PAULO TỸ CARTA HAN:
CORINTO TÁ KE AG MỸ CARTA VE
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ ẽmã tỹ Corinto tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Kỹ ẽg régre tỹ Sóstenes vỹ inh mré rán mũ gé. Topẽ hã ne inh kuprẽg', kỹ tóg inh jé prẽr, Jesus Cristo tỹ inh fẽg jé, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé sir. Hã kỹ sóg ãjag mỹ rán mũ. Corinto tá ãjag tóg vẽnh mãn tĩ, Topẽ vĩ mẽ jé. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ. Ãjag jé tóg prẽr, ãjag tỹ tỹ Jesus Cristo mré ke nỹtĩn jé.
Vẽnh kar mỹ ke vẽ gé, vẽnh rá tag ti, ũ tỹ hẽ tá ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo jiji tó tĩ ag mỹ, fag mỹ ke gé. Vẽnh kar Senhor vẽ, kỹ tóg tỹ ẽg Senhor nĩ gé.
Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ti tỹ ãjag krĩ kuprãg jé, ẽg jóg mág ti, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo jóg ti.
Topẽ tỹ ẽg mỹ nén han mũ tỹ há nĩ
Kurã kar ki sóg ãjag to Topẽ mỹ: “há ti nĩ, ã tỹ Jesus Cristo tugrĩn ag tar han kỹ, fag ke gé”, he tĩ. Ti tugrĩn ãjag tóg ũn riko ag ri ke nỹtĩ, nén kar to mỹr, Topẽ vĩ to, vẽjykre há kar to. Ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. Cristo kãme ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ mỹr, to tar ãjag tóg nỹtĩ. Hã kỹ Topẽ kuprĩg tỹ ẽg mỹ nén nĩm tĩ ẽn vỹ tũ' he vãnh nĩgtĩ, ãjag mỹ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo vẽnh ven mãn ke ẽn jãvãnh ãjag tóg mũgtĩ gé, ti kãtĩg ke ti. Ti hã vỹ ãjag tar han mũ', ãjag tỹ ti tovãnh tũ nĩ jé, ãjag tỹ kygnẽg tũ nĩ jé. Kỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tóg ti kãtĩg mãn kỹ ãjag tỹ kygnẽ ja tũ ẽn venh ke mũ sir. Topẽ ne fagrĩnh mỹ vĩ vãnh nĩgtĩ'. Ãjag jé tóg prẽr, ãjag tỹ tỹ ti kósin tỹ Jesus Cristo mré ke nỹtĩ jé, ẽg Senhor mré ke.
Vẽnh kãpãm kỹ nỹtĩnh ke tũ
10 Inh kanhkã', vẽnh vĩ pir han nĩ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo jiji ki sóg ãjag mỹ: vẽnh kãpãm sór tũg nĩ. Vẽjykre pir han nĩ, he mũ.
11 Inh kanhkã, ãjag to sóg vẽnh vĩ jagy mẽ. Cloe fi mré ke fag vỹ inh mỹ tó. Kỹ fag tóg inh mỹ ãjag tỹ vẽnh kãpãm sór mũ kãmén, ãjag tỹ jagnẽ to jũ sór mũ ti. 12 Tag mẽ sóg, ha mẽ: ãjag kã mĩ ũ tóg nẽji: “tỹ sóg Paulo mré ke nĩ,” he tĩ. Kỹ ũ tóg nẽji: “tỹ sóg Apolo mré ke nĩ,” he tĩ gé. Jãvo ũ tóg: “tỹ sóg Pedro mré ke nĩ,” he tĩ, kỹ ũ tóg: “tỹ sóg Cristo mré ke nĩ,” he tĩ gé. 13  Cristo mỹ vẽnh kãpãm kỹ nĩ'? Vó. Inh hã mỹ ãjag jagfy krunh to sa'? Vó. Inh jiji tó kỹ ãjag mỹ vẽnh kygpe kỹ nỹtĩ', isỹ tỹ Paulo nĩn kỹ'? Vó, hã tũ vẽ.
14 Ũri sóg Topẽ mỹ: “ag kygpe ja tũ inh nĩ, kỹ tóg há tĩ,” he tĩ. 15 Kỹ ag tóg iso: “ti jiji tó kỹ sóg kype kỹ nĩ,” henh ke tũ nĩ, he sóg tĩ. Crispo hã kype inh, kar kỹ Gaio ti ke gé, 16 kar kỹ Estéfanas fag gé. Kar inh ũ kygpég tũ nĩ, hỹn, he sóg. 17  Cristo pijé inh mỹ: “ha ag kygpenh tĩg,” he ja nĩ'. Inh mỹ tóg: “ha ag mỹ inh vĩ kãmén tĩg,” he ja nĩ. Kỹ sóg tó tĩgtĩ. Hã ra sóg ón kỹ tỹ vẽme kanhró han vãnh nĩgtĩ. Ke tũ nĩ mũ ra Cristo tỹ krunh to sa ja ẽn vỹ tỹ nén ũ tũ nĩ ve nĩ sir.
