgtĩ, Topẽ ti. 27 Ũ tỹ ũn mág ag mỹ krĩ tũ nĩ ve ag hã kuprẽg ti tĩ mỹr, ũn vẽnh kagtĩg ag. Ti tỹ ũn krĩ há ag mỹ'a han sór vẽ. Kỹ tóg tag ki ũn krój nỹtĩ ag kuprẽg, ũn tar ag mỹ'a han jé. 28 Hã jé Topẽ tóg ũ tỹ tag ki jagtar nỹtĩ ag kuprẽg. Ũn mág ag tỹ ẽg ve kỹ ẽg tóg ag mỹ jagãgtar nỹtĩ. Nén ũ tũ vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. Hã ra Topẽ tóg ẽg kuprẽg mũ, ag tỹ tũ' hen jé, ũn mág ag vĩ tỹ. 29 Hã kỹ ũ tóg Topẽ mỹ: “ũn mág vỹ tỹ inh nĩ, há inh nĩ,” henh ke tũ pẽ nĩ, ẽg tỹ kejẽn ti ve kỹ. Hã jé Topẽ tóg ũn jagtar ag kuprẽg.
30 Topẽ mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ha mẽ, ẽg tỹ tỹ Jesus Cristo mré ke nỹtĩn kỹ. Topẽ hã vỹ ẽg krĩ há han mũ', Jesus tugnĩn. Topẽ hã vỹ ẽg mỹ vẽnh pãte fón mũ', ti tugrĩn. Ti hã ne ẽg tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ han mũ', ti tugnĩn. Ti hã ne ẽg krenkren han mũ'. Topẽ tỹ ti mỹ vẽnh jykre nĩm hã vẽ, ẽg tỹ tag han jé, 31 ũ tỹ rán kỹ nĩ tag ti, hã vỹ: “ãjag tỹ ũ to: ũn mág vỹ tỹ ti nĩ, he sór kỹ ẽg Senhor ti tómnĩ,” he mũ, Topẽ vĩ rán ki.