Jesus tỹ krunh to sa ja hã tónh ke
18 Ũ mỹ ẽg tóg vẽnh kagtĩg nỹtĩ ve nĩ, ẽg tỹ Jesus tỹ krunh to sa ja ẽn tó kỹ. Hã ra ag tỹ nũgme ki vár ke vẽ. Ag jãvo tóg ẽg mỹ tỹ Topẽ tỹ há nĩ, Jesus tỹ krunh to sa ti. Hã tugrĩn ẽg krenkren kỹ nỹtĩ. 19 Hã kỹ tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ. “Ũn kanhró mág ag jykre tỹ sóg tũ' henh ke mũ, ha vem nĩ, ũn vẽnh kanhrãn mág han mũ ag tỹ ke gé,” he tóg, Topẽ ti.
20 Hã kỹ ón kỹ ũn kanhró mág ag pijé tỹ nén ũ nỹtĩ. Ẽg tỹ tag ki nén ũ ki kanhrãn mũ to tóg: “nén ũ tũ vẽ,” he ja nĩgtĩ, Topẽ ti. “Krĩ tũ ag nỹtĩ, ũ tỹ tag hã nón mũ sór mũ ag,” he tóg.
21 Topẽ tỹ nén to jykrén mũ vỹ ge nĩ, ha mẽ. Ẽg tỹ vẽsóg ki Topẽ to jykrén sór mũ ra ẽg tóg ti ki kanhrãn ja tũ nĩgtĩ, ẽg tỹ ga kri mũn kỹ. Hã kỹ Topẽ tóg ẽg tỹ ti vĩ mẽ kỹ kri fi kỹ ẽg kren han mũ. Hã kỹ Topẽ tóg ag mỹ krĩ tũ nĩ ve nĩ, ũ tỹ ki kagtĩg ag mỹ.
22  Judeu ag ne ẽg tỹ nén ve vãnh ve sór mũ', ag tỹ Topẽ jykre ki kanhrãn jé. Kỹ fóg ag ne ón kỹ ti jykre to vẽmén sór mũ'. 23 Ag jãvo ẽg tóg nén pir hã tó tĩ, hã vỹ: Cristo tỹ krunh to sa kỹ ter ja ti, he mũ. Judeu ũ ag tóg jẽgryg tĩ, ti krunh ti, jãvo ẽg tóg fóg ũ ag mỹ krĩ tũ nĩ ve nĩ, kanhgág ũ ag mỹ ke gé. 24  Judeu kã mĩ ũ ag tóg kuprẽg kỹ nỹtĩ jãvo, fóg ag kã mĩ ke gé, kanhgág ag kã mĩ ke gé, fag ke gé. Ag hã mỹ tóg há tĩ, Cristo tỹ krunh to sa kỹ ter ja ti. Ẽg hã vẽ. Topẽ jykre tar hã vẽ. 25 Topẽ krĩ tũ nĩ ve vỹ ẽprã ke krĩ há nĩ ve kãfór nĩ mỹr. Ti hã ne ti pir mỹ krĩ há nĩ'. Kỹ Topẽ krój nĩ ve vỹ ẽprã ke ag tar nĩ ve kãfór nĩ gé. Topẽ hã ne ti pir mỹ tar nĩ'.
Topẽ tỹ ẽg kuprẽg, ẽg tỹ tỹ nén ũ tũ ra
26 Inh kanhkã', vẽso jykrén. Topẽ vỹ ãjag jé prẽr. Ãjag kã mĩ ũn kanhró mág ag vỹ pipir nỹtĩ. Ũn mág ag vỹ pipir nỹtĩ gé, ũn mág krẽ ag ke gé, fag ke gé. Ũ tỹ ge kuprẽg mág tũ ti nĩgtĩ, Topẽ ti. 27 Ũ tỹ ũn mág ag mỹ krĩ tũ nĩ ve ag hã kuprẽg ti tĩ mỹr, ũn vẽnh kagtĩg ag. Ti tỹ ũn krĩ há ag mỹ'a han sór vẽ. Kỹ tóg tag ki ũn krój nỹtĩ ag kuprẽg, ũn tar ag mỹ'a han jé. 28 Hã jé Topẽ tóg ũ tỹ tag ki jagtar nỹtĩ ag kuprẽg. Ũn mág ag tỹ ẽg ve kỹ ẽg tóg ag mỹ jagtar nỹtĩ. Nén ũ tũ vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. Hã ra Topẽ tóg ẽg kuprẽg mũ, ti tỹ ũn mág ag vĩ tỹ tũ' hen jé. 29 Hã kỹ ũ tóg Topẽ mỹ: “ũn mág vỹ tỹ inh nĩ, há inh nĩ,” henh ke tũ pẽ nĩ, ẽg tỹ kejẽn ti ve kỹ. Hã jé Topẽ tóg ũn jagtar ag kuprẽg. 30 Topẽ mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ha mẽ, ẽg tỹ tỹ Jesus Cristo mré ke nỹtĩn kỹ. Topẽ hã vỹ ẽg krĩ há han mũ', ti hã vỹ ẽg mỹ vẽnh pãte fón mũ', Jesus tugrĩn. Ti hã ne ẽg krenkren han mũ'. Topẽ tỹ ti mỹ vẽjykre nĩm hã vẽ, ti tỹ ẽg tỹ tag han jé, 31 ũ tỹ rán kỹ nĩ tag ti, hã vỹ: “ãjag tỹ ũ to: ũn mág vỹ tỹ ti nĩ, he sór kỹ ẽg Senhor ti tóm nĩ,” he mũ, Topẽ vĩ rán ki